Takaisin Tulosta

Krooninen alaraajahaava

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä
9.4.2021

Käypä hoito -suositus «Krooninen alaraajahaava»1

 • Suosituksen tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa kroonista alaraajahaavaa sairastavien diagnostiikkaa, hoitoa ja ennustetta sekä tuoda esiin hoidon kokonaisvaltaisuutta ja moniammatillisuutta.

Epidemiologia

 • Kroonisen alaraajahaavan saa jossakin vaiheessa elämäänsä 1–4 % väestöstä.
 • Valtaosa haavoista on verenkiertoperäisiä.
 • Haavaklinikoiden aineistoissa epätyypillisten haavojen osuus haavoista on ollut noin 10–20 %.
 • Lähes kolmasosa haavaa sairastavista sairastaa diabetesta, ja myös muut pitkäaikaissairaudet ovat potilailla yleisiä.

Diagnostiikka ja lähettäminen

 • Lääkärin tulee selvittää kroonisen haavan syy mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esitiedot ja kliininen tutkimus muodostavat perustan haavan etiologian selvittelylle, ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia lisätutkimuksia.
 • Haavan lisäksi potilasta tutkittaessa tulee huomioida potilaan yleinen terveydentila ja pitkäaikaissairaudet, lääkitykset, toimintakyky ja ravitsemustila.
 • Tutkimuksen tueksi suositellaan tarkistuslistan käyttöä. Iskemia, infektio, diabetes, turvotus, paine ja haavan epätyypilliset syyt tulee aina pyrkiä sulkemaan pois. Lisäksi tulee huomioida, että yhä useammat haavat ovat monietiologisia.
 • Valtimoverenkierron riittävyys on aina varmistettava alkututkimuksen yhteydessä tunnustelemalla jalan valtimosykkeet ja määrittämällä tarvittaessa nilkka-olkavarsipainesuhde. Haavaa sairastava tulee lähettää verisuonikirurgin arvioon, jos epäillään valtimoverenkierron riittämättömyyttä haavan taustalla.
 • Potilas tulee lähettää verisuonikirurgin arvioon myös, jos haavaa epäillään laskimohaavaksi.
 • Epätyypillistä haavaa tulee epäillä, jos haava on sijainniltaan tai ulkonäöltään epätyypillinen, tai ei asianmukaisesta hoidosta huolimatta osoita paranemisen merkkejä 4–12 viikon kuluessa.
 • Vaskuliitti-, pyoderma gangrenosum-, kalsifylaksia- ja Martorellin haavat diagnosoidaan ja hoidetaan erikoissairaanhoidossa.
 • Jos haavaa epäillään kasvaimen aiheuttamaksi, haavasta tulee ottaa koepala jo avoterveydenhuollossa.

Hoito

 • Hoidon tulee kohdistua haavan taustalla olevan perussyyn korjaamiseen.
 • Kompressiohoito tulee aloittaa kaikille alaraajahaavaa sairastaville, kun raajan merkittävä valtimoverenkierron vajaus ja keuhkopöhö on suljettu pois.
 • Haavan paikallishoidon tavoitteina on puhdistaa haava ja luoda haavan paranemiselle suotuisat olosuhteet.
 • Haavan korjausleikkausta tulee harkita kookkaan tai pitkään avoinna olleen haavan hoidoksi, tai jos haavapohjassa on luu, nivel tai jänne näkyvissä.
  • Haavan etiologian tulee olla varmistettu ja hoidon optimoitu ennen korjausleikkausta.
  • Leikkauksen tavoitteena on haavan lopullinen paraneminen, mutta kirurginen haavarevisio on myös tehokas tapa puhdistaa haava, jossa on runsaasti katetta.

Infektiot kroonisessa haavassa

 • Haavan bakteerikolonisaatio ilman kliinistä infektiota ei näytä hidastavan haavan pienenemistä.
 • Haavassa olevan biofilmin kliininen merkitys on epäselvä.
 • Jos haava on kliinisesti arvioiden infektoitunut, puhdistetun haavan pohjalta otetaan kyretillä kudosta bakteeriviljelynäytteeksi.
 • Kliininen haavainfektio vaatii systeemistä antibioottihoitoa, mutta infektoitumattoman haavan hoidossa antibiootista ei näytä olevan hyötyä «Systeeminen antibioottihoito ei näytä nopeuttavan laskimohaavan paranemista, mutta se lisännee lääkeresistenttien bakteerikantojen ilmaantumista.»C.
  • Empiirisen antibioottihoidon on katettava tärkeimmät haavainfektiopatogeenit eli beetahemolyyttiset streptokokit ja Staphylococcus aureus.
  • Avohoidossa ensisijaisia antibiootteja ovat stafylokokkipenisilliini (flukloksasilliini) ja ensimmäisen polven kefalosporiinit, toissijaisesti klindamysiini.
 • Haavan etiologian mukaisella, hoitosuosituksiin perustuvalla hoidolla voidaan vähentää antibioottien käyttöä ja parantaa hoitotuloksia.

Kokonaisvaltainen hoito

 • Potilaan kivunhoidosta on huolehdittava, ja säännöllisen kipulääkityksen lisäksi kivunlievitys tulee huomioida myös haavanhoidon yhteydessä.
 • Tupakoinnin lopettamiseen tulee kannustaa, sillä tupakoinnilla on merkitystä niin valtimohaavan riskitekijänä kuin haavan paranemisen ja leikkaushoidon onnistumisen kannalta.
 • Ravitsemukseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä kroonista haavaa sairastavilla «Ravitsemukseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä kroonista alaraajahaavaa sairastavilla potilailla»A, ja vajaaravitsemus hidastaa haavan paranemista.
  • Ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevat kroonista haavaa sairastavat, joilla on todettu kohtalainen tai vakava vajaaravitsemus, sekä ne haavaa sairastavat, joiden painoindeksi on yli 35 kg/m2, joilla on ravitsemushoitoa vaativa sairaus tai jotka ovat monisairaita.
 • Hoidon tulee olla yksilöllistä ja kokonaisvaltaista.
  • Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon potilaan tarpeet ja hoidolle asetetaan yksilölliset tavoitteet yhdessä hänen kanssaan.
  • Hoitomyöntyvyyttä ja hoitoon sitoutumista voidaan parantaa antamalla potilaalle tietoa hoidon tärkeydestä ja suunnittelemalla hoito yhdessä potilaan kanssa.
 • Kroonisten haavojen hoidossa moniammatillisella lähestymistavalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia hoitotuloksiin.
  • Moniammatillisuuden tulee toteutua sekä avoterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä

Kirsi Isoherranen (puheenjohtaja)

Teea Salmi (kokoava kirjoittaja)

Ilkka Kaartinen

Matti Karppelin

Tarja Kemppainen

Emilia Kielo-Viljamaa

Opri Kuokkanen

Ville Mattila (Käypä hoito -toimittaja)

Jaakko Viljamaa