Takaisin

Ruokavalion koostumuksen merkitys painonhallinnassa

Näytönastekatsaukset
Leila Karhunen
3.3.2020

Näytön aste: A

Painonhallinnan onnistumisen näkökulmasta ruokavalion tiettyä energiaravintoainekoostumusta tärkeämpää on se, että ruokavalio toteutuu.

Kuudessa systemaattisessa katsauksessa ja niiden pohjalta tehdyissä meta-analyyseissä «Naude CE, Schoonees A, Senekal M ym. Low carbohydr...»1, «Bueno NB, de Melo IS, de Oliveira SL ym. Very-low-...»2, «Mansoor N, Vinknes KJ, Veierød MB ym. Effects of l...»3, «Tobias DK, Chen M, Manson JE ym. Effect of low-fat...»4, «Clifton PM, Condo D, Keogh JB. Long term weight ma...»5, «Johnston BC, Kanters S, Bandayrel K ym. Comparison...»6 tutkittiin ruokavalion energiaravintoainekoostumuksen yhteyttä painonmuutokseen. Kaikki tarkastellut alkuperäistutkimukset olivat satunnaistettuja seurantatutkimuksia.

Kolmesta tietokannasta maaliskuuhun 2014 tehty haku löysi 3 450 artikkelia, joista 19 (3 209 tutkittavaa) valittiin meta-analyysiin «Naude CE, Schoonees A, Senekal M ym. Low carbohydr...»1. Valittujen tutkimusten kesto tuli olla vähintään 12 viikkoa, ne tuli olla tehty satunnaistetussa kontrolloidussa asetelmassa ja vertailtujen ruokavalioiden tuli olla energiamäärältään samanlaisia.

Tutkimusruokavaliot luokiteltiin seuraavasti:

1) vähähiilihydraattinen ruokavalio, runsasrasvainen versio (hiilihydraatit < 40 E%, rasva > 35 E%, proteiini > 25 E%)

2) vähähiilihydraattinen ruokavalio, runsasproteiininen versio (hiilihydraatit < 40 E%, rasva > 25 E%, proteiini > 30 E%)

3) tasapainoinen ruokavalio (hiilihydraatit 45–65 E%, rasva 25–35 E%, proteiini 10–20 E%).

Meta-analyysiin valitut tutkimukset oli tehty liikapainoisilla tai lihavilla, tutkimuksista 14 ei-diabeetikoilla ja 5 tyypin 2 diabeetikoilla. Seuranta-aika tutkimuksissa oli 12–104 viikkoa.

Meta-analyysi osoitti, että saman energiamäärän sisältävän vähähiilihydraattisen ja energiaravintoainekoostumukseltaan tasapainoisen ruokavalion välillä ei ollut eroa vähintään 1 vuoden aikana tapahtuneessa painonmuutoksessa. Tulos oli sama sekä ei-diabeetikoilla että diabeetikoilla.

Tulosten perusteella julkaisuharha oli mahdollista, erityisesti pienempien tutkimusten osalta. Myös ruokavalioiden toteutuminen heikkeni seuranta-ajan pidentyessä. Ruokavalioiden toteutumisen luotettava arviointi ja vertailu oli myös haasteellista käytettyjen arviointimenetelmien vaihtelevuudesta johtuen. Myös tutkittavien pysyminen tutkimuksissa mukana oli osin heikkoa.

