Eturauhassyöpä

Käypä hoito
14.11.2007
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Suosituksen päivitys on käynnissä

Suosituksen tulostettava versio (pdf) «»1

Kohderyhmät

 • Hoitosuositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon.
 • Hoitosuosituksella pyritään parantamaan eturauhassyövän diagnostiikkaa ja luomaan yhtenäinen käytäntö hoidolle ja seurannalle.

Yleisyys

Perinnöllisyys

Riskitekijät

Diagnostiikka

Eturauhassyövän TNM-luokitus

 • Ks. artikkeli «Sobin LH, Wittekind Ch (eds.), TNM Classification of malignant tumours. 6th edn. Wiley-Liss:New York, 2002»16.
 • Primaarikasvain (T-luokka)
  • TX: kasvainta ei voida määrittää
  • T0: ei viitettä primaarikasvaimesta
  • T1: kasvain ei ole palpoitavissa eikä visualisoitavissa
  • T1a: kasvain on histologinen sattumalöydös, alle 5 % poistetusta kudoksesta on kasvainta
  • T1b: kasvain on histologinen sattumalöydös, yli 5 % poistetusta kudoksesta on kasvainta
  • T1c: kasvain on todettu (esimerkiksi suurentuneen PSA-arvon vuoksi tehdyssä) neulabiopsiassa
  • T2: kasvain on rajoittunut eturauhaseen
  • T2a: kasvain on rajoittunut yhteen lohkoon (alle 50 % lohkosta)
  • T2b: kasvain on rajoittunut yhteen lohkoon (yli 50 % lohkosta)
  • T2c: kasvain on rajoittunut molempiin lohkoihin
  • T3: kasvain tunkeutuu eturauhaskapselin läpi
  • T3a: toispuoleinen tai molemminpuolinen kapselin läpikasvu
  • T3b: kasvain tunkeutuu rakkularauhaseen
  • T4: kasvain on fiksoitunut tai tunkeutuu muihin lähielimiin kuin rakkularauhasiin: virtsarakon kaulaan, ulompaan sulkijalihakseen, peräsuoleen, lantiopohjan lihaksiin tai lantion seinämään
 • Alueelliset imusolmukkeet (N-luokka)
  • NX: alueellisia imusolmukkeita ei voida määrittää
  • N0: ei alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä
  • N1: alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä
 • Etäpesäkkeet kauempana (M-luokka)
  • MX: etäpesäkkeitä ei voida määrittää
  • M0: ei etäpesäkkeitä
  • M1: etäpesäkkeitä
  • M1a: etäpesäkkeitä myös muissa kuin alueellisissa imusolmukkeissa
  • M1b: etäpesäkkeitä luissa
  • M1c: etäpesäkkeitä muissa elimissä

Oireet

 • Tyypillistä kliinistä kuvaa ei ole, vaan ensioireet ovat enimmäkseen samanlaisia kuin eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa ja muissa sairauksissa, joihin liittyy virtsaamishäiriöitä «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu»3.
 • Varhaisvaiheen eturauhassyöpä ei kuitenkaan yleensä aiheuta mitään oireita.
 • Eturauhasen liikakasvun ja syövän lisäksi virtsaamishäiriöitä aiheuttavat muutkin sairaudet, kuten eturauhastulehdus, virtsatietulehdus, virtsarakon toimintahäiriöt, virtsaputken ahtauma ja virtsarakon tuumori.
 • Toisinaan eturauhassyövän ensimmäinen oire on etäpesäkkeistä johtuva luustokipu tai patologinen murtuma.

Primaaritutkimukset yleislääkärin vastaanotolla

Taulukko 1. Prostataspesifisen antigeenin kokonaispitoisuuden (S-PSA) viitearvot eri ikäisillä miehillä.
Ikä (v)S-PSA (µg/l)
40–49alle 2.5
50–59alle 3.5
60–69alle 4.5
70–79alle 6.5
Taulukko 2. PSA-pitoisuus ja eturauhassyövän todennäköisyys
Seerumin tai plasman PSA-pitoisuusEturauhassyövän todennäköisyys
Kokonais-PSA µg/l%
0–2 1
2–415
4–1025
yli 10yli 50
Vapaan PSA:n osuus (%), kun kokonais-PSA on 4–10 µg/l
0–1056
10–1528
15–2020
20–2516
yli 258

Jatkotutkimukset urologian poliklinikassa

 • Urologian poliklinikassa tehtävät tutkimukset tähtäävät eturauhassyövän histologiseen diagnostiikkaan, levinneisyyden selvittämiseen ja hoitolinjojen valintaan.

Riskiryhmäluokitus paikallisessa eturauhassyövässä (T1-2c, N0, M0)

Riskiryhmäluokitus

 • Pienen riskin ryhmä
  • T1a–T2a, N0, M0 ja Gleason-pisteet enintään 6 ja PSA-pitoisuus alle 10 µg/l ja PSA:n kahdentumisaika yli kolme vuotta ja kasvaimen määrä alle 20 % biopsiamateriaalista.
 • Kohtalaisen riskin ryhmä
  • T2b tai
  • Gleason-pisteet 7 (3+4) tai
  • PSA-pitoisuus 10–20 µg/l tai
  • PSA:n kahdentumisaika 1–3 vuotta tai
  • kasvaimen määrä 20–40 % biopsiamateriaalista
 • Suuren riskin ryhmä
  • T2c tai
  • Gleason-pisteet 7 (4+3) tai yli 7 tai
  • PSA-pitoisuus yli 20 µg/l tai
  • PSA-arvon suurenemisen nopeus ennen diagnoosia yli 2 µg/l/v tai
  • PSA:n kahdentumisaika alle vuosi tai
  • kasvain yli 40 % biopsiamateriaalista

Paikallisen eturauhassyövän hoito (T1–2NXM0)

 • Seuranta: T1–2NXM0, Gleason-pistemäärä enintään 6, PSA-pitoisuus alle 20 µg/l, ei oireita, ikä yli 70 vuotta.
 • Aktiivista seurantaa voidaan harkita: T1–T2NXM0, Gleason-pistemäärä enintään 6, PSA-pitoisuus alle 10 ug/l, ei oireita, syöpää enintään kahdessa biopsianäytteessä (12 näytettä), ikä alle 70 vuotta.
 • Radikaalinen leikkaus (avoin tai laparoskooppinen): T1b–2N0M0, Gleason-pistemäärä 2–10, ikä alle 70 vuotta.
 • Radikaalinen ulkoinen sädehoito: T1–2, Gleason-pistemäärä 2–10.
 • Kudoksensisäinen sädehoito: T1–2a-b, Gleason-pistemäärä alle 7 tai 7 (3+4), PSA-pitoisuus alle 10 µg/l.
 • Hoitoratkaisuun vaikuttavat tekijät: taudin kliininen levinneisyysluokka, histopatologinen luokka, PSA-pitoisuus, potilaan ikä, muut sairaudet ja yleiskunto sekä hoitojen haittavaikutukset.
 • Hoitoratkaisusta päätetään neuvottelussa potilaan ja mahdollisesti omaisten kanssa.
 • Toistaiseksi ei ole tehty satunnaistettua tutkimusta, jossa olisi verrattu aktiivista seurantaa, leikkaushoitoa, modernia ulkoista sädehoitoa ja kudoksensisäistä sädehoitoa paikallisessa eturauhassyövässä.
 • Pienen ja keskisuuren riskin potilaiden ennuste näyttäisi olevan samanlainen, käytettiinpä konservatiivista tai sädehoitoa ja radikaalileikkausta, mutta suuren riskin potilaiden ryhmässä ennuste näyttäisi olevan jonkin verran parempi radikaalileikkauksella hoidetuilla. Tutkimukset ovat olleet retrospektiivisia ja sädehoitotekniikka vanhaa «Matalan ja keskikorkean riskin potilaiden ennuste näyttäisi olevan samanlainen konservatiivisella hoidolla, sädehoidolla ja radikaalileikkauksella, mutta korkean riskin potilailla ennuste näyttäisi olevan jonkin verran parempi radikaalileikatuilla.»B.

Seuranta

 • Seurantaan päädytään, jos potilaan odotettavissa oleva elinikä on todennäköisesti alle kymmenen vuotta diagnoosista, syöpä ei aiheuta oireita, on paikallinen ja kyseessä on pienen tai kohtalaisen riskin syöpä.
 • Mikäli sairaus myöhemmin etenee, aloitetaan yleensä hormonaalinen hoito.

