Takaisin

Katetriablaatio eteisvärinän uusiutumisen estohoitona

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: A

Katetriablaatiohoito estää eteisvärinän uusiutumista tehokkaammin kuin lääkehoito.

Meta-analyysit

Calkins ym. «Calkins H, Reynolds MR, Spector P ym. Treatment of...»1 tekemässä perusteellisessa meta-analyysissa arvioitiin 63 eteisvärinän katetriablaatiohoitotutkimuksen ja 34 eteisvärinän estolääkitystutkimuksen tulokset. Potilaiden keski-ikä oli 55 vuotta ablaatioryhmässä (n = 6 936)ja 62 vuotta lääkehoitoryhmässä (n = 6 589) (p > 0,05). Seuranta-aika vaihteli välillä 6–24 kuukautta. Ablaatiohoitopotilailla eteisvärinän kesto oli merkitsevästi pidempi (6,0 vs. 3,1 vuotta) kuin lääkehoitoryhmässä.

Seuranta-aikana lääkehoito (amiodaroni, dofetilidi, sotaloli, flekainidi tai proparenoni) esti eteisvärinän uusiutumisen 52 %:lla (95 % luottamusväli 47–57 %) ja katetriablaatio 71 %:lla (95 % luottamusväli 65–77 %) potilaista eli katetriablaatiohoidon teho oli merkitsevästi parempi kuin lääkehoidon. Ablaatiohoito aiheutti myös merkitsevästi vähemmän haittavaikutuksia kuin lääkehoito (5 % vs 30 %), mutta lääkehoidon aiheuttamat haitat olivat yleensä lievempiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Piccini ym. «Piccini JP, Lopes RD, Kong MH ym. Pulmonary vein i...»2 tekemässä meta-analyysissä oli mukana 6 satunnaistettua tutkimusta (n = 693), joissa verrattiin katetriablaatio ja lääkehoidon tehoa kohtauksittaisen ja jatkuvan eteisvärinän uusiutumisen estossa. Seuranta-aika oli 12 kuukautta.

Seuranta-ajan lopussa 77 % ablaatiolla ja 29 % lääkkeillä hoidetuista potilaista oli sinusrytmissä (riskisuhde 9,74, 95 % luottamusväli 3,98–23,87, p < 0,001)). Jos jatkuvaa eteisvärinää sairastavat potilaat jätettiin pois analyysistä, ablaatiohoidolla saavutettava etu oli vieläkin suurempi (riskisuhde 15,78, 95 % luottamusväli 10,07–24,73). Lisäksi ablaatiohoito vähensi merkitsevästi sydänsairauksista aiheutuneen sairaalahoidon tarvetta (riskisuhde 0,15, 95 % luottamusväli 0,10–0,23, p < 0,001). Uusintatoimenpiteen tarvitsi 17 % ablaatiopotilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Muut tutkimukset

Yhden laajan satunnaistamattoman tutkimuksen «Pappone C, Rosanio S, Augello G ym. Mortality, mor...»3 (n = 1 171) perusteella katetriablaatio paitsi estää eteisvärinää tehokkaammin kuin rytmihäiriölääkitys ja parantaa potilaiden elämänlaatua saattaa myös parantaa potilaiden ennustetta. Tässä Italiassa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin katetriablaatiolla hoidettuja potilaita (n = 589) rytmihäiriölääkkeitä käyttäviin potilaisiin (n = 582), jotka olivat katetriablaatiojonossa. Seuranta-aika oli keskimäärin 900 vuorokautta.

Monimuuttuja-analyysin perusteella todettiin, että kokonaiskuolleisuuden vaara ablaatioryhmässä oli 65 % pienempi kuin lääkehoitoryhmässä (HR 0,45, 95 % luottamusväli 0,31–0,64, P < 0,001). Eteisvärinän uusiutuminen väheni ablaatioryhmässä lääkehoitoon verrattuna 70 % (HR 0,30, luottamusväli 0,24–0,37, P< 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Eteisvärinän katetriablaatio on monimutkainen elektrofysiologinen toimenpide, johon liittyy monia vakavia komplikaatioita (tamponaatio, keuhkolaskimon ahtautuminen, tromboembolia, ruokatorven perforaatio). Pysyvässä eteisvärinässä katetriablaation tulokset ovat jonkin verran huonompia kuin kohtauksittaisessa ja jatkuvassa eteisvärinässä. Lääkehoitoon verrattuna eteisvärinän ablaatiohoidon kustannukset ovat alussa suuremmat, mutta jo 3–5 vuoden kuluttua se on edullisempi vaihtoehto kuin jatkuva lääkehoito.

Kirjallisuutta

  1. Calkins H, Reynolds MR, Spector P ym. Treatment of atrial fibrillation with antiarrhythmic drugs or radiofrequency ablation: two systematic literature reviews and meta-analyses. Circ Arrhythm Electrophysiol 2009;2:349-61 «PMID: 19808490»PubMed
  2. Piccini JP, Lopes RD, Kong MH ym. Pulmonary vein isolation for the maintenance of sinus rhythm in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Circ Arrhythm Electrophysiol 2009;2:626-33 «PMID: 20009077»PubMed
  3. Pappone C, Rosanio S, Augello G ym. Mortality, morbidity, and quality of life after circumferential pulmonary vein ablation for atrial fibrillation: outcomes from a controlled nonrandomized long-term study. J Am Coll Cardiol 2003;42:185-97 «PMID: 12875749»PubMed