Takaisin

Lisääntynyt peri-implanttimukosiitin riski

Näytönastekatsaukset
Kimmo Suomalainen
14.4.2016

Näytön aste: B

Plakin kertyminen ja tupakointi ilmeisesti altistavat peri-implanttimukosiitille.

Systemaattiseen katsaukseen «Renvert S, Polyzois I. Risk indicators for peri-im...»1on sisällytetty 3 135 tutkimusraporttia, joissa kuvatuista tutkimuksista 9 ihmisillä tehtyä täyttää artikkelin kirjoittajien asettamat kriteerit: englanninkielinen; julkaistu kansainvälisessä vertaisarviointia käyttävässä julkaisusarjassa; kuvaa muuttujia, jotka voivat johtaa peri-implanttimukosiitin kehittymiseen; selkeästi määritetyt tutkittavat kliiniset parametrit; vähintään 20 tutkimushenkilöä tutkimusryhmää kohti ja vähintään 3 viikon seuranta-aika. Kolmessa tutkimusraportissa (yhteensä 407 tutkittua henkilöä) kuvattiin tutkimushenkilön tupakoinnin vaikutusta ienverenvuotoon ja plakkiin «Roos-Jansåker AM, Renvert H, Lindahl C ym. Nine- t...»2, «Karbach J, Callaway A, Kwon YD ym. Comparison of f...»3, «Rinke S, Ohl S, Ziebolz D ym. Prevalence of periim...»4. Kaikissa 3 tutkimuksessa monimuuttujaregressioanalyysi osoitti tupakoinnin olevan merkittävä peri-implanttimukosiitin kehittymisen riski-indikaattori, kun sekoittavat tekijät oli vakioitu.

Alun perin 294 tutkimushenkilöstä 218 (999 implanttia) osallistui 9–14 vuotta implanttien asetuksen jälkeen seurantatutkimukseen, jossa todettiin monimuuttuja-analyysin avulla plakin (vetosuhde OR 1,9; 95 % luottamusväli 1,2–2,9, p = 0,004) ja tupakoinnin (vetosuhde OR 2,8; 95 % luottamusväli 1,2–6,2, p = 0,02) selittävän tilastollisesti merkitsevästi peri-implanttimukosiitin esiintyvyyttä «Roos-Jansåker AM, Renvert H, Lindahl C ym. Nine- t...»2.

Toisessa tutkimuksessa «Karbach J, Callaway A, Kwon YD ym. Comparison of f...»3sadasta siihen osallistuneesta iältään 19–80-vuotiaasta henkilöstä 21 tupakoi. Logistisessa monimuuttujaregressioanalyysissä tupakointi osoittautui tilastollisesti merkitseväksi peri-implanttimukosiitin selittäväksi tekijäksi (regressiokerroin 1,100; vetosuhde OD 3,006; 95 % luottamusväli 1,141–7,916; p = 0,026).

Kolmanteen tutkimukseen «Rinke S, Ohl S, Ziebolz D ym. Prevalence of periim...»4osallistuneista 89 tutkimushenkilöstä 17 (19,1 %) tupakoi. Tutkimushenkilöille oli asetettu keskimäärin 3,9 ± 2,8 hammasimplanttia 2–11,8 vuotta aiemmin. Monimuuttujaregressioanalyysissä tupakointi riippumattomana muuttujana assosioitui tilastollisesti merkitsevästi (P = 0,023) peri-implanttimukosiitin esiintymiseen (vetosuhde OR 3,77; 95 % luottamusväli 1,20–11,86).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «Atieh MA, Alsabeeha NH, Faggion CM Jr ym. The freq...»5 sisällytettiin 504 seulotusta tutkimusraportista 9 tutkimusta (1497 tutkimushenkilöä, 6 283 implanttia). Peri-implanttimukosiitin esiintyvyyden estimaatiksi saatiin 63,44 % (95 % luottamusväli 59,84–67,06; 4 tutkimusta, 385 tutkimushenkilöä). Peri-implantiittia esiintyi yleisemmin tupakoijilla (esiintyvyyden estimaatti 36,31 %, 95 % luottamusväli 18,44–54,18, 2 tutkimusta, tutkimukseen osallistujia 10) kuin yleisen estimaatin mukaan (18,76 %; 95 % luottamusväli 18,76–20,77; 7 tutkimusta, 335 tutkimushenkilöä).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Renvert S, Polyzois I. Risk indicators for peri-implant mucositis: a systematic literature review. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S172-86 «PMID: 25496066»PubMed
  2. Roos-Jansåker AM, Renvert H, Lindahl C ym. Nine- to fourteen-year follow-up of implant treatment. Part III: factors associated with peri-implant lesions. J Clin Periodontol 2006;33:296-301 «PMID: 16553639»PubMed
  3. Karbach J, Callaway A, Kwon YD ym. Comparison of five parameters as risk factors for peri-mucositis. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24:491-6 «PMID: 19587872»PubMed
  4. Rinke S, Ohl S, Ziebolz D ym. Prevalence of periimplant disease in partially edentulous patients: a practice-based cross-sectional study. Clin Oral Implants Res 2011;22:826-33 «PMID: 21198898»PubMed
  5. Atieh MA, Alsabeeha NH, Faggion CM Jr ym. The frequency of peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis. J Periodontol 2013;84:1586-98 «PMID: 23237585»PubMed