Takaisin

ENE-dieetin ja painonhallintaohjelman vaikutus painoon

Näytönastekatsaukset
Anna-Maria Teeriniemi
3.3.2020

Näytön aste: A

ENE-dieetillä voidaan tehostaa laihtumista ja vähentää lihavuuteen liittyviä liitännäissairauksia, mutta saavutettu laihtumistulos tarvitsee pysyäkseen rinnalle myös elintapahoitoa.

Parrettin ym. systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Parretti HM, Jebb SA, Johns DJ ym. Clinical effect...»1 tutkittiin erittäin niukkaenergisten dieettien vaikutusta laihtumiseen, kun ne yhdistettiin elintapamuutosten ohjaukseen. Katsauksia haettiin Medline-, Embase- ja Cochrane-tietokannoista vuoteen 2014 asti. Kriteerit täyttäviä satunnaistettuja tutkimuksia oli lopulta 12 kappaletta, joissa ENE-dieettä käyttäviä henkilöitä oli 522 ja verrokkeja 452. Tutkimushenkilöt olivat aikuisia (≥ 18 vuotta) ja joilla oli ylipainoa tai lihavuutta (BMI ≥ 25 kg/m2 tai BMI ≥ 30 kg/m2), liitännäissairauksilla tai ilman. Interventioissa tuli olla käytetty ENE-dieettiä (800 kcal/vrk tai vähemmän), ja laihtumistulokset piti olla raportoituna vähintään 12 kuukauden kuluttua lähtötilanteesta. Katsauksesta suljettiin pois tutkimukset, joissa henkilöt olivat raskaana tai joilla oli tai syömishäiriö. Lisäksi tutkimukset, joissa ENE-dieettiä käytettin vain muutamia päiviä, suljettiin pois. Tutkimuksissa vertailuryhminä olivat ryhmät, joissa ei ollut interventiota lainkaan tai yleinen ohjaus ilman ENE-dieettiä. Tutkimuskohteena oli painonmuutos 12 kuukautta lähtötilanteesta.

Katsaukseen valituissa tutkimuksissa pelkkää elintapaohjausta saaneiden painon pudotus 12 kuukauden aikana oli 6,4 kg, mutta jos samanlaiseen elintapaohjaukseen lisättiin ENE-dieetti, laihtumistulos oli 10,3 kg. ENE-dieetin yhdistäminen elintapamuutosten ohjaukseen paransi laihtumistulosta vuoden seurannassa -3,9 kg; 95 % luottamusväli -6,7 – -1,1 verrattuna pelkkään elintapaohjaukseen verrattuna. Ero säilyi 2 vuoden seurannassa (-1,4 kg; 95 % luottamusväli -2,6 – -0,2) ja myöhemminkin (38–60 kuukautta, -1,3 kg; 95 % luottamusväli -2,9–0,2). Kuitenkin jos ENE-dieetiä toteutettiin ilman elintapaohjausta, pelkän elintapaohjauksen teho oli 4,5 kg parempi (95 % luottamusväli 0,1–9,0). Tutkijat esittävätkin katsauksensa perusteella, että ENE-dieetti on tehokas laihdutusmenetelmä, jos se yhdistetään muuhun elintapaohjaukseen.

Katsauksessa selvitettiin haittatapahtumia ja keskeyttämistä. Keskeyttäminen ei eronnut elintapaohjauksesta, ja ENE-dieetillä olleilla pelkkään elintapaohjausta saaneisiin. ENE-dieetin keskeyttäneiden osuus oli 19 %, kun vertailuryhmien keskeyttäneiden osuus oli 20 % (RR 0,96 (0,56–1,66)). ENE-dieetin haittavaikutuksina raportoitiin huimausta, palelua, väsymystä ja hiusten lähtöä. Katsaukseen valituissa tutkimuksissa raportoitiin 1 sairaalahoitoa vaatinut sappikivikohtaus, joka luokiteltiin vakavaksi haittavaikutukseksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: ENE-dieetin yhdistäminen elintapaohjaukseen parantaa laihtumistulosta verrattuna pelkkään elintapaohjaukseen ja tällainen ohjaus on hyvin "siedettyä". Katsauksen merkittävyyttä lisää se, että tuloksia pyrittiin tarkastelemaan käytännön soveltamismahdollisuuksien kautta.

