Parkinsonin tauti

Käypä hoito
10.9.2010
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Keskeinen sisältö

 • Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu ensisijaisesti kliiniseen tutkimukseen.
 • Parantavaa tai taudin etenemisen varmasti estävää hoitoa ei tunneta.
 • Oireita lievittävän hoidon ja kuntoutuksen tarve arvioidaan taudin aiheuttaman toiminnallisen haitan perusteella.
 • Nuorempien (yleensä alle 75-vuotiaiden) ja muutoin hyväkuntoisten potilaiden oireita lievittävä hoito suositellaan aloitettavaksi dopamiiniagonistilla tai monoamiinioksidaasi B:n (MAO-B) estäjällä.
 • Diagnoosin varmistumisen jälkeen hoito voidaan aloittaa MAO-B:n estäjällä ennen toiminnallisen haitan kehittymistä.
 • Hoito voidaan aloittaa suoraan levodopalla, kun potilas on iäkkäämpi tai monisairas tai hänellä esiintyy kognitiivisia tai psyykkisiä oireita.
 • Ennen pitkää kaikki potilaat tarvitsevat levodopahoitoa.
 • Taudin edetessä lähes jokaiselle potilaalle ilmaantuu motorisia tilanvaihteluita ja tahattomia liikkeitä sekä usein myös ei-motorisia oireita, kuten autonomisia, psyykkisiä ja kognitiivisia häiriöitä.
 • Edenneen taudin hoidossa levodopan ohella hyödyllisiä ovat dopamiiniagonistit ja katekolioksimetyylitransferaasin (COMT) estäjät ja mahdollisesti myös MAO-B:n estäjät.
 • Kirurgisella hoidolla (aivojen syvien osien stimulaatio) ja duodenaalisella levodopainfuusiolla voidaan auttaa potilaita, joilla esiintyy asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta vaikeita tilanvaihteluita ja lääkityksen aiheuttamia häiritseviä tahattomia liikkeitä.
 • Kuntoutuksen tulee kohdistua toimintakyvyn kannalta keskeisiin ongelmiin, se tulee toteuttaa vaikuttavaksi osoitetulla menetelmällä, ja sitä pitää antaa realistisesti asetetun tavoitteen saavuttamiseksi riittävä määrä.

Tavoitteet

 • Tämän suosituksen tavoitteena on
  • esittää näyttöön perustuva suositus hoidon aiheista, hoitomenetelmien valinnasta, lääkkeiden käytöstä ja kuntoutuksesta
  • yhtenäistää hoitokäytäntöjä.

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu Parkinson-potilaita hoitaville perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkäreille sekä muulle hoitohenkilöstölle.

Määritelmä ja oireet

Riskitekijät ja ehkäisy

Diagnostiikka

Hoito

Hoidon tavoitteet

Lääkehoito

Varhaisvaiheen lääkehoidon aloitus

Dopamiiniagonistit

Levodopa

MAO-B:n estäjät

Antikolinergit

Amantadiini

Lääkehoito taudin edetessä

Motoriset komplikaatiot

Motoristen komplikaatioiden hoito

Annosvasteen hiipuminen (wearing off)

Dyskinesiat

Nopea "on-off"-vaihtelu

Jähmettyminen

Kaatuilu

Parkinsonin taudin erityiskysymyksiä

Kivut

Nielemisvaikeudet

Syljen valuminen

Virtsaamisvaivat

Erektiohäiriöt

Seksuaalisuus

Ortostaattinen hypotensio

Depressio

Ahdistuneisuus

Hallusinaatiot ja psykoosi

Dementia

Uupumus (fatigue)

Uneliaisuus

Unihäiriöt

Pahanlaatuinen oireyhtymä

Parkinsonin taudin leikkaushoito

Talamotomia ja talamusstimulaatio

Pallidotomia

 • Pallidotomiaa on käytetty hoitona potilailla, joilla on pitkälle edennyt Parkinsonin tauti ja motorisia komplikaatioita.
 • Se ei estä sairauden etenemistä eikä yksinään käytettynä sovellu Parkinsonin taudin hoitoon.
 • Toispuolinen pallidotomia todennäköisesti lievittää vastakkaisen kehonpuoliskon vapinaa, jäykkyyttä ja akinesiaa «Pallidotomia ja Parkinsonin tauti»5, mutta sen tehosta kävelyvaikeuksiin tai lääkkeiden aiheuttamaan dyskinesiaan ei ole riittävää näyttöä.
 • Molemminpuolisesta pallidotomiasta ei ole riittävää näyttöä minkään käyttöaiheen osalta.

Pallidumin tai subtalaamisen tumakkeen sähköstimulaatio

Kirurgisen hoidon aiheet

Tutkimukset leikkausarviota tehtäessä

 • Pään magneettikuvaus. Jos todetaan merkittävää aivoatrofiaa tai runsaasti vaskulaarisia muutoksia erityisesti tyvitumakkeissa, potilas ei sovellu leikkaushoitoon.
 • Levodopatesti. Yleensä edellytyksenä positiivinen vaste levodopatestissä (paitsi lääkeresistentissä lepovapinassa).
 • Neuropsykologinen testaus keskivaikean tai vaikean dementian pois sulkemiseksi
 • Tarvittaessa psykiatrin konsultaatio

Leikkaushoito ja sen jälkeinen seuranta

Kuntoutus

 • Kuntoutuksen tulisi kohdistua toimintakyvyn kannalta keskeiseen ongelmaan. Se tulisi toteuttaa kyseisen toiminnan harjoittamiseen parhaiten soveltuvalla menetelmällä, ja sitä pitäisi antaa riittävä määrä toivotun tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Kuntoutus suunnitellaan alkututkimuksen perusteella siten, että kuntoutuja ja omainen voivat sitoutua sen toteuttamiseen.
 • Etenevässä taudissa kuntoutuksen tulos ei ole pysyvä. Täsmällisempää tietoa kaivataan vielä kuntoutustulosten saavuttamiseksi tarvittavan harjoittelun määrästä ja erityisesti tuloksen säilymisen edellyttämästä kertauksesta tai oman harjoittelun määrästä.
 • Ammatillisen kuntoutuksen tarve on aiheellista huomioida, kun potilas on työiässä.

Fysioterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus

Puheterapia

Perusterveydenhuollon osuus diagnostiikassa ja seurannassa

Laitospotilaiden hoito

Palliatiivinen hoito

 • Pitkälle edennyttä Parkinsonin tautia sairastavat hyötyvät palliatiivisesta hoidosta, johon kuuluu fyysisten ja psyykkisten oireiden hyvän hoidon lisäksi sosiaalinen ja hengellinen tuki.
 • Potilaan kanssa on hyvä keskustella hoitoon liittyvistä toiveista jo siinä vaiheessa, kun hän pystyy vielä ilmaisemaan oman tahtonsa. Hoitotahto on kirjattava esimerkiksi sairauskertomukseen niin, että se on helposti huomioitavissa hoitopäätöksiä tehtäessä.
 • Ks. Käypä hoito -suositus Kuolevan potilaan oireiden hoito «Kuolevan potilaan oireiden hoito»9.

Potilasinformaatio

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen yhdistyksen asettama työryhmä

Parkinsonin tauti -suosituksen historiatiedot «Parkinsonin tauti, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»6

Puheenjohtaja:

Reijo Marttila, neurologian emeritus professori; Turun yliopisto

Kokoava kirjoittaja:

Sari Atula, LT, neurologian erikoislääkäri; HYKS:n neurologian klinikka ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Jäsenet:

Esa Heikkinen, professori, osastonylilääkäri; OYS:n neurokirurgian klinikka

Marja-Riitta Jaakkola, LL, erikoislääkäri, vastaava ylilääkäri; Mikkelin kaupunki, vanhusten palvelut

Pekka Jousilahti, tutkimusprofessori, Käypä hoito -toimittaja; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Tapani Keränen, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon professori; Itä-Suomen yliopisto

Kirsti Martikainen, LT, neurologian erikoislääkäri; Suomen Parkinson-liitto ja Suomen Parkinson-säätiö

Eero Pekkonen, dosentti, osastonylilääkäri; HYKS:n neurologian klinikka

Kyösti Sotaniemi, dosentti, osastonylilääkäri; OYS:n neurologian klinikka

Sidonnaisuudet

Sari Atula: Toistuvia luentoja lääkealan yrityksen koulutuksissa (Bayer Oy). Ulkomaan kongressimatka lääkealan yrityksen rahoittamana (Merck-Serono Oy).

Esa Heikkinen: Osallistunut ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin terveydenhuollon välinevalmistajan kustantamana (Medtronic).

Marja-Riitta Jaakkola: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten rahoittamana (Novartis, Mundipharma, Lundbeck).

Pekka Jousilahti: Ks. www.kaypahoito.fi / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Tapani Keränen: Osallistunut lääkealan yritysten järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja niiden suunnitteluun kutsuttuna luennoitsijana (GlaxoSmithKline, Oy H Lundbeck Ab, UCB Pharma, Pfizer, Ori-on Pharma). Toiminut lääkealan yritysten asiantuntijana (GlaxoSmithKline, Oy H Lundbeck Ab, UCB Pharma). Tehnyt eri yhtiöille lääketutkimusta korvausta vastaan (Eisai, Novartis, Janssen-Cilag, Pfizer, Johnson&Johnson PRD). Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten rahoituksella (Eisai, Orion Pharma, Pfizer, UCB Pharma, GlaxoSmithKline).

Kirsi Martikainen: Toistuvia luentoja eri terveydenhuollon yritysten koulutuksissa (Lundbeck, Orionpharma, GlaxoSmithKline). Osallistunut lääkealan yrityksen koulutusten suunnitteluun (Boehringer-Ingelheim). Ulkomaan kongressimatka lääkealan yrityksen rahoittamana (Solvey Pharma).

Reijo Marttila: Toistuvia luentoja lääkealan yritysten koulutuksissa (Allergan Norden, GlaxoSmithKline Oy, Orion OYJ, UCB Pharma Oy, Oy H.Lundbeck Ab). Osallistunut lääkealan yrityksen koulutuksen suunnitteluun (Orion Oyj). Toiminut lääkealan yrityksen asiantuntijana (Orion Oyj).

Eero Pekkonen: Toistuvia luentoja lääkealan yritysten järjestämissä koulutuksissa (Orion, Boehringer-Ingelheim, Lundbeck, Solvay, Medtronic). Ulkomaan kongressimatkoja lääkealan yritysten rahoittamana (GSK, Solvay, Medtronic). Antanut asiantuntija-apua lääkealan yritykselle (Solvay). Päätutkijana lääkealan yrityksen rahoittamassa kliinisessä tutkimuksessa (Solvay). Laatii artikkeleita Neuroexpertti-lehteen, jota toimittaa lääkealan yritys (Boehringer-Ingelheim). Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkäri.

Kyösti Sotaniemi: Osallistunut lääkealan yrityksen koulutustilaisuuden suunnitteluun ja toiminut luennoitsijana (Allergan). Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen rahoittamana (Orion Pharma).