Aktiivinen seuranta

Radikaalinen prostatektomia

Prostatektomianäytteen käsittely ja histopatologia

 • Radikaalissa prostatektomiassa otetun näytteen histopatologisella tutkimuksella tarkennetaan biopsiavastauksessa annettua histopatologista luokitusta ja määritetään patologinen levinneisyysaste (pTN).
 • Lähetteessä annetaan seuraavat esitiedot: eturauhasen palpaatiolöydös ja koko, PSA-arvot sekä mahdolliset aiemmat diagnoosit ja hoidot.
 • Eturauhasen radikaalileikkausnäytettä lähetettäessä suositellaan, että
  • leikkauspreparaatti toimitetaan tuoreena laboratorioon
  • leikkauspreparaatti merkitään sovituin puolimerkinnöin
  • mahdolliset kapselirepeämät merkitään.
 • Patologian laboratoriossa näyte käsitellään seuraavasti:
  • Resektiomarginaalit merkitään esimerkiksi kudosväreillä sovitulla tavalla, joka mahdollistaa syövän sijainnin ja marginaalien arvioinnin.
  • Koko eturauhanen käsitellään histopatologista tutkimusta varten standardoidulla tavalla.
  • Patologin vastaus annetaan mieluiten taulukkomuotoisena «Strukturoitu vastauspohja prostatabiopsioille»1 ja se käsittää:

Ulkoinen sädehoito

Ulkoisen sädehoidon haittavaikutukset (oletus: kolmiulotteinen tekniikka)

Leikkauksenjälkeinen eli liitännäissädehoito

Toisen vaiheen (salvage-)sädehoito eli leikkauksenjälkeisen PSA-residiivin paikallinen sädehoito

 • Toisen vaiheen sädehoidolla tarkoitetaan sädehoitoa tilanteessa, jossa eturauhassyövän uusiutuma primaarisen leikkaushoidon jälkeen (tavallisimmin PSA-pitoisuuden kasvun perusteella todettuna) on todennäköisimmin vain paikallinen.
 • PSA-arvo voi jäädä suurentuneeksi leikkauksen jälkeen tai alkaa suurentua myöhemmin oltuaan ensin mittaamattomissa. PSA-arvon kasvu voi johtua paikallisuusiutumasta, etäpesäkkeistä tai molemmista. Biokemiallisen uusiutuman luonnetta pyritään arvioimaan levinneisyysselvittelyjen, primaarikasvaimen kliinisten ja patologisten ominaisuuksien sekä PSA:n kinetiikkaan perustuvien ennustetekijöiden avulla.
 • Satunnaistettuja liitännäis- ja toisen vaiheen sädehoitoja vertailevia tutkimuksia ei ole tehty. Myöskään toisen vaiheen sädehoidon ajankohtaa, eri hoitomuotojen (seuranta, sädetys, hormonihoito) hyödyllisyyttä tai potilasryhmien eroja vertailevia satunnaistettuja tutkimuksia ei ole tehty. Näistä syistä toisen vaiheen sädehoidon asema on ristiriitainen «Eturauhasen leikkauspesän sädehoito leikkauksen jälkeisen biokemiallisen uusiman hoitona (toisen vaiheen sädehoito eli salvage-sädehoito) saattaa valikoiduilla potilailla johtaa taudin pitkäaikaiseen biokemialliseen hallintaan ja elinajan pitenemiseen.»C.
 • Sädehoitoa harkittaessa huomioidaan haittavaikutukset ja niiden mahdollinen merkitys elämänlaadun kannalta.
 • Jos ennustetekijöiden perusteella taudin kulku on rauhallinen (esimerkiksi PSA-pitoisuuden kasvuvauhti on hidas), voidaan potilasta seurata.

Lyhytetäisyyksinen sädehoito (brakyterapia)

Jäädytyshoito

Antiandrogeenihoito paikallisessa eturauhassyövässä

Paikallisesti edenneen ja metastasoineen eturauhassyövän hoito

Paikallisesti edenneen eturauhassyövän hoito (T3–4NXM0)

 • Seuranta: T3–4NXM0, Gleason-pisteet alle 7, PSA-pitoisuus alle 20 µg/l, ei oireita, ikä yli 70 vuotta.
 • Radikaalileikkaus (avoin tai laparaskooppinen): T3N0M0, Gleason-pisteet 2–10, PSA-pitoisuus alle 20 µg/l, ikä alle 70 vuotta. Neoadjuvantti- ja adjuvanttihoito harkinnan mukaan. Leikkausta harkitaan tapauskohtaisesti.
 • Radikaalinen ulkoinen sädehoito: T3–4 N0/1, Gleason-pisteet 2–10. Neoadjuvantti- ja adjuvanttihormonihoito harkinnan mukaan.
 • Kastraatio (LHRH-agonistihoito tai orkiektomia): T3–T4NXM0, Gleason-pisteet 2–10.
 • Bikalutamidihoito (150 mg/vrk): T3–T4NXM0, Gleason-pisteet 6–10.

Metastasoineen eturauhassyövän hoito (TXNX–1M1)

 • Oireinen M1 tauti: kiireellinen kastraatiota (orkiektomia).
 • Vähäoireinen M1 tauti: kastraatio (orkiektomia tai LHRH-agonistihoito + kahden viikon antiandrogeenihoito).
 • Maksimaalinen androgeenisalpaus (MAB): ei elinaikaetua pelkkään kastraatioon verrattuna.
 • Jaksottainen androgeenisalpaus: ei toistaiseksi suositella, tutkimuksia tarvitaan lisää.
 • Estrogeenit (polyestradiolifosfaatti): käyttö vähentynyt haittavaikutusten vuoksi, teho kastraation tasoa, hoitoa ollaan arvioimassa uudelleen.

Endokriininen hoito

Hormonaalisen hoidon aiheet

Kastraatio

Jaksottainen andgrogeenisalpaus

Hormoniresistentin metastasoineen eturauhassyövän hoito

Edenneen eturauhassyövän oireenmukainen hoito

Levinneen eturauhassyövän palliatiivinen sädehoito

Eturauhassyöpäpotilaan jälkiseuranta

Ennuste

Eturauhassyövän seulonta

 • Eturauhasen syöpä täyttää suuren joukon seulonnalle asetettavia ehtoja.
  • Sillä on suuri kansanterveydellinen merkitys.
  • Eturauhassyövälle on olemassa seulontamenetelmiä, joilla se voidaan löytää varhaisessa vaiheessa. Varhaisvaiheen eturauhassyöpä on myös mahdollista hoitaa parantavasti, eikä sille ole primaaripreventiota. Nykyisin tärkein seulontamenetelmä on PSA-pitoisuuden määritys. Muita menetelmiä ovat rektaalinen palpaatio ja transrektaalinen kaikututkimus.
 • Vapaan PSA:n prosenttiosuuden määritys saattaa lisätä aggressiivisen taudin löytämistä verrattuna rektaaliseen palpaatioon ja se on sensitiivisempi kuin kokonais-PSA-pitoisuuden määritys «Vapaan PSA-pitoisuuden määritys parantaa diagnostiikkaa ja vähentää turhien prostabiopsioiden määrää.»B.
  • Vapaan PSA:n määritys vähentää myös turhien eturauhasbiopsioiden määrää.
  • Uusia seulontamenetelmiä ollaan testaamassa.
 • Vaikka tiedetään, että seulonnalla kyetään löytämään huomattava määrä syöpiä ja että ne ovat suureksi osaksi paikallisia, ei ole kuitenkaan selvää, että seulonnalla olisi vaikutusta elämän pituuteen sen avulla löydetyissä eturauhassyöpätapauksissa «Seulonta pienentää eturauhassyöpäkuolleisuutta, mutta sen hinta on korkea.»B. Uhkana on ylidiagnostiikka, koska taudin normaalia kulkua ei tunneta. Ylidiagnostiikka aiheuttaa ylihoitoa, jolloin miehet altistuvat tarpeettomasti hoidon komplikaatioille.
 • Eturauhassyövän seulonnan kustannus-hyötysuhteesta ja vaikutuksista elämänlaatuun ei ole tietoa.
 • Rutiinimaista seulontaa eturauhassyövän löytämiseksi ei voida toistaiseksi suositella. Kuitenkaan PSA-tutkimusta ei pidä kieltää niiltä potilailta, joilla on oireita «Wolf AM, Nasser JF, Wolf AM ym. The impact of informed consent on patient interest in prostate-specific antigen screening. Arch Intern Med 1996;156:1333-6 »122. Oireettomia miehiä ei pidä seuloa, ennen kuin saadaan selkeät tulokset meneillään olevista satunnaistetuista eturauhassyövän seulontaa käsittelevistä kansainvälisistä tutkimuksista (muun muassa Finnish Prostate Cancer Screening Trial, joka on osa European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer -tutkimusta) «Oireettomien miesten seulontatutkimuksia ei toistaiseksi pidä tehdä.»C.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Eturauhassyöpä-suosituksen historiatiedot «Eturauhassyöpä, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»3

