Takaisin Tulosta

Lisätietoa sairauspoissaolojen vaihtoehdoista: muista työaikajärjestelyistä kun ei ole sairautta ja vaihtoehdoista kun on sairaus

Lisätietoa aiheesta
Leena Ala-Mursula ja Tanja Laukkala
19.8.2019
 • Lääkäri arvioi onko kyseessä sairaus.
 • Jos kyseessä ei ole sairaus, mutta on pakottava tarve olla määräaikaisesti poissa työstä, onko muita tapoja järjestää työstä poissaoloa työnantajan kanssa sopien?
 • Jos kyseessä on sairaus, lääkäri voi arvioida tarvittavia toimenpiteitä oheisen kaavion «Työssä sairaus huomioon ottaen»1 mukaisesti.
  • Olennaista on arvioida sairauden vaikutus toiminta- ja työkykyyn – ja kannustaa neuvotteluihin työn muokkaamiseksi, mikäli työssä jatkaminen sairaus huomioiden tukisi toipumista.
  • Samalla tulee tunnistaa, että yksityiskohtaiset menettelytavat työn muokkaamiseksi on suomalaisen lainsäädännön ohjaamalla tavalla kuvattu eri työpaikoilla vaihtelevilla tavoilla, eikä lääkärin ole mahdollista tuntea kaikkia.
 • Työn muokkauksella työssä selviytymisen tukemiseksi tarkoitetaan yleisesti työtehtävien, työaikojen, työvälineiden tai työympäristön muokkaamista tilanteissa, joissa sairaus, vamma tai muu häiriö muutoin haittaisi tai estäisi työssä selviytymistä. Useimmiten työn muokkaus tarkoittaa yksilöllisiä työjärjestelyjä työsopimuksen mukaisten tehtävien puitteissa ja niistä sovitaan tarpeen mukaisesti työpaikoilla. Työn väliaikaisesta muokkauksesta, keventämisestä jne. käytetään erilaisia termejä. Yhteistyökäytännöistä löytyy kuvauksia työpaikkojen työkyvyn varhaisen tuen malleissa. Yleensä kyse on lyhytaikaisista järjestelyistä.
 • Korvaavalla työllä tarkoitetaan työpaikkojen johdon, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistoiminnassa etukäteen sopimaa menettelyä tilanteisiin, jossa työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään tavallista työsopimuksensa mukaista työtään, mutta tekee sen sijaan väliaikaisesti jotain muuta työtä tai esimerkiksi osallistuu koulutukseen. Korvaavasta työstä ei ole mainintaa työsopimuslainsäädännössä, vaan korvaavan työn malleja on rakennettu eri alojen työehtosopimuksiin perustuen. Malleissa on usein luonnosteltu etukäteen eri tilanteisiin soveltuvia esimerkkejä korvaavista tehtävistä sekä kuvattu yhteistyökäytännöt työpaikan osapuolten ja työterveyshuollon kesken. Korvaavan työn termin käyttö on hyvä rajata vain näihin etukäteen sovittujen mallien mukaisiin tilanteisiin. Viite «Markkula H. Korvaava työ – mitä se on. Työt...»2.
 • Pitempiaikaisten sairauksia huomioon ottavien työjärjestelyjen kohdalla kyse on ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä.
 • Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joilla tuetaan työhön pääsyä, työssä pysymistä, työssä jaksamista ja työhön palaamista. Ammatillisen kuntoutuksen rahoitus toteutuu eri kriteerejä noudattavia eri kanavia pitkin. Esimerkiksi oikeus työeläkekuntoutukseen edellyttää pysyvän työkyvyttömyyden uhkaa ja vakiintunutta kiinnittymistä työelämään. Työterveyshuolto tukee osapuolia ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä laatimalla rahoituksen hakemiseksi tarpeellisia lausuntoja
 • Varhaisessa vaiheessa, kun työntekijällä on havaittu työkyvyn alenemisen riski, mutta työeläkekuntoutuksen kriteerit eivät täyty, työterveyshuolto voi järjestää työkokeilun omalla työpaikalla. Työterveyslääkäri tekee ehdotuksen ja työnantaja päättää työkokeilusta, tueksi haetaan Kelan kuntoutusrahaa. Työterveyslääkäri perustelee työkokeilun tarpeen ja sisällön Kelan lomakkeella KU114, B-lausuntoa ei tarvita. Työntekijä täyttää kuntoutusrahahakemuksen KU112, ja työnantaja ilmoittaa työkokeilun aikaisesta palkanmaksusta, jonka jälkeen työkokeilun voi aloittaa KU 114-päätöstä odottamatta, edeltävää sairauspoissaoloa ei vaadita. Työterveyshuolto vastaa yhdessä työnantajan kanssa työkokeilun seurannasta, selostusta Kelalle ei tarvita. Olennaista on, että työkokeilun aikana työntekijän tavallisia työtehtäviä on muokattu terveydentilan kannalta sopivammiksi tai hän kokeilee kokonaan uusia tehtäviä.
 • Työelämän käytännöistä, ks. myös «Sairauspoissaolotodistuksiin liittyviä työelämän säädöksiä ja käytäntöjä»1.
 • Ks. myös artikkeli Työkokeilu omalla työpaikalla ja Kelan kuntoutusraha «Työkokeilu omalla työpaikalla ja Kelan kuntoutusra...»3.
Kuva 1.

Työssä sairaus huomioon ottaen. Copyright: Leena Ala-Mursula

Kirjallisuutta

 1. Kaupan työehtosopimus 2018–20120. http://netpaper.lonnberg.fi/pam/tes-fi/kaupan/mobile/index.html - p=67
 2. Markkula H. Korvaava työ – mitä se on. Työterveyslääkäri 2015;33:44-6
 3. Työkokeilu omalla työpaikalla ja Kelan kuntoutusraha. Työterveyslääkäri 2018;36:49-51