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. Suchowersky O, Reich S, Perlmutter J ym. Practice Parameter: diagnosis and prognosis of new onset Parkinson disease (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006;66:968-75 «PMID: 16606907»PubMed
 2. Post B, Merkus MP, de Haan RJ ym. Prognostic factors for the progression of Parkinson's disease: a systematic review. Mov Disord 2007;22:1839-51; quiz 1988 «PMID: 17595026»PubMed
 3. Ishihara LS, Cheesbrough A, Brayne C ym. Estimated life expectancy of Parkinson's patients compared with the UK population. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:1304-9 «PMID: 17400591»PubMed
 4. Lo RY, Tanner CM, Albers KB ym. Clinical features in early Parkinson disease and survival. Arch Neurol 2009;66:1353-8 «PMID: 19901166»PubMed
 5. Zhang ZX, Román GC. Worldwide occurrence of Parkinson's disease: an updated review. Neuroepidemiology 1993;12:195-208 «PMID: 8272179»PubMed
 6. Kuopio AM, Marttila RJ, Helenius H ym. Changing epidemiology of Parkinson's disease in southwestern Finland. Neurology 1999;52:302-8 «PMID: 9932948»PubMed
 7. Marttila RJ. Epidemiology. Kirjassa: Handbook of Parkinson´s disease. Koller WC (toim.), New York: Dekker M 1992:35-57
 8. Tandberg E, Larsen JP, Nessler EG ym. The epidemiology of Parkinson's disease in the county of Rogaland, Norway. Mov Disord 1995;10:541-9 «PMID: 8552103»PubMed
 9. Sutcliffe RL, Meara JR. Parkinson's disease epidemiology in the Northampton District, England, 1992. Acta Neurol Scand 1995;92:443-50 «PMID: 8750108»PubMed
 10. Fall PA, Axelson O, Fredriksson M ym. Age-standardized incidence and prevalence of Parkinson's disease in a Swedish community. J Clin Epidemiol 1996;49:637-41 «PMID: 8656224»PubMed
 11. Gasser T. Mendelian forms of Parkinson's disease. Biochim Biophys Acta 2009;1792:587-96 «PMID: 19168133»PubMed
 12. Levine CB, Fahrbach KR, Siderowf AD ym. Diagnosis and treatment of Parkinson's disease: a systematic review of the literature. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2003:1-4 «PMID: 12841131»PubMed
 13. Vlaar AM, de Nijs T, Kessels AG ym. Diagnostic value of 123I-ioflupane and 123I-iodobenzamide SPECT scans in 248 patients with parkinsonian syndromes. Eur Neurol 2008;59:258-66 «PMID: 18264015»PubMed
 14. Schrag A, Ben-Shlomo Y, Quinn N. How valid is the clinical diagnosis of Parkinson's disease in the community? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;73:529-34 «PMID: 12397145»PubMed
 15. Meara J, Bhowmick BK, Hobson P. Accuracy of diagnosis in patients with presumed Parkinson's disease. Age Ageing 1999;28:99-102 «PMID: 10350403»PubMed
 16. Hughes AJ, Daniel SE, Ben-Shlomo Y ym. The accuracy of diagnosis of parkinsonian syndromes in a specialist movement disorder service. Brain 2002;125:861-70 «PMID: 11912118»PubMed
 17. Fahn S, Elton RL, Members of the UPDRS Development Committee. UPDRS: Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Kirjassa: Fahn S, Marsden CD, Calne DB, Goldstein M (toim.). Recent developments in Parkinson's disease, Florham Park, NJ: Macmillan Health Care Information 1987,153-63
 18. Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR ym. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord 2008;23:2129-70 «PMID: 19025984»PubMed
 19. Chaudhuri KR, Martinez-Martin P. Quantitation of non-motor symptoms in Parkinson's disease. Eur J Neurol 2008;15:2-7 «PMID: 18702736»PubMed
 20. Hart RG, Pearce LA, Ravina BM ym. Neuroprotection trials in Parkinson's disease: systematic review. Mov Disord 2009;24:647-54 «PMID: 19117366»PubMed
 21. Rascol O, Goetz C, Koller W ym. Treatment interventions for Parkinson's disease: an evidence based assessment. Lancet 2002;359:1589-98 «PMID: 12047983»PubMed
 22. Levodopa: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S23-37
 23. Stowe RL, Ives NJ, Clarke C ym. Dopamine agonist therapy in early Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2008;2:CD006564 «PMID: 18425954»PubMed
 24. Bonuccelli U. Comparing dopamine agonists in Parkinson's disease. Curr Opin Neurol 2003;16:S13-9 «PMID: 15180133»PubMed
 25. Parkinson Study Group. Pramipexole vs levodopa as initial treatment for Parkinson disease: A randomized controlled trial. Parkinson Study Group. JAMA 2000;284:1931-8 «PMID: 11035889»PubMed
 26. Holloway RG, Shoulson I, Fahn S ym. Pramipexole vs levodopa as initial treatment for Parkinson disease: a 4-year randomized controlled trial. Arch Neurol 2004;61:1044-53 «PMID: 15262734»PubMed
 27. Rascol O, Brooks DJ, Korczyn AD ym. A five-year study of the incidence of dyskinesia in patients with early Parkinson's disease who were treated with ropinirole or levodopa. 056 Study Group. N Engl J Med 2000;342:1484-91 «PMID: 10816186»PubMed
 28. van Hilten JJ, Ramaker CC, Stowe R ym. Bromocriptine/levodopa combined versus levodopa alone for early Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD003634 «PMID: 17943795»PubMed
 29. Voon V, Hassan K, Zurowski M ym. Prospective prevalence of pathologic gambling and medication association in Parkinson disease. Neurology 2006;66:1750-2 «PMID: 16769956»PubMed