Mulholland «Mulholland Y, Nicokavoura E, Broom J ym. Very-low-...»2 ym. selvittivät systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan erittäin niukkaenergisten dieettien vaikutusta lihavuuteen liittyviin liitännäissairauksiin (sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, uniapnea jne). Katsauksen valintakriteerit täyttäviä artikkeleja oli 32/894 (kirjallisuushaun osumat), vuosien 2000–2010 välillä julkaistuja tutkimuksia. Haussa käytettin tietokantoja PubMed/MEDLINE, Web of Science ja Science Direct. Tutkimushenkilöinä oli lapsia ja aikuisia ja BMI oli yli 28 kg/m2. Interventioiden seurantojen tuli kestää vähintään 12 kuukautta. Tutkimusasetelmat olivat vaihtelevia: RCT-tutkimuksia, satunnaistamattomia verrokkitutkimuksia ja retrospektiivisiä tutkimuksia.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ENE-dieettien vaikutusta laihtumistulokseen, painonnousun ehkäisyyn ja lihavuuteen liittyviin liitännäissairauksiin. Tutkimuksen ja seurannan kesto vaihteli 21 kuukauden ja 5 vuoden välillä. ENE-dieettien kesto vaihteli 25 päivästä 9 kuukauteen. Joissakin tutkimuksissa ENE-dieettiin yhdistettiin käyttäytymisterapiaa, liikuntaa, niukkarasvaista tai vähähiilihydraattisia dieettejä tai lääkitys.

Katsaukseen valituissa tutkimuksissa 13/32 tutkimuksesta raportoi merkittävästä laihtumisesta ENE-dieetin aikana. ENE-dieetin kanssa yhdessä käytettyjen lihavuuden hoitomenetelmien tehosta ei katsauksessa saatu selkeää käsitystä. Katsauksen tulosten perusteella tutkijat kuitenkin esittävät, että laihtumistuloksen ylläpitoa ENE-dieetin jälkeen edistävät liikunta, käyttäytymismuutosten ohjaus ja lääkitys.

Katsauksen johtopäätöksenä on, että ENE-dieetillä voidaan saavuttaa merkittävä laihtuminen ja muutoksia liitännäissairauksiin. Merkittävä ja pysyvä laihtumistulos yhdistyi elintapaohjaukseen (ruokavalio ja liikunta) tai lääkitykseen. ENE-dieetin jälkeen havaittiin merkittävää painonlaskua ja myönteisiä muutoksia verenpaineessa, vyötärönympäryksessä sekä lipideissä.

Lisäksi tutkijat esittävät, että terveysvaikutukset lienevät seurausta laihtumisesta eikä niinkään siitä, miten laihtuminen on tapahtunut.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Tutkimukset olivat kuitenkin niin heterogeenisiä, että meta-analyysiä ja laajempia yleistyksiä pitkäaikaisvaikutuksista on vaikea tehdä. Katsauksen yksittäisetkin tulokset olivat varsin ympäripyöreitä, eikä esim. tilastollisia tunnuslukuja esitetty.

Yhdysvaltalaisten tutkimusten meta-analyysissä «Anderson JW, Konz EC, Frederich RC ym. Long-term w...»3 etsittiin vastausta kysymykseen "onko laihdutusohjelman jälkeen mahdollista säilyttää painonlasku 5 vuoden ajan" ja jos on, niin miten.

Medline-haku tehtiin vuosilta 1970–99. Tutkimus hyväksyttiin mukaan jos 1) se oli tehty Yhdysvalloissa, 2) tutkittavat osallistuivat ohjattuun painonpudotusohjelmaan ja 3) seurantatietoja painon osalta oli yli 2 vuoden ajalta. Tutkimus ei rajoittunut pelkästään satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin (3 kpl), vaan mukaan hyväksyttiin myös seurantatutkimukset.

