Takaisin

Gabapentiini paikallisalkuisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2020

Näytön aste: B

Gabapentiini on ilmeisesti kliiniseltä käytettävyydeltään karbamatsepiinia vastaava paikallisalkuisten kohtausten ensisijaislääke.

Ympäri maailman (Euroopassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Kanadassa) vuosina 1993–96 tehty satunnaistettu, kontrolloitu ja kaksoissokkona toteutettu monikeskustutkimus «Chadwick DW, Anhut H, Greiner MJ ym. A double-blin...»1. Yhteensä 292 vastasairastunutta, paikallisalkuista tai yleistyviä toonis-kloonisia kohtauksia saavia 12–86-vuotiaita potilaita satunnaistettiin kaksoissokkona kolmeen eri gabapentiiniannosryhmään (300 mg/vrk: 72 potilasta; 900 mg/vrk: 72 potilasta; 1 800 mg/vrk: 74 potilasta) tai avoimeen karbamatsepiiniryhmään (600 mg/vrk: 74 potilasta). Tutkimuksen saattoi loppuun (24 viikkoa) gabapentiiniryhmistä 300 mg: 18/72 (25 %), 900 mg: 28/72 (39 %), 1 800 mg: 28/74 (38 %) ja karbamatsepiiniryhmästä 27/74 (37 %), riskierot karbamatsepiinin nähden 300 mg: 12 % (95 % luottamusväli -3–26 %); 900 mg: -2 % (95 % luottamusväli -18–13 %) ja 1 800 mg -1 % (95 % luottamusväli -17–14 %).

Tehokriteerin vuoksi tutkimuksen keskeytti gabapentiiniryhmistä 300 mg: 45/72 (63 %), 900 mg: 29/72 (40 %), 1 800 mg: 32/74 (43 %) ja karbamatsepiiniryhmästä 22/74 (29 %), riskierot karbamatsepiinin nähden 300 mg: -33 % (95 % luottamusväli -48 – -18 %); 900 mg: -11 % (95 % luottamusväli -26–5 %) ja 1 800 mg -14 % (95 % luottamusväli -29–2 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Useassa Euroopan maassa vuosina 1997–99 tehty satunnaistettu, kontrolloitu ja kaksoissokkona toteutettu monikeskustutkimus «Brodie MJ, Chadwick DW, Anhut H ym. Gabapentin ver...»2. Yhteensä 309 vastasairastunutta, paikallisalkuisia toissijaisesti yleistyviä tai yleistymättömiä epileptisiä kohtauksia saavia 13–78-vuotiaita potilaita satunnaistettiin gabapentiiniryhmään (158 potilasta) tai lamotrigiiniryhmään (151 potilasta). Gabapentiini titrattiin annokseen 1 800 mg/vrk ja lamotrigiini 150 mg/vrk. Ensisijainen päätepistetapahtuma oli aika lääkkeen lopettamiseen, jonka mediaani gabapentiinille oli 69 päivää ja lamotrigiinille 48 päivää, HR 1,043; 90 % luottamusväli 0,602–1,809. Gabapentiini johti 9 % (14/158) tapauksista keskeytykseen haittavaikutuksen vuoksi, lamotrigiinipotilaista 10 % (15/151) sai keskeytykseen johtaneen haittavaikutuksen, riskiero -1 % (95 % luottamusväli -8–5 %). Yhteensä 106 gabapentiinipotilasta ja 96 lamotrigiinipotilasta jatkoi tutkimuksen 24 viikon ylläpitovaiheen loppuun ja heistä oli käytössä tieto tehosta.

Kohtauksettomana pysyi gabapentiinia saaneista 80/106 (75 %) ja lamotrigiinia saaneista 73/96 (76 %), riskiero -1 % (95 % luottamusväli -12–11 %). Lamotrigiinin ja gabapentiinin teho ei eronnut.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Yhdysvalloissa vuosina 1998–2003 tehty satunnaistettu, kontrolloitu ja kaksoissokkona toteutettu monikeskustutkimus «Rowan AJ, Ramsay RE, Collins JF ym. New onset geri...»3. Yhteensä 593 vastasairastunutta, paikallisalkuisia toissijaisesti yleistyviä tai yleistymättömiä epileptisiä kohtauksia saavia potilaita satunnaistettiin gabapentiiniryhmään (194 potilasta) tai lamotrigiiniryhmään (199 potilasta) tai karbamatsepiiniryhmään (197 potilasta). Potilaat olivat ikääntyneitä, keski-ikä 72 ± 8 vuotta, mutta jakaumaa ei kerrota. Gabapentiini titrattiin annokseen 1 500 mg/vrk, lamotrigiini 150 mg/vrk ja karbamatsepiini 600 mg/vrk. Ensisijainen päätepistetapahtuma oli säilyminen tutkimuksessa 12 kuukauden ajan. Gabapentiinin keskeytti 99/194 (51 %), lamotrigiinin 88/199 (44 %) ja karbamatsepiinin 127/197 (65 %).

