Takaisin

Reperfuusiohoidon valinta 3

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: C

Välitön pallolaajennus vähentänee kuolleisuutta, uusintasydäninfarkteja ja uuden sydäninfarktin aiheuttamia sairaalahoitojaksoja verrattuna kohteessa annettuun liuotushoitoon.

CAPTIM-tutkimuksessa (The Comparison of Angioplasty and Prehospital Thrombolysis In acute Myocardial infarction) «Bonnefoy E, Lapostolle F, Leizorovicz A ym. Primar...»1 sokkoutettiin ST-nousuinfarktipotilaat (n = 840) joko kohteessa annettavaan liuotushoitoon (ja välittömään kuljetukseen PCI-keskukseen) tai välittömään pallolaajennukseen. Ensisijaisena päätetapahtumana oli kuoleman, uusintasydäninfarktin ja aivohalvauksen yhdistelmämuuttuja 30 päivän seuranta-aikana. Siinä ei ollut eroa hoitoryhmien välillä (FT-kohteessa vs pPCI; 8.2 vs 6.2 %, p = 0.29). Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa myöskään silloin, kun eriteltiin kuolleisuuden, uusintasydäninfarktien tai aivohalvausten insidenssi.

CAPTIM-tutkimuksesta on tehty myös 5-vuotisseuranta, jonka ainoana päätetapahtumana oli kokonaiskuolleisuus «Bonnefoy E, Steg PG, Boutitie F ym. Comparison of ...»2. Kyseinen tieto saatiin selvitettyä 795/840 (94.6 %) potilaan kohdalta. Kokonaiskuolleisuus oli FT-hoitoryhmässä 9.7 % ja pPCI-hoidetuilla potilailla 12.6 % (HR 0.75, CI 95 % 0.50–1.14, p = 0.18).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsalaisessa prospektiivisessa rekisteritutkimuksessa (the Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care Admissions, RIKS-HIA) «Stenestrand U, Lindbäck J, Wallentin L ym. Long-te...»3 oli mukana 26 205 perättäistä ST-nousuinfarktipotilasta, jotka saivat reperfuusiohoidon (kohteessa annettu liuotushoito (PHT, prehospital thrombolysis), sairaalassa annettu liuotushoito (IHT, in-hospital thrombolysis) tai välitön pallolaajennus (pPCI, primary percutaneous coronary intervention)) 15 tunnin sisällä oireiden alkamisesta vuosina 1999–2004. Aikaviiveen mediaani oireiden alusta hoidon aloitukseen oli IHT-ryhmässä (n = 16 043) 167 minuuttia. PHT-ryhmässä (n = 3 078) viive oli 47 minuuttia lyhyempi ja pPCI-ryhmässä (n = 7 084) 43 minuuttia pidempi kuin IHT-ryhmässä.

Monimuuttuja-analyysissa pPCI:llä hoidettujen potilaiden kuolleisuus oli alhaisempi verrattuna IHT-ryhmän potilaisiin sekä 30 päivän (4.9 vs 11.4 %, HR 0.61, CI 95 % 0.53–0.71) että 1 vuoden seuranta-aikana (7.6 vs 15.9 %, HR 0.68, CI 95 % 0.60–0.76). Kuolleisuus oli myös alhaisempi pPCI:llä hoidettujen potilaiden ryhmässä, kun sitä verrattiin PHT-ryhmän potilaisiin sekä 30 päivän (4.9 vs 7.6 %, HR 0.70, CI 95 % 0.58–0.85) että 1 vuoden seuranta-aikana (7.6 vs 10.3 %, HR 0.81, CI 95 % 0.69–0.94). Monimuuttuja-analyysissä pPCI-hoitoryhmässä uusintasydäninfarktien määrä sairaalavaiheen aikana oli vähäisempää verrattuna IHT-hoidon saaneisiin potilaisiin (2.0 vs 4.0 %, HR 0.79, CI 95 % 0.70–0.88) ja sairaalahoitojakson aiheuttaneita uusinta sydäninfarktin oli vähemmän 1 vuoden seuranta-aikana (4.8 vs 9.6 %, HR 0.61, CI 95 % 0.53–0.71).

Kun monimuuttuja-analyysissä verrattiin pPCI-hoitoryhmää PHT-hoidon saaneisiin potilaisiin, todettiin pPCI-hoidetuilla potilailla alhaisempi uusintasydäninfarktien määrä sairaalavaiheen aikana (2.0 vs 3.4 %, HR 0.64, CI 95 % 0.46–0.89) sekä uuden sydäninfarktin aiheuttamissa sairaalahoitojaksoissa 1 vuoden seurannan aikana (4.8 vs 9.0 %, HR 0.60, CI 95 % 0.50–0.71).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Bonnefoy E, Lapostolle F, Leizorovicz A ym. Primar...»1: Huomionarvoista CAPTIM-tutkimuksessa on se, että FT-ryhmässä pelastePCI tehtiin välittömästi liuotushoidon jälkeen 106/419 (26 %) potilaalle sekä 30 päivän seurannan aikana tutkimussuunnitelmaan kuulumaton sepelvaltimoiden varjoainekuvaus 358/419 (85.4 %) ja PCI 295/419 (70.4 %) potilaalle. Lisäksi ensisijaisen päätetapahtuman suhteen tehdyn voima-analyysin mukaan tutkimukseen oli tarkoitus sokkouttaa 1 200 potilasta, mutta potilaiden sisäänotto lopetettiin ennenaikaisesti. Syyksi ilmoitettiin tutkimusapurahojen loppuminen. Siten tutkimuksen voima ei riitä osoittamaan mahdollista eroa ensisijaisessa päätemuuttujassa.

Kirjallisuutta

  1. Bonnefoy E, Lapostolle F, Leizorovicz A ym. Primary angioplasty versus prehospital fibrinolysis in acute myocardial infarction: a randomised study. Lancet 2002;360(9336):825-9. «PMID: 12243916»PubMed
  2. Bonnefoy E, Steg PG, Boutitie F ym. Comparison of primary angioplasty and pre-hospital fibrinolysis in acute myocardial infarction (CAPTIM) trial: a 5-year follow-up. Eur Heart J 2009;30(13):1598-606. «PMID: 19429632»PubMed
  3. Stenestrand U, Lindbäck J, Wallentin L ym. Long-term outcome of primary percutaneous coronary intervention vs prehospital and in-hospital thrombolysis for patients with ST-elevation myocardial infarction. JAMA 2006;296(14):1749-56. «PMID: 17032988»PubMed