 30. Weintraub D, Siderowf AD, Potenza MN ym. Association of dopamine agonist use with impulse control disorders in Parkinson disease. Arch Neurol 2006;63:969-73 «PMID: 16831966»PubMed
 31. Mamikonyan E, Siderowf AD, Duda JE ym. Long-term follow-up of impulse control disorders in Parkinson's disease. Mov Disord 2008;23:75-80 «PMID: 17960796»PubMed
 32. Weintraub D, Koester J, Potenza MN ym. Impulse control disorders in Parkinson disease: a cross-sectional study of 3090 patients. Arch Neurol 2010;67:589-95 «PMID: 20457959»PubMed
 33. Simonis G, Fuhrmann JT, Strasser RH. Meta-analysis of heart valve abnormalities in Parkinson's disease patients treated with dopamine agonists. Mov Disord 2007;22:1936-42 «PMID: 17659636»PubMed
 34. Steiger M, Jost W, Grandas F ym. Risk of valvular heart disease associated with the use of dopamine agonists in Parkinson's disease: a systematic review. J Neural Transm 2009;116:179-91 «PMID: 19142570»PubMed
 35. Goetz CG, Poewe W, Rascol O ym. Evidence-based medical review update: pharmacological and surgical treatments of Parkinson's disease: 2001 to 2004. Mov Disord 2005;20:523-39 «PMID: 15818599»PubMed
 36. MAO-B inhibitors for the treatment of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S38-44 «PMID: 12211138»PubMed
 37. Ives NJ, Stowe RL, Marro J ym. Monoamine oxidase type B inhibitors in early Parkinson's disease: meta-analysis of 17 randomised trials involving 3525 patients. BMJ 2004;329:593 «PMID: 15310558»PubMed
 38. Parkinson Study Group. A controlled, randomized, delayed-start study of rasagiline in early Parkinson disease. Arch Neurol 2004;61:561-6 «PMID: 15096406»PubMed
 39. Chen JJ, Fernandez HH. Community and long-term care management of Parkinson's disease in the elderly: focus on monoamine oxidase type B inhibitors. Drugs Aging 2007;24:663-80 «PMID: 17702535»PubMed
 40. Anticholinergic therapies in the treatment of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S7-12 «PMID: 12211135»PubMed
 41. Katzenschlager R, Sampaio C, Costa J ym. Anticholinergics for symptomatic management of Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD003735 «PMID: 12804486»PubMed
 42. Factor SA, Molho ES. Transient benefit of amantadine in Parkinson's disease: the facts about the myth. Mov Disord 1999;14:515-7 «PMID: 10348482»PubMed
 43. Amantadine and other antiglutamate agents: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S13-22 «PMID: 12211136»PubMed
 44. Fahn S, Ford B. Medical treatment of Parkinson's disease and its complications. Kirjassa: Neurological therapeutics: principles and practice. Noseworthy JH (toim). Informa Healthcare, Oxon, 2006, 2766-802
 45. Olanow CW, Stern MB, Sethi K. The scientific and clinical basis for the treatment of Parkinson disease (2009). Neurology 2009;72:S1-136 «PMID: 19470958»PubMed
 46. Fox SH, Lang AE. Levodopa-related motor complications--phenomenology. Mov Disord 2008;23:S509-14 «PMID: 18781677»PubMed
 47. Fahn S. The spectrum of levodopa-induced dyskinesias. Ann Neurol 2000;47:S2-9; discussion S9-11 «PMID: 10762127»PubMed
 48. Olanow CW, Obeso JA. Preventing levodopa-induced dyskinesias. Ann Neurol 2000;47:S167-76; discussion S176-8 «PMID: 10762145»PubMed
 49. Quinn N, Critchley P, Marsden CD. Young onset Parkinson's disease. Mov Disord 1987;2:73-91 «PMID: 3504266»PubMed
 50. Management of Parkinson's disease: an evidence-based review. Mov Disord 2002;17:S1-166 «PMID: 12211134»PubMed
 51. Olanow CW, Watts RL, Koller WC. An algorithm (decision tree) for the management of Parkinson's disease (2001): treatment guidelines. Neurology 2001;56:S1-S88 «PMID: 11402154»PubMed
 52. Obeso JA, Rodriguez-Oroz M, Marin C ym. The origin of motor fluctuations in Parkinson's disease: importance of dopaminergic innervation and basal ganglia circuits. Neurology 2004;62:S17-30 «PMID: 14718677»PubMed
 53. LeWitt P, Nyholm D. New developments in levodopa therapy. Neurology 2004;62:S9-16
 54. Stocchi F, Olanow CW. Continuous dopaminergic stimulation in early and advanced Parkinson's disease. Neurology 2004;62:S56-63 «PMID: 14718681»PubMed
 55. Impact of deprenyl and tocopherol treatment on Parkinson's disease in DATATOP patients requiring levodopa. Parkinson Study Group. Ann Neurol 1996;39:37-45 «PMID: 8572664»PubMed
 56. Stocchi F, Tagliati M, Olanow CW. Treatment of levodopa-induced motor complications. Mov Disord 2008;23:S599-612 «PMID: 18781681»PubMed
 57. Hutton JT, Morris JL, Bush DF ym. Multicenter controlled study of Sinemet CR vs Sinemet (25/100) in advanced Parkinson's disease. Neurology 1989;39:67-72; discussion 72-3 «PMID: 2685652»PubMed
 58. Pahwa R, Busenbark K, Huber SJ ym. Clinical experience with controlled-release carbidopa/levodopa in Parkinson's disease. Neurology 1993;43:677-81 «PMID: 8469321»PubMed
 59. Evidence Report. Diagnosis and treatment of Parkinson's disease: a systematic review of the literature. Agency for Healthcare Research and Quality Publication No. 03-E040. 2003. www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=erta57
 60. COMT inhibitors: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S45-51 «PMID: 12211139»PubMed
