Takaisin

Eteis-kammiojohtumisen katetriablaatio ja sydämen tahdistus vaikeaoireisen eteisvärinän sykkeenhallinnassa

Näytönastekatsaukset
Hannu Parikka
20.2.2017

Näytön aste: B

Eteis-kammiojohtumisen katkaisu ja pysyvä tahdistinhoito vähentänee vaikeaoireisen eteisvärinäpotilaan oireisuutta mutta ei kuolleisuutta.

Vuosia 1989–98 koskeva meta-analyysi «Wood MA, Brown-Mahoney C, Kay GN ym. Clinical outc...»1 eteis-kammiojohtumisen katkaisun jälkeisestä tahdistinhoidosta ja hankalahoitoisista eteisarytmioista (97 % eteisvärinää). Kohteena 21 tutkimusta (yhteensä 1 181 potilasta). Oireanalyyseissä käytettiin 15 tutkimusta (642 potilasta) ja mortaliteettianalyysissä 16 tutkimusta (1 073 potilasta). Lähteenä vain MEDLINE-tietokanta ja englanninkieliset julkaisut. Analyysi käsitti sekä satunnaistettuja että ei-satunnaistettuja tutkimuksia. Yhteensä 5 satunnaistettua tutkimusta, joiden potilasmäärät pienet (23–66 potilasta). Vain 2 tutkimusta «Brignole M, Gianfranchi L, Menozzi C ym. Assessmen...»2, «Brignole M, Menozzi C, Gianfranchi L ym. Assessmen...»3 vertasi lääkehoitoon riittävän pitkällä seurannalla (6–12 kuukautta). Tutkimusten mukaanottokriteerien valintaa, validiteetti- ja laatukriteereitä ei ilmoitettu. Seuranta-aika oli 48 vuorokaudesta 2,3 vuoteen. Tutkimusten yhdistämisessä käytettiin narratiivista synteesiä, random-effects-mallia ja Kaplan-Meier eloonjäämismallina oli(yksi vuosi). Tutkimusten heterogeenisyyttä ei kommentoitu.

Kaikki kliiniset muuttujat (19 kpl) paitsi fractional shortening parantuivat merkitsevästi. Sydänperäiset oireet ja sairaalahoidon tarve vähenivät. Elämänlaatu parani. Vuoden kokonaiskuolleisuus oli 6,3 % (95 % luottamusväli 5,5–7,2 %) ja äkkikuolleisuus 2,0 % (luottamusväli 1,5–2,6 %). Ne mitkä ovat samaa luokkaa kuin lääkehoidolla (6,7 % ja 2,4 %, SPAF-tutkimus).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Julkaisubias on mahdollinen (vain 1 tietokanta). Analyysin metodologia kuvattiin vajaasti. RCT-tutkimusten potilasmäärät olivat pienet. Dataa ei näytetty riittävästi. Pienet, kontrolloimattomat tutkimukset ja tahdistinhoito sinänsä sisältävät lumevaikutuksen mahdollisuuden «Kay GN, Ellenbogen KA, Giudici M ym. The Ablate an...»4. Yhdistettyjen tutkimusten laatua ja heterogeenisyyttä olisi tullut arvioida. Viisi satunnaistettua tutkimusta mainittiin, mutta vain kahta käytettiin.

Kirjallisuutta

  1. Wood MA, Brown-Mahoney C, Kay GN ym. Clinical outcomes after ablation and pacing therapy for atrial fibrillation : a meta-analysis. Circulation 2000;101:1138-44 «PMID: 10715260»PubMed
  2. Brignole M, Gianfranchi L, Menozzi C ym. Assessment of atrioventricular junction ablation and DDDR mode-switching pacemaker versus pharmacological treatment in patients with severely symptomatic paroxysmal atrial fibrillation: a randomized controlled study. Circulation 1997;96:2617-24 «PMID: 9355902»PubMed
  3. Brignole M, Menozzi C, Gianfranchi L ym. Assessment of atrioventricular junction ablation and VVIR pacemaker versus pharmacological treatment in patients with heart failure and chronic atrial fibrillation: a randomized, controlled study. Circulation 1998;98:953-60 «PMID: 9737514»PubMed
  4. Kay GN, Ellenbogen KA, Giudici M ym. The Ablate and Pace Trial: a prospective study of catheter ablation of the AV conduction system and permanent pacemaker implantation for treatment of atrial fibrillation. APT Investigators. J Interv Card Electrophysiol 1998;2:121-35 «PMID: 9870004»PubMed