Takaisin

Brivarasetaami paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä nuorilla ja aikuisilla

Näytönastekatsaukset
Tapani Keränen
27.2.2020

Näytön aste: A

Brivarasetaami on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke nuorilla ja aikuisilla ainakin lyhytaikaisessa käytössä.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Lattanzi S, Cagnetti C, Foschi N ym. Brivaracetam ...»1 arvioitiin yhteensä 6 faasien IIb ja III kaksoissokkoutettua, lumekontrolloitua, rinnakkaisryhmillä tehtyä tutkimusta, joissa brivarasetaamia käytettiin lisälääkkeenä vaikeahoitoista paikallisalkuista epilepsiaa sairastavilla potilailla. Meta-analyysin pääarviointikriteeri oli vähintään 50 % vähenemä kohtausmäärässä tutkimusjakson aikana.

Tutkimuksiin osallistui kaikkiaan 2 399 vähintään 16-vuotiasta potilasta, joista 1 715 sai brivarasetaamia ja 684 lumelääkettä. Faasi IIB -tutkimuksissa käytetyt kiinteät brivarasetaamiannokset olivat 5, 20, 50 tai 150 mg/vrk, ja ylläpitoannosjakson kesto oli 7 viikkoa. 3 faasi II tutkimuksessa kiinteät brivarasetaamiannokset olivat 5, 20, 50, 100 tai 200 mg/vrk, ja lääketutkimusjakson kesto oli 8 viikkoa. 1 faasi III tutkimuksessa brivarasetaamiannosta voitiin muuttaa ensimmäisten 8 tutkimusviikon aikana välillä 20–150 mg/vrk, minkä jälkeen ylläpitoannosta jatkettiin 8 viikkoa.

Kohtausten määrä väheni vähintään 50 %:lla tilastollisesti merkittävästi useammin lumelääkkeeseen verrattuna brivarasetaamiannoksilla 20–200 mg/vrk. Riskisuhde (RR) (95 % luottamusväli) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,79 (1,51–2,12). Merkittävää eroa hoitovasteissa ei ollut annoksilla 50–200 mg/vrk. Riskisuhde (RR) (95 % luottamusväli) kohtauksettomuuden saavuttamiselle tutkimusjakson aikana lumelääkkeeseen verrattuna oli 4,74 (luottamusväli 2,00–11,25).

Brivarasetaamin hoitovaste oli parempi potilailla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet levetirasetaamia (RR yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,91, (luottamusväli 1,52–2,41), kuin levetirasetaamia aiemmin saaneilla potilailla (RR yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,66, luottamusväli 1,21–2,47) tai levetirasetaamia tutkimuksen aikana käyttäneillä (RR yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 0,88, luottamusväli 0,46–1,68).

Riski brivarasetaamin keskeyttämiselle haittatapahtumien takia oli suurempia lumelääkkeeseen verrattuna (RR 1,58, luottamusväli 1,04–2,40). Yksittäisistä haittavaikutuksista olivat tilastollisesti merkittävästi yleisempiä brivarasetaamilla lumelääkkeeseen verrattuna heitehuimaus (p = 0,003), uneliaisuus (p < 0,001), heikotus (p < 0,001) ja ärsyyntyvyys (p = 0,011).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Lyhytkestoisten (ylläpitoannosjakson kesto tutkimuksissa enintään 8 viikkoa) tutkimusten perusteella brivarasetaami vähentää kohtausten määrää vaikeahoitoisessa paikallisalkuisessa epilepsiassa. Brivarasetaamiryhmän potilaat tulivat myös kohtauksettomiksi merkittävästi useammin kuin lumelääkkeettä saaneet. Brivarasetaamin siedettävyys oli hyvä. Tutkimusten kesto oli kuitenkin lyhyt, eikä brivarasetaamin tehoa ja siedettävyyttä pitkäaikaishoidossa voida arvioida.

Kirjallisuutta

  1. Lattanzi S, Cagnetti C, Foschi N ym. Brivaracetam add-on for refractory focal epilepsy: A systematic review and meta-analysis. Neurology 2016;86:1344-1352 «PMID: 26944275»PubMed