 61. Swope DM. Rapid treatment of "wearing off" in Parkinson's disease. Neurology 2004;62:S27-31 «PMID: 15037669»PubMed
 62. Dewey RB Jr, Hutton JT, LeWitt PA ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of subcutaneously injected apomorphine for parkinsonian off-state events. Arch Neurol 2001;58:1385-92 «PMID: 11559309»PubMed
 63. Antonini A, Tolosa E. Apomorphine and levodopa infusion therapies for advanced Parkinson's disease: selection criteria and patient management. Expert Rev Neurother 2009;9:859-67 «PMID: 19496689»PubMed
 64. Marras C, Lang A, Krahn M ym. Quality of life in early Parkinson's disease: impact of dyskinesias and motor fluctuations. Mov Disord 2004;19:22-8 «PMID: 14743356»PubMed
 65. Entacapone improves motor fluctuations in levodopa-treated Parkinson's disease patients. Parkinson Study Group. Ann Neurol 1997;42:747-55 «PMID: 9392574»PubMed
 66. Thomas A, Iacono D, Luciano AL ym. Duration of amantadine benefit on dyskinesia of severe Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:141-3 «PMID: 14707325»PubMed
 67. Stocchi F, Rascol O, Kieburtz K ym. Initiating levodopa/carbidopa therapy with and without entacapone in early Parkinson disease: the STRIDE-PD study. Ann Neurol 2010;68:18-27 «PMID: 20582993»PubMed
 68. Pacchetti C, Albani G, Martignoni E ym. "Off" painful dystonia in Parkinson's disease treated with botulinum toxin. Mov Disord 1995;10:333-6 «PMID: 7651452»PubMed
 69. Sheffield JK, Jankovic J. Botulinum toxin in the treatment of tremors, dystonias, sialorrhea and other symptoms associated with Parkinson's disease. Expert Rev Neurother 2007;7:637-47 «PMID: 17563247»PubMed
 70. Factor SA, Jennings DL, Molho ES ym. The natural history of the syndrome of primary progressive freezing gait. Arch Neurol 2002;59:1778-83 «PMID: 12433266»PubMed
 71. Giladi N, McDermott MP, Fahn S ym. Freezing of gait in PD: prospective assessment in the DATATOP cohort. Neurology 2001;56:1712-21 «PMID: 11425939»PubMed
 72. Shoulson I, Oakes D, Fahn S ym. Impact of sustained deprenyl (selegiline) in levodopa-treated Parkinson's disease: a randomized placebo-controlled extension of the deprenyl and tocopherol antioxidative therapy of parkinsonism trial. Ann Neurol 2002;51:604-12 «PMID: 12112107»PubMed
 73. Fahn S. The freezing phenomenon in parkinsonism. Adv Neurol 1995;67:53-63 «PMID: 8848982»PubMed
 74. Parkinson Study Group. Dopamine transporter brain imaging to assess the effects of pramipexole vs levodopa on Parkinson disease progression. JAMA 2002;287:1653-61 «PMID: 11926889»PubMed
 75. Rascol O, Brooks DJ, Melamed E ym. Rasagiline as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson's disease and motor fluctuations (LARGO, Lasting effect in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily, study): a randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet 2005;365:947-54 «PMID: 15766996»PubMed
 76. Schaafsma JD, Balash Y, Gurevich T ym. Characterization of freezing of gait subtypes and the response of each to levodopa in Parkinson's disease. Eur J Neurol 2003;10:391-8 «PMID: 12823491»PubMed
 77. Bloem BR, Hausdorff JM, Visser JE ym. Falls and freezing of gait in Parkinson's disease: a review of two interconnected, episodic phenomena. Mov Disord 2004;19:871-84 «PMID: 15300651»PubMed
 78. Matinolli M, Korpelainen JT, Korpelainen R ym. Postural sway and falls in Parkinson's disease: a regression approach. Mov Disord 2007;22:1927-35 «PMID: 17595043»PubMed
 79. Wood BH, Bilclough JA, Bowron A ym. Incidence and prediction of falls in Parkinson's disease: a prospective multidisciplinary study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:721-5 «PMID: 12023412»PubMed
 80. Jankovic J. Pathophysiology and clinical assessment of parkinsonian symptoms and signs. Kirjassa: Handbook of Parkinson´s disease. Koller WC (toim.), New York: Dekker M 2003:71-107
 81. Adkin AL, Frank JS, Jog MS. Fear of falling and postural control in Parkinson's disease. Mov Disord 2003;18:496-502 «PMID: 12722162»PubMed
 82. Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC ym. WITHDRAWN: Interventions for preventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev 2009;2:CD000340 «PMID: 19370556»PubMed
 83. Protas EJ, Mitchell K, Williams A ym. Gait and step training to reduce falls in Parkinson's disease. NeuroRehabilitation 2005;20:183-90 «PMID: 16340099»PubMed
 84. Waseem S, Gwinn-Hardy K. Pain in Parkinson's disease. Common yet seldom recognized symptom is treatable. Postgrad Med 2001;110:33-4, 39-40, 46 «PMID: 11787406»PubMed
 85. Castell JA, Johnston BT, Colcher A ym. Manometric abnormalities of the oesophagus in patients with Parkinson's disease. Neurogastroenterol Motil 2001;13:361-4 «PMID: 11576395»PubMed
 86. Edwards L, Quigley EM, Hofman R ym. Gastrointestinal symptoms in Parkinson disease: 18-month follow-up study. Mov Disord 1993;8:83-6 «PMID: 8093549»PubMed
 87. El Sharkawi A, Ramig L, Logemann JA ym. Swallowing and voice effects of Lee Silverman Voice Treatment (LSVT): a pilot study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:31-6 «PMID: 11784821»PubMed
