Takaisin

Topiramaatti paikallisalkuisten kohtausten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2020

Näytön aste: A

Topiramaatti on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Ympäri maailman (Euroopassa, Costa Ricassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa) tehty satunnaistettu, kontrolloitu ja kaksoissokkona toteutettu monikeskustutkimus «Gilliam FG, Veloso F, Bomhof MA ym. A dose-compari...»1. Yhteensä 252 vastasairastunutta, paikallisalkuista epilepsiaa sairastavaa 6–85-vuotiasta potilasta satunnaistettiin kaksoissokkona joko matalaan topiramaattiryhmään (iän mukaan joko 25 tai 50 mg/vrk, N = 125) tai korkea-annostopiramaattiryhmään (200/500 mg; N = 127). Aika tutkimuksesta poistumiseen oli korkeampi korkea-annosryhmässä; mediaani 422 päivää kuin matala-annosryhmässä; mediaani 293 päivää, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,781). Kaksoissokkovaihe kesti matala-annosryhmän kohdalla keskimäärin 181 päivää (vaihteluväli 9–758) ja korkea-annosryhmällä 195 päivää (vaihteluväli 15–809).

Kohtauksettomia potilaita oli matala-annosryhmässä 49/125 (39 %) ja korkea-annosryhmässä 69/127 (54 %), riskiero -15 % (95 % luottamusväli -27–-3 %). Korkeampi annos oli siis jonkin verran tehokkaampi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Ympäri maailman satunnaistettu, kontrolloitu ja kaksoissokkona toteutettu monikeskustutkimus «Privitera MD, Brodie MJ, Mattson RH ym. Topiramate...»2. Yhteensä 613 vastasairastunutta, epilepsiaa sairastavaa, yli 6-vuotiasta potilasta otettiin tutkimukseen siten, että tutkija ensin päätti, aloittaisiko hän normaalisti potilaalle karbamatsepiinin vai valproaatin. Karbamatsepiiniryhmä satunnaistettiin kaksoissokkona joko 100 mg/vrk topiramaattiryhmään (TPM 100), 200 mg/vrk topiramaattiryhmään (TPM200) tai karbamatsepiini 600 mg/vrk -ryhmään. Vastaavasti valproaattiryhmä satunnaistettiin kaksoissokkona joko 100 mg/vrk topiramaattiryhmään, 200 mg/vrk topiramaattiryhmään tai valproaatti ryhmään 1 250 mg/vrk. TPM 100-ryhmään tuli 210 potilasta, TPM200-ryhmään 199 potilasta, karbamatsepiiniryhmään 126 potilasta ja valproaattiryhmään 78 potilasta. Tutkimusta jatkettiin, kunnes viimeisen potilaan satunnaistamisesta oli kulunut 6 kuukautta. Tutkimuksen saattoi loppuun TPM100-ryhmässä 105/210 (50 %), TPM200-ryhmässä 87/199 (44 %), karbamatsepiiniryhmässä 63/126 (50 %) ja valproaattiryhmässä 30/78 (38 %).

Artikkelissa oli ilmoitettu useita suureita, jotka eivät eronneet ryhmien välillä, mutta raakalukuja näistä (esimerkiksi kohtauksettomien määristä) ei ole ilmoitettu. Aika lääkkeen lopettamiseen oli hieman pidempi yhdistetyssä TPM100/200 ryhmässä kuin yhdistetyssä karbamatsepiini/valproaattiryhmässä kautta koko tutkimuksen, mutta ero ei saavuttanut merkitsevyyttä, riskiero esimerkiksi 180 päivän kohdalla oli 2,4 % (95 % luottamusväli -5,7 %–10,4 %). (Keskimääräinen tutkimuksen kesto oli 244 päivää).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Ympäri maailman vuosina 1998–2002 tehty satunnaistettu, kontrolloitu ja kaksoissokkona toteutettu monikeskustutkimus «Arroyo S, Dodson WE, Privitera MD ym. Randomized d...»3. Yhteensä 470 vastasairastunutta, paikallisalkuista epilepsiaa sairastavaa tai yleistyneitä toonis-kloonisia kohtauksia saaneita, yli 25 kg painavaa potilasta satunnaistettiin joko topiramaatti 50 mg/vrk ryhmään (N = 234) tai topiramaatti 400 mg/vrk ryhmään (N = 236).

Statistisesti merkittävä ero muuttujan "aika 1. kohtaukseen" kohdalla tuli näkyviin jo 14 vuorokauden kohdalla, jolloin suuremman annoksen ryhmällä oli annoksena 100 mg/vrk. Näin ollen tällä annoksella topiramaatilla on jo tehoa monoterapiassa. Topiramaatti 50 mg/vrk ryhmässä tehottomuuden takia lopetti 90/234 (38 %) ja topiramaatti 400 mg/vrk ryhmässä 49/236 (21 %), riskiero 18 % (95 % luottamusväli 10–26 %). Topiramaatti 50 mg/vrk ryhmässä hoitoa jatkoi tutkimuksen loppuun 105/234 (45 %) ja topiramaatti 400 mg/vrk ryhmässä 49/236 (47 %), riskiero 24 % (95 % luottamusväli 16–32 %). Tutkimus kesti keskimäärin 266 päivää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

«Gilliam FG, Veloso F, Bomhof MA ym. A dose-compari...»1:Tämä tutkimus osoitti, että topiramaatti saattaa olla tehokas monoterapiassa jo varsin matalalla annoksella; merkittävä osa tutkimukseen osallistuneista potilaista pysyi kohtauksettomana kaksoissokkovaiheen ajan, joka oli keskimäärin 6 kuukautta.

«Privitera MD, Brodie MJ, Mattson RH ym. Topiramate...»2:Artikkelista puuttui tarkkoja raakatietoja. Mukana monentyyppistä epilepsiaa, erityisesti yhdistetyssä topiramaattiryhmässä.

«Arroyo S, Dodson WE, Privitera MD ym. Randomized d...»3:Tutkimus osoitti, että topiramaatti oli tehokas monoterapiassa jo 100 mg/vrk annoksella, jolloin yksilöllisesti voi riittää vielä pienempi annos.

Kirjallisuutta

  1. Gilliam FG, Veloso F, Bomhof MA ym. A dose-comparison trial of topiramate as monotherapy in recently diagnosed partial epilepsy. Neurology 2003;60:196-202 «PMID: 12552030»PubMed
  2. Privitera MD, Brodie MJ, Mattson RH ym. Topiramate, carbamazepine and valproate monotherapy: double-blind comparison in newly diagnosed epilepsy. Acta Neurol Scand 2003;107:165-75 «PMID: 12614309»PubMed
  3. Arroyo S, Dodson WE, Privitera MD ym. Randomized dose-controlled study of topiramate as first-line therapy in epilepsy. Acta Neurol Scand 2005;112:214-22 «PMID: 16146489»PubMed