Takaisin

Glukokortikoidien käyttö laryngiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Satu-Maaria Walle ja Terhi Tapiainen
12.6.2014

Näytön aste: A

Suun kautta annettava glukokortikoidi lievittää laryngiitin oireita tehokkaasti.

Cochrane-katsauksessa vuodelta 2012 «Russell KF, Liang Y, O'Gorman K ym. Glucocorticoid...»1, «»1 selvitettiin glukokortikoidien tehoa laryngiitin hoidossa. Katsaukseen haettiin julkaisut vuosilta 1966–2010. Siihen otettiin mukaan 38 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 4 299 potilasta. Sisäänottokriteerinä oli, että tutkimuksissa lääkehoidon tehon oli oltava mitattavissa objektiivisesti. Ensisijaisesti arvioitiin laryngiitin oireiden lievittymistä (Westley croup score) lähtötilanteesta 6, 12 ja 24 tunnin kuluttua sekä uusintakäyntejä poliklinikalla tai sairaalahoidon tarvetta.

Yhteensä 24 tutkimuksessa verrattiin glukokortikoidien tehoa lumelääkkeeseen. Tutkimuksissa käytettiin deksametasonia (n = 15), budesonidia (n = 6) ja flutikasonia (n = 1). Meta-analyysissa 6 tunnin kuluttua lääkkeen annosta oireiden vaikeusasteen (Westley croup score) vakioitu keskiarvojen ero SMD oli -0,6 (95 % luottamusväli -0,8 – 0,4), 12 tunnin kuluttua SMD -0,7 (95 % luottamusväli -1,0 – -0,3) ja 24 tunnin kuluttua SMD -0,6 (95 % luottamusväli -1,1–0). Muutokset olivat tilastollisesti merkittäviä.

Kahdessa tutkimuksessa verrattiin budesonidia deksametasoniin. Deksametasonia saaneilla oli keskimäärin 0,4 pistettä pienempi laryngiitin oirepisteiden määrä 6 tuntia hoidon alusta, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (95 % luottamusväli -1,1–0,3).

Kahdessa tutkimuksessa verrattiin lihakseen pistettävän ja suun kautta annosteltavan deksametasonin tehoa, joiden välillä ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa. Kahdessa tutkimuksessa verrattiin deksametasonia ja prednisolonia suun kautta annettuna. Oireiden lievittymisessä ei havaittu eroa; SMD oli 0,19 (95 % luottamusväli 0,17–0,55), mutta deksametasonia saaneet potilaat palasivat harvemmin sairaalaan kotiutumisen jälkeen RR 0,32 (95 % luottamusväli 0,17–0,60).

Yhdessä tutkimuksessa verrattiin beetametasonia 0,4 mg/kg ja deksametasonia 0,6 mg/kg.

Laryngiittipisteiden muutoksessa ei koeryhmien välillä havaittu eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa, kontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Klassen TP, Watters LK, Feldman ME ym. The efficac...»2 tutkittiin, tuoko inhaloitu budenosidi lisähyötyä laryngiittioireiden vähenemiseen lapsilla, jotka kaikki hoidettiin myös suun kautta annettavalla deksametasonilla. Tutkimus tehtiin kanadalaisessa lastensairaalassa ja siihen otettiin 50 lasta, jotka olivat iältään 3 kuukaudesta 5 vuoteen. Lapset satunnaistettiin saamaan pelkkää deksametasonia 0,6 mg/kg annoksen tai deksametasonin lisäksi budesonidia 2 000 µg (= 2 mg) 4 ml:ssa inhalaatioliuosta tai 0,9-prosenttista keittosuolaa lääkesumuttimella. Otoskoko oli laskettu siten, että kliinisesti merkittävänä erona pidettiin pelkän deksametasonin suun kautta saaneiden ryhmän hyvää vastetta (2 pisteen paraneminen laryngiitin oirepisteissä) hoidolle 35 % tapauksista verrattuna hyvään vasteeseen 70 % tapauksista, jotka saivat lisähoitona lääkesumuttimella annosteltua budesonidia (yhteensä 48 lasta).

Kolmen tunnin kuluttua laryngiittioirepisteet laskivat inhaloitua budesonidia lisähoitona saaneilla 2,0 pistettä (SD 1,2) ja pelkkää deksametasonia saaneilla 1,1 pistettä (SD 1,5) (P = 0,04). Yhteensä 84 % yhdistelmähoitoa saaneista lapsista sai hyvän vasteen hoidolle verrattuna 56 % pelkkää deksametasonia suun kautta saaneista lapsista 4 tunnin kuluttua lääkkeiden antamisesta (P = 0,03).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Glukokortikoidien on todettu lievittävän tehokkaasti laryngiitin oireita ja vähentävän jatkohoidon tarvetta. Eri annosten ja antotapojen välillä ei ole todettu merkittäviä eroja. Sumuttimella annosteltu inhaloitava glukokortikoidi saattaa lisätä suun kautta annetun glukokortikoidin tehoa.

Kirjallisuutta

  1. Russell KF, Liang Y, O'Gorman K ym. Glucocorticoids for croup. Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD001955 «PMID: 21249651»PubMed
  2. Klassen TP, Watters LK, Feldman ME ym. The efficacy of nebulized budesonide in dexamethasone-treated outpatients with croup. Pediatrics 1996;97:463-6 «PMID: 8632929»PubMed