 88. Racette BA, Good L, Sagitto S ym. Botulinum toxin B reduces sialorrhea in parkinsonism. Mov Disord 2003;18:1059-61 «PMID: 14502678»PubMed
 89. Marks L, Turner K, O'Sullivan J ym. Drooling in Parkinson's disease: a novel speech and language therapy intervention. Int J Lang Commun Disord 2001;36:S282-7 «PMID: 11340797»PubMed
 90. South AR, Somers SM, Jog MS. Gum chewing improves swallow frequency and latency in Parkinson patients: a preliminary study. Neurology 2010;74:1198-202 «PMID: 20385891»PubMed
 91. Coggrave M, Wiesel PH, Norton C. Management of faecal incontinence and constipation in adults with central neurological diseases. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD002115 «PMID: 16625555»PubMed
 92. Astarloa R, Mena MA, Sánchez V ym. Clinical and pharmacokinetic effects of a diet rich in insoluble fiber on Parkinson disease. Clin Neuropharmacol 1992;15:375-80 «PMID: 1330307»PubMed
 93. Eichhorn TE, Oertel WH. Macrogol 3350/electrolyte improves constipation in Parkinson's disease and multiple system atrophy. Mov Disord 2001;16:1176-7 «PMID: 11748757»PubMed
 94. Uchiyama T, Sakakibara R, Hattori T ym. Short-term effect of a single levodopa dose on micturition disturbance in Parkinson's disease patients with the wearing-off phenomenon. Mov Disord 2003;18:573-8 «PMID: 12722172»PubMed
 95. Suchowersky O, Furtado S, Rohs G. Beneficial effect of intranasal desmopressin for nocturnal polyuria in Parkinson's disease. Mov Disord 1995;10:337-40 «PMID: 7651453»PubMed
 96. Raffaele R, Vecchio I, Giammusso B ym. Efficacy and safety of fixed-dose oral sildenafil in the treatment of sexual dysfunction in depressed patients with idiopathic Parkinson's disease. Eur Urol 2002;41:382-6 «PMID: 12074807»PubMed
 97. Basson R. Sex and idiopathic Parkinson's disease. Adv Neurol 2001;86:295-300 «PMID: 11553989»PubMed
 98. Uitti RJ, Tanner CM, Rajput AH ym. Hypersexuality with antiparkinsonian therapy. Clin Neuropharmacol 1989;12:375-83 «PMID: 2575449»PubMed
 99. Turkka J, Suominen K, Tolonen U ym. Selegiline diminishes cardiovascular autonomic responses in Parkinson's disease. Neurology 1997;48:662-7 «PMID: 9065544»PubMed
 100. Senard JM, Brefel-Courbon C, Rascol O ym. Orthostatic hypotension in patients with Parkinson's disease: pathophysiology and management. Drugs Aging 2001;18:495-505 «PMID: 11482743»PubMed
 101. Reijnders JS, Ehrt U, Weber WE ym. A systematic review of prevalence studies of depression in Parkinson's disease. Mov Disord 2008;23:183-9; quiz 313 «PMID: 17987654»PubMed
 102. Weintraub D, Morales KH, Moberg PJ ym. Antidepressant studies in Parkinson's disease: a review and meta-analysis. Mov Disord 2005;20:1161-9 «PMID: 15954137»PubMed
 103. Reichmann H, Brecht MH, Köster J ym. Pramipexole in routine clinical practice: a prospective observational trial in Parkinson's disease. CNS Drugs 2003;17:965-73 «PMID: 14533946»PubMed
 104. Leo RJ. Movement disorders associated with the serotonin selective reuptake inhibitors. J Clin Psychiatry 1996;57:449-54 «PMID: 8909330»PubMed
 105. de Carle AJ, Kohn R. Electroconvulsive therapy and falls in the elderly. J ECT 2000;16:252-7 «PMID: 11005046»PubMed
 106. Paus S, Schmitz-Hübsch T, Wüllner U ym. Bright light therapy in Parkinson's disease: a pilot study. Mov Disord 2007;22:1495-8 «PMID: 17516492»PubMed
 107. Pal PK, Calne S, Samii A ym. A review of normal sleep and its disturbances in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 1999;5:1-17 «PMID: 18591114»PubMed
 108. Fénelon G, Alves G. Epidemiology of psychosis in Parkinson's disease. J Neurol Sci 2010;289:12-7 «PMID: 19740486»PubMed
 109. Rabey JM. Hallucinations and psychosis in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2009;15:S105-10 «PMID: 20123547»PubMed
 110. Baker WL, Silver D, White CM ym. Dopamine agonists in the treatment of early Parkinson's disease: a meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord 2009;15:287-94 «PMID: 18774743»PubMed
 111. Frieling H, Hillemacher T, Ziegenbein M ym. Treating dopamimetic psychosis in Parkinson's disease: structured review and meta-analysis. Eur Neuropsychopharmacol 2007;17:165-71 «PMID: 17070675»PubMed
 112. de Lau LM, Schipper CM, Hofman A ym. Prognosis of Parkinson disease: risk of dementia and mortality: the Rotterdam Study. Arch Neurol 2005;62:1265-9 «PMID: 16087767»PubMed
 113. Hobson P, Meara J. Risk and incidence of dementia in a cohort of older subjects with Parkinson's disease in the United Kingdom. Mov Disord 2004;19:1043-9 «PMID: 15372593»PubMed
 114. Aarsland D, Zaccai J, Brayne C. A systematic review of prevalence studies of dementia in Parkinson's disease. Mov Disord 2005;20:1255-63 «PMID: 16041803»PubMed
 115. Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2509-18 «PMID: 15590953»PubMed
 116. Aarsland D, Laake K, Larsen JP ym. Donepezil for cognitive impairment in Parkinson's disease: a randomised controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:708-12 «PMID: 12023410»PubMed
