Takaisin

Nuorten lääkkeettömät tupakasta vieroituksen interventiot

Näytönastekatsaukset
Hanna Ollila
19.6.2018

Näytön aste: B

Ryhmäohjaus ilmeisesti lisää nuorten tupakoinnin lopettamisessa onnistumista.

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «Fanshawe TR, Halliwell W, Lindson N ym. Tobacco ce...»1 tutkittiin lääkkeettömien ja lääkkeellisten tupakasta vieroitushoitojen tehoa nuorilla. Katsaukseen hyväksytyistä 41:sta satunnaistetusta ja kontrolloidusta kokeista vuosilta 1978–2017 yhteensä 37 käsitteli lääkkeettömiä interventioita. Valtaosa niistä sijoittui kouluympäristöön, ja osallistujina oli 13 292 korkeintaan 20-vuotiasta säännöllisesti (≥ 1 savuke viikossa ≥ 6 kuukauden ajan) tupakoivaa nuorta. Vertailuryhmät saivat viivästetyn intervention, muuta tupakkavalistusta tai elintapaohjausta tai ei lainkaan hoitoa. Vasteena oli tupakoimattomuus (≥ 6 kuukauden seurantapiste, yleensä itse raportoitu edeltävän 7 päivän ajalta). Valtaosassa tutkimuksista oli korkea harhariski tai riskiä ei pystytty määrittelemään ainakin jonkin arvioitavan alueen osalta.

Ryhmitellyissä meta-analyyseissa tupakoinnin lopettamista lisäsi ryhmäohjaus (9 tutkimusta; RR 1,35; 95 % luottamusväli 1,03–1,77) mutta eivät yksilöohjaus (7 tutkimusta; RR 1,07; 95 % luottamusväli 0,83–1,39), moniosaiset interventiot (8 tutkimusta; RR 1,26; 95 % 0,95–1,66) eivätkä tietokoneavusteiset tai viestittelyyn perustuvat interventiot (9 tutkimusta; RR vaihtelu 0,79 ja 1,18 välillä). Interventiot, joissa yhdistettiin muutosvaihemallia, motivoivaa keskustelua, kognitiivis-behavioraalista ohjausta ja/tai sosiaalis-kognitiivista teoriaa lisäsivät lopettamista (9 tutkimusta; RR 1.40; 95 % luottamusväli 1.14–1,74) mutta yksittäistä teoriasuuntaa edustavat interventiot eivät olleet tehokkaita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Peirsonin tutkimusryhmän «Peirson L, Ali MU, Kenny M ym. Interventions for p...»2 systemaattisessa katsauksessa keskityttiin perusterveydenhuollolle relevantteihin lääkkeettömiin tupakoinnin ehkäisyn ja tupakasta vieroituksen interventioihin. Tupakasta vieroitusta koskien mukaan hyväksyttiin 4 satunnaistettua, kontrolloitua koetta vuosilta 1999–2014. Osallistujat olivat korkeintaan 18-vuotiaita, nykyisin (esim. viimeisen 30 päivän aikana) tupakoivia nuoria. 2 tutkimuksista sijoittui terveyskeskukseen, 1 hammashoitolaan ja 1 perheneuvolaan. Kontaktiaika vaihteli 5–70 minuutin välillä. Kaikki interventiot sisälsivät kasvotusten ohjausta ja osa lisäksi puhelinkontaktin tai materiaalia. 2 tutkimuksessa yhtenä ohjauksen elementtinä oli motivoiva haastattelu. Vasteena oli tupakoinnin lopettaminen vähintään 6 kuukauden seurannassa. Vertailuryhmät saivat tavanomaista neuvontaa, muuta kuin tupakkaan liittyvää ohjausta, viivästetyn intervention tai ei hoitoa. Meta-analyysi pystyttiin laskemaan 3 tutkimuksen (n = 741) perusteella: sen mukaan vieroitusohjaus lisäsi tupakoinnin lopettamista (RR 1,34; 95 % luottamusväli 1,05–1,69; NNT 13).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Tuloksissa on tupakoinnin ja sen lopettamisen määrityksistä, erilaisista seurantapisteistä sekä intervention laajuudesta ja elementeistä riippuvaa huomattavaa vaihtelua. Sopivaa hoitoa valittaessa on huomioitava tupakoinnin epäsäännöllisyys ja tilannesidonnaisuus nuorissa ikäryhmissä. Ohjauskertoja interventioissa on ollut tyypillisesti viikoittain, usein vähintään 5. Kliinisessä työssä merkittävää on se, että seuranta ja tarvittava lisätuki järjestetään.

Hyvä yhteenveto tähänastisista tutkimuskatsauksista ja hyvistä käytännöistä nuorten tupakasta vieroituksessa on saatavilla Pbertin ym. «Pbert L, Farber H, Horn K ym. State-of-the-art off...»3 katsauksessa Yhdysvaltain lastenlääkärien yhdistykselle. Teoreettisia lähtökohtia ja muidenkin kuin satunnaistettujen kontrolloitujen kokeiden tuloksia on kuvattu Simonin ym. «Simon P, Kong G, Cavallo DA ym. Update of Adolesce...»4 narratiivisessa katsauksessa.

Kirjallisuutta

  1. Fanshawe TR, Halliwell W, Lindson N ym. Tobacco cessation interventions for young people. Cochrane Database Syst Rev 2017;11:CD003289 «PMID: 29148565»PubMed
  2. Peirson L, Ali MU, Kenny M ym. Interventions for prevention and treatment of tobacco smoking in school-aged children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Prev Med 2016;85:20-31 «PMID: 26743631»PubMed
  3. Pbert L, Farber H, Horn K ym. State-of-the-art office-based interventions to eliminate youth tobacco use: the past decade. Pediatrics 2015;135:734-47 «PMID: 25780075»PubMed
  4. Simon P, Kong G, Cavallo DA ym. Update of Adolescent Smoking Cessation Interventions: 2009-2014. Curr Addict Rep 2015;2:15-23 «PMID: 26295017»PubMed