Takaisin

Sekukinumabin teho läiskäpsoriaasin pitkäaikaishoidossa

Näytönastekatsaukset
Tapio Rantanen
27.12.2016

Näytön aste: C

Sekukinumabin hoitoteho läiskäpsoriaasiin näyttää säilyvän hyvin vähintään 1 vuoden seurannassa.

Eri puolilla maailmaa suoritetun 12 viikon satunnaistetun ja lumekontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen (ERASURE, NCT01365455) «Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab ...»1 avoimessa jatko-osassa tutkittiin sekukinumabin 2 eri annoksen (300 mg ja 150 mg) tehon säilymistä ja turvallisuutta keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, tutkijan yleisarvio IGA 3 tai 4 asteikolla 0–4) hoidossa 52 viikkoon saakka. Tutkimuksen toissijaisena päätemuuttujana oli hoitotehon säilyminen tutkimusviikosta 12 viikkoon 52 potilailla, jotka viikolla 12 olivat saavuttaneet ensisijaiset päätemuuttujat PASI-75-vaste (300 mg 81,6 %, 150 mg 71,6 %) ja IGA 0 tai 1 (300 mg 65,3 %, 150 mg 51,2 %).

Viikolla 12 PASI-75-vasteen saaneista 300 mg / 150 mg ryhmän potilaista 80,5 % (n = 161/200) / 72,4 % (n = 126/174) säilytti vasteen viikolle 52. Vastaavasti IGA 0 tai 1 vasteen säilytti 74,4 % (n = 119/160) ja 59,3 % (n = 74/125) potilaista. Julkaisussa esitettyjen kuvaajien perusteella hoitoteho näytti säilyvän vielä paremmin PASI-100- ja PASI-90-vasteen saavuttaneilla. Viikolla 52 PASI-90-vaste (300 mg / 150 mg) todettiin 60,0 % / 36,2 %:lla ja PASI-100-vaste 39,2 % / 20,2 %:lla potilaista.

Yhtään kuolemantapausta ei esiintynyt koko tutkimusvuoden aikana. Vakavia haittatapahtumia esiintyi (ryhmittäin 300 mg / 150 mg / lume) 6,3 / 6,4 / 7,4 kpl 100 potilasvuotta kohden. Eroja tapahtumien tyypissä ryhmien kesken ei tullut esiin. Yleisimpiä haittatapahtumia olivat lievät ylähengitystieinfektiot. Paikallisia lieviä hiivainfektioita suuhun tai vaginaan ilmaantui 7 / 3 / 1 kpl, jotka menivät ohi itsekseen tai paikallishoidolla. Asteen 3 neutropenia ilmeni 1 potilaalla ensin lumevaiheessa ja uusiutuen 300 mg ryhmään satunnaistamisen jälkeen. Yksi uusi colitis ulcerosa -tapaus ilmaantui kummassakin sekukinumabiryhmässä vastaten 0,3 tapausta 100 potilasvuotta kohden. Vasta-aineita sekukinumabia kohtaan todettiin vain 0,3 %:lla potilaista, eikä niihin liittynyt haittatapahtumia tai hoitotehon heikkenemistä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Eri puolilla maailmaa suoritetun satunnaistetun 12 viikon lume- ja 52 viikon etanerseptikontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen (FIXTURE, NCT01358578) «Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab ...»1 induktiovaiheen jälkeisessä osassa verrattiin sekukinumabin 2 eri annoksen (300 mg ja 150 mg) tehon säilymistä ja turvallisuutta etanerseptiin. Tärkeimpinä toissijaisina päätemuuttujina oli hoitotehon säilyminen tutkimusviikosta 12 viikkoon 52 potilailla, jotka viikolla 12 olivat saavuttaneet ensisijaiset päätemuuttujat PASI-75-vaste (300 mg 77,1 %, 150 mg 67,0 %, etanersepti 44,0 %) ja IGA 0 tai 1 (300 mg 62,5 %, 150 mg 51,1 %, etanersepti 27,2 %).

Viikolla 12 PASI-75-vasteen saaneista 300 mg / 150 mg / etanerseptiryhmien potilaista 84,3 % (210/249) / 82,2 % (180/219) / 72,5 % (103/142) säilytti vasteen viikolle 52. Ero etenerseptiin oli tilastollisesti merkitsevä p < 0,001 (300 mg) ja p = 0,009 (150 mg). Vastaavasti IGA 0 tai 1 vasteen säilytti 79,7 % (161/202), 67,7 % (113/167) ja 56,8 % (50/88) potilaista. Myös tällä mittarilla ero etanerseptiin oli merkitsevä p < 0,001 (300 mg) / p = 0,002 (150 mg).

