Takaisin

Heikot opioidit vs lumelääke ja kipu nivelrikkopotilailla (polvi/lonkka)

Näytönastekatsaukset
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen
8.10.2012

Näytön aste: A

Opioidit lievittävät nivelrikkokipua ja parantavat toimintakykyä paremmin kuin lumelääke.

Cochrane-katsauksessa «Nüesch E, Rutjes AW, Husni E ym. Oral or transderm...»1, joka kattoi julkaisut vuoteen 2008 asti, arvioitiin kaikkiaan 10 opioidin tehoa nivelrikon hoidossa koskevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 268 potilasta. Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kontrolloituja.

Tramadolitutkimukset suljettiin pois, koska niistä on erillinen Cochrane-katsaus «Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteo...»2.

Lähteinä olivat CENTRAL, MEDLINE, EMBASE ja CINAHL, kongressijulkaisut, viitteet ja alan asiantuntijat. Mukaan otetuissa tutkimuksissa potilailla oli polven tai lonkan nivelrikko. 3 tutkimuksessa opioidina oli oksikodoni p.o., yhdessä tutkimuksessa oksimorfiini p.o., yhdessä tutkimuksessa oksikodoni p.o. ja oksimorfiini p.o. omina hoitoryhminään, kolmessa tutkimuksessa kodeiini p.o., yhdessä tutkimuksessa transdermaalinen fentanyyli ja yhdessä morfiini p.o. 8 tutkimuksessa vertailulääkkeenä oli lume, yhdessä tutkimuksessa tutkittiin kodeiinia 60 mg + parasetamolia 1 000 mg kolmesti päivässä vs. parasetamolia 1 000 mg kolmesti päivässä ja yhdessä tutkimuksessa kodeiinia 30 mg + ibuprofeenia 200 mg kuudesti päivässä vs. ibuprofeenia 200 mg kuudesti päivässä. Tutkimusten keston mediaani oli 4 viikkoa, lyhin tutkimus kesti 3 päivää ja kaksi pisintä 3 kuukautta, seitsemässä tutkimuksessa hoito kesti 2–6 viikkoa.

Meta-analyysissä tulos ilmoitetaan vakioituna keskiarvojen erona (SMD = standardized mean difference), jossa itseisarvoltaan 0.2 onpieni, -0.5 kohtuullinen ja -0.8 merkittävä ero hoitojen välillä (95 % luottamusväli) sekä NNT-lukuna (95 % luottamusväli).

Kipu

Vakioitu keskiarvojen ero (95 % luottamusväli) opioidi (n = 1 541) vs. lumelääke (n = 727): -0.36 (-0.47 – -0.26), NNT 8 (95 % luottamusväli (7–11)

Toimintakyky

Vakioitu keskiarvojen ero (95 % luottamusväli) opioidi (n = 1 172) vs. lumelääke (n = 622): -0.33 (-0.45 – -0.21), NNT 10 (95 % luottamusväli 8–15)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteo...»2, joka kattoi julkaisut vuoteen 2005 asti, arvioitiin kaikkiaan 11 tramadolin tehoa nivelrikon hoidossa koskevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 939 potilasta. Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kontrolloituja. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE ja LILACS. Mukaan otetuissa tutkimuksissa potilailla oli polven tai lonkan nivelrikko. Tramadoliannos oli keskimäärin 200 mg/vrk. Potilaita seurattiin viikosta kolmeen kuukauteen. Hoidon teho arvioitiin mittaamalla kipua VAS-janalla (0–100) ja toimintakykyä WOMAC-pisteytyksellä sekä pyydettiin potilaan arvio hoidon tehokkuudesta.

Kipu

Painotettu keskiarvojen ero VAS-janalla 0–100 (WMD = weighted mean difference): tramadoli (n = 362) vs. lumelääke (n = 387): -8.47 (95 % luottamusväli -12.05 – -4.9)

Toimintakyky

Painotettu keskiarvojen ero asteikolla 0–1 (WMD = weighted mean difference): tramadoli (n = 537) vs. lumelääke (n = 453): -0.34 (95 % luottamusväli -0.49 – -0.19)

Potilaan oma arvio hoidon tehokkuudesta

Vähintään kohtalaisen hoitovasteen tutkittavalla valmisteella saavuttamisen riskisuhde: tramadoli (n = 435) vs. lumelääke (n = 358): 1.37 (95 % luottamusväli 1.22–1.55)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

«Nüesch E, Rutjes AW, Husni E ym. Oral or transderm...»1: Cochrane-katsauksen tutkimuksissa käytetyistä valmisteista ja annoksista suurin osa vastasi suomalaista käytäntöä. Mukana oli joukko erilaisia tutkimuksia, vaihtelua oli tutkimuksen tasossa, osa oli lääkevalmistajan rahoittamia, tutkittavana oli useita eri opioidivalmisteita, päivittäisannoksia ja seuranta-aikoja, kuitenkaan suuria eroja ei valmisteiden välille tullut. Meta-analyysin mukaan kuukauden hoidon jälkeen 35 sadasta opioidiryhmään kuuluvasta tunsi hyötyvänsä lääkkeen käytöstä, mutta niin myös 31 sadasta lumeryhmään kuuluneesta, ryhmien välinen ero on 4 %. Opioidit lievittävät kipua, mutta haittavaikutukset heikentävät lääkkeen käytettävyyttä nivelrikon hoidossa. Ks. erillinen näytönastekatsaus «Opioidit aiheuttavat lumelääkettä enemmän haittavaikutuksia, tavallisimmin pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, väsymystä, päänsärkyä ja ummetusta.»A.

«Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteo...»2: Tramadoli helpottaa nivelrikon oireita. Meta-analyysin mukaan 69 sadasta tramadolihoitoryhmään kuuluvasta tunsi hyötyvänsä lääkkeen käytöstä, mutta niin myös 50 sadasta lumeryhmään kuuluneesta, ryhmien välinen ero on 16 %. Tramadolin haittavaikutukset heikentävät lääkkeen käytettävyyttä nivelrikon hoidossa. Ks. erillinen näytönastekatsaus «Opioidit aiheuttavat lumelääkettä enemmän haittavaikutuksia, tavallisimmin pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, väsymystä, päänsärkyä ja ummetusta.»A. Haittavaikutuksina raportoitiin pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, ummetusta, väsymystä ja päänsärkyä.

Kirjallisuutta

  1. Nüesch E, Rutjes AW, Husni E ym. Oral or transdermal opioids for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD003115 «PMID: 19821302»PubMed
  2. Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD005522 «PMID: 16856101»PubMed