Tulokset viittaavat siihen, että painonhallintaa pitempiaikaisesti tukevassa ohjauksessa on tärkeämpää kiinnittää huomiota ruokavalion toteutumiseen kuin sen ns. "ideaaliin" koostumukseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seitsemästä tietokannasta elokuuhun 2012 tehty haku löysi 3 123 artikkelia, joista valintakriteerit (erittäin vähähiilihydraattinen ketogeeninen ruokavalio (hiilihydraatit ≤ 50 g/vrk) vs. tavanomainen, energiarajoitettu vähärasvainen ruokavalio (rasvaa < 30 E%), satunnaistettu kontrolloitu tutkimusasetelma, kesto vähintään 12 kuukautta) täytti 14 tutkimusta «Bueno NB, de Melo IS, de Oliveira SL ym. Very-low-...»2. Kvantitatiiviseen analyysin otettiin näistä 13 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 1 577 keskimäärin 39,8–60-vuotiasta lihavaa (BMI 30,7–42,9 kg/m²; keskiarvon vaihteluväli) henkilöä. Seuranta-aika tutkimuksissa oli 12–24 kuukautta.

Meta-analyysi osoitti, että vähintään 1 vuoden seuranta-aikana tapahtunut painonmuutos oli lähes kilon (-0,91 kg) suurempi erittäin vähähiilihydraattisella ketogeenisellä ruokavaliolla kuin vähärasvaisella energiarajoitetulla ruokavaliolla. Kliinisesti arvioituna ero oli kuitenkin varsin pieni.

Tulosten perusteella julkaisuharhaa ei ollut, eikä tutkimusten osin heikolla laadulla ollut vaikutusta tuloksiin. Tutkittavien sitoutuminen tutkimuksiin oli kuitenkin keskimäärin varsin heikkoa, mikä näkyi muun muassa suurina tutkimuksista poisjääneiden määrinä. Useimmissa tarkastelluissa tutkimuksissa hiilihydraattien saanti oli myös tutkimuksen lopussa tavoiteltua suurempaa. Painonhallintaa tukevan ruokavalion ohjauksessa on siksi tärkeää kiinnittää huomiota sen toteutumiseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmesta tietokannasta toukokuuhun 2015 asti tehty haku löysi 740 artikkelia, joista 11 täytti valintakriteerit (vähähiilihydraattinen ruokavalio (hiilihydraattien osuus energiasta < 20 %), vähärasvainen ruokavalio (rasvan osuus energiasta 10–≤ 30 %), satunnaistettu kontrolloitu tutkimusasetelma, kesto > 6 kuukautta), ja ne sisällytettiin meta-analyysiin «Mansoor N, Vinknes KJ, Veierød MB ym. Effects of l...»3. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 369 lihavaa (BMI > 30 kg/m2, tutkimuksittain keskiarvot vaihtelivat välillä 30,5–36,1 kg/m2) keskimäärin 40,6–52,0-vuotiasta henkilöä. Seuranta-aika vaihteli 6:sta 24:ään kuukauteen.

Meta-analyysi osoitti, että puolen vuoden seuranta-aikana tapahtunut painonmuutos oli hieman yli 2 kg (-2,17 kg) suurempi vähähiilihydraattisella kuin vähärasvaisella ruokavaliolla.

Tulosten perusteella julkaisuharha oli mahdollinen. Tutkimusten suurimpana puutteena pidettiin ruokavalion toteutumisen luotettavaa arviointia, mikä johtui sekä menetelmien vaihtelevuudesta että niiden virhelähteistä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Tobias DK, Chen M, Manson JE ym. Effect of low-fat...»4 perustui neljästä tietokannasta heinäkuuhun 2014 tehtyyn hakuun. Haku löysi 333 artikkelia, joista 53 seurantatutkimusta (n = 68 128) sisällytettiin meta-analyysiin. Valittujen tutkimusten valintakriteereinä olivat vähärasvaiseksi nimetty ruokavalio (käytännössä rasvaa 10–-≤ 30 E%) verrattuna mihin tahansa runsaammin rasvaa sisältävään ruokavalioon, satunnaistettu tutkimusasetelma ja vähintään 1 vuoden seuranta-aika. Analyysiin mukaan valittujen tutkimusten seuranta-aika vaihteli 1 ja 10 vuoden välillä. Tarkasteltujen tutkimusten toteutuksessa (mukaan lukien interventioiden intensiteetti eli kuinka paljon erilaisia toimia interventio sisälsi) ja raportoinnissa oli paljon vaihtelua, mikä vaikeutti niiden luotettavuuden arviointia. Tutkimusten luotettavuuteen vaikutti myös osin suurehko tutkimuksista seuranta-aikana poisjääneiden määrä. Tulosten perusteella julkaisuharhaa ei kuitenkaan ollut.

