Takaisin Tulosta

Liikapaino ja aivoinfarktin ennuste ja ehkäisy

Lisätietoa aiheesta
Laura Koso
4.7.2016

Liikapaino ja lihavuus liittyvät suurentuneeseen aivoinfarktin ilmaantuvuuteen. Lisätietoa aiheesta, ks. «Liikapaino ja aivoinfarktiriski»1, Liikapaino ja aivoinfarktiriski.

Liikapainon on todettu liittyvän eri syistä johtuvaan suurentuneeseen kuolleisuuteen. Normaalipainon yläpuolella BMI:n 5 yksikön nousu lisää aivoinfarktista johtuvaa kuolleisuutta väestössä lähes 40 % «Prospective Studies Collaboration, Whitlock G, Lew...»1.

Aivoinfarktin sairastaneilla liikapaino näyttää kuitenkin yhdistyvän parempaan ennusteeseen (ns. lihavuusparadoksi). Laajan monikeskustutkimuksen «Ovbiagele B, Bath PM, Cotton D ym. Obesity and rec...»2 yhteensä 20 332 aivoinfarktipotilaan aineistossa liikapainolla tai lihavuudella ei todettu yhteyttä uuden aivohalvauksen ilmaantuvuuteen 2,5 vuoden seurannassa. Sen sijaan liikapainoisilla ja lihavilla todettiin hoikkiin verrattuna pienentynyt riski aivohalvaukseen, sydäninfarktiin ja verisuoniperäiseen kuolemaan yhteensä. Aineistosta oli suljettu pois vaikeat aivoinfarktit.

Tanskalaisessa lähes 22 000 aivohalvauspotilaan kohortissa «Olsen TS, Dehlendorff C, Petersen HG ym. Body mass...»3, jossa yli 20 000 oli aivoinfarktin sairastaneita, suurin kuolleisuus liittyi alipainoisuuteen. Lihavien kuolleisuus oli normaalipainoisia pienempää, pienintä kuolleisuus oli liikapainoisilla. Aivoinfarktipotilailla löydös oli sama. Erot kuolleisuudessa olivat havaittavissa koko 5-vuotisen seurannan ajan.

Korealaisessa yli 34 000 aivoinfarktipotilaan rekisteritutkimuksessa «Kim BJ, Lee SH, Jung KH ym. Dynamics of obesity pa...»4 BMI:lla havaittiin käänteinen yhteys kuolleisuuteen: pienintä kuolleisuus oli BMI:n tasolla 27,6 kg/m2.

Yhdysvaltalaisessa lähes 1800 aivoinfarktipotilaan aineistossa «Skolarus LE, Sanchez BN, Levine DA ym. Association...»5 todettiin vakioinnin jälkeen U:n muotoinen yhteys BMI:n ja kuolleisuuden välillä. Kuolleisuus oli pienintä BMI:n tasolla 31–38.

Kiinalaisessa yli 10 000 aivoinfarktipotilaan aineistossa «Zhao L, Du W, Zhao X ym. Favorable functional reco...»6 liikapainolla oli yhteys suotuisaan toipumiseen ensimmäisen 3 kuukauden.

Kommentti:

Aivoinfarktin sairastaneilla, kuten eräissä muissakin potilasryhmissä, liikapaino näyttää yhdistyvän parempaan ennusteeseen. Tätä lihavuusparadoksia on pohdittu myös yllä mainituissa artikkeleissa. Liikapainon yhteys aivoinfarktiriskiin välittyy useiden riskitekijöiden kautta, mikä tekee yhteyksistä monimutkaisia. Liikapainoiset näyttävät eroavan normaalipainoisista ikäjakauman, elämäntapojen, muiden riskitekijöiden esiintyvyyden sekä aivoinfarktin tyypin suhteen.

Liikapainoon on yhdistetty myös joitakin suojatekijöitä, kuten tupakoimattomuus, sosiaalinen tuki ja runsaampi riskitekijöihin suunnattu lääkitys. Sekoittavia tekijöitä on tutkimuksissa pyritty hallitsemaan tilastollisella vakioinnilla, joka ei kuitenkaan näytä poistavan ilmiön olemassaoloa. Jäännösharhaa ei silti voine sulkea pois. Kaikkia sekoittavia tekijöitä ei ehkä ole tunnistettu. Lisäksi mittausmenetelmän valintaan (BMI/vyötärölihavuuden mittarit) ja aivoinfarktin sairastaneista koostuvan tutkimusjoukon valikoitumiseen voi liittyä harhaa.

Syytä lihavuusparadoksille ei tiedetä. Erilaisia biologisia mekanismeja on ehdotettu. On arveltu, että ylipainoisilla olisi metabolista reserviä vakavan sairastumisen varalle. Minkään näistä ei ole kuitenkaan osoitettu selittävän ilmiötä.

Laihdutuksen hyötyä aivohalvauksen ehkäisyssä ei ole osoitettu satunnaistetuissa hoitokokeissa «Curioni C, André C, Veras R. Weight reduction for ...»7. Liikapainon ja lihavuuden on kuitenkin osoitettu olevan aivoinfarktin riskitekijä (lisätietoa aiheesta, ks. «Liikapaino ja aivoinfarktiriski»1, Liikapaino ja aivoinfarktiriski) sekä lisäävän aivoinfarktista johtuvaa kuolleisuutta väestössä «Prospective Studies Collaboration, Whitlock G, Lew...»1. Siksi pyrkiminen normaalipainoon on suositeltavaa osana aivoinfarktin primaaripreventiota. Painonhallinnalla voidaan vaikuttaa suotuisasti myös muihin aivoinfarktin riskitekijöihin. Maltillinen painonhallinta kuuluu muiden elämäntapamuutosten ohella osaksi aivoinfarktin sekundaaripreventiota ainakin nuoremmissa ikäluokissa. Yli 70-vuotiailla laihduttamiseen on vain harvoin syytä.

Ks. myös Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»1.

Kirjallisuutta

  1. Prospective Studies Collaboration, Whitlock G, Lewington S ym. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet 2009;373:1083-96 «PMID: 19299006»PubMed
  2. Ovbiagele B, Bath PM, Cotton D ym. Obesity and recurrent vascular risk after a recent ischemic stroke. Stroke 2011;42:3397-402 «PMID: 21960576»PubMed
  3. Olsen TS, Dehlendorff C, Petersen HG ym. Body mass index and poststroke mortality. Neuroepidemiology 2008;30:93-100 «PMID: 18309248»PubMed
  4. Kim BJ, Lee SH, Jung KH ym. Dynamics of obesity paradox after stroke, related to time from onset, age, and causes of death. Neurology 2012;79:856-63 «PMID: 22895584»PubMed
  5. Skolarus LE, Sanchez BN, Levine DA ym. Association of body mass index and mortality after acute ischemic stroke. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2014;7:64-9 «PMID: 24326935»PubMed
  6. Zhao L, Du W, Zhao X ym. Favorable functional recovery in overweight ischemic stroke survivors: findings from the China National Stroke Registry. J Stroke Cerebrovasc Dis 2014;23:e201-6 «PMID: 24231138»PubMed
  7. Curioni C, André C, Veras R. Weight reduction for primary prevention of stroke in adults with overweight or obesity. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD006062 «PMID: 17054273»PubMed