Riskiero gabapentiinin ja lamotrigiinin välillä 7 % (95 % luottamusväli -3–17 %), gabapentiinin ja karbamatsepiinin välillä -13 % (95 % luottamusväli -23 – -4 %) ja lamotrigiinin ja karbamatsepiinin välillä -20 (95 % luottamusväli -30 – -11 %). Ero johtui haittavaikutuksista, sillä niiden takia gabapentiinin keskeytti 42/194 (22 %), lamotrigiinin 24/199 (12 %) ja karbamatsepiinin 61/197 (31 %). Riskiero gabapentiinin ja lamotrigiinin välillä oli 10 % (95 % luottamusväli 2–17 %), gabapentiinin ja karbamatsepiinin välillä -9 % (95 % luottamusväli -18 – -1 %) ja lamotrigiinin ja karbamatsepiinin välillä -19 (95 % luottamusväli -27 – -11 %).

Kohtauksettomia 12 kuukauden kohdalla potilaista, jotka jatkoivat tutkimuksessa oli gabapentiiniryhmässä 45/95 (47 %), lamotrigiiniryhmässä 57/111 (51 %) ja karbamatsepiiniryhmässä 46/70 (65 %). Riskiero gabapentiinin ja lamotrigiinin välillä -4 % (95 % luottamusväli -18–10 %), gabapentiinin ja karbamatsepiinin välillä -18 % (95 % luottamusväli -33 – -3 %) ja lamotrigiinin ja karbamatsepiinin välillä -14 (95 % luottamusväli -29–0 %). Karbamatsepiini jouduttiin keskeyttämään haittavaikutuksien vuoksi useammin kuin gabapentiini tai lamotrigiini, mutta ne potilaat, jotka pystyivät käyttämään karbamatsepiinia, olivat useammin kohtauksettomia kuin gabapentiinipotilaat. Sama suunta oli nähtävissä tehon osalta myös karbamatsepiinin ja lamotrigiinin välillä (luottamusväli raja-arvo).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit

«Chadwick DW, Anhut H, Greiner MJ ym. A double-blin...»1:Tutkimuksen seuranta-aika oli lyhyt. Vertailuryhmää ei oltu sokkoutettu. Nämä voivat vaikuttaa tuloksiin ja todellinen kaksoisokkoutettu vuoden seurantatutkimus tarvittaisiin varmentamaan tulos.

«Brodie MJ, Chadwick DW, Anhut H ym. Gabapentin ver...»2:Otoskokoa ei laskettu, näytönastekatsauksen kirjoittaja: laskenut riskierot annettujen lukujen perusteella. Tutkimuksessa oli lyhyt seuranta-aika. Molemmissa ryhmissä tapahtui katoa, jonka tarkka luonne jäi epäselväksi.

«Rowan AJ, Ramsay RE, Collins JF ym. New onset geri...»3:Osa tiedoista saatiin artikkeliin liittyvästä, lehden www-sivuilla olevasta lisätiedostosta, mutta tietoa ei ole julkaistu itse artikkelissa. Karbamatsepiini tässä tutkimuksessa ei ollut pitkävaikutteista muotoa ja annostitraus saattoi olla liian suuri, osa potilaista olisi saattanut tulla toimeen pienemmälläkin annoksella. Nämä tekijät saattoivat suurentaa karbamatsepiinin esille tulleiden haittavaikutuksien osuutta. Gabapentiini vaikutti siis kuitenkin teholtaan heikommalta kuin karbamatsepiini.

Kirjallisuutta

  1. Chadwick DW, Anhut H, Greiner MJ ym. A double-blind trial of gabapentin monotherapy for newly diagnosed partial seizures. International Gabapentin Monotherapy Study Group 945-77. Neurology 1998;51:1282-8 «PMID: 9818846»PubMed
  2. Brodie MJ, Chadwick DW, Anhut H ym. Gabapentin versus lamotrigine monotherapy: a double-blind comparison in newly diagnosed epilepsy. Epilepsia 2002;43:993-1000 «PMID: 12199724»PubMed
  3. Rowan AJ, Ramsay RE, Collins JF ym. New onset geriatric epilepsy: a randomized study of gabapentin, lamotrigine, and carbamazepine. Neurology 2005;64:1868-73 «PMID: 15955935»PubMed