Takaisin

Pramipeksolin symptomaattinen teho Parkinsonin taudissa

Näytönastekatsaukset
Valtteri Kaasinen
21.5.2015

Näytön aste: A

Pramipeksolilla on oireita lievittävää tehoa varhaisvaiheen Parkinson-potilailla.

Premipeksolilla on suoritettu kolme 3 satunnaistettua, rinnakkaisryhmin tehtyä lumekontrolloitua tutkimusta «Hubble JP, Koller WC, Cutler NR ym. Pramipexole in...»1, «Safety and efficacy of pramipexole in early Parkin...»2, «Shannon KM, Bennett JP Jr, Friedman JH. Efficacy o...»3Parkinsonin taudin varhaisvaiheen potilailla.

Varhaisimmassa, 9 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa «Hubble JP, Koller WC, Cutler NR ym. Pramipexole in...»155 potilasta sai joko lumelääkettä tai pramipeksolia, jonka annos nostettiin asteittain ad 4,5 mg/vrk. Tutkimuksen pääarviointikriteerinä olivat UPDRS ADL- ja motorisen osion pistemäärän muutos lähtötilanteesta tutkimuksen loppuun.

Pramipeksoliryhmässä UPDRS ADL -pistemäärän pieneneminen oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin lumeryhmässä (p < 0,002), mutta motorisen osion pistemäärissä ei ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Parkinson Study Group'in tutkimuksessa «Safety and efficacy of pramipexole in early Parkin...»2 264 potilasta satunnaistettiin viiteen ryhmään: pramipeksoli (suolamuotona) 1,5 mg/vrk, 3,0 mg/vrk, 4,5 mg/vrk, 6 mg/vrk tai lumelääke. Tutkimuslääkeannos titrattiin 6 viikon kuluessa, ja ylläpitovaihe vakaalla lääkeannoksella kesti 4 viikkoa. Parkinsoniin taudin kesto oli keskimäärin noin 2 vuotta ja Hoehn & Yahr -luokka 1,8.

Tutkimuksen pääarviointikriteeri oli UPDRS-kokonaispistemäärän muutos lähtötilanteen ja viikon 10 välillä. Kyseinen muutos oli kaikilla pramipeksoliannoksilla tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lumelääkkeellä (p < 0,005), mutta eri pramipeksoliannosten välillä ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Shannonin työryhmän tutkimuksessa «Shannon KM, Bennett JP Jr, Friedman JH. Efficacy o...»3 335 potilasta sai joko pramipeksolia tai lumelääkettä. Hoehn & Yahr -luokka sai olla I–III. Keskimääräinen Parkinsonin taudin kesto oli 1,8 vuotta. Pramipeksoliannosta nostettiin enintään 7 viikon kuluessa, kunnes tutkijalääkäri arvioi, että annoksen lisäämisestä ei ollut enää hyötyä tai ilmaantui annoksesta riippuvia haittoja. Pramipeksolin enimmäisannos oli 4,5 mg/vrk. Vakaan annoksen ylläpitovaihe kesti 6 kuukautta. Tutkimuksen pääarviointikriteerit olivat UPDRS ADL- ja motorisen osion pistemäärän muutos lähtötilanteen ja ylläpitovaiheen lopun välillä.

Sekä ADL- että motorisen osion pistemäärä laski tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,0001) enemmän pramipeksoli- kuin lumelääkeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Edellä kuvatuissa kolmessa tutkimuksessa «Hubble JP, Koller WC, Cutler NR ym. Pramipexole in...»1, «Safety and efficacy of pramipexole in early Parkin...»2, «Shannon KM, Bennett JP Jr, Friedman JH. Efficacy o...»3hoitoaika vaihteli 9 ja 31 viikon välillä. Potilaita 3 tutkimuksissa oli 55, 264 ja 335. Yksi tutkimus oli annos-vastetutkimus, jossa pramipeksolin korkein annos oli 6 mg/vrk. Muissa tutkimuksissa korkein sallittu annos oli 4,5 mg/vrk. Kaikissa käytettiin tehon arvioinnissa UPDRS-asteikkoa (joko täydellisenä tai pelkästään osiot II (ADL) ja III (motorinen)). Pramipeksoli oli tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke kaikissa tutkimuksissa UPDRS:n osiossa II (ADL) ja kahdessa kolmesta tutkimuksesta osiossa III (motorinen).

