Takaisin Tulosta

ADHD:n oireet aikuisuudessa ja ikääntyvillä

Lisätietoa aiheesta
Maarit Virta ja Sami Leppämäki
7.2.2017
 • Nykyiset, alun perin lapsilla validoidut diagnoosikriteerit eivät kuvaa kovin hyvin ADHD:n oireita aikuisuudessa. Uusinta psykiatrian diagnoosiluokitusta (DSM-5) laadittaessa pohdittiin pitkään aikuisten ADHD:lle omia diagnoosikriteereitä, mutta tutkimustiedon puutteen vuoksi niistä luovuttiin. Tätä pyrittiin paikkaamaan lisäämällä kuvauksia oireiden ilmentymismuodoista aikuisilla, mutta tämä ei poista varsinaista ongelmaa.
  • ADHD-oireiden ilmeneminen muuttuu iän ja kognitiivisten taitojen kehityksen myötä. Oireista aiheutuvaan haittaan vaikuttavat myös aikuisuuden myötä lisääntyvät haasteet, jolloin toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmat voivat aiheuttaa aiempaa suurempaa haittaa toimintakyvylle, arjenhallinnalle ja suoriutumiselle esim. työtehtävistä.
 • Ylivilkkaus vähenee iän myötä «Kessler RC, Green JG, Adler LA ym. Structure and d...»1– erityisesti motorinen levottomuus saattaa aikuiselta puuttua kokonaan, vaikka sitä lapsena olisi ollut paljonkin. Kuitenkin myös aikuisella voi olla selvää motorista ylivilkkautta, vaikka suuremmalla osalla ylivilkkaus on vähäistä tai ei lainkaan ulospäin havaittavissa.
  • Ylivilkkaus voi ilmetä myös sisäisenä levottomuuden tunteena, rauhattomuutena ja taipumuksena välttää tilanteita, joissa on oltava pitkään paikoillaan.
 • Impulsiivisuus saattaa aikuisilla aiheuttaa eniten haittaa. Sen osalta ADHD:n diagnoosikriteerit vastaavat erityisen huonosti kliinistä ilmiasua.
  • Impulsiivisuuden tavallisia ilmenemismuotoja ovat "lyhytpinnaisuus", ärtyisyys ja kärsimättömyys, jotka usein kuormittavat esimerkiksi parisuhdetta tai perhe-elämää.
  • Impulsiivisuus voi näkyä myös elämyshakuisuutena, riskialttiina käytöksenä ja nopeina päätöksinä isoissakin elämänasioissa (opinnot, työsuhteiden muutokset, ihmissuhteet). Esimerkkinä riskialttiista toiminnasta voidaan pitää liikennekäyttäytymistä ja onnettomuusriskiä – ADHD kasvattaa vakavan liikenneonnettomuuden riskin noin 1,5-kertaiseksi, mutta asianmukainen lääkehoito vähentää riskiä merkittävästi «Chang Z, Lichtenstein P, D'Onofrio BM ym. Serious ...»2.
  • Impulsiivisuus vaikeuttaa myös tunnesäätelyä, jonka vaikeudet puuttuvat diagnoosikriteereistä myös lasten osalta «Wender PH. Minimal brain dysfunction in children. ...»3.
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet ovat ADHD:n oireista pysyvimpiä «Kessler RC, Green JG, Adler LA ym. Structure and d...»1
  • Toiminnan aloittaminen saattaa olla ylivoimaisen vaikeaa, etenkin jos kyseessä on jotenkin ”tylsempi” tai työläämpi aihe. Alkuun pääseminen ei välttämättä onnistu ilman ulkoista pakkoa.
  • Tarkkaavuus vaihtelee huomattavasti. Jos aihe on henkilöä itseä kiinnostava, keskittyminen saattaa olla hyvin intensiivistä, mutta jos aihe ei kiinnosta, lyhyenkin tekstin lukeminen saattaa olla ylivoimaista.
  • Kuuntelemisen vaikeus ja hajamielisyys - sovittujen asioiden unohtaminen vaikeuttavat usein sekä arkea että työtä.
  • Pitkäjänteisyyden puute saattaa näkyä esimerkiksi lukemattomina kesken jääneinä projekteina.
 • ADHD heikentää merkittävästi aikuisten koettua elämänlaatua «Agarwal R, Goldenberg M, Perry R ym. The quality o...»4, arjen toimintakykyä, ihmissuhteita «Kessler RC, Adler L, Barkley R ym. The prevalence ...»5 ja työssä suoriutumista.
 • Ikääntymisen vaikutuksesta ADHD-oireisiin tiedetään vielä vähän. On mahdollista, että ADHD:n prevalenssi laskee ikääntymisen myötä «Simon V, Czobor P, Bálint S ym. Prevalence and cor...»9. ADHD:n diagnosoinnista ikääntyneillä on hyvin vähän tietoa ja on mahdollista, että oiremääritelmiä tulisi tarkistaa ikääntyneitä ajatellen «Goodman DW, Mitchell S, Rhodewalt L ym. Clinical P...»10. Lisäksi ikääntyneillä diagnoosia tehtäessä täytyy huomioida myös lievän kognitiivisen heikentymisten tai etenevän muistisairauden mahdollisuus «Goodman DW, Mitchell S, Rhodewalt L ym. Clinical P...»10.