Puheenjohtaja:

Olavi Lukkarinen, professori, kirurgian ja urologian erikoislääkäri, ODL Terveys Oy

Jäsenet:

Sirpa Aaltomaa, dosentti, johtava urologi; KYS

Martti Ala-Opas, dosentti, ylilääkäri; HUS:n urologinen klinikka

Jussi Aro, LKT, osastonlääkäri; HUS:n urologian klinikka

Vesa Kataja, dosentti, ylilääkäri; Vaasan keskussairaala, onkologian yksikkö

Merja Korpela, LL; OYS:n syöpätautien ja sädehoidon klinikka

Ilkka Kunnamo, LKT, terveyskeskuslääkäri; Saarijärven-Karstulan seudun terveyskeskus (Käypä hoito -toimittaja)

Matti Laato, dosentti, apulaisopettaja; TYKS:n kirurgian klinikka, urologian yksikkö

Paula Lindholm, LT, erikoislääkäri; TYKS:n syöpätautien klinikka

Paula Martikainen, dosentti; Laboratoriokeskus, patologian vastuualue, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Teuvo Tammela, professori, ylilääkäri ja vastuualuejohtaja; TAYS:n kirurgian vastuualue

Sidonnaisuudet

Sirpa Aaltomaa: Ei sidonnaisuuksia.

Martti Ala-Opas: Toiminut tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä lääkealan yrityksissä (AstraZeneca, GSK, Novartis). Toiminut kutsuttuna luennoitsijana ja puheenjohtajana lääkealan yritysten koulutustilaisuuksissa (AstraZeneca, GSK).

Jussi Aro: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Abbott Oy, Astellas Pharma).

Vesa Kataja: Osallistunut työnantajan määräyksestä ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana. Toiminut kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten koulutustilaisuuksissa. Antanut asiantuntija-apua lääkealan yrityksille. (AstraZeneca, Sanofi-Aventis, Pfizer, Novartis, BMS, GSK, Lilly, Roche Oy)

Merja Korpela: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Schering-Plough Oy, Roche Oy, Eckert-Ziegler Company).

Ilkka Kunnamo: Ei sidonnaisuuksia.

Matti Laato: Luentoja lääkealan yrityksen tukemassa/järjestämässä koulutustilaisuudessa (EliLilly, GlaxoSmithKline, Pfizer, Schering). Tehnyt lääketutkimusta korvausta vastaan (GlaxoSmithKline).

Paula Lindholm: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Novartis, Pfizer, Schering-Plough).

Olavi Lukkarinen: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Pfizer Oy, AstraZeneca Oy, Novartis Oy). Toiminut asiantuntijana lääkealan yrityksen tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä (AstraZeneca Oy). Toiminut asiantuntijana lääkealan yrityksen internet-sivuston kysymys-vastaus-palstalla (Eli Lilly Oy). Toiminut toistuvasti kouluttajana ja luennoitsijana lääkealan yritysten tilaisuuksissa (GSK Oy, Eli Lilly Oy). Tehnyt lääketutkimusta korvausta vastaan (GSK Oy, Scherin Oy, Bayer Oy).

Paula Martikainen: Toiminut kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yrityksen järjestämissä tilaisuuksissa ja saanut niistä luentopalkkion (AstraZeneca).

Teuvo Tammela: Toiminut luennoitsijana eri lääkealan yritysten järjestämissä tilaisuuksissa (AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Orion, Pfizer, Astellas, Sanofi-Aventis, Novartis). Osallistunut ulkomaisiin kongressimatkoihin lääkealan yritysten kustantamana (AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Pfizer, Astellas, Sanofi-Aventis, Novartis).