Kommentti: Edellä kuvatut tutkimukset «Hubble JP, Koller WC, Cutler NR ym. Pramipexole in...»1, «Safety and efficacy of pramipexole in early Parkin...»2, «Shannon KM, Bennett JP Jr, Friedman JH. Efficacy o...»3 on tehty tavanomaisilla, nopeasti liukenevilla pramipeksolitableteilla, ja lääke on otettu kolme kertaa päivässä. Markkinoille on tullut myös kerran päivässä otettava depot-tabletti. Kyseisellä valmisteella on tehty tutkimus «Assessment report for Sifrol. EMEA/703892/2009...»4, jossa depot-tablettia verrattiin nopeasti liukenevaan pramipeksolitablettiin ja lumelääkkeeseen varhaisvaiheen Parkinson-potilailla. Depot-tabletin pitkäaikaisturvallisuus ja teho sekä aikaisessa että edenneessä Parkinsonin taudissa ovat vähintään yhtä hyvät verrattuna nopeasti liukenevaan tablettiin «Hauser RA, Schapira AH, Barone P ym. Long-term saf...»5, «Poewe W, Rascol O, Barone P ym. Extended-release p...»6, «Schapira AH, Barone P, Hauser RA ym. Extended-rele...»7.

Pramipeksolilla on tehty Parkinsonin taudin varhaisvaiheessa myös tutkimus «Holloway RG, Shoulson I, Fahn S ym. Pramipexole vs...»8, jossa kontrolliryhmä käytti levodopaa. Tämän satunnaistetun kaksoissokkoutetun tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää, viivästyttääkö pramipeksoli levodopan komplikaatioiden ilmaantumista (ks. «Antikolinergeillä saattaa olla lievä oireita lievittävä teho Parkinsonin taudissa.»C siinä arvioitiin myös premipeksolin ja levodopan oireita lievittävää tehoa). Tutkimuksessa 151 potilasta sai pramipeksolia mutta avoimena lisälääkityksenä voitiin käyttää levodopaa, jos oireet sitä vaativat. Toinen tutkimusjoukko (n = 150) sai alusta alkaen levodopaa, ja myös heille sallittiin avoimen levodopa lisälääkityksen käyttö, jos oirekuva tätä vaati. Potilaiden seuranta-aika oli 21 kuukautta. Tutkimuksen lopussa 53 % pramipeksolipotilaista tarvitsi myös levodopaa. Sekä UPDRS:n motorinen (p = 0,001) että ADL-osio (p = 0,02) olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia pelkästään levodopaa saaneessa ryhmässä verrattuna pramipeksoliryhmään.

Analyysin tekijöiden johtopäätös oli, että pramipeksolin oireita lievittävä teho alkuvaiheen potilailla on selkeästi osoitettu, mutta teho on heikompi kuin levodopalla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Schapira ym. «Schapira AH, McDermott MP, Barone P ym. Pramipexol...»9 tutkivat pramipeksolin vaikutusta motorisiin oireisiin verrattuna lumelääkkeeseen ns. viivästetyn aloituksen asetelmassa (n = 535). Puolet potilasta aloitti pramipeksolin tutkimuksen alussa ja puolella potilasta aloitusta viivästettiin 6–9 kuukautta. 15 kuukauden kohdalla arvioituna dopamiinitoiminta (SPECT) tai motoriset oireet eivät viitanneet siihen, että pramipeksolilla olisi vaikutusta taudinkulkuun.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Hubble JP, Koller WC, Cutler NR ym. Pramipexole in patients with early Parkinson's disease. Clin Neuropharmacol 1995;18:338-47 «PMID: 8665547»PubMed
 2. Safety and efficacy of pramipexole in early Parkinson disease. A randomized dose-ranging study. Parkinson Study Group. JAMA 1997;278:125-30 «PMID: 9214527»PubMed
 3. Shannon KM, Bennett JP Jr, Friedman JH. Efficacy of pramipexole, a novel dopamine agonist, as monotherapy in mild to moderate Parkinson's disease. The Pramipexole Study Group. Neurology 1997;49:724-8 «PMID: 9305331»PubMed
 4. Assessment report for Sifrol. EMEA/703892/2009
 5. Hauser RA, Schapira AH, Barone P ym. Long-term safety and sustained efficacy of extended-release pramipexole in early and advanced Parkinson's disease. Eur J Neurol 2014;21:736-43 «PMID: 24834511»PubMed
 6. Poewe W, Rascol O, Barone P ym. Extended-release pramipexole in early Parkinson disease: a 33-week randomized controlled trial. Neurology 2011;77:759-66 «PMID: 21832218»PubMed
 7. Schapira AH, Barone P, Hauser RA ym. Extended-release pramipexole in advanced Parkinson disease: a randomized controlled trial. Neurology 2011;77:767-74 «PMID: 21832216»PubMed
 8. Holloway RG, Shoulson I, Fahn S ym. Pramipexole vs levodopa as initial treatment for Parkinson disease: a 4-year randomized controlled trial. Arch Neurol 2004;61:1044-53 «PMID: 15262734»PubMed
 9. Schapira AH, McDermott MP, Barone P ym. Pramipexole in patients with early Parkinson's disease (PROUD): a randomised delayed-start trial. Lancet Neurol 2013;12:747-55 «PMID: 23726851»PubMed