Takaisin Tulosta

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi ja Anu Kippola-Pääkkönen
30.10.2016
 • Aistien kautta tuleva tieto ja sen käsittely vaikuttavat laaja-alaisesti siihen, miten omasta kehosta ja ympäristöstä tulevaa tietoa tulkitaan ja miten ympäristöön reagoidaan.
 • Aistitiedon käsittelyllä on merkitystä muun muassa vireystason ja tarkkaavuuden säätelyssä, uusien taitojen oppimisessa ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Toisaalta nämä taidot vaikuttavat myös siihen, miten aistitietoa jäsennetään ja tulkitaan.
 • Aistitiedon käsittely ja siinä ilmenevät vaikeudet (sensory processing difficulties) liittyvät monimutkaiseen neuroanatomiseen toimintaan «Koziol LF, Budding DE, Chidekel D. Sensory integra...»1.
 • Aistitiedon käsittelyn vaikeuksia voi ilmetä eri aistijärjestelmien (näkö, kuulo, tunto, haju, maku, lihas-nivel-aisti, tasapaino-liikeaisti) alueella tai multimodaalisessa aistitiedon yhdistämisessä.
  • Aistitiedon käsittelyn vaikeudet voivat ilmetä säätelyn ongelmina (sensory modulation difficulties) kuten esimerkiksi tavallista herkempänä tai heikompana reagointina ärsykkeisiin tai aistimusten hakemisena. Säätelyn vaikeuksia arvioidaan esiintyvän 5–16 %:lla lapsista «James K, Miller LJ, Schaaf R ym. Phenotypes within...»3.
  • Vaikeudet voivat näyttäytyä myös aistitiedon erottelussa (sensory discrimination difficulties), jolloin haasteita tuottaa aistiärsykkeiden olennaisten piirteiden tunnistaminen tai erottaminen toisesta ärsykkeen keskinäisten, ajallisten tai avaruudellisten suhteiden tunnistaminen tai ärsykkeiden hahmottaminen kokonaisuutena.
  • Kehonaistimusten hahmottamiseen liittyy usein myös motorisia ongelmia (sensory based motor difficulties).
 • Aistitiedon käsittelyyn liittyvät vaikeudet ovat yleisempiä ADHD-oireisilla lapsilla kuin heidän ikätovereillaan.
  • Vaikeuksia on todennettu tutkimuksissa aistitiedon käsittelyä arvioivien normitettujen kyselylomakkeiden (esim. Sensory Profile), testien (esim. Sensory Integration and Praxis Tests) ja kliinisten neurofysiologisten tutkimusten (esim. ERP, SEP, EEG, EDR, fMRI) avulla.
 • ADHD-oireisilla on kuvattu ilmenevän eri aistijärjestelmiin liittyviä prosessoinnin vaikeuksia sekä aistitiedon säätelyssä (reagoivuus tai herkkyys aistiärsykkeille ja aistihakuisuus) että erottelussa tai niiden erilaisina yhdistelminä «Ghanizadeh A. Sensory processing problems in child...»4, «Mangeot SD, Miller LJ, McIntosh DN ym. Sensory mod...»5, «Parush S, Sohmer H, Steinberg A ym. Somatosensory ...»6, «Nazari MA, Berquin P, Missonnier P ym. Visual sens...»7, «Söderlund GB, Jobs EN. Differences in Speech Recog...»8.
  • Tavallista herkempää tai erilaista reagointia on kuvattu ilmenevän visuaalisiin ja kuulonvaraisiin aistimuksiin, tuntoaistimuksiin, hajuihin ja makuihin, mutta toisaalta ADHD:hen liittyen voi ilmetä myös aistihakuisuutta.
  • ADHD:hen on liitetty visuaaliseen prosessointiin sekä visuomotoriseen integraation liittyviä vaikeuksia, auditiivisen prosessoinnin vaikeuksia, somatosensoriseen aistitiedon käsittelyyn kuten tuntoerotteluun ja kinesteettiseen erotteluun liittyviä vaikeuksia, tasapaino-liikeaistijärjestelmän toimintaan liittyviä haasteita ja hajujen tunnistamiseen tai herkkyyteen liittyvää ongelmaa.
  • Tutkimustuloksissa on myös osittain ristiriitaisuuksia, ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet ADHD:ssa ovat yleensäkin vähän tutkittu alue «Ghanizadeh A. Sensory processing problems in child...»4.
 • Tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmilla oirehtivien lasten kohdalla pitäisi huomioida aistitiedon käsittelyn arviointi osana kokonaisarviota ja kuntoutuksen suunnittelua «Fox C, Snow PC, Holland K. The relationship betwee...»9. Myös ADHD-oireisten nuorten ja aikuisten osalta aistitiedon käsittelyn piirteisiin on tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota «Clince M, Connolly L, Nolan C. Comparing and Explo...»10.

Kirjallisuutta

 1. Koziol LF, Budding DE, Chidekel D. Sensory integration, sensory processing, and sensory modulation disorders: putative functional neuroanatomic underpinnings. Cerebellum 2011;10:770-92 «PMID: 21630084»PubMed
 2. Section On Complementary And Integrative Medicine., Council on Children with Disabilities., American Academy of Pediatrics. ym. Sensory integration therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics 2012;129:1186-9 «PMID: 22641765»PubMed
 3. James K, Miller LJ, Schaaf R ym. Phenotypes within sensory modulation dysfunction. Compr Psychiatry 2011;52:715-24 «PMID: 21310399»PubMed
 4. Ghanizadeh A. Sensory processing problems in children with ADHD, a systematic review. Psychiatry Investig 2011;8:89-94 «PMID: 21852983»PubMed
 5. Mangeot SD, Miller LJ, McIntosh DN ym. Sensory modulation dysfunction in children with attention-deficit-hyperactivity disorder. Dev Med Child Neurol 2001;43:399-406 «PMID: 11409829»PubMed
 6. Parush S, Sohmer H, Steinberg A ym. Somatosensory function in boys with ADHD and tactile defensiveness. Physiol Behav 2007;90:553-8 «PMID: 17198716»PubMed
 7. Nazari MA, Berquin P, Missonnier P ym. Visual sensory processing deficit in the occipital region in children with attention-deficit / hyperactivity disorder as revealed by event-related potentials during cued continuous performance test. Neurophysiol Clin 2010;40:137-49 «PMID: 20513613»PubMed
 8. Söderlund GB, Jobs EN. Differences in Speech Recognition Between Children with Attention Deficits and Typically Developed Children Disappear When Exposed to 65 dB of Auditory Noise. Front Psychol 2016;7:34 «PMID: 26858679»PubMed
 9. Fox C, Snow PC, Holland K. The relationship between sensory processing and behavior in children aged 5-9 who are at risk of developing conduct disorder. Emotion Behav Diff 2014;19:71-88
 10. Clince M, Connolly L, Nolan C. Comparing and Exploring the Sensory Processing Patterns of Higher Education Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder. Am J Occup Ther 2016;70:7002250010p1-9 «PMID: 26943106»PubMed