Takaisin Tulosta

Nuoruusikäisen lievän ja keskivaikean masennuksen lääkehoito

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Mauri Marttunen, Arja Tuunainen ja Erkki Isometsä
8.1.2020

Vältä masennuslääkehoitoa ensisijaisena hoitona nuoren lievässä tai keskivaikeassa masennuksessa.

Lievien ja keskivaikeiden masennustilojen hoitoa nuorilla potilailla ei yleensä aloiteta pelkästään masennuslääkkeillä. Trisyklisiä masennuslääkkeitä ei suositella niiden vähäisen tehon, haittavaikutusten ja yliannostuksiin liittyvän toksisuuden vuoksi. Niitä tulisi käyttää vain erityistapauksissa. Jos trisyklisiä masennuslääkkeitä käytetään, tulee seurata niiden seerumipitoisuutta. Masennuslääkkeiden (yksittäisistä valmisteista venlafaksiinin ja mirtatsapiinin) käyttöön voi nuorilla liittyä itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisten tekojen lisääntymisen riski. Masennuslääkehoitoa suositellaan, jos aktiivisilla psykososiaalisilla hoidoilla ei ole saatu aikaan vastetta noin 4–6 viikon kuluessa.

Psykoterapeuttisia hoitoja suositellaan nuorten lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa ensisijaisiksi hoitomuodoiksi. Kognitiivis-behavioraalinen yksilö- ja ryhmäterapia (CBT) tai interpersoonallinen yksilöpsykoterapia ovat ainakin nuorten lievässä ja keskivaikeassa depressiossa tehokkaita hoitoja.

Palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) mukaan vaikuttaviksi todetut psykoterapiat ja psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon palveluvalikoimaan osana tavoitteellista hoitoa tai kuntoutusta niiden kaikissa vaiheissa.

 

Lähde: Depressio Käypä hoito -suositus «Depressio»1
Näytönastekatsaukset: Trisyklisiä masennuslääkkeitä suositellaan käytettäväksi nuorten masennuksen hoidossa vain erityistilanteissa «Trisykliset masennuslääkkeet saattavat vähentää masennusoireita mutta eivät näytä lisäävän hoitovasteen tai remission saavuttaneiden määrää nuorten depression akuuttihoidossa.»C
Interpersoonallinen yksilöpsykoterapia (interpersonal psychotherapy for adolescents, IPT-A) on tehokas akuuttihoito nuorten depressioissa «Interpersonaalinen yksilöpsykoterapia (IPT-A) on tehokas hoito nuorten depressioissa.»A
Lisätietoa: Masennuslääkkeiden käyttöön nuorilla voi liittyä itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisten tekojen lisääntymisen riski «Masennuslääkkeiden käyttöön liittyvä itsetuhoisuuden riski nuorilla»1
Palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) «https://palveluvalikoima.fi/psykoterapiat-ja-muut-psykososiaaliset-hoito-ja-kuntoutusmenetelmat-mielenterveys-ja-paihdehairioiden-hoidossa»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Psykoterapioiden saatavuus voi olla riittämätön nuorten hoitoon koulutetun henkilökunnan puutteen vuoksi.
Potilailla ei ehkä ole varaa hakeutua psykoterapiaan.
Psykoterapiakäyntien ajoitus saattaa haitata opiskelua.