Takaisin

Masennuksen hoidon kolmiomalli perusterveydenhuollossa

Näytönastekatsaukset
Jarmo Lappalainen
27.6.2014

Näytön aste: A

Kolmiomallilla toteutettu hoito lisää masennuksen hoidon tuloksellisuutta.

Cochrane-katsauksessa «Archer J, Bower P, Gilbody S ym. Collaborative car...»1, «»1koottiin yhteen depression ja ahdistuneisuushäiriön hoitoa koskevat satunnaistetut kliiniset kokeet, joissa vertailtiin kolmiomallilla ("collaborative care") toteutettua hoitoa tavanomaiseen hoitoon tai vaihtoehtoisiin hoitomalleihin.

Mukaan otettavien tutkimusten tuli täyttää kolmiomallin määrittelyn osalta neljä kriteeriä:

Moniammatillisesti toteutettu hoito: vähintään yksi terveydenhuollon ammattilainen (case manager; tavallisimmin masennuksen hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja) organisoi hoidon yhdessä lääketieteellisen hoitovastuun kantavan perusterveydenhuollon lääkärin kanssa ja saavat toiminnalleen ohjausta ja tukea psykiatrilta.

Strukturoitu hoitosuunnitelma: näyttöön perustuva lääkkeellinen tai ei-lääkkeellinen hoito.

Aikataulutettu seurantaohjelma: suunnitelmallinen seurantaohjelma puhelimitse tai vastaanotolla.

Terveydenhuollon ammattilainen muun muassa auttaa sitoutumaan hoitoon, seuraa potilaan edistymistä, antaa tukea ja reagoi, jos hoito ei etene.

Tehostettu ammattilaisten välinen kommunikaatio: mallissa tulee olla kuvattu, miten potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten yhteistyö on järjestetty (ohjaaminen, konsultaatio, kokoukset, tiedonkulku ym.).

Kriteerit täyttäviä satunnaistettuja tutkimuksia löytyi 79 (90 vertailua), ja ne sisälsivät 24 308 perusterveydenhuollon potilasta. Mukaan otetuista vertailuista 93 % sisälsi masennus- tai masennus- ja ahdistuneisuushäiriöpotilaita.

Aikuisten masennuksen hoidon tulokset paranivat merkittävästi tavanomaiseen hoitoon verrattuna ainakin kahteen vuoteen saakka.

6 kuukauden seurannassa SMD (standardized mean difference) -0,34, 95 % luottamusväli -0,41 – -0,27

7–12 kuukauden seurannassa SMD -0,28, 95 % luottamusväli -0,41 – -0,15

13–24 kuukauden seurannassa SMD -0,35, 95 % luottamusväli -0,46 – -0,24

Sekundaarisena tuloksena lääkehoidon toteutuminen ja henkinen elämänlaatu oli merkittävästi vertailuryhmää parempaa kahteen vuoteen saakka. Fyysinen elämänlaadun osalta merkittävää parannusta verrattuna tavanomaiseen hoitoon oli 13–24 kuukauden kohdalla. Kolmiomallilla hoidetut potilaat olivat hoitoonsa merkittävästi tyytyväisempiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kolmiomallilla toteutetun masennuksen hoidon ("collaborative care") on todettu johdonmukaisesti parantavan hoitotuloksia (oireita, hoitomyöntyvyyttä, hoitoresponssia, remissiota ja toipumista masennuksesta) kymmenissä perusterveydenhuollossa toteutetuissa tutkimuksissa. Mallin vaikuttavuus perustuu tiiviiseen ammattilaisten yhteistyöhön, hoidon ja hoidon järjestelyiden suunnitelmallisuuteen sekä psykiatrian asiantuntemuksen ja tuen saamiseen perusterveydenhuollossa tapahtuvan hoidon tueksi. Hoitoa koordinoi tavallisimmin depression hoitoon perehtynyt hoitaja (case manager).

Kirjallisuutta

  1. Archer J, Bower P, Gilbody S ym. Collaborative care for depression and anxiety problems. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD006525 «PMID: 23076925»PubMed