Yhtään kuolemantapausta ei esiintynyt koko tutkimusvuoden aikana. Vakavia haittatapahtumia esiintyi (ryhmittäin 300 mg / 150 mg / etanersepti / lume) 6,8 / 6,0 / 7,0 / 8,3 kpl sataa potilasvuotta kohden. Eroja tapahtumien tyypissä ryhmien kesken ei tullut esiin. Yleisimpiä haittatapahtumia olivat lievät ylähengitystieinfektiot. Hiivainfektiot olivat yleisempiä sekukinumabia (300 mg 4,7 %, 150 mg 2,3 %) kuin etanerseptia (1,2 %) saaneilla potilailla. Ne asettuivat paikallishoidoilla, eikä niistä aiheutunut tutkimuksen keskeyttämisiä. Asteen 3 neutropeniaa esiintyi 1,0 %:lla sekukinumabipotilaista, mutta niihin ei liittynyt infektio-oireita. Yksi (0,3 %) asteen 4 neutropeniatapaus esiintyi etanerseptiryhmässä. Haittatapahtumista johtuvia tutkimuksen keskeytyksiä esiintyi yleisemmin etanersepti- kuin sekukinumabiryhmissä. Injektiokohdan reaktioita oli sekukinumabia saaneilla huomattavasti vähemmän (0,7 %) kuin etanerseptia saaneilla (11,1 %). Yksi uusi tapaus sekä Crohnin tautia että colitis ulcerosaa ilmeni vastaten 0,2 tapausta 100 potilasvuotta kohden. Vasta-aineita sekukinumabia kohtaan todettiin vain 0,4 %:lla potilaista, eikä niihin liittynyt haittatapahtumia tai hoitotehon heikkenemistä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Eri puolilla maailmaa suoritetun 676 potilaan satunnaistetun ustekinumabiaktiivihoidolla kontrolloidun 52 viikon kaksoissokkotutkimuksen (CLEAR, NCT02074982) «Blauvelt A, Reich K, Tsai TF ym. Secukinumab is su...»2 ensisijainen päätemuuttuja oli PASI-90-vaste tutkimusviikolla 16 (ks. näytönastekatsaus «Sekukinumabi on tehokas läiskäpsoriaasin induktiohoidossa.»A) ja toissijainen päätemuuttuja PASI-90-vaste tutkimusviikolla 52. Tutkimusryhmät (sekukinumabi 300 mg / ustekinumabi 45/90 mg) olivat lähtöominaisuuksiltaan pääosin samankaltaiset: BSA 32,6 / 32,0 %, PASI 21,7 / 21,5, DLQI 13,4 / 13,2; ainoastaan nivelpsoriaasin suhteen oli eroa 20,5 / 15,9 %.

Tehoero sekukinumabin hyväksi oli merkitsevä jo tutkimusviikosta 1 alkaen PASI-75:n suhteen ja tutkimusviikosta 2 alkaen PASI-90:n suhteen. Ero säilyi koko tutkimuksen ajan, ja viikolla 52 PASI-90-vaste oli todettavissa 74,9 / 60,6 %:lla (p = 0,001) ja PASI-100-vaste 44,9 / 36,7 %:lla potilaista.

Haittatapahtumien kokonaismäärissä, vakavissa haittatapahtumissa eikä niiden takia keskeytyksissä ollut eroja. Yleisimmät haittatapahtumat kummassakin ryhmässä olivat flunssa (27,1 / 31,0 %) ja päänsärky (13,5 / 14,2 %). Sekukinumabiryhmässä oli enemmän hiivainfektioita (20 vs 5 kpl) pääasiassa suun limakalvolla. Ustekinumabiryhmässä oli 1 kuolemantapaus ja sydäninfarkti, sekukinumabiryhmässä 1 aivoverenkiertohäiriö. Sekukinumabiryhmässä oli 2 melanoma in situ tapausta, molemmat potilailla, joilla oli dysplastisia luomia. Tuberkuloosin aktivoitumista, inflammatorista suolistotautia tai vakavia sytopenioita ei todettu lainkaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials. N Engl J Med 2014;371:326-38 «PMID: 25007392»PubMed
  2. Blauvelt A, Reich K, Tsai TF ym. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate-to-severe plaque psoriasis up to 1 year: Results from the CLEAR study. J Am Acad Dermatol 2017;76:60-69.e9 «PMID: 27663079»PubMed