Takaisin

Diabetes 2-5 vuotta lihavuusleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Vesa Koivukangas
3.3.2020

Näytön aste: A

Lihavuusleikkaus vähentää tyypin 2 diabetesta sairastavien lääkehoidon tarvetta merkittävästi 5 vuoden ajaksi, jolloin osa potilaista on ilman lääkitystä normoglykeemisiä.

Hakustrategia: satunnaistetut tutkimukset

Schauer ym. «Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP ym. Bariatric Surg...»1 satunnaistivat 150 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta (BMI 27–42 kg/m2) joko lihavuusleikkaukseen ja elintapahoitoon tai lääkehoitoon ja elintapahoitoon. Tutkimuksen ensisijainen päätemuuttuja oli glykosyloituneen hemoglobiinin alle 6 %:n oleva taso ilman lääkitystä. Tämän tavoitti 5 vuoden seurannan jälkeen 26 % kirurgisista potilaista ja 5 % lääkehoidetuista potilaista.

Kirurgisesti hoidettujen potilaiden diabeteksen tasapaino oli 5 vuoden kulutta parempi: kirurgisessa ryhmässä 89 %:lla potilaista ei ollut käytössä insuliinia leikkauksen jälkeen, ja heidän glykosyloitunut hemoglobiininsa oli keskimäärin 7 %. Lääkehoitoryhmässä 61 % potilaista ei käyttänyt insuliinia, ja heidän keskimääräinen glykosyloitunut hemoglobiininsa oli 8,5 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mingrone ym. «Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A ym. Bariatric-...»2 satunnaistivat 60 (tutkimuksen lopussa potilaita oli 53) tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta (BMI > 35 kg/m2) joko kirurgiseen (gastric bypass tai biliopankreaattinen diversio) tai konservatiiviseen hoitoon. Ensisijainen päätemuuttuja oli HbA1c alle 6,5 % ja paastoverensokeri alle 5,5 mmol/l ilman lääkehoitoa.

5 vuoden kuluttua 19/38 (50 %) kirurgista potilaista ja 0/15 (0 %) konservatiivisesti hoidetuista oli saavuttanut tavoitteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Courcoulas ym. «Courcoulas AP, Belle SH, Neiberg RH ym. Three-Year...»3 satunnaistivat 61 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta joko mahalaukun ohitusleikkaukseen, pantaleikkaukseen tai elintapahoitoon. 26:lla potilaista BMI oli alle 35 kg/m2, muiden BMI oli yli 35 kg/m2.

Osittaisen tai täyden diabetesremission saavutti 3 vuoden seurannan jälkeen 40 % potilaista ohitusleikkauksen jälkeen, 26 % pantaleikkauksen jälkeen eikä kukaan elintapahoidon jälkeen. 3 vuoden kuluttua ilman diabeteslääkitystä oli 65 % ohitusleikatuista potilaista, 33 % pantaleikatuista eikä kukaan elintaparyhmästä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP ym. Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy for Diabetes - 5-Year Outcomes. N Engl J Med 2017;376:641-651 «PMID: 28199805»PubMed
  2. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A ym. Bariatric-metabolic surgery versus conventional medical treatment in obese patients with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet 2015;386:964-73 «PMID: 26369473»PubMed
  3. Courcoulas AP, Belle SH, Neiberg RH ym. Three-Year Outcomes of Bariatric Surgery vs Lifestyle Intervention for Type 2 Diabetes Mellitus Treatment: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg 2015;150:931-40 «PMID: 26132586»PubMed