Kirjallisuutta

 1. Kessler RC, Green JG, Adler LA ym. Structure and diagnosis of adult attention-deficit/hyperactivity disorder: analysis of expanded symptom criteria from the Adult ADHD Clinical Diagnostic Scale. Arch Gen Psychiatry 2010;67:1168-78 «PMID: 21041618»PubMed
 2. Chang Z, Lichtenstein P, D'Onofrio BM ym. Serious transport accidents in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effect of medication: a population-based study. JAMA Psychiatry 2014;71:319-25 «PMID: 24477798»PubMed
 3. Wender PH. Minimal brain dysfunction in children. Diagnosis and management. Pediatr Clin North Am 1973;20:187-202 «PMID: 4581984»PubMed
 4. Agarwal R, Goldenberg M, Perry R ym. The quality of life of adults with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review. Innov Clin Neurosci 2012;9:10-21 «PMID: 22808445»PubMed
 5. Kessler RC, Adler L, Barkley R ym. The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry 2006;163:716-23 «PMID: 16585449»PubMed
 6. de Graaf R, Kessler RC, Fayyad J ym. The prevalence and effects of adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) on the performance of workers: results from the WHO World Mental Health Survey Initiative. Occup Environ Med 2008;65:835-42 «PMID: 18505771»PubMed
 7. Kessler RC, Adler L, Ames M ym. The prevalence and effects of adult attention deficit/hyperactivity disorder on work performance in a nationally representative sample of workers. J Occup Environ Med 2005;47:565-72 «PMID: 15951716»PubMed
 8. Kessler RC, Lane M, Stang PE ym. The prevalence and workplace costs of adult attention deficit hyperactivity disorder in a large manufacturing firm. Psychol Med 2009;39:137-47 «PMID: 18423074»PubMed
 9. Simon V, Czobor P, Bálint S ym. Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. Br J Psychiatry 2009;194:204-11 «PMID: 19252145»PubMed
 10. Goodman DW, Mitchell S, Rhodewalt L ym. Clinical Presentation, Diagnosis and Treatment of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Older Adults: A Review of the Evidence and its Implications for Clinical Care. Drugs Aging 2016;33:27-36 «PMID: 26659731»PubMed
 11. Semeijn EJ, Korten NC, Comijs HC ym. No lower cognitive functioning in older adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Int Psychogeriatr 2015;27:1467-76 «PMID: 25655491»PubMed
 12. Michielsen M, Comijs HC, Aartsen MJ ym. The relationships between ADHD and social functioning and participation in older adults in a population-based study. J Atten Disord 2015;19:368-79 «PMID: 24378286»PubMed
 13. Semeijn EJ, Comijs HC, Kooij JJ ym. The role of adverse life events on depression in older adults with ADHD. J Affect Disord 2015;174:574-9 «PMID: 25562670»PubMed
 14. Semeijn EJ, Kooij JJ, Comijs HC ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder, physical health, and lifestyle in older adults. J Am Geriatr Soc 2013;61:882-7 «PMID: 23711084»PubMed
 15. Lensing MB, Zeiner P, Sandvik L ym. Quality of life in adults aged 50+ with ADHD. J Atten Disord 2015;19:405-13 «PMID: 23514676»PubMed