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. Finnish Cancer Registry. http://www.cancerregistry.fi/tilastot/3-13-18.html. Helsinki 2007
 2. Merrill RM, Brawley OW. Prostate cancer incidence and mortality rates among white and black men. Epidemiology 1997;8:126-31 «PMID: 9229202»PubMed
 3. Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wain AJ (toim.) Campbell´s Urology. 7. painos, 1998
 4. Smart CR. The results of prostate carcinoma screening in the U.S. as reflected in the surveillance, epidemiology, and end results program. Cancer 1997;80:1835-44 «PMID: 9351557»PubMed
 5. Crawford ED. Epidemiology of prostate cancer. Urology 2003;62(suppl):3-12
 6. Jemal A, Murray T, Ward E ym. Cancer statistics, 2005. CA Cancer J Clin 2005;55:10-30 «PMID: 15661684»PubMed
 7. Pakkanen S, Baffoe-Bonnie AB, Matikainen MP ym. Segregation analysis of 1,546 prostate cancer families in Finland shows recessive inheritance. Hum Genet 2007;121:257-67 «PMID: 17203302»PubMed
 8. Taplin ME, Bubley GJ, Shuster TD ym. Mutation of the androgen-receptor gene in metastatic androgen-independent prostate cancer. N Engl J Med 1995;332:1393-8 «PMID: 7723794»PubMed
 9. Koivisto P, Kononen J, Palmberg C ym. Androgen receptor gene amplification: a possible molecular mechanism for androgen deprivation therapy failure in prostate cancer. Cancer Res 1997;57:314-9 «PMID: 9000575»PubMed
 10. Hsing AW, Comstock GW. Serum hormones and risk of subsequent prostate cancer. Am J Epidemiol 1989;130:829
 11. Montie JE, Pienta KJ. Review of the role of androgenic hormones in the epidemiology of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. Urology 1994;43:892-9 «PMID: 7515207»PubMed
 12. Hämäläinen E, Adlercreutz H, Puska P ym. Diet and serum sex hormones in healthy men. J Steroid Biochem 1984;20:459-64 «PMID: 6538617»PubMed
 13. Taylor ML, Mainous AG 3rd, Wells BJ. Prostate cancer and sexually transmitted diseases: a meta-analysis. Fam Med 2005;37:506-12 «PMID: 15988645»PubMed
 14. Nelson WG, De Marzo AM, Isaacs WB. Prostate cancer. N Engl J Med 2003;349:366-81 «PMID: 12878745»PubMed
 15. MacLennan GT, Eisenberg R, Fleshman RL ym. The influence of chronic inflammation in prostatic carcinogenesis: a 5-year followup study. J Urol 2006;176:1012-6 «PMID: 16890681»PubMed
 16. Sobin LH, Wittekind Ch (eds.), TNM Classification of malignant tumours. 6th edn. Wiley-Liss:New York, 2002
 17. Oesterling JE, Cooner WH, Jacobsen SJ ym. Influence of patient age on the serum PSA concentration. An important clinical observation. Urol Clin North Am 1993;20:671-80 «PMID: 7505975»PubMed
 18. Patel DA, Presti JC Jr, McNeal JE ym. Preoperative PSA velocity is an independent prognostic factor for relapse after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2005;23:6157-62 «PMID: 16135482»PubMed
 19. Loeb S, Roehl KA, Catalona WJ ym. Prostate specific antigen velocity threshold for predicting prostate cancer in young men. J Urol 2007;177:899-902 «PMID: 17296371»PubMed
 20. Pinsky PF, Andriole G, Crawford ED ym. Prostate-specific antigen velocity and prostate cancer gleason grade and stage. Cancer 2007;109:1689-95 «PMID: 17330856»PubMed
 21. Emiliozzi P, Scarpone P, DePaula F ym. The incidence of prostate cancer in men with prostate specific antigen greater than 4.0 ng/ml: a randomized study of 6 versus 12 core transperineal prostate biopsy. J Urol 2004;171:197-9 «PMID: 14665875»PubMed
 22. Canto EI, Singh H, Shariat SF ym. Effects of systematic 12-core biopsy on the performance of percent free prostate specific antigen for prostate cancer detection. J Urol 2004;172:900-4 «PMID: 15310993»PubMed
 23. Eichler K, Hempel S, Wilby J ym. Diagnostic value of systematic biopsy methods in the investigation of prostate cancer: a systematic review. J Urol 2006;175:1605-12 «PMID: 16600713»PubMed
 24. Ihezue CU, Smart J, Dewbury KC ym. Biopsy of the prostate guided by transrectal ultrasound: relation between warfarin use and incidence of bleeding complications. Clin Radiol 2005;60:459-63; discussion 457-8 «PMID: 15767103»PubMed
 25. Abdel-Khalek M, El-Baz M, Ibrahiem el-H. Predictors of prostate cancer on extended biopsy in patients with high-grade prostatic intraepithelial neoplasia: a multivariate analysis model. BJU Int 2004;94:528-33 «PMID: 15329106»PubMed
 26. Gleason DF. Classification of prostatic carcinomas. Cancer Chemother Rep 1966;50:125-8 «PMID: 5948714»PubMed
 27. Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA. Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. WHO classification of tumours. IARCC Press, Lyon 2004
 28. Epstein JI, Allsbrook WC Jr, Amin MB ym. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol 2005;29:1228-42 «PMID: 16096414»PubMed
 29. Mostofi FK, Sesterhenn I, Sobin LH. Histologic typing of prostate tumors. Kirjassa: International Histological Classification of Tumors. N 22, Geneva, Word Health Organization, 1980
 30. Lee N, Newhouse JH, Olsson CA ym. Which patients with newly diagnosed prostate cancer need a computed tomography scan of the abdomen and pelvis? An analysis based on 588 patients. Urology 1999;54:490-4 «PMID: 10475360»PubMed
 31. Allen DJ, Hindley R, Clovis S ym. Does body-coil magnetic-resonance imaging have a role in the preoperative staging of patients with clinically localized prostate cancer? BJU Int 2004;94:534-8 «PMID: 15329107»PubMed
 32. Leibovici D, Spiess PE, Agarwal PK ym. Prostate cancer progression in the presence of undetectable or low serum prostate-specific antigen level. Cancer 2007;109:198-204 «PMID: 17171704»PubMed
 33. Vora SA, Wong WW, Schild SE ym. Analysis of biochemical control and prognostic factors in patients treated with either low-dose three-dimensional conformal radiation therapy or high-dose intensity-modulated radiotherapy for localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68:1053-8 «PMID: 17398023»PubMed
 34. Lips I, Dehnad H, Kruger AB ym. Health-related quality of life in patients with locally advanced prostate cancer after 76 Gy intensity-modulated radiotherapy vs. 70 Gy conformal radiotherapy in a prospective and longitudinal study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;69:656-61 «PMID: 17512127»PubMed
 35. Peeters ST, Heemsbergen WD, van Putten WL ym. Acute and late complications after radiotherapy for prostate cancer: results of a multicenter randomized trial comparing 68 Gy to 78 Gy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:1019-34 «PMID: 15752881»PubMed
 36. Peeters ST, Lebesque JV, Heemsbergen WD ym. Localized volume effects for late rectal and anal toxicity after radiotherapy for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:1151-61 «PMID: 16414208»PubMed
 37. Ray ME, Thames HD, Levy LB ym. PSA nadir predicts biochemical and distant failures after external beam radiotherapy for prostate cancer: a multi-institutional analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:1140-50 «PMID: 16198506»PubMed
 38. Jereczek-Fossa BA, Orecchia R. Evidence-based radiation oncology: definitive, adjuvant and salvage radiotherapy for non-metastatic prostate cancer. Radiother Oncol 2007;84:197-215 «PMID: 17532494»PubMed
 39. Dearnaley DP, Hall E, Lawrence D ym. Phase III pilot study of dose escalation using conformal radiotherapy in prostate cancer: PSA control and side effects. Br J Cancer 2005;92:488-98 «PMID: 15685244»PubMed
 40. Dearnaley DP, Sydes MR, Graham JD ym. Escalated-dose versus standard-dose conformal radiotherapy in prostate cancer: first results from the MRC RT01 randomised controlled trial. Lancet Oncol 2007;8:475-87 «PMID: 17482880»PubMed
 41. Staff I, Salner A, Bohannon R ym. Disease-specific symptoms and general quality of life of patients with prostate carcinoma before and after primary three-dimensional conformal radiotherapy. Cancer 2003;98:2335-43 «PMID: 14635067»PubMed
 42. Potosky AL, Davis WW, Hoffman RM ym. Five-year outcomes after prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: the prostate cancer outcomes study. J Natl Cancer Inst 2004;96:1358-67 «PMID: 15367568»PubMed
 43. van Tol-Geerdink JJ, Stalmeier PF, Pasker-de Jong PC ym. Systematic review of the effect of radiation dose on tumor control and morbidity in the treatment of prostate cancer by 3D-CRT. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:534-43 «PMID: 16246497»PubMed
 44. Pollack A, Zagars GK, Starkschall G ym. Prostate cancer radiation dose response: results of the M. D. Anderson phase III randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;53:1097-105 «PMID: 12128107»PubMed
 45. Christie D, Denham J, Steigler A ym. Delayed rectal and urinary symptomatology in patients treated for prostate cancer by radiotherapy with or without short term neo-adjuvant androgen deprivation. Radiother Oncol 2005;77:117-25 «PMID: 16271786»PubMed
 46. Vargas C, Martinez A, Kestin LL ym. Dose-volume analysis of predictors for chronic rectal toxicity after treatment of prostate cancer with adaptive image-guided radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:1297-308 «PMID: 16029785»PubMed