 117. Aarsland D, Hutchinson M, Larsen JP. Cognitive, psychiatric and motor response to galantamine in Parkinson's disease with dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2003;18:937-41 «PMID: 14533126»PubMed
 118. Leroi I, Overshott R, Byrne EJ ym. Randomized controlled trial of memantine in dementia associated with Parkinson's disease. Mov Disord 2009;24:1217-21 «PMID: 19370737»PubMed
 119. Alves G, Wentzel-Larsen T, Larsen JP. Is fatigue an independent and persistent symptom in patients with Parkinson disease? Neurology 2004;63:1908-11 «PMID: 15557510»PubMed
 120. Lou JS. Physical and mental fatigue in Parkinson's disease: epidemiology, pathophysiology and treatment. Drugs Aging 2009;26:195-208 «PMID: 19358616»PubMed
 121. Lou JS, Kearns G, Benice T ym. Levodopa improves physical fatigue in Parkinson's disease: a double-blind, placebo-controlled, crossover study. Mov Disord 2003;18:1108-14 «PMID: 14534913»PubMed
 122. Schifitto G, Friedman JH, Oakes D ym. Fatigue in levodopa-naive subjects with Parkinson disease. Neurology 2008;71:481-5 «PMID: 18695158»PubMed
 123. Lou JS, Dimitrova DM, Park BS ym. Using modafinil to treat fatigue in Parkinson disease: a double-blind, placebo-controlled pilot study. Clin Neuropharmacol 2009;32:305-10 «PMID: 19620846»PubMed
 124. Martinez-Martin P, Catalan MJ, Benito-Leon J ym. Impact of fatigue in Parkinson's disease: the Fatigue Impact Scale for Daily Use (D-FIS). Qual Life Res 2006;15:597-606 «PMID: 16688493»PubMed
 125. Mendonça DA, Menezes K, Jog MS. Methylphenidate improves fatigue scores in Parkinson disease: a randomized controlled trial. Mov Disord 2007;22:2070-6 «PMID: 17674415»PubMed
 126. Devos D, Krystkowiak P, Clement F ym. Improvement of gait by chronic, high doses of methylphenidate in patients with advanced Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:470-5 «PMID: 17098845»PubMed
 127. Ondo WG, Dat Vuong K, Khan H ym. Daytime sleepiness and other sleep disorders in Parkinson's disease. Neurology 2001;57:1392-6 «PMID: 11673578»PubMed
 128. Hobson DE, Lang AE, Martin WR ym. Excessive daytime sleepiness and sudden-onset sleep in Parkinson disease: a survey by the Canadian Movement Disorders Group. JAMA 2002;287:455-63 «PMID: 11798367»PubMed
 129. Arnulf I, Leu-Semenescu S. Sleepiness in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2009;15:S101-4 «PMID: 20082966»PubMed
 130. Kumar R. Approved and investigational uses of modafinil : an evidence-based review. Drugs 2008;68:1803-39 «PMID: 18729534»PubMed
 131. Ondo WG, Fayle R, Atassi F ym. Modafinil for daytime somnolence in Parkinson's disease: double blind, placebo controlled parallel trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1636-9 «PMID: 16291885»PubMed
 132. Högl B, Saletu M, Brandauer E ym. Modafinil for the treatment of daytime sleepiness in Parkinson's disease: a double-blind, randomized, crossover, placebo-controlled polygraphic trial. Sleep 2002;25:905-9 «PMID: 12489899»PubMed
 133. Schlesinger I, Ravin PD. Dopamine agonists induce episodes of irresistible daytime sleepiness. Eur Neurol 2003;49:30-3 «PMID: 12464715»PubMed
 134. Contin M, Provini F, Martinelli P ym. Excessive daytime sleepiness and levodopa in Parkinson's disease: polygraphic, placebo-controlled monitoring. Clin Neuropharmacol 2003;26:115-8 «PMID: 12782912»PubMed
 135. Bares M, Kanovský P, Rektor I. Excessive daytime sleepiness and 'sleep attacks' induced by entacapone. Fundam Clin Pharmacol 2003;17:113-6 «PMID: 12588637»PubMed
 136. Lees AJ, Blackburn NA, Campbell VL. The nighttime problems of Parkinson's disease. Clin Neuropharmacol 1988;11:512-9 «PMID: 3233589»PubMed
 137. Scott B, Borgman A, Engler H ym. Gender differences in Parkinson's disease symptom profile. Acta Neurol Scand 2000;102:37-43 «PMID: 10893061»PubMed
 138. De Cock VC, Vidailhet M, Arnulf I. Sleep disturbances in patients with parkinsonism. Nat Clin Pract Neurol 2008;4:254-66 «PMID: 18398415»PubMed
 139. Eisensehr I, v Lindeiner H, Jäger M ym. REM sleep behavior disorder in sleep-disordered patients with versus without Parkinson's disease: is there a need for polysomnography? J Neurol Sci 2001;186:7-11 «PMID: 11412865»PubMed
 140. Postuma RB, Gagnon JF, Vendette M ym. Manifestations of Parkinson disease differ in association with REM sleep behavior disorder. Mov Disord 2008;23:1665-72 «PMID: 18709686»PubMed
 141. Jansen EN, Meerwaldtt JD. Madopar HBS in nocturnal symptoms of Parkinson's disease. Adv Neurol 1990;53:527-31 «PMID: 2239493»PubMed
 142. Stocchi F, Barbato L, Nordera G ym. Sleep disorders in Parkinson's disease. J Neurol 1998;245:S15-8 «PMID: 9617717»PubMed
 143. Tan A, Salgado M, Fahn S. Rapid eye movement sleep behavior disorder preceding Parkinson's disease with therapeutic response to levodopa. Mov Disord 1996;11:214-6 «PMID: 8684394»PubMed
 144. Fernandez HH, Wu CK, Ott BR. Pharmacotherapy of dementia with Lewy bodies. Expert Opin Pharmacother 2003;4:2027-37 «PMID: 14596656»PubMed
 145. Menza MA, Rosen RC. Sleep in Parkinson's disease. The role of depression and anxiety. Psychosomatics 1995;36:262-6 «PMID: 7638313»PubMed
