Takaisin

Levetirasetaami paikallisalkuisen epilepsian ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Levetirasetaami on kliiniseltä käytettävyydeltään karbamatsepiinia vastaava paikallisalkuisen epilepsian ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Ympäri maailman (Euroopassa, muun muassa Suomessa ja Etelä-Afrikassa) vuosina 2002–2005 tehty satunnaistettu, kontrolloitu ja kaksoissokkona toteutettu monikeskustutkimus «Brodie MJ, Perucca E, Ryvlin P ym. Comparison of l...»1. Yhteensä 579 vastasairastunutta, paikallisalkuisia tai yleistyviä toonis-kloonisia kohtauksia saavaa yli 16-vuotiasta potilasta satunnaistettiin kaksoissokkona joko levetirasetaamiryhmään (N = 288, ITT N = 285) tai pitkävaikutteisen karbamatsepiiniryhmään (N = 291, ITT N = 291).

Lääkitys titrattiin aluksi joko annokseen levetirasetaami 1 000 mg/vrk tai karbamatsepiini 400 mg/vrk. Tästä pystyi lääkitystä nostamaan 2 kertaa tutkimuksen aikana, jos kohtauksia ilmeni (taso 2: levetirasetaamia 1 500 mg/vrk tai karbamatsepiinia 600 mg/vrk ja edelleen taso 3: levetirasetaamia 3 000 mg/vrk tai karbamatsepiinia 1 000 mg/vrk). Jos nämä annosnostot eivät riittäneet, sulkeutui potilas pois tutkimuksesta.

Tutkimuksen ensisijainen päätepiste: 6 kuukauden kohdalla protokollan mukaista populaatiota tarkastellessa levetirasetaamipotilaista 173/237 (73,0 %) ja karbamatsepiinipotilaista 171/235 (72,8 %) oli kohtauksettomia; riskiero 0,2 % (95 % luottamusväli -7,8–8,2 %). Vastaavasti 12 kuukauden kohdalla luvut olivat 129/228 (56,6 %) levetirasetaamipotilasta ja 131/224 (58,5 %) karbamatsepiinipotilasta oli kohtauksettomia; riskiero -1,8 % (95 % luottamusväli -10,8–7,2 %). ITT-populaatiossa tulokset olivat samankaltaiset eli ryhmien välille ei tullut eroa. Tutkimuksen keskeytti haittavaikutusten takia 41/285 (14,4 %) levetirasetaamipotilasta ja 56/291 karbamatsepiinipotilaista (19,2 %); riskiero -5 % (95 % luottamusväli -11–1 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Muun muassa Suomessa ja Australiassa vuosina 2005–2007 tehty satunnaistettu ja kontrolloitu monikeskustutkimus «Trinka E, Marson AG, Van Paesschen W ym. KOMET: an...»2. Yhteensä 1 698 vastasairastunutta, paikallisalkuisia tai yleistyviä toonis-kloonisia kohtauksia saavaa yli 16-vuotiasta potilasta pantiin joko valproaattihaaraan (n = 696) tai karbamatsepiinihaaraan (n = 992). Karbamatsepiinihaaran potilaista 858/992:lla eli 86,5 %:lla oli selvästi paikallisalkuisia kohtauksia.

Karbamatsepiinihaaran potilaat satunnaistettiin levetirasetaamiryhmään (n = 492) ja pitkävaikutteisen karbamatsepiiniryhmään (n = 500). Lääkitys titrattiin aluksi joko annokseen levetirasetaami 1 000 mg/vrk tai karbamatsepiini 600 mg/vrk. Tästä pystyi lääkitystä nostamaan tutkimuksen aikana, jos kohtauksia ilmeni (maksimisannokset levetirasetaamia 3 000 mg/vrk tai karbamatsepiinia 1 600 mg/vrk). Jos nämä annosnostot eivät riittäneet, sulkeutui potilas pois tutkimuksesta.

Tutkimuksen ensisijainen päätepiste: aika tutkimuksen keskeyttämiseen pelkästään paikallisalkuista epilepsiaa sairastavia tarkastellessa ei eronnut toisistaan (lopputapahtuma 109/418 (26,1 %) levetirasetaamipotilasta ja 130/440 (29,5 %) karbamatsepiinipotilasta; riskisuhde 0,84; 95 % luottamusväli 0,65–1,09). Aika ensimmäiseen kohtaukseen pelkästään paikallisalkuista epilepsiaa sairastavia tarkastellessa ei eronnut toisistaan (lopputapahtuma 198/418 (47,4 %) levetirasetaamipotilasta ja 172/440 (39,1 %) karbamatsepiinipotilasta; riskisuhde 1,24; 95 % luottamusväli 1,01–1,52). Tutkimuksen keskeytti haittavaikutuksen takia 48/489 (9,8 %) levetirasetaamipotilasta ja 94/499 (18,8 %) karbamatsepiinipotilaista; riskiero -9 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

Tutkimus «Brodie MJ, Perucca E, Ryvlin P ym. Comparison of l...»1 oli toistaiseksi laajin 2 lääkkeen kaksoissokkotutkimus, jossa on voinut nostaa annosta vasteen mukaan.

Tutkimus «Trinka E, Marson AG, Van Paesschen W ym. KOMET: an...»2 oli satunnaistettu, mutta avoin ja lisäksi suunniteltu superioriteettitutkimukseksi. Lisäksi käytettiin pitkävaikutteista karbamatsepiinia. Karbamatsepiinin aloitusannos oli riittävän matala, jotta vertailuaineella ei tullut turhia haittavaikutuksia.

Kirjallisuutta

  1. Brodie MJ, Perucca E, Ryvlin P ym. Comparison of levetiracetam and controlled-release carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Neurology 2007;68:402-8 «PMID: 17283312»PubMed
  2. Trinka E, Marson AG, Van Paesschen W ym. KOMET: an unblinded, randomised, two parallel-group, stratified trial comparing the effectiveness of levetiracetam with controlled-release carbamazepine and extended-release sodium valproate as monotherapy in patients with newly diagnosed epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013;84:1138-47 «PMID: 22933814»PubMed