 47. Feigenberg SJ, Hanlon AL, Horwitz EM ym. Long-term androgen deprivation increases Grade 2 and higher late morbidity in prostate cancer patients treated with three-dimensional conformal radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:397-405 «PMID: 15890581»PubMed
 48. Robinson JW, Moritz S, Fung T. Meta-analysis of rates of erectile function after treatment of localized prostate carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;54:1063-8 «PMID: 12419432»PubMed
 49. Haliloglu A, Baltaci S, Yaman O. Penile length changes in men treated with androgen suppression plus radiation therapy for local or locally advanced prostate cancer. J Urol 2007;177:128-30 «PMID: 17162022»PubMed
 50. Vis AN, Schröder FH, van der Kwast TH. The actual value of the surgical margin status as a predictor of disease progression in men with early prostate cancer. Eur Urol 2006;50:258-65 «PMID: 16413660»PubMed
 51. Corn BW, Winter K, Pilepich MV. Does androgen suppression enhance the efficacy of postoperative irradiation? A secondary analysis of RTOG 85-31. Radiation Therapy Oncology Group. Urology 1999;54:495-502 «PMID: 10475361»PubMed
 52. King CR, Presti JC Jr, Gill H ym. Radiotherapy after radical prostatectomy: does transient androgen suppression improve outcomes? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59:341-7 «PMID: 15145146»PubMed
 53. Aus G, Abbou CC, Bolla M ym. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2005;48:546-51 «PMID: 16046052»PubMed
 54. Ash D, Al-Qaisieh B, Bottomley D ym. The impact of hormone therapy on post-implant dosimetry and outcome following Iodine-125 implant monotherapy for localised prostate cancer. Radiother Oncol 2005;75:303-6 «PMID: 15890423»PubMed
 55. Merrick GS, Butler WM, Wallner KE ym. Brachytherapy-related dysuria. BJU Int 2005;95:597-602 «PMID: 15705087»PubMed
 56. Ash D. Advances in radiotherapy for prostate cancer. Br J Radiol 2005;78 Spec No 2:S112-6 «PMID: 16306633»PubMed
 57. Henderson A, Laing RW, Langley SE. Quality of life following treatment for early prostate cancer: does low dose rate (LDR) brachytherapy offer a better outcome? A review. Eur Urol 2004;45:134-41 «PMID: 14733996»PubMed
 58. Elshaikh MA, Ulchaker JC, Reddy CA ym. Prophylactic tamsulosin (Flomax) in patients undergoing prostate 125I brachytherapy for prostate carcinoma: final report of a double-blind placebo-controlled randomized study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:164-9 «PMID: 15850917»PubMed
 59. Fulmer BR, Bissonette EA, Petroni GR ym. Prospective assessment of voiding and sexual function after treatment for localized prostate carcinoma: comparison of radical prostatectomy to hormonobrachytherapy with and without external beam radiotherapy. Cancer 2001;91:2046-55 «PMID: 11391584»PubMed
 60. Crook J, Ludgate C, Malone S ym. Report of a multicenter Canadian phase III randomized trial of 3 months vs. 8 months neoadjuvant androgen deprivation before standard-dose radiotherapy for clinically localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;60:15-23 «PMID: 15337535»PubMed
 61. Stone NN, Stock RG. Long-term urinary, sexual, and rectal morbidity in patients treated with iodine-125 prostate brachytherapy followed up for a minimum of 5 years. Urology 2007;69:338-42 «PMID: 17320674»PubMed
 62. Kollmeier MA, Stock RG, Cesaretti J ym. Urinary morbidity and incontinence following transurethral resection of the prostate after brachytherapy. J Urol 2005;173:808-12 «PMID: 15711274»PubMed
 63. Merrick GS, Butler WM, Wallner KE ym. Erectile function after prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:437-47 «PMID: 15890585»PubMed
 64. Merrick GS, Butler WM, Galbreath RW ym. Erectile function after permanent prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;52:893-902 «PMID: 11958881»PubMed
 65. Ciezki JP, Reddy CA, Garcia J ym. PSA kinetics after prostate brachytherapy: PSA bounce phenomenon and its implications for PSA doubling time. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:512-7 «PMID: 16213667»PubMed
 66. Battermann JJ, Boon TA, Moerland MA. Results of permanent prostate brachytherapy, 13 years of experience at a single institution. Radiother Oncol 2004;71:23-8 «PMID: 15066292»PubMed
 67. Joseph J, Al-Qaisieh B, Ash D ym. Prostate-specific antigen relapse-free survival in patients with localized prostate cancer treated by brachytherapy. BJU Int 2004;94:1235-8 «PMID: 15610096»PubMed
 68. Potters L, Morgenstern C, Calugaru E ym. 12-year outcomes following permanent prostate brachytherapy in patients with clinically localized prostate cancer. J Urol 2005;173:1562-6 «PMID: 15821486»PubMed
 69. Stock RG, Cesaretti JA, Stone NN. Disease-specific survival following the brachytherapy management of prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:810-6 «PMID: 16309852»PubMed
 70. Ahmed S, Lindsey B, Davies J. Salvage cryosurgery for locally recurrent prostate cancer following radiotherapy. Prostate Cancer Prostatic Dis 2005;8:31-5 «PMID: 15583704»PubMed
 71. Bahn DK, Lee F, Badalament R ym. Targeted cryoablation of the prostate: 7-year outcomes in the primary treatment of prostate cancer. Urology 2002;60:3-11 «PMID: 12206842»PubMed
 72. Long JP, Bahn D, Lee F ym. Five-year retrospective, multi-institutional pooled analysis of cancer-related outcomes after cryosurgical ablation of the prostate. Urology 2001;57:518-23 «PMID: 11248631»PubMed
 73. Chin JL, Pautler SE, Mouraviev V ym. Results of salvage cryoablation of the prostate after radiation: identifying predictors of treatment failure and complications. J Urol 2001;165:1937-41; discussion 1941-2 «PMID: 11371885»PubMed
 74. Ghafar MA, Johnson CW, De La Taille A ym. Salvage cryotherapy using an argon based system for locally recurrent prostate cancer after radiation therapy: the Columbia experience. J Urol 2001;166:1333-7; discussion 1337-8 «PMID: 11547068»PubMed
 75. Di Lorenzo G, Perdonà S, De Placido S ym. Gynecomastia and breast pain induced by adjuvant therapy with bicalutamide after radical prostatectomy in patients with prostate cancer: the role of tamoxifen and radiotherapy. J Urol 2005;174:2197-203 «PMID: 16280763»PubMed
 76. Tyrrell CJ, Payne H, Tammela TL ym. Prophylactic breast irradiation with a single dose of electron beam radiotherapy (10 Gy) significantly reduces the incidence of bicalutamide-induced gynecomastia. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;60:476-83 «PMID: 15380582»PubMed
 77. Van Poppel H, Tyrrell CJ, Haustermans K ym. Efficacy and tolerability of radiotherapy as treatment for bicalutamide-induced gynaecomastia and breast pain in prostate cancer. Eur Urol 2005;47:587-92 «PMID: 15826748»PubMed
 78. Loblaw DA, Mendelson DS, Talcott JA ym. American Society of Clinical Oncology recommendations for the initial hormonal management of androgen-sensitive metastatic, recurrent, or progressive prostate cancer. J Clin Oncol 2004;22:2927-41 «PMID: 15184404»PubMed
 79. Sharifi N, Gulley JL, Dahut WL. Androgen deprivation therapy for prostate cancer. JAMA 2005;294:238-44 «PMID: 16014598»PubMed
 80. Iversen P, Tyrrell CJ, Kaisary AV ym. Bicalutamide monotherapy compared with castration in patients with nonmetastatic locally advanced prostate cancer: 6.3 years of followup. J Urol 2000;164:1579-82 «PMID: 11025708»PubMed
 81. Tyrrell CJ, Blake GM, Iversen P ym. The non-steroidal antiandrogen, bicalutamide ('Casodex'), may preserve bone mineral density as compared with castration: results of a preliminary study. World J Urol 2003;21:37-42 «PMID: 12756493»PubMed
 82. Sieber PR, Keiller DL, Kahnoski RJ ym. Bicalutamide 150 mg maintains bone mineral density during monotherapy for localized or locally advanced prostate cancer. J Urol 2004;171:2272-6, quiz 2435 «PMID: 15126801»PubMed
 83. Wirth MP, Hakenberg OW, Froehner M. Antiandrogens in the treatment of prostate cancer. Eur Urol 2007;51:306-13; discussion 314 «PMID: 17007995»PubMed
 84. Kaisary AV, Iversen P, Tyrrell CJ ym. Is there a role for antiandrogen monotherapy in patients with metastatic prostate cancer? Prostate Cancer Prostatic Dis 2001;4:196-203 «PMID: 12497018»PubMed
 85. Boccardo F, Rubagotti A, Barichello M ym. Bicalutamide monotherapy versus flutamide plus goserelin in prostate cancer patients: results of an Italian Prostate Cancer Project study. J Clin Oncol 1999;17:2027-38 «PMID: 10561254»PubMed
 86. See WA, Wirth MP, McLeod DG ym. Bicalutamide as immediate therapy either alone or as adjuvant to standard care of patients with localized or locally advanced prostate cancer: first analysis of the early prostate cancer program. J Urol 2002;168:429-35 «PMID: 12131282»PubMed
 87. Schellhammer PF, Sharifi R, Block NL ym. Clinical benefits of bicalutamide compared with flutamide in combined androgen blockade for patients with advanced prostatic carcinoma: final report of a double-blind, randomized, multicenter trial. Casodex Combination Study Group. Urology 1997;50:330-6 «PMID: 9301693»PubMed
 88. O'Connor KM, Fitzpatrick JM. Side-effects of treatments for locally advanced prostate cancer. BJU Int 2006;97:22-8 «PMID: 16336322»PubMed
