Takaisin

Muut SSRI-lääkkeet ja uudet masennuslääkkeet nuorten masennuksen akuuttihoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.6.2014

Näytön aste: B

Muita SSRI-ryhmän masennuslääkkeitä voidaan alle 18-vuotiailla harkitusti kokeilla, mikäli fluoksetiini ei tehoa tai sovellu.

SSRI-lääkkeiden (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) ja muiden uusien masennuslääkkeiden tehoa ja itsetuhoisuuteen liittyviä haittavaikutuksia lasten ja nuorten hoidossa koskeva meta-analyysi «Bridge JA, Iyengar S, Salary CB ym. Clinical respo...»1 sisälsi 12 julkaistua ja 3 julkaisematonta fluoksetiinia, paroksetiinia, sertraliinia, sitalopraamia, essitalopraamia, nefatsodonia, mirtatsapiinia, ja venlafaksiinia koskevaa satunnaistettua kontrolloitua hoitokoetta (RCT) vakavassa masennuksessa.

Lääkeryhmänä masennuslääkkeet todettiin lumelääkettä tehokkaammiksi lasten ja nuorten vakavassa masennuksessa. Masennuslääkkeiden ja lumelääkkeen hoitovaste-ero oli 11 % (95 % luottamusväli 7–15 %, NNT = 10). Yksittäisiä masennuslääkkeitä koskevissa eri tutkimukset yhdistäneissä analyyseissa (fluoksetiinin lisäksi) myös sertraliini todettiin lumelääkettä tehokkaammaksi (NNT (number needed to treat) = 10, 95 % luottamusväli 6–500). Paroksetiinia, sitalopraamia ja essitalopraamia (analyyseissa yhdistettiin sitalopraami ja essitalopraami), venlafaksiinia, nefatsodonia ja mirtatsapiinia koskeneissa eri tutkimusten tulokset yhdistäneissä analyyseissa näitä ei todettu lumetta tehokkaammiksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän sertraliinia lasten ja nuorten hoidossa (2 vakavassa masennuksessa, 2 pakko-oireisessa häiriössä) koskeneen tutkimuksen meta-analyysissa «March JS, Klee BJ, Kremer CM. Treatment benefit an...»2 todettiin sertraliini lumelääkettä tehokkaammaksi vakavan masennuksen hoidossa (NNT = 10, lapsilla NNT = 17, nuorilla NNT = 7). Vakavan masennuksen hoidossa itsetuhoisuuteen liittyvien haittavaikutusten NNH (number needed to harm) = 64 (lapsilla NNH = 29, nuorilla NNH = 706).

Tutkijat päättelivät, että sertraliinilla on edullinen hyöty/haitta-suhde lasten ja nuorten vakavan masennuksen hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kymmenen (6 julkaistua, 4 julkaisematonta) SSRI-lääkkeitä lasten ja nuorten depressioiden hoidossa koskeneen RCT:n meta-analyysissa «Hetrick S, Merry S, McKenzie J ym. Selective serot...»3, «»1 todettiin SSRI-lääkkeiden tehon olevan lumelääkettä suurempi (hoitovasteen RR 1,28, 95 % luottamusväli 1,17–1,41). Yksittäisistä lääkkeistä vain fluoksetiini oli lumelääkettä tehokkaampi sekä lapsilla että nuorilla (hoitovasteen RR 1,86, 95 % luottamusväli 1,49–2,32). Nuoruusikäisillä myös sertraliinia saaneiden masennusoireet vähenivät merkitsevästi enemmän kuin lumetta saaneiden CDRS-R-kyselyn (Childrens' Depression Rating Scale, Revised) summapistemäärän laskun ero -3,56, 95 % luottamusväli -6,69 – 0,42).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Ylläkuvattujen tutkimusten lisäksi essitalopraamia «Wagner KD, Jonas J, Findling RL ym. A double-blind...»4 «Emslie GJ, Ventura D, Korotzer A ym. Escitalopram ...»5, paroksetiinia «Emslie GJ, Wagner KD, Kutcher S ym. Paroxetine tre...»6, «Berard R, Fong R, Carpenter DJ ym. An internationa...»7 ja venlafaksiinia «Emslie GJ, Findling RL, Yeung PP ym. Venlafaxine E...»8 koskeneiden tutkimusten ikäryhmittäisissä analyyseissa näillä lääkkeillä on todettu lumetta parempi teho nuorten (mutta ei lasten) vakavan masennuksen hoidossa.

SSRI-lääkkeiden teho näyttää olevan parempi nuorten kuin lasten vakavan masennuksen hoidossa. Siksi myös muita SSRI-lääkkeitä voidaan harkitusti käyttää nuorten vakavan masennuksen hoidossa, mikäli fluoksetiini ei tehoa tai sovellu.

Kirjallisuutta

 1. Bridge JA, Iyengar S, Salary CB ym. Clinical response and risk for reported suicidal ideation and suicide attempts in pediatric antidepressant treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 2007;297:1683-96 «PMID: 17440145»PubMed
 2. March JS, Klee BJ, Kremer CM. Treatment benefit and the risk of suicidality in multicenter, randomized, controlled trials of sertraline in children and adolescents. J Child Adolesc Psychopharmacol 2006;16:91-102 «PMID: 16553531»PubMed
 3. Hetrick S, Merry S, McKenzie J ym. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for depressive disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD004851 «PMID: 17636776»PubMed
 4. Wagner KD, Jonas J, Findling RL ym. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of escitalopram in the treatment of pediatric depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:280-8 «PMID: 16540812»PubMed
 5. Emslie GJ, Ventura D, Korotzer A ym. Escitalopram in the treatment of adolescent depression: a randomized placebo-controlled multisite trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48:721-9 «PMID: 19465881»PubMed
 6. Emslie GJ, Wagner KD, Kutcher S ym. Paroxetine treatment in children and adolescents with major depressive disorder: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:709-19 «PMID: 16721321»PubMed
 7. Berard R, Fong R, Carpenter DJ ym. An international, multicenter, placebo-controlled trial of paroxetine in adolescents with major depressive disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2006;16:59-75 «PMID: 16553529»PubMed
 8. Emslie GJ, Findling RL, Yeung PP ym. Venlafaxine ER for the treatment of pediatric subjects with depression: results of two placebo-controlled trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:479-88 «PMID: 17420682»PubMed