Yhteensä 31 tutkimusta täytti kriteerit. Mukaan hyväksyttiin 29 tutkimusta. 2 tutkimusta hylättiin seurantapainotietojen puuttuessa ja 1 tutkimus hylättiin, koska se koostui lapsipotilaista. Potilaiden iän mediaani oli 45 vuotta. 13 tutkimusta oli tehty ENE-dieetillä ja 14 vähäenergiaisella dieetillä. Ohjelmat, joissa oli ENE-dieetti mukana, kestivät keskimäärin 22 viikkoa ja vähäenergiaisella ruokavaliolla toteutetut ohjelmat keskimäärin 12 viikkoa. Tutkimuksen alussa naisten paino vaihteli välillä 74–121 kg ja miesten välillä 100–148 kg. Ohjelman aikainen painon lasku vaihteli naisilla 3,5–37,9 kg ja miehillä 6,2–44,2 kg. 9 tutkimuksessa 29:stä oli ylläpito-ohjelma (painon hallinta) painonlaskuvaiheen jälkeen.

Potilaiden alkuperäisestä painonlaskusta säilyi keskimäärin 67 % (95 % luottamusväli 65–69 %) 1 vuoden, 44 % (95 % luottamusväli 42–46 %) 2 vuotta, 32 % (95 % luottamusväli 29–32 %) 3 vuotta, 28 % (95 % luottamusväli 25–32 %) 4 vuotta, ja 21 % (95 % luottamusväli 18–25 %) 5 vuotta. Keskimäärin 5-vuotistulos oli 3,0 kg/3,2 %:n painon lasku alkupainosta. Miesten ja naisten tuloksissa ei ollut eroa. Painonlasku (alkupainosta) oli tilastollisesti suurempi ENE-dieetillä olleilla kuin vähäenergiaisella dieetillä olleilla koko seurannan ajan: 1 vuosi (ENE vs. ei-ENE) 16,1 vs. 7,2 %, 2 vuotta 9,7 vs. 4,2 %, 3 vuotta 7,8 vs. 3,5 %, 4 vuotta 7 vs. 2,8 % ja 5 vuotta 6,2 vs. 2 %. 4 tai 5 vuoden seurantapisteessä oli 55,4 % ENE-dieetin läpikäyneistä ja 79,7 % vähäenergiaisen hoidon läpikäyneistä.

Potilaat, jotka osallistuivat ENE-dieetin sisältäviin ohjelmiin (n = 578), laihtuivat alussa enemmän ja säilyttivät painonlaskun tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin vähäenergiaisella ruokavaliolla laihduttaneet potilaat (n = 448). Keskimäärin 4,5 vuoden kohdalla ENE-dieetillä olleiden painonlasku oli lähtöpainosta 7,1 kg/ 6,6 % (29 % alkuperäisestä painonlaskusta) verrattuna vähäenergiaisen dieetin tulokseen 2,0 kg/2,1 % (17 % alkuperäisestä painonlaskusta). Tulos oli hyvin samankaltainen verrattaessa joko ENE/ei-ENE-ryhmiä tai > 20 kg/ < 10 kg laihtuneiden ryhmiä.

6 tutkimuksessa selvitettiin liikunnan osuutta painonhallintaan. Alkuperäinen paino ja painonlasku oli samanlainen runsaasti ja vähän liikkuvien ryhmissä. Seurantavaihe oli keskimäärin 2,7 vuotta. Runsaammin liikkuvat säilyttivät painonsa tänä aikana paremmin kuin vähemmän liikuntaa harrastavat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Katso lisätietoa ENE-dieetin vaikutuksesta painoon tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla sekä ENE-dieetin hitaasta purusta ja suunnitelmasta painon takaisinnousun varalle: näytönastekatsaus «Laihtuminen on yhteydessä parempaan glukoositasapainoon ylipainoisilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla.»A ja lisätietoa «ENE-dieetin käytännön toteutus»1.

Kirjallisuutta

 1. Parretti HM, Jebb SA, Johns DJ ym. Clinical effectiveness of very-low-energy diets in the management of weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev 2016;17:225-34 «PMID: 26775902»PubMed
 2. Mulholland Y, Nicokavoura E, Broom J ym. Very-low-energy diets and morbidity: a systematic review of longer-term evidence. Br J Nutr 2012;108:832-51 «PMID: 22800763»PubMed
 3. Anderson JW, Konz EC, Frederich RC ym. Long-term weight-loss maintenance: a meta-analysis of US studies. Am J Clin Nutr 2001;74:579-84 «PMID: 11684524»PubMed