 89. Wirth MP, See WA, McLeod DG ym. Bicalutamide 150 mg in addition to standard care in patients with localized or locally advanced prostate cancer: results from the second analysis of the early prostate cancer program at median followup of 5.4 years. J Urol 2004;172:1865-70 «PMID: 15540740»PubMed
 90. Higano CS. Side effects of androgen deprivation therapy: monitoring and minimizing toxicity. Urology 2003;61:32-8 «PMID: 12667885»PubMed
 91. Brawer MK. Hormonal therapy for prostate cancer. Rev Urol 2006;8 Suppl 2:S35-47 «PMID: 17021641»PubMed
 92. Thompson CA, Shanafelt TD, Loprinzi CL. Andropause: symptom management for prostate cancer patients treated with hormonal ablation. Oncologist 2003;8:474-87 «PMID: 14530501»PubMed
 93. Shahinian VB, Kuo YF, Freeman JL ym. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer. N Engl J Med 2005;352:154-64 «PMID: 15647578»PubMed
 94. Eastham JA. Bone health in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer. J Urol 2007;177:17-24 «PMID: 17161994»PubMed
 95. Immediate versus deferred treatment for advanced prostatic cancer: initial results of the Medical Research Council Trial. The Medical Research Council Prostate Cancer Working Party Investigators Group. Br J Urol 1997;79:235-46 «PMID: 9052476»PubMed
 96. Granfors T, Modig H, Damber JE ym. Long-term followup of a randomized study of locally advanced prostate cancer treated with combined orchiectomy and external radiotherapy versus radiotherapy alone. J Urol 2006;176:544-7 «PMID: 16813885»PubMed
 97. Messing EM, Manola J, Sarosdy M ym. Immediate hormonal therapy compared with observation after radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy in men with node-positive prostate cancer. N Engl J Med 1999;341:1781-8 «PMID: 10588962»PubMed
 98. Zincke H, Lau W, Bergstralh E ym. Role of early adjuvant hormonal therapy after radical prostatectomy for prostate cancer. J Urol 2001;166:2208-15 «PMID: 11696737»PubMed
 99. Khan MA, Partin AW. Management of high-risk populations with locally advanced prostate cancer. Oncologist 2003;8:259-69 «PMID: 12773748»PubMed
 100. Boccon-Gibod L, Bertaccini A, Bono AV ym. Management of locally advanced prostate cancer: a European consensus. Int J Clin Pract 2003;57:187-94 «PMID: 12723722»PubMed
 101. Jani AB. Management strategies for locally advanced prostate cancer. Drugs Aging 2006;23:119-29 «PMID: 16536635»PubMed
 102. Adolfsson J, Steineck G, Hedlund PO. Deferred treatment of locally advanced nonmetastatic prostate cancer: a long-term followup. J Urol 1999;161:505-8 «PMID: 9915436»PubMed
 103. Kuhn JM, Billebaud T, Navratil H ym. Prevention of the transient adverse effects of a gonadotropin-releasing hormone analogue (buserelin) in metastatic prostatic carcinoma by administration of an antiandrogen (nilutamide). N Engl J Med 1989;321:413-8 «PMID: 2503723»PubMed
 104. Crawford ED, Eisenberger MA, McLeod DG ym. A controlled trial of leuprolide with and without flutamide in prostatic carcinoma. N Engl J Med 1989;321:419-24 «PMID: 2503724»PubMed
 105. Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer: an overview of the randomised trials. Prostate Cancer Trialists' Collaborative Group. Lancet 2000;355:1491-8 «PMID: 10801170»PubMed
 106. Eisenberger MA, Blumenstein BA, Crawford ED ym. Bilateral orchiectomy with or without flutamide for metastatic prostate cancer. N Engl J Med 1998;339:1036-42 «PMID: 9761805»PubMed
 107. Samson DJ, Seidenfeld J, Schmitt B ym. Systematic review and meta-analysis of monotherapy compared with combined androgen blockade for patients with advanced prostate carcinoma. Cancer 2002;95:361-76 «PMID: 12124837»PubMed
 108. Bruchovsky N, Rennie PS, Coldman AJ ym. Effects of androgen withdrawal on the stem cell composition of the Shionogi carcinoma. Cancer Res 1990;50:2275-82 «PMID: 2317815»PubMed
 109. Tunn U. The current status of intermittent androgen deprivation (IAD) therapy for prostate cancer: putting IAD under the spotlight. BJU Int 2007;99 Suppl 1:19-22; discussion 23-4 «PMID: 17229164»PubMed
 110. Scherr DS, Pitts WR Jr. The nonsteroidal effects of diethylstilbestrol: the rationale for androgen deprivation therapy without estrogen deprivation in the treatment of prostate cancer. J Urol 2003;170:1703-8 «PMID: 14532759»PubMed
 111. Ockrim JL, Lalani EN, Laniado ME ym. Transdermal estradiol therapy for advanced prostate cancer--forward to the past? J Urol 2003;169:1735-7 «PMID: 12686820»PubMed
 112. Hedlund PO, Ala-Opas M, Brekkan E ym. Parenteral estrogen versus combined androgen deprivation in the treatment of metastatic prostatic cancer -- Scandinavian Prostatic Cancer Group (SPCG) Study No. 5. Scand J Urol Nephrol 2002;36:405-13 «PMID: 12623503»PubMed
 113. Mikkola A, Aro J, Rannikko S ym. Ten-year survival and cardiovascular mortality in patients with advanced prostate cancer primarily treated by intramuscular polyestradiol phosphate or orchiectomy. Prostate 2007;67:447-55 «PMID: 17219379»PubMed
 114. Heng DY, Chi KN. Prednisone monotherapy in asymptomatic hormone refractory prostate cancer. Can J Urol 2006;13:3335-9 «PMID: 17187697»PubMed
 115. Marszalek M, Ponholzer A, Rauchenwald M ym. Palliative transurethral resection of the prostate: functional outcome and impact on survival. BJU Int 2007;99:56-9 «PMID: 17034496»PubMed
 116. Nalesnik JG, Mysliwiec AG, Canby-Hagino E. Anemia in men with advanced prostate cancer: incidence, etiology, and treatment. Rev Urol 2004;6:1-4 «PMID: 16985564»PubMed
 117. Wu JS, Wong R, Johnston M ym. Meta-analysis of dose-fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;55:594-605 «PMID: 12573746»PubMed
 118. Sze WM, Shelley M, Held I ym. Palliation of metastatic bone pain: single fraction versus multifraction radiotherapy - a systematic review of the randomised trials. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD004721 «PMID: 15106258»PubMed
 119. Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF ym. Direct decompressive surgical resection in the treatment of spinal cord compression caused by metastatic cancer: a randomised trial. Lancet 2005;366:643-8 «PMID: 16112300»PubMed
 120. Teppo L. Kirjassa: Eturauhasen syövän yleisyys ja potilaiden elossaoloennuste. Eturauhassyövän hoito. Suomen Akatemia. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1993;25-33
 121. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program (www.seer.cancer.gov). SEER Stat Database 2006
 122. Wolf AM, Nasser JF, Wolf AM ym. The impact of informed consent on patient interest in prostate-specific antigen screening. Arch Intern Med 1996;156:1333-6 «PMID: 8651843»PubMed
 123. Ahonen MH, Tenkanen L, Teppo L ym. Prostate cancer risk and prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D levels (Finland). Cancer Causes Control 2000;11:847-52 «PMID: 11075874»PubMed
 124. Albertsen PC, Hanley JA, Penson DF ym. 13-year outcomes following treatment for clinically localized prostate cancer in a population based cohort. J Urol 2007;177:932-6 «PMID: 17296379»PubMed
 125. Andriole GL. Adjuvant therapy for prostate cancer patients at high risk of recurrence following radical prostatectomy. Eur Urol 1997;32 Suppl 3:65-9 «PMID: 9267788»PubMed
 126. Auvinen A, Määttänen L, Stenman UH ym. Lead-time in prostate cancer screening (Finland). Cancer Causes Control 2002;13:279-85 «PMID: 12020110»PubMed
 127. Badger TM, Ronis MJ, Simmen RC ym. Soy protein isolate and protection against cancer. J Am Coll Nutr 2005;24:146S-149S «PMID: 15798082»PubMed
 128. Bauman G, Charette M, Reid R ym. Radiopharmaceuticals for the palliation of painful bone metastasis-a systemic review. Radiother Oncol 2005;75:258-70 «PMID: 16299924»PubMed
 129. Baxter NN, Tepper JE, Durham SB ym. Increased risk of rectal cancer after prostate radiation: a population-based study. Gastroenterology 2005;128:819-24 «PMID: 15825064»PubMed
 130. Southwest Oncology Group, Berry DL, Moinpour CM ym. Quality of life and pain in advanced stage prostate cancer: results of a Southwest Oncology Group randomized trial comparing docetaxel and estramustine to mitoxantrone and prednisone. J Clin Oncol 2006;24:2828-35 «PMID: 16782921»PubMed
 131. Bianco FJ Jr, Scardino PT, Eastham JA. Radical prostatectomy: long-term cancer control and recovery of sexual and urinary function ("trifecta"). Urology 2005;66:83-94 «PMID: 16194712»PubMed
 132. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M ym. Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med 2005;352:1977-84 «PMID: 15888698»PubMed
 133. Bolla M, Collette L, Blank L ym. Long-term results with immediate androgen suppression and external irradiation in patients with locally advanced prostate cancer (an EORTC study): a phase III randomised trial. Lancet 2002;360:103-6 «PMID: 12126818»PubMed
 134. Bolla M, Gonzalez D, Warde P ym. Improved survival in patients with locally advanced prostate cancer treated with radiotherapy and goserelin. N Engl J Med 1997;337:295-300 «PMID: 9233866»PubMed
 135. Bolla M, van Poppel H, Collette L ym. Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy: a randomised controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet 2005;366:572-8 «PMID: 16099293»PubMed
