Takaisin Tulosta

Muistisairauksien ja käytösoireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa

Lisätietoa aiheesta
Ari Rosenvall ja Hannu Koponen
22.9.2016
Lääke Lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa
AKE-estäjät
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli, erytromysiini, fluoksetiini ja kinidiini voivat estää donepetsiilin metaboliaa ja joskus myös galantamiinin
 • rivastigmiinilla interaktiopotentiaali on vähäisempi
 • ei käytetä samanaikaisesti muiden kolinomimeettien kanssa
 • sydämen syketiheyden lasku on mahdollinen varsinkin yhdessä muiden syketiheyttä laskevien lääkkeiden (digoksiini, betasalpaajat, verapamiili) kanssa
 • tavallisimpia haittavaikutuksia ovat kolinergiset vaikutukset, kuten pahoinvointi (sentraalinen) tai ripuli (perifeerinen) hoidon alussa
Memantiini
 • voi voimistaa levodopan, dopamiiniagonistien ja antikolinergien vaikutuksia
 • barbituraattien ja neuroleptien vaikutus voi heikentyä
 • ei tule käyttää amantadiinin kanssa (samoin ketamiinin ja dekstrometorfaanin, jotka myös ovat NMDA-antagonisteja)
 • samanaikainen ranitidiinin käyttö voi johtaa memantiinin plasmapitoisuuden nousuun (sama kationikuljetusjärjestelmä munuaisissa)
 • INR saattaa nousta – seurattava varfariinia käyttävillä
Masennuslääkkeet
 • voivat vaikuttaa diabeetikon glukoositasapainoon ja diabeteslääkkeiden annosta voidaan joutua sovittamaan
 • ahdistuneisuuden lisääntymistä ja akatisiaa voi esiintyä ensimmäisten hoitoviikkojen aikana
 • maha-suolikanavan ärsytys ja ylä-G-I-kanavan lisääntynyt vuotoriski erityisesti mikäli samanaikaisesti on käytössä antikoagulantti tai muu vuotoalttiuteen vaikuttava lääkehoito
 • hyponatremia
 • annosriippuvainen QTc-ajan piteneminen sitalopraamilla ja essitalopraamilla
 • EKG:n ottoa erityisesti sydänsairailla potilailla tulisi harkita ennen hoidon aloittamista
 • bupropioniin liittyy annosriippuvainen epileptisten kohtausten mahdollisuus
 • masennuslääkkeiden käytön jatkamisen tarve harkittava säännöllisesti
Ahdistuneisuus-
ja unilääkkeet
 • bentsodiatsepiinit: pitkäaikaiskäytössä lääkeriippuvuuden kehittyminen mahdollista
 • erityisesti pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit voivat kumuloitua
 • bentsodiatsepiini- ja pregabaliinihoito lopetettava asteittain
 • sedaatio, vireystilan ja kognition häiriytyminen
 • tasapaino- ja liikkumisvaikeudet
 • käytön jatkamisen tarpeellisuus harkittava säännöllisesti
Psykoosilääkkeet

Kirjallisuutta

 1. Psykiatria, 11. uudistettu painos. Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M ym. (toim). Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2014