Takaisin Tulosta

Muistisairauden lääkehoidon jatkaminen tehottomaksi osoittautuneella lääkkeellä

Vältä viisaasti
Arja Tuunainen, Ari Rosenvall ja Juha Rinne
17.5.2018

Älä jatka muistisairauden lääkehoitoa kyseisellä lääkkeellä, jos se ei ole osoittautunut tehokkaaksi 6 kuukauden hoidon aikana.

Kun etenevää muistisairautta sairastavalle potilaalle on aloitettu muistisairauden lääkehoito, lääkehoidon siedettävyys ja annoksen sopivuus tarkistetaan 2–3 kuukauden kuluttua. Puolen vuoden hoidon jälkeen arvioidaan lääkityksen teho sekä tilan mahdollinen vakiintuminen.

Lääkehoidon tehon arviointi perustuu potilaan tiedonkäsittelyn, omatoimisuuden ja käytösoireiden selvittämiseen. Keskeistä on potilaan ja hänen läheisensä haastattelu, jolla arvioidaan erityisesti sairauden vaikeusastetta. Muistipotilaan seurannassa toimintakyvyn ja tilan vaikeusastetta on suositeltavaa arvioida esim. CDR (Clinical Dementia Rating) -asteikolla. Kun arviointi tehdään tietyin väliajoin, myös potilaan tilan muutokset voidaan havaita tarkemmin.

Ellei potilaalla käytössä olevasta muistisairauden lääkkeestä näytä olevan hyötyä tai sen siedettävyys on huono, se tulee vaihtaa toiseen lääkkeeseen. Joissakin tilanteissa lääkehoitoa voidaan suunnitellusti tehostaa yhdistämällä käytössä olleeseen muistisairauslääkkeeseen toisen lääkeryhmän lääkevalmiste.

On hyvä pitää mielessä, että etenevässä muistisairaudessa tilan vakiintuminen on usein merkki hoidon tehosta.

Lääkehoidon toteutuksessa muistikoordinaattorin tai -hoitajan tekemä säännöllinen potilaan seuranta on tärkeää.

 

Lähteet: Muistisairaudet Käypä hoito -suositus «Muistisairaudet»1
Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim.). Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016
Lisätietoartikkelit: Muistisairauksien ja käytösoireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa «Muistisairauksien ja käytösoireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa»1
Muistipotilaan diagnostiikka, oireiden arviointi ja sairauden seuranta «Muistisairauden diagnostiikka, oireiden arviointi ja sairauden seuranta»2
Toimintakyvyn arviointi «Toimintakyvyn arviointi»3
Lomakkeet mm. CDR-lomake «http://www.terveysportti.fi/xmedia/nix/hoi50044l.pdf»1
Implementoinnin esteet: Potilaan tila ja hoidon teho on arvioitu puutteellisesti tai arviointia ei ole lainkaan tehty
Hoitoketjujen ongelmat (kiire, osaamisen vaje, henkilökunnan vaihtuvuus, ammattilaisten asenteet)
Sairauden ominaispiirteet ja potilaan kyvyttömyys hoitaa asioita
Potilaan ja hänen läheisensä puutteelliset tiedot ja asenteet
Implementoinnin edistäjät: Potilaan tilan säännöllinen arviointi esim. CDR-mittaria käyttäen
Paikalliset ohjeistukset
Henkilökunnan riittävä koulutus