 136. Bottke D, Wiegel T. Adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy: indications, results and side effects. Urol Int 2007;78:193-7 «PMID: 17406125»PubMed
 137. Brooks JD, Metter EJ, Chan DW ym. Plasma selenium level before diagnosis and the risk of prostate cancer development. J Urol 2001;166:2034-8 «PMID: 11696701»PubMed
 138. Buskirk SJ, Pisansky TM, Schild SE ym. Salvage radiotherapy for isolated prostate specific antigen increase after radical prostatectomy: evaluation of prognostic factors and creation of a prognostic scoring system. J Urol 2006;176:985-90 «PMID: 16890677»PubMed
 139. Catalona WJ, Richiek JP, Ahmann FR ym. Comparison of digital rectal examination and serum prostate spesific antigen in the early detection of prostate cancer: results of a multicenter clinical trial of 6639 men. J Urol 1994;151:1283-90
 140. Cheung R, Kamat AM, de Crevoisier R ym. Outcome of salvage radiotherapy for biochemical failure after radical prostatectomy with or without hormonal therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;63:134-40 «PMID: 16111581»PubMed
 141. Choo R, Klotz L, Danjoux C ym. Feasibility study: watchful waiting for localized low to intermediate grade prostate carcinoma with selective delayed intervention based on prostate specific antigen, histological and/or clinical progression. J Urol 2002;167:1664-9 «PMID: 11912384»PubMed
 142. Coughlin SS, Neaton JD, Sengupta A. Cigarette smoking as a predictor of death from prostate cancer in 348,874 men screened for the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Am J Epidemiol 1996;143:1002-6 «PMID: 8629606»PubMed
 143. D’Amico AV, Chen MH, Roehl KA, Catalona WJ. Preoperative PSA velocity and the risk of death from prostate cancer after radical prostatectomy. N Engl J Med 2004;351:125-35
 144. D'Amico AV, Manola J, Loffredo M ym. 6-month androgen suppression plus radiation therapy vs radiation therapy alone for patients with clinically localized prostate cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:821-7 «PMID: 15315996»PubMed
 145. D'Amico AV, Hui-Chen M, Renshaw AA ym. Identifying men diagnosed with clinically localized prostate cancer who are at high risk for death from prostate cancer. J Urol 2006;176:S11-5 «PMID: 17084157»PubMed
 146. Denham JW, Steigler A, Lamb DS ym. Short-term androgen deprivation and radiotherapy for locally advanced prostate cancer: results from the Trans-Tasman Radiation Oncology Group 96.01 randomised controlled trial. Lancet Oncol 2005;6:841-50 «PMID: 16257791»PubMed
 147. Dennis LK, Dawson DV. Meta-analysis of measures of sexual activity and prostate cancer. Epidemiology 2002;13:72-9 «PMID: 11805589»PubMed
 148. El-Galley RE, Keane TE, Petros JA ym. Evaluation of staging lymphadenectomy in prostate cancer. Urology 1998;52:663-7 «PMID: 9763090»PubMed
 149. Epstein JI, Pound CR, Partin AW ym. Disease progression following radical prostatectomy in men with Gleason score 7 tumor. J Urol 1998;160:97-100; discussion 101 «PMID: 9628613»PubMed
 150. Etminan M, FitzGerald JM, Gleave M ym. Intake of selenium in the prevention of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Cancer Causes Control 2005;16:1125-31 «PMID: 16184479»PubMed
 151. Etminan M, Takkouche B, Caamaño-Isorna F. The role of tomato products and lycopene in the prevention of prostate cancer: a meta-analysis of observational studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004;13:340-5 «PMID: 15006906»PubMed
 152. Ficarra V, Cavalleri S, Novara G ym. Evidence from robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: a systematic review. Eur Urol 2007;51:45-55; discussion 56 «PMID: 16854519»PubMed
 153. Freedland SJ, Humphreys EB, Mangold LA ym. Risk of prostate cancer-specific mortality following biochemical recurrence after radical prostatectomy. JAMA 2005;294:433-9 «PMID: 16046649»PubMed
 154. Friedenreich CM, McGregor SE, Courneya KS ym. Case-control study of lifetime total physical activity and prostate cancer risk. Am J Epidemiol 2004;159:740-9 «PMID: 15051583»PubMed
 155. Gann PH, Catalona WJ, Sampfer MJ. Strategies combining total and percent free prostate spesific antigen for detecting prostate cancer: a prospectve evaluation. J Urol 2001;167:2427-34
 156. Gilels G, Ireland P. Diet, nutrition and prostate cancer. Int J Cancer 1997;10:13-7
 157. Giovannucci EL, Liu Y, Leitzmann MF ym. A prospective study of physical activity and incident and fatal prostate cancer. Arch Intern Med 2005;165:1005-10 «PMID: 15883238»PubMed
 158. Gleave ME, Coupland D, Drachenberg D ym. Ability of serum prostate-specific antigen levels to predict normal bone scans in patients with newly diagnosed prostate cancer. Urology 1996;47:708-12 «PMID: 8650870»PubMed
 159. Hagan M, Zlotecki R, Medina C ym. Comparison of adjuvant versus salvage radiotherapy policies for postprostatectomy radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59:329-40 «PMID: 15145145»PubMed
 160. Hanks GE, Pajak TF, Porter A ym. Phase III trial of long-term adjuvant androgen deprivation after neoadjuvant hormonal cytoreduction and radiotherapy in locally advanced carcinoma of the prostate: the Radiation Therapy Oncology Group Protocol 92-02. J Clin Oncol 2003;21:3972-8 «PMID: 14581419»PubMed
 161. Hartsell WF, Scott CB, Bruner DW ym. Randomized trial of short- versus long-course radiotherapy for palliation of painful bone metastases. J Natl Cancer Inst 2005;97:798-804 «PMID: 15928300»PubMed
 162. Hayes SB, Pollack A. Parameters for treatment decisions for salvage radiation therapy. J Clin Oncol 2005;23:8204-11 «PMID: 16278474»PubMed
 163. Heinonen OP, Albanes D, Virtamo J ym. Prostate cancer and supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene: incidence and mortality in a controlled trial. J Natl Cancer Inst 1998;90:440-6 «PMID: 9521168»PubMed
 164. Horwitz EM, Winter K, Hanks GE ym. Subset analysis of RTOG 85-31 and 86-10 indicates an advantage for long-term vs. short-term adjuvant hormones for patients with locally advanced nonmetastatic prostate cancer treated with radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001;49:947-56 «PMID: 11240235»PubMed
 165. Horwitz EM, Levy LB, Thames HD ym. Biochemical and clinical significance of the posttreatment prostate-specific antigen bounce for prostate cancer patients treated with external beam radiation therapy alone: a multiinstitutional pooled analysis. Cancer 2006;107:1496-502 «PMID: 16944536»PubMed
 166. Horwitz EM, Thames HD, Kuban DA ym. Definitions of biochemical failure that best predict clinical failure in patients with prostate cancer treated with external beam radiation alone: a multi-institutional pooled analysis. J Urol 2005;173:797-802 «PMID: 15711272»PubMed
 167. Hsing AW, McLaughlin JK, Schuman LM ym. Diet, tobacco use, and fatal prostate cancer: results from the Lutheran Brotherhood Cohort Study. Cancer Res 1990;50:6836-40 «PMID: 2208150»PubMed
 168. Hull GW, Rabbani F, Abbas F ym. Cancer control with radical prostatectomy alone in 1,000 consecutive patients. J Urol 2002;167:528-34 «PMID: 11792912»PubMed
 169. Kantoff PW, Halabi S, Conaway M ym. Hydrocortisone with or without mitoxantrone in men with hormone-refractory prostate cancer: results of the cancer and leukemia group B 9182 study. J Clin Oncol 1999;17:2506-13 «PMID: 10561316»PubMed
 170. Klotz L. Active surveillance with selective delayed intervention: using natural history to guide treatment in good risk prostate cancer. J Urol 2004;172:S48-50; discussion S50-1 «PMID: 15535443»PubMed
 171. Klotz LH, Nam RK. Active surveillance with selective delayed intervention for favorable risk prostate cancer: clinical experience and a 'number needed to treat' analysis. Can J Urol 2006;13 Suppl 1:48-55 «PMID: 16526983»PubMed
 172. Kundu AD, Kimberly AR, Eggener SE ym. Potency, continence and complications in 3477 consecutive radical retropubic prostatectomies. J Urol 2004;172:2227-31
 173. Kunz GM Jr, Epstein JI. Should each core with prostate cancer be assigned a separate gleason score? Hum Pathol 2003;34:911-4 «PMID: 14562287»PubMed
 174. Kupelian PA, Potters L, Khuntia D ym. Radical prostatectomy, external beam radiotherapy 72 Gy, external beam radiotherapy > or =72 Gy, permanent seed implantation, or combined seeds/external beam radiotherapy for stage T1-T2 prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;58:25-33
 175. Lawton CA, Winter K, Grignon D ym. Androgen suppression plus radiation versus radiation alone for patients with stage D1/pathologic node-positive adenocarcinoma of the prostate: updated results based on national prospective randomized trial Radiation Therapy Oncology Group 85-31. J Clin Oncol 2005;23:800-7 «PMID: 15681524»PubMed
 176. Leventis AK, Shariat SF, Kattan MW ym. Prediction of response to salvage radiation therapy in patients with prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2001;19:1030-9 «PMID: 11181666»PubMed
 177. Liauw SL, Sylvester JE, Morris CG ym. Second malignancies after prostate brachytherapy: incidence of bladder and colorectal cancers in patients with 15 years of potential follow-up. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;66:669-73 «PMID: 16887293»PubMed
