Takaisin

Resiini-infiltraatio-menetelmän hyödyllisyys alkavien kariesvaurioiden etenemisen pysäyttämisessä

Näytönastekatsaukset
Vuokko Anttonen
13.8.2014

Näytön aste: C

Resiini-infiltraatio saattaa pysäyttää välipinnoilla olevat alkavat kariesvauriot sekä pysyvissä että maitohampaissa.

RCT-tutkimuksen «Paris S, Hopfenmuller W, Meyer-Lueckel H. Resin in...»1 tavoitteena oli tutkia resiini-infiltraation vaikuttavuutta alkavien kariesvaurioiden pysäyttämisessä. Infiltroituja vaurioita verrattiin samassa suussa vaurioihin, joille ei tehty mitään toimenpiteitä. Kaikki osallistujat saivat opetusta dieetin, lankauksen ja fluorivalmisteiden käytön suhteen. Tutkimusjoukon muodostivat 29 paria alkavia hammasvälien kariesvaurioita, jotka ulottuivat röntgenologisesti joko kiilteen sisempään osaan tai dentiinin uloimpaan kolmannekseen. Parin toiseen hampaaseen tehtiin resiini-infiltraatio-käsittely, toiseen ei mitään. Hampaat röntgenkuvattiin uudelleen 18 kuukauden kuluttua.

Kariesvaurio oli edennyt 2/27 hampaassa (7 %), joihin oli tehty resiini-infiltraatio käsittely ja 10/27 kontrollihampaassa (37 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Samat hampaat kuin edellisessä «Paris S, Hopfenmuller W, Meyer-Lueckel H. Resin in...»1 tutkimuksessa kuvattiin uudelleen 3 vuoden kuluttua lähtötilanteesta «Meyer-Lueckel H, Bitter K, Paris S. Randomized con...»2. Vaurion eteneminen näkyi röntgenologisesti 1/26 hampaassa (4 %), jotka oli käsitelty resiini-infiltraatiolla ja 11/26 kontrollihampaassa (42 %).

Tutkijat totesivat, että menetelmä on tehokas kariesvaurioiden pysäyttämisessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

RCT-tutkimuksessa «Ekstrand KR, Bakhshandeh A, Martignon S. Treatment...»3 verrattiin resiini-infiltraatiomenetelmän ja siihen yhdistetyn fluorilakkauksen tehoa maitoposkihampaiden alkavien kariesvaurioiden pysäyttämisessä verrattuna pelkän fluorilakkauksen tehoon. Tutkittavilla 50 lapsella oli BW-kuvissa vähintään kaksi alkavaa kiillekariesvauriota hammasväleissä. Lasten ikä oli tutkimuksen alkaessa keskimäärin 7,17 (SD 0,68) vuotta, ja dmfs 8,1 (SD 6,9). Kaksi kliinikkoa arvioi vaurioiden ICDAS-luokan ennen interventiota. Jokainen tutkittava lapsi sai yhteen kariesvaurioon resiini-infiltraatiokäsittelyn ja sen päälle fluorilakan (2,26 % F) ja toiseen vaurioon pelkän fluorilakan. Jokaisen lapsen kohdalla arvioitiin, kumpaan vaurioon tehtiin resini-infiltraatio- ja fluorilakkakäsittely ja kumpaan vaurioon (kontrolli) laitettiin pelkkä fluorilakka. Molemmat vauriot käsiteltiin fluorilakalla 6 ja 12 kuukauden kuluttua.

Vuoden kuluttua 42 lapselta arvioitiin uudelleen vaurioiden ICDAS-luokka. 39 lapselta otettiin kontrolliröntgenkuvat, ja ulkopuolinen radiologi arvioi röntgenkuvista vaurioiden syvyyden.

Niissä hampaissa, joihin oli tehty resiini-infiltraatio ja fluorilakkakäsittely, vaurioista oli edennyt ICDAS-luokan perusteella 31 % ja röntgenkuvauksen perusteella 23 %. Pelkästään fluorilakalla käsitellyissä hampaissa vastaavat prosenttiluvut olivat 67 % ja 62 %. Ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä molemmilla mittaustavoilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Paris S, Hopfenmuller W, Meyer-Lueckel H. Resin infiltration of caries lesions: an efficacy randomized trial. J Dent Res 2010;89:823-6 «PMID: 20505049»PubMed
  2. Meyer-Lueckel H, Bitter K, Paris S. Randomized controlled clinical trial on proximal caries infiltration: three-year follow-up. Caries Res 2012;46:544-8 «PMID: 22922306»PubMed
  3. Ekstrand KR, Bakhshandeh A, Martignon S. Treatment of proximal superficial caries lesions on primary molar teeth with resin infiltration and fluoride varnish versus fluoride varnish only: efficacy after 1 year. Caries Res 2010;44:41-6 «PMID: 20090327»PubMed