Takaisin

Stiripentolin, valproaatin ja klobatsaamin yhdistelmä imeväisiän vaikean myoklonisen epilepsian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily
12.6.2013

Näytön aste: B

Stripentolin, valproaatiin ja klobatsaamin yhdistelmä ilmeisesti vähentää kohtauksia imeväisiän vaikeassa myoklonisessa epilepsiassa.

Ranskalaisessa satunnaistetussa kaksoissokossa monikeskustutkimuksessa «Chiron C, Marchand MC, Tran A ym. Stiripentol in s...»1 oli mukana 42 iältään 3–20-vuotiasta imeväisiän vaikeaa myoklonista epilepsiaa sairastavaa potilasta. Otoskoko oli laskettu etukäteen siten, että potilaiden määrä olisi riittävä vähintään 25 % eron toteamiseen ryhmien välillä. Tutkimukseen otettavilla potilailla piti olla vähintään 4 tooniskloonista tai kloonista kohtausta kuukaudessa ja lääkityksenä valproaatin (korkeintaan 30 mg/kg/vrk) ja klobatsaamin (korkeintaan 0,5 mg/kg/vrk) yhdistelmä. Kuukauden baseline-ajan jälkeen potilaat satunnaistettin saamaan joko stiripentolia (22 potilasta) tai lumelääkettä (20 potilasta). Stiripentolin aloitusannos oli 50 mg/kg/vrk 2–3 annoksena. Annosta voitiin nostaa tutkimuksen aikana korkeintaan ad 100 mg/kg/vrk. Yksi stiripentoliryhmän potilas poistui tutkimuksesta nonkomplianssin takia. Lopputulosmuuttujana oli tooniskloonisten tai kloonisten kohtausten vähenemä toisen stiripentolihoitokuukauden aikana. Kohtausten määrää stiripentolin aikana verrattiin aloitusta edeltäneeseen 1 kuukauden baseline-aikaan, jolloin kohtaukset kirjattiin eikä lääkeannoksia muutettu. Yli 50 % kohtausvähenemä todettiin stiripentoliryhmässä 15/21 ja lumeryhmässä 1/20 potilaalla: RR 14,29 (95 % luottamusväli 2,07–98,36), NNT 2, (95 % luottamusväli 1–2), riskiero 66 % (95 % luottamusväli 45–88).

Haittavaikutuksia, joista yleisimmät olivat väsymys ja ruokahalun heikkeneminen, oli stiripentoliryhmässä merkitsevästi useammalla potilaalla (100 % kuin lumeryhmässä (25 %).

Haittavaikutukset hävisivät, kun muuta lääkitystä vähennettiin. Vain yksi potilas (lumeryhmä) lopetti tutkimuksen haittavaikutusten vuoksi.

Lääkepitoisuudet tutkittiin baseline-kuukauden aikana ja seitsemännen stirpentoliviikon aikana.

Klobatsaami- ja norklobatsaamipitoisuudet nousivat merkistevästi stiripentolihoidon aikana baseline-aikaan verrattuna.

Kaksoissokkovaiheen jälkeen stiripentolia sai tutkimuksen avoimessa vaiheessa 40 potilasta, joista 3 jäi pois tutkimuksesta. 21/37 (57 %) potilaalla oli seurannassa (mediaani 25 kk) vähintään 50 % kohtausvähenemä. Kolme potilasta lopetti stiripentolihoidon haittavaikutusten vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: RR, riskiero, NNT laskettu annetuista luvuista.

Kirjallisuutta

  1. Chiron C, Marchand MC, Tran A ym. Stiripentol in severe myoclonic epilepsy in infancy: a randomised placebo-controlled syndrome-dedicated trial. STICLO study group. Lancet 2000;356:1638-42 «PMID: 11089822»PubMed