 178. Lichtenstein P, De Faire U, Floderus B ym. The Swedish Twin Registry: a unique resource for clinical, epidemiological and genetic studies. J Intern Med 2002;252:184-205 «PMID: 12270000»PubMed
 179. Lu-Yao GL, Yao SL. Population-based study of long-term survival in patients with clinically localised prostate cancer. Lancet 1997;349:906-10 «PMID: 9093251»PubMed
 180. McLeod DG, Iversen P, See WA ym. Bicalutamide 150 mg plus standard care vs standard care alone for early prostate cancer. BJU Int 2006;97:247-54 «PMID: 16430622»PubMed
 181. Morris DE, Emami B, Mauch PM ym. Evidence-based review of three-dimensional conformal radiotherapy for localized prostate cancer: an ASTRO outcomes initiative. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:3-19 «PMID: 15850897»PubMed
 182. Mäkinen T, Tammela TL, Hakama M ym. Prostate cancer screening within a prostate specific antigen range of 3 to 3.9 ng./ml.: a comparison of digital rectal examination and free prostate specific antigen as supplemental screening tests. J Urol 2001;166:1339-42 «PMID: 11547069»PubMed
 183. Mäkinen T, Tammela TL, Stenman UH ym. Family history and prostate cancer screening with prostate-specific antigen. J Clin Oncol 2002;20:2658-63 «PMID: 12039927»PubMed
 184. National comprehensive cancer network (NCCN) guideline. Prostate cancer 2007
 185. Neuhof D, Hentschel T, Bischof M ym. Long-term results and predictive factors of three-dimensional conformal salvage radiotherapy for biochemical relapse after prostatectomy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;67:1411-7 «PMID: 17275204»PubMed
 186. Ohori M, Kattan MW, Koh H ym. Predicting the presence and side of extracapsular extension: a nomogram for staging prostate cancer. J Urol 2004;171:1844-9; discussion 1849 «PMID: 15076291»PubMed
 187. Parkinson MC, Bott SR, Montironi R ym. Screening for prostatic cancer and its evolution within Britain. J Pathol 2002;197:139-42 «PMID: 12015735»PubMed
 188. Partin AW, Kattan MW, Subong EN ym. Combination of prostate-specific antigen, clinical stage, and Gleason score to predict pathological stage of localized prostate cancer. A multi-institutional update. JAMA 1997;277:1445-51 «PMID: 9145716»PubMed
 189. Peeters ST, Heemsbergen WD, Koper PC ym. Dose-response in radiotherapy for localized prostate cancer: results of the Dutch multicenter randomized phase III trial comparing 68 Gy of radiotherapy with 78 Gy. J Clin Oncol 2006;24:1990-6 «PMID: 16648499»PubMed
 190. Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH ym. Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone and prednisone for advanced refractory prostate cancer. N Engl J Med 2004;351:1513-20 «PMID: 15470214»PubMed
 191. Pilepich MV, Winter K, John MJ ym. Phase III radiation therapy oncology group (RTOG) trial 86-10 of androgen deprivation adjuvant to definitive radiotherapy in locally advanced carcinoma of the prostate. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001;50:1243-52 «PMID: 11483335»PubMed
 192. Pilepich MV, Winter K, Lawton CA ym. Androgen suppression adjuvant to definitive radiotherapy in prostate carcinoma--long-term results of phase III RTOG 85-31. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:1285-90 «PMID: 15817329»PubMed
 193. Poulos CK, Daggy JK, Cheng L. Preoperative prediction of Gleason grade in radical prostatectomy specimens: the influence of different Gleason grades from multiple positive biopsy sites. Mod Pathol 2005;18:228-34 «PMID: 15475927»PubMed
 194. Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA ym. Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA 1999;281:1591-7 «PMID: 10235151»PubMed
 195. Roach M 3rd, DeSilvio M, Lawton C ym. Phase III trial comparing whole-pelvic versus prostate-only radiotherapy and neoadjuvant versus adjuvant combined androgen suppression: Radiation Therapy Oncology Group 9413. J Clin Oncol 2003;21:1904-11 «PMID: 12743142»PubMed
 196. Roach M 3rd, DeSilvio M, Valicenti R ym. Whole-pelvis, "mini-pelvis," or prostate-only external beam radiotherapy after neoadjuvant and concurrent hormonal therapy in patients treated in the Radiation Therapy Oncology Group 9413 trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;66:647-53 «PMID: 17011443»PubMed
 197. Rohrmann S, Genkinger JM, Burke A ym. Smoking and risk of fatal prostate cancer in a prospective U.S. study. Urology 2007;69:721-5 «PMID: 17445658»PubMed
 198. Saranchuk JW, Kattan MW, Elkin E ym. Achieving optimal outcomes after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2005;23:4146-51 «PMID: 15961762»PubMed
 199. Sarma AV, McLaughlin JC, Wallner LP ym. Sexual behavior, sexually transmitted diseases and prostatitis: the risk of prostate cancer in black men. J Urol 2006;176:1108-13 «PMID: 16890703»PubMed
 200. Schröder FH, Alexander FE, Bangma CH ym. Screening and early detection of prostate cancer. Prostate 2000;44:255-63 «PMID: 10906743»PubMed
 201. See WA, Tyrrell CJ, CASODEX Early Prostate Cancer Trialists' Group. The addition of bicalutamide 150 mg to radiotherapy significantly improves overall survival in men with locally advanced prostate cancer. J Cancer Res Clin Oncol 2006;132 Suppl 1:S7-16 «PMID: 16896884»PubMed
 202. Mike S, Harrison C, Coles B ym. Chemotherapy for hormone-refractory prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD005247 «PMID: 17054249»PubMed
 203. Small EJ, Baron A, Bok R. Simultaneous antiandrogen withdrawal and treatment with ketoconazole and hydrocortisone in patients with advanced prostate carcinoma. Cancer 1997;80:1755-9 «PMID: 9351544»PubMed
 204. Steineck G, Helgesen F, Adolfsson J ym. Quality of life after radical prostatectomy or watchful waiting. N Engl J Med 2002;347:790-6 «PMID: 12226149»PubMed
 205. Stephenson AJ, Shariat SF, Zelefsky MJ ym. Salvage radiotherapy for recurrent prostate cancer after radical prostatectomy. JAMA 2004;291:1325-32 «PMID: 15026399»PubMed
 206. Stokes SH. Comparison of biochemical disease-free survival of patients with localized carcinoma of the prostate undergoing radical prostatectomy, transperineal ultrasound-guided radioactive seed implantation, or definitive external beam irradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;47:129-36 «PMID: 10758314»PubMed
 207. Swanson GP, Riggs MW, Earle JD ym. Long-term follow-up of radical retropubic prostatectomy for prostate cancer. Eur Urol 2002;42:212-6 «PMID: 12234504»PubMed
 208. Tannock IF, de Wit R, Berry WR ym. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med 2004;351:1502-12 «PMID: 15470213»PubMed
 209. Tannock IF, Osoba D, Stockler MR ym. Chemotherapy with mitoxantrone plus prednisone or prednisone alone for symptomatic hormone-resistant prostate cancer: a Canadian randomized trial with palliative end points. J Clin Oncol 1996;14:1756-64 «PMID: 8656243»PubMed
 210. Taylor N, Kelly JF, Kuban DA ym. Adjuvant and salvage radiotherapy after radical prostatectomy for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;56:755-63 «PMID: 12788182»PubMed
 211. Tewari A, Divine G, Chang P ym. Long-term survival in men with high grade prostate cancer: a comparison between conservative treatment, radiation therapy and radical prostatectomy--a propensity scoring approach. J Urol 2007;177:911-5 «PMID: 17296374»PubMed
 212. Tewari A, Raman JD, Chang P ym. Long-term survival probability in men with clinically localized prostate cancer treated either conservatively or with definitive treatment (radiotherapy or radical prostatectomy). Urology 2006;68:1268-74 «PMID: 17169648»PubMed
 213. Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ, Tangen CM, Lucia MS, Parnes HL, Minasian LM, Ford LG, Lippman SM, Crawford ED, Crowley JJ, Coltman CA. Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level or =4.0 ng per milliliter. N Engl J Med 2004 27; 350:2239-4
 214. Thompson IM Jr, Tangen CM, Paradelo J ym. Adjuvant radiotherapy for pathologically advanced prostate cancer: a randomized clinical trial. JAMA 2006;296:2329-35 «PMID: 17105795»PubMed
 215. Warren KS, Chodak GW, See WA ym. Are bone scans necessary in men with low prostate specific antigen levels following localized therapy? J Urol 2006;176:70-3; discussion 73-4 «PMID: 16753371»PubMed
 216. Whittemore AS, Kolonel LN, Wu AH ym. Prostate cancer in relation to diet, physical activity, and body size in blacks, whites, and Asians in the United States and Canada. J Natl Cancer Inst 1995;87:652-61 «PMID: 7752270»PubMed
 217. Yuen KK, Shelley M, Sze WM ym. Bisphosphonates for advanced prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD006250 «PMID: 17054286»PubMed
 218. Zeegers MP, Dirx MJ, van den Brandt PA. Physical activity and the risk of prostate cancer in the Netherlands cohort study, results after 9.3 years of follow-up. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:1490-5 «PMID: 15941961»PubMed
 219. Zietman AL, DeSilvio ML, Slater JD ym. Comparison of conventional-dose vs high-dose conformal radiation therapy in clinically localized adenocarcinoma of the prostate: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294:1233-9 «PMID: 16160131»PubMed