 146. Dowling GA, Mastick J, Colling E ym. Melatonin for sleep disturbances in Parkinson's disease. Sleep Med 2005;6:459-66 «PMID: 16084125»PubMed
 147. Mizuno Y, Takubo H, Mizuta E ym. Malignant syndrome in Parkinson's disease: concept and review of the literature. Parkinsonism Relat Disord 2003;9:S3-9 «PMID: 12735909»PubMed
 148. Takubo H, Harada T, Hashimoto T ym. A collaborative study on the malignant syndrome in Parkinson's disease and related disorders. Parkinsonism Relat Disord 2003;9:S31-41 «PMID: 12735913»PubMed
 149. Selby G. Stereotactic surgery for the relief of Parkinson's disease. 2. An analysis of the results in a series of 303 patients (413 operations). J Neurol Sci 1967;5:343-75 «PMID: 4862131»PubMed
 150. Lenz FA, Normand SL, Kwan HC ym. Statistical prediction of the optimal site for thalamotomy in parkinsonian tremor. Mov Disord 1995;10:318-28 «PMID: 7651450»PubMed
 151. Siegfried J, Lippitz B. Chronic electrical stimulation of the VL-VPL complex and of the pallidum in the treatment of movement disorders: personal experience since 1982. Stereotact Funct Neurosurg 1994;62:71-5 «PMID: 7631091»PubMed
 152. Benabid AL, Pollak P, Louveau A ym. Combined (thalamotomy and stimulation) stereotactic surgery of the VIM thalamic nucleus for bilateral Parkinson disease. Appl Neurophysiol 1987;50:344-6 «PMID: 3329873»PubMed
 153. Lindvall O. Neural transplantation in Parkinson's disease. Kirjassa: Dunnett SB, Björklund A (toim.) Functional neural transplantation. New York: Raven Press, 1994;103-37
 154. Krack P, Benazzouz A, Pollak P ym. Treatment of tremor in Parkinson's disease by subthalamic nucleus stimulation. Mov Disord 1998;13:907-14 «PMID: 9827614»PubMed
 155. Benabid AL, Pollak P, Gao D ym. Chronic electrical stimulation of the ventralis intermedius nucleus of the thalamus as a treatment of movement disorders. J Neurosurg 1996;84:203-14 «PMID: 8592222»PubMed
 156. Ohye C, Narabayashi H. Physiological study of presumed ventralis intermedius neurons in the human thalamus. J Neurosurg 1979;50:290-7 «PMID: 370349»PubMed
 157. Laitinen LV, Bergenheim AT, Hariz MI. Leksell's posteroventral pallidotomy in the treatment of Parkinson's disease. J Neurosurg 1992;76:53-61 «PMID: 1727169»PubMed
 158. Gill SS, Heywood P. Bilateral dorsolateral subthalamotomy for advanced Parkinson's disease. Lancet 1997;350:1224 «PMID: 9652569»PubMed
 159. Limousin P, Pollak P, Benazzouz A ym. Effect of parkinsonian signs and symptoms of bilateral subthalamic nucleus stimulation. Lancet 1995;345:91-5 «PMID: 7815888»PubMed
 160. Deep-Brain Stimulation for Parkinson's Disease Study Group. Deep-brain stimulation of the subthalamic nucleus or the pars interna of the globus pallidus in Parkinson's disease. N Engl J Med 2001;345:956-63
 161. Krack P, Fraix V, Mendes A ym. Postoperative management of subthalamic nucleus stimulation for Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S188-97 «PMID: 11948776»PubMed
 162. Deuschl G, Herzog J, Kleiner-Fisman G ym. Deep brain stimulation: postoperative issues. Mov Disord 2006;21:S219-37 «PMID: 16810719»PubMed
 163. Volkmann J, Moro E, Pahwa R. Basic algorithms for the programming of deep brain stimulation in Parkinson's disease. Mov Disord 2006;21:S284-9 «PMID: 16810675»PubMed
 164. Thobois S, Corvaisier S, Mertens P ym. The timing of antiparkinsonian treatment reduction after subthalamic nucleus stimulation. Eur Neurol 2003;49:59-63 «PMID: 12464720»PubMed
 165. Krack P, Batir A, Van Blercom N ym. Five-year follow-up of bilateral stimulation of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson's disease. N Engl J Med 2003;349:1925-34 «PMID: 14614167»PubMed
 166. Freeman TB, Olanow CW, Hauser RA ym. Bilateral fetal nigral transplantation into the postcommissural putamen in Parkinson's disease. Ann Neurol 1995;38:379-88 «PMID: 7668823»PubMed
 167. Schüpbach WM, Maltête D, Houeto JL ym. Neurosurgery at an earlier stage of Parkinson disease: a randomized, controlled trial. Neurology 2007;68:267-71 «PMID: 17151341»PubMed
 168. Haapaniemi T, Erola T, Heikkinen E. Milloin Parkinsonin tautiin harkitaan leikkaushoitoa? Suom Lääkäril 2007;5:395-400
 169. Welter ML, Houeto JL, Tezenas du Montcel S ym. Clinical predictive factors of subthalamic stimulation in Parkinson's disease. Brain 2002;125:575-83 «PMID: 11872614»PubMed
 170. Heikkinen E, Erola T, Tuominen J ym. Parkinsonin taudin sähköstimulaatiohoito. Duodecim 2004;120:789-96 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo94188 »4 «PMID: 15154298»PubMed
 171. Erola T, Karinen P, Heikkinen E ym. Bilateral subthalamic nucleus stimulation improves health-related quality of life in Parkinsonian patients. Parkinsonism Relat Disord 2005;11:89-94 «PMID: 15734666»PubMed
 172. Erola T. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. A clinical study. Väitöskirja 2006. Acta Univ Ouluensis, Medica, ISSN 1796-2234. http://herkules.oulu.fi/isbn9514280709/
 173. Nieuwboer A, De Weerdt W, Dom R ym. The effect of a home physiotherapy program for persons with Parkinson's disease. J Rehabil Med 2001;33:266-72 «PMID: 11766956»PubMed
 174. Nieuwboer A, De Weerdt W, