Takaisin

Sähkösavuke tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Matti Rautalahti
19.6.2018

Näytön aste: C

Sähköisten nikotiinin annostelulaitteiden (”sähkösavukkeet”) vaikuttavuudesta tupakoinnin lopettamisen apuna ei ole riittävästi näyttöä.

Sähkösavukkeet ovat laitteita, jotka lämmittävät nestettä sisään hengitettäväksi aerosoliksi. Nesteessä on yleensä propyleeniglykolia tai glyserolia ja makuaineita nikotiinin kanssa tai ilman sitä. Tulleessaan markkinoille 2000-luvun alkupuolella laitteet näyttivät perinteisiltä savukkeilta. Sittemmin niiden tekninen kehitys on tuottanut laajan ja monimuotoisen tuoteperheen, jossa suurin osa laitteista ei muistuta lainkaan savukkeita. WHO on esittänyt, että niitä kutsuttaisiin nikotiinin sähköisiksi annostelulaitteiksi (electronic nicotine delivery systems, ENDS). Laitteita markkinoitiin alun perin tupakoinnin lopettamisen apuvälineinä, vaikka ne tulivat markkinoille ilman niissä käytettävien nesteiden turvallisuus- ja vaikuttavuustutkimuksia.

Cochrane-katsauksessa «Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C ym. Electro...»1 arvioitiin tutkimuksia sähkösavukkeiden turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta tupakoinnin lopettamisessa. Julkaisutietokantoina käytettiin Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteriä sekä tietokantoja Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase ja PsycINFO vuodesta 2004 vuoden 2016 tammikuuhun.

Katsauksessa huomioitiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset (RCT), joissa tupakoijat satunnaistettiin käyttämään nikotiinisähkösavukkeita tai kontrolliryhmään ja joissa tupakoinnin lopettamista seurattiin vähintään 6 kuukautta. Katsauksessa huomioitiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset (RCT), joissa tupakoijat satunnaistettiin käyttämään nikotiinisähkösavukkeita (sähkösavukkeen käyttöaika oli 3–9 kuukautta) tai kontrolliryhmään ja joissa tupakoinnin lopettamista seurattiin vähintään 6 kuukautta. Mukaan otettiin myös kohorttitutkimukset vähintään 6 kuukauden seurannalla. Haittatapahtumien arvioimiseen otettiin mukaan satunnaistetut tutkimukset ja kohorttitutkimukset, jotka sisälsivät sähkösavukkeiden käyttöä vähintään 1 viikon

Hakuehdot täyttäneitä valmistuneita tutkimuksia oli 24: 21 kohorttitutkimusta ja 3 RCT:tä, joista 2 hyväksyttiin tupakoinnin lopettamisen meta-analyysiin.

2 RCT:ssä verrokkina oli nikotiinia sisältämätön sähkösavuke, ja niissä oli yhteensä 662 osallistujaa. Tutkimusten harha arvioitiin vähäiseksi, mutta GRADE-järjestelmän mukainen näytön laatu arvioitiin heikoksi johtuen tutkimusten vähäisestä määrästä. Nikotiinipitoista nestettä sisältäneen sähkösavukkeen käyttäjistä 9 % oli pysynyt tupakoimattomana vähintään 6 kuukauden ajan. Vastaavasti lumesähkösavuketta käyttäneistä 4 % oli pysynyt tupakoimattomana (RR 2,29; 95 % luottamusväli 1,05–4,96).

1 tutkimuksessa verrattiin nikotiinisähkösavuketta nikotiinilaastariin. Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa 6 kuukauden kohdalla (RR 1,26; 95 % luottamusväli 0,68–2,34; 584 osallistujaa. GRADE: hyvin heikko).

Mukaan otetuissa tutkimuksista ei raportoitu sellaisia vakavia haittatapahtumia, joiden katsottiin liittyvän sähkösavukkeen käyttöön. Useimmiten raportoitu haitta oli ohimenevä suun ja kurkun ärsytys.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Tällä hetkellä käytettävissä olevan näytön perusteella nikotiinisähkösavukkeen käyttö ei ole vaikuttava tupakoinnin lopettamisen apukeino.

Toinen katsaus «Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking c...»2 tarkasteli kaikkia kesäkuussa 2015 PubMed and Web of Science -tietokannoista löydettyjä tutkimuksia. Lopulliseen analyysiin hyväksyttiin ne 20 tutkimusta, joissa oli verrokkiryhmä tutkittaessa sähkösavukkeiden käyttöä lopettamisen tukena (15 kohorttitutkimusta, kolme poikkileikkaustutkimusta ja kaksi satunnaistettua koetta). Koeasetelmasta riippumatta näiden tutkimusten tuloksia käytettiin meta-analyysissa (random effects meta-analysis). Savukkeiden käytön lopettaminen oli 28 prosenttia vähäisempää niillä, jotka käyttivät sähkösavukkeita verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet lopettamisen tukena sähkösavukkeita (OR 0,72; 95 % luottamusväli 0,57–0,91). Herkkyysanalyysi osoitti, että erilaisilla tutkimusasetelmilla ei ollut vaikutusta tuloksiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tällä hetkellä käytettävissä olevan näytön perusteella nikotiinisähkösavukkeen käyttö ei ole vaikuttava tupakoinnin lopettamisen apukeino.

Kirjallisuutta

  1. Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C ym. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2016;9:CD010216 «PMID: 27622384»PubMed
  2. Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med 2016;4:116-28 «PMID: 26776875»PubMed