Meta-analyysin mukaan painonmuutoksessa ei ollut eroa vähemmän tai enemmän rasvaa sisältäneiden laihdutusruokavalioiden välillä. Painon lasku oli keskimäärin 1,15 kg suurempi vähän hiilihydraatteja kuin vähän rasvaa sisältäneen ruokavalion jälkeen. Vähärasvaisella ruokavaliolla olleiden paino laski enemmän ainoastaan tavanomaiseen ruokavalioon verrattuna. Verrattaessa intensiteetiltään vastaavia interventioita, painonlasku oli noin kilon (1,04 kg) suurempi ruokavaliosta ≥ 5 % enemmän rasvaa saavilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Clifton PM, Condo D, Keogh JB. Long term weight ma...»5perustui kolmesta tietokannasta vuoteen 2013 tehtyyn hakuun, joka löysi 5 081 artikkelia, joista 32 (n = 3 492) valittiin mukaan painonmuutosta tarkastelleeseen analyysiin. Valittujen tutkimusten valintakriteereinä olivat proteiinimäärältään erilaiset ruokavaliot, satunnaistettu kontrolloitu tutkimus ja kesto vähintään 12 kuukautta. Seuranta-aika vaihteli 52 ja 208 viikon välillä. Tutkittavien ikä oli keskimäärin 22,4–62,7 vuotta. Valittujen tutkimusten runsaasti proteiinia sisältävien ruokavalioiden tavoiteltu proteiinipitoisuus oli 25–60 E% ja hiilihydraattipitoisuus 4–55 E%. Ns. normaalisti proteiinia sisältävät ruokavaliot (vertailuruokavalio) sisälsivät proteiinia 12–24 E% ja hiilihydraatteja 5–74 E%.

Tutkimustuloksen luotettavuuden arviointia hankaloitti tarkastelluista tutkimuksista seuranta-aikana poisjääneiden suuri määrä. Julkaisuharhaa ei kuitenkaan havaittu.

Meta-analyysi osoitti, että runsaammin proteiinia sisältävien ruokavalioiden edulliset vaikutukset painonhallintaan säilyvät pitempiaikaisesti, varsinkin silloin, kun ruokavaliot toteutuivat. Paino laski vähintään 1 vuoden seurannassa keskimäärin 0,39 kg enemmän runsaasti proteiinia kuin ns. normaalisti proteiinia sisältävällä ruokavaliolla. Vaikutukset olivat selkeimmät, kun tarkasteltujen ruokavalioiden välillä oli vähintään 5 prosenttiyksikön suuruinen ero proteiinin osuudessa ruokavalion energiamäärästä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kuudesta tietokannasta huhtikuuhun 2014 tehty haku löysi 889 artikkelia, joista 48 hyväksyttiin meta-analyysiin «Johnston BC, Kanters S, Bandayrel K ym. Comparison...»6. Analyysiin valittujen tutkimusten valintakriteerit olivat ns. muotidieetti tai vastaava, satunnaistettu kontrolloitu tutkimusasetelma ja vähintään 3 kuukauden seuranta-aika. Tutkimuksissa tarkastellut ruokavaliot luokiteltiin vähähiilihydraattisiin (hiilihydraatteja ≤ 40 E%, proteiinia noin 30 E%, rasvaa 30–55 E%), kohtuullisesti eri energiaravintoaineita sisältäviin (hiilihydraatteja 55–60 E%, proteiinia noin 15 E%, rasvaa 21–≤ 30 E%) ja vähärasvaisiin (hiilihydraatteja noin 60 E%, proteiinia noin 10–15 E%, rasvaa ≤ 20 E%). Tarkasteltujen tutkimusten kesto (mediaani) oli 24 (kvartiilivälin pituus 16–52) viikkoa, ja niihin osallistui yhteensä 7 286 aikuista (ikä mediaani 45,7 (SD 9) vuotta, BMI mediaani 33,7 (SD 4,3) kg/m2).

Meta-analyysi osoitti, että sekä vähähiilihydraattisella, vähärasvaisella että kohtuullisesti eri energiaravintoaineita sisältävällä ruokavaliolla voidaan saavuttaa merkittävä painonlasku 1 vuoden seurannan aikana. Paino laski kaikkien tutkittujen ruokavalioiden avulla ja oli 1 vuoden kohdalla vähähiilihydraattisella ruokavaliolla olleilla 7,25 kg, vähärasvaisella ruokavaliolla olleilla 7,27 kg ja kohtuullisesti eri energiaravintoaineita sisältävällä ruokavaliolla olleilla 5,7 kg pienempi verrattuna ei-laihdutusruokavaliolla olleisiin. Tulokset säilyivät myös niille tehdyissä herkkyysanalyyseissä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Meta-analyysien «Naude CE, Schoonees A, Senekal M ym. Low carbohydr...»1, «Bueno NB, de Melo IS, de Oliveira SL ym. Very-low-...»2, «Mansoor N, Vinknes KJ, Veierød MB ym. Effects of l...»3, «Tobias DK, Chen M, Manson JE ym. Effect of low-fat...»4, «Clifton PM, Condo D, Keogh JB. Long term weight ma...»5, «Johnston BC, Kanters S, Bandayrel K ym. Comparison...»6 perusteella painon lasku on varsin samanlaista riippumatta ruokavalion energiaravintoainekoostumuksesta. Tutkimusten vertailtavuutta vaikeuttaa kuitenkin vaihtelevasti raportoidut tavoiteruokavaliot ja ruokavalioiden heikko toteutuminen, varsinkin pidemmällä aikavälillä. Siten ruokavalion tiettyä koostumusta tärkeämpää on kiinnittää huomiota sen toteutumiseen ja siihen, että se on pitkälläkin aikavälillä realistinen sekä huomioi painonhallitsijan yksilölliset ominaisuudet ja mieltymykset. On kuitenkin huomioitava, että ruokavalion koostumuksella, muun muassa proteiinin määrällä ja rasvan laadulla, on painon ohella myös muita vaikutuksia, kuten vaikutus kehon koostumukseen ja valtimosairauksien vaaratekijöihin.

Kirjallisuutta

 1. Naude CE, Schoonees A, Senekal M ym. Low carbohydrate versus isoenergetic balanced diets for reducing weight and cardiovascular risk: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2014;9:e100652 «PMID: 25007189»PubMed
 2. Bueno NB, de Melo IS, de Oliveira SL ym. Very-low-carbohydrate ketogenic diet v. low-fat diet for long-term weight loss: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2013;110:1178-87 «PMID: 23651522»PubMed
 3. Mansoor N, Vinknes KJ, Veierød MB ym. Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2016;115:466-79 «PMID: 26768850»PubMed
 4. Tobias DK, Chen M, Manson JE ym. Effect of low-fat diet interventions versus other diet interventions on long-term weight change in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3:968-79 «PMID: 26527511»PubMed
 5. Clifton PM, Condo D, Keogh JB. Long term weight maintenance after advice to consume low carbohydrate, higher protein diets--a systematic review and meta analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2014;24:224-35 «PMID: 24472635»PubMed
 6. Johnston BC, Kanters S, Bandayrel K ym. Comparison of weight loss among named diet programs in overweight and obese adults: a meta-analysis. JAMA 2014;312:923-33 «PMID: 25182101»PubMed