Takaisin

Internet-pohjaiset vieroituspalvelut tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Pilvikki Absetz
19.6.2018

Näytön aste: C

Internetissä annettava interaktiivinen ja räätälöity tuki voi auttaa vieroituksessa tai tehostaa henkilökohtaista vieroitusta kokonaan ilman interventiota jääviin verrattuna.

Cochrane-katsaus «Taylor GMJ, Dalili MN, Semwal M ym. Internet-based...»1 analysoi 67 tutkimusta (n = yli 110 000, tilastollisissa meta-analyyseissa lähes 36 000), joissa arvioitiin Internetin kautta tapahtuvia tupakoinnin lopettamispalveluita. Kaikki olivat satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. Tutkimuksiin hyväksyttiin ainoastaan sellaiset, joissa seurattiin tupakoinnin lopettamista joko 1–3 kuukautta (lyhyt seuranta) tai 6 kuukautta ja sitä pidempään (pitkä seuranta). Kaikkiin tutkimuksiin osallistui enemmän naisia kuin miehiä. Osa Internet-palveluista oli hyvin intensiivisiä ja sisälsi useita yhteydenottoja osallistujaan Internetin, sähköpostin tai kännykän välityksellä, kun taas osa sisälsi ainoastaan linkkejä lopettamista tukeville sivustoille. Joihinkin palveluihin sisältyi henkilökohtaista käyttäytymisen tukea Internetin välityksellä esimerkiksi hoitajalta, vieroitusohjaajalta tai vertaisvalmentajalta. Vertailuryhminä oli ilman interventiota jääneet tai erilaisen Internet- tai muun intervention saaneet. Osanottajat neljää tutkimusta lukuun ottamatta aikuisia. Osanottajien määrät vaihtelivat tutkimuksissa 150:stä lähes 12 000:een henkilöön. 5 tutkimuksessa oli käytetty lääkkeellistä apua Internet-tuen lisäksi.

8 tutkimusta (n = 6 786) vertasi räätälöidyn ja interaktiivisen intervention saaneita ilman aktiivista interventiota jääneeseen vertailuryhmään. Vaikutus interventioryhmän hyväksi oli merkitsevä mutta pieni (RR 1,15; 95 % luottamusväli 1,01–1,30), lisäksi tutkimukset olivat heterogeenisia ja niiden taso oli heikko (GRADE). 5 tasoltaan kelvollisessa tutkimuksessa (n = 3 806) vertailuryhmä sai aktiivisen intervention eikä eronnut interventioryhmästä vaikutusten suhteen. 9 tutkimusta testasi henkilökohtaisella käyttäytymisen tuella täydennettyä Internet-interventiota. 5 näistä (n = 2 334) vertasi sitä ilman interventiota jääneeseen ryhmään. Lopettamistodennäköisyys oli merkitsevästi korkeampi interventioryhmässä (RR 1,69; 95 % luottamusväli 1,30–2,18), ja tutkimusten heterogeenisuudesta huolimatta niiden laatu oli kelvollinen. 4 laadultaan kelvollisessa tutkimuksessa (n = 2 769) vertailukohteena olivat toisen aktiivisen intervention saaneet, eikä ryhmien välillä ollut eroa yhdessäkään niistä (RR 1,00; 95 % luottamusväli 0,84–1,18). 7 laadultaan kelvollista tutkimusta (n = 14 623) testasi räätälöidyn tai interaktiivisen intervention vaikutusta verrattuna ei-räätälöityyn tai ei-interaktiiviseen interventioon, mutta räätälöityjen/interaktiivisten interventioiden hyöty ei ollut tilastollisesti merkitsevä (RR 1,10; 95 % luottamusväli 0,99–1,22).

10 tutkimuksessa vertailtiin erilaisia Internet-sivuja tai ohjelmia. Joissakin tutkimuksissa oli havaittavissa, että mitä enemmän räätälöidystä ja interaktiivisesta ohjelmasta oli kyse, sitä tehokkaampi ohjelma oli tupakoinnin lopettamisen apuna «Etter JF. Comparing the efficacy of two Internet-b...»2. Tämä ei kuitenkaan tullut esiin kaikissa tutkimuksissa. 3 tutkimuksessa oli lähetetty osallistujille räätälöityjä sähköpostiviestejä, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välille ei saatu. Tähän analyysiin otetuista tutkimuksista Internetin käytön ei havaittu lisänneen samanaikaisen lääkehoidon (NRT, bupropioni) tehon lisääntymistä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusten seuranta-aika oli pääsääntöisesti hyvin lyhyt. Tutkimusten määrä on kasvussa. Näiden tutkimusten tulokset ja menetelmät vaihtelivat suuresti, joten ei voida yksiselitteisesti todeta Internetin toimivan hyvänä menetelmänä kaikille tupakoinnin lopettamisessa. Internetin käyttö on kuitenkin hyvin kustannustehokasta ja sopii mainiosti muiden vieroitusohjelmien tueksi – myös muissa itseaiheutetuissa terveysongelmissa.

Vanhemmassa katsausartikkelissa «Walters ST, Wright JA, Shegog R. A review of compu...»3 arvioitiin tietokannoista Medline, CINAHL ja PsycInfo vuosina 1995–2004 julkaistuja tieteellisiä englanninkielisiä artikkeleita, joissa oli käytetty tietokonetta, sähköpostia ja Internetiä tupakoinnin lopettamisen apuna. Katsaukseen valittiin 19 tutkimusta, joista 5 oli tehty nuorilla. Tutkimusten otoskoot vaihtelivat välillä 65–8 352, samoin kuin tutkimusten interventioiden toteuttamistavat ja seuranta-ajat. Tutkimustulokset esitettiin kunkin tutkimuksen kohdalla erikseen prosentteina kontrollista.

Katsauksen yhteenvetona todetaan, että 47 % mukaan valituista tietokoneavusteisista menetelmistä oli tehokkaita tupakoinnin lopettamisessa pitkässä yli 6 kuukauden seurannassa. Niissä tutkimuksissa, joissa käytettiin itse verkosta apua hakevia tupakoijia, oli yleensä parempi onnistumisprosentti tupakoinnin lopettamisessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Katsauksessa jäätiin pohtimaan, millainen olisi paras mahdollinen tietokoneavusteinen vieroitusohjelma.

Kirjallisuutta

  1. Taylor GMJ, Dalili MN, Semwal M ym. Internet-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2017;9:CD007078 «PMID: 28869775»PubMed
  2. Etter JF. Comparing the efficacy of two Internet-based, computer-tailored smoking cessation programs: a randomized trial. J Med Internet Res 2005;7:e2 «PMID: 15829474»PubMed
  3. Walters ST, Wright JA, Shegog R. A review of computer and Internet-based interventions for smoking behavior. Addict Behav 2006;31:264-77 «PMID: 15950392»PubMed