Takaisin Tulosta

Suunhoito kotihoidon asiakkailla, hoivapalveluissa ja laitoksissa

Lisätietoa aiheesta
Kaija Komulainen
27.8.2020

Kun iäkäs henkilö ei enää pärjää omatoimisesti kotona, vaan tarvitsee apua, hänelle tehdään siinä vaiheessa kunnan toimesta palvelutarpeen arvio.

Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä henkilölle tehdään myös suun hoidon tarpeen arviointi «Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. htt...»1, «Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta...»2. Suun hoidon tarpeen ensiarvion voi tehdä suunterveydenhuollon ammattilainen tai tehtävään perehdytetty tai koulutettu terveydenhuollon ammattilainen.

Osana iäkkään hoito- ja palvelusuunnitelmaa suun terveydenhuollon ammattilainen arvioi suun sairauksille altistavat tekijät. Niiden ja kliinisten löydösten perusteella hän tekee suunnitelman, joka sisältää suun päivittäishoidon ohjeistuksen, hoidon tarpeen ja tavoitteet, hoidon yksilöllisen toteuttamissuunnitelman sekä hoitovälin suun terveystarkastuksille (ks. Käypä hoito -suositus Karies (hallinta) lisätietoa Karieksen hallinta iäkkäillä «Karieksen hallinta iäkkäillä»1). Säännöllinen hammashoito ei saa katketa, vaikka iäkkään henkilön toimintakyky heikkenee «Skott P, Wårdh I. Mind the gap - älä menetä yhteyt...»3.

Suuhygienisti tai hammashoitaja opastaa iäkästä, omaisia ja hoivapalvelujen henkilökuntaa tunnistamaan suun ongelmat. Hän neuvoo suun puhdistuksessa, oikeiden suunhoitovälineiden valinnassa ja käytössä, proteesien puhdistuksessa sekä sokerituotteiden ja niitä korvaavien tuotteiden oikeassa käytössä. Hän varmistaa, että potilaalla on välineet ja tuotteet hyvän suuhygienian toteuttamiselle. Tarpeellinen hoito toteutetaan yhteistyössä hammaslääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Suun terveydenhuollon ja hoivapalveluiden hyvä, jatkuva ja vuorovaikutuksellinen yhteistyö, myös johtamisen tasolla, on avaintekijä onnistumiseen. Ks. Lahden kaupungin kotipalvelun ja suunterveydenhuollon yhteistyötä esittelevä video «https://www.youtube.com/watch?v=hHIJbj3c2FY»1.

Hoitopalveluiden henkilöstön opastaminen iäkkäiden suun hoitoon on tärkeää. Siihen kuuluu 3 eri osa-aluetta: teoreettiset luennot (miksi suut pitää puhdistaa), ryhmäkeskustelut (asenteiden ja käsitysten muuttaminen) ja hands on -harjoittelu. Pelkkä teoreettinen tieto ryhmäkoulutuksissa ei ole riittävä «Forsell M, Kullberg E, Hoogstraate J ym. A survey ...»4, «Hoben M, Kent A, Kobagi N ym. Effective strategies...»5.

Yleisempiä esteitä suun puhdistuksen onnistumiselle hoivapalveluissa ovat: asiakkaiden vastustelu (ks. lisätietoa Kun henkilö vastustelee suun puhdistusta – vinkkejä haastaviin tilanteisiin «Kun henkilö vastustelee suun puhdistusta – vinkkejä haastaviin tilanteisiin»2), hoitohenkilöstön tiedon, koulutuksen ja harjoittelun puute, yleiset vaikeudet suun hoidon toteuttamisessa, ajanpuute sekä se, että asiakkaan suunhoito koetaan yleisesti epämiellyttäväksi tai että henkilökuntaa on liian vähän «Hoben M, Kent A, Kobagi N ym. Effective strategies...»5.

Opitut hyvät toimintatavat säilyvät parhaiten, kun vahvistetaan vuorovaikutusta suun terveydenhuollon ja hoivapalveluiden työntekijöiden välillä ja seurataan hoidon tuloksia «De Visschere L, de Baat C, De Meyer L ym. The inte...»6.

Kirjallisuutta

  1. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161496
  2. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012). http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/201209803
  3. Skott P, Wårdh I. Mind the gap - älä menetä yhteyttä iäkkääseen potilaaseen. Suom Hammaslääkärilehti 2017;5:38-45
  4. Forsell M, Kullberg E, Hoogstraate J ym. A survey of attitudes and perceptions toward oral hygiene among staff at a geriatric nursing home. Geriatr Nurs 2010;31:435-40 «PMID: 21035232»PubMed
  5. Hoben M, Kent A, Kobagi N ym. Effective strategies to motivate nursing home residents in oral care and to prevent or reduce responsive behaviors to oral care: A systematic review. PLoS One 2017;12:e0178913 «PMID: 28609476»PubMed
  6. De Visschere L, de Baat C, De Meyer L ym. The integration of oral health care into day-to-day care in nursing homes: a qualitative study. Gerodontology 2015;32:115-22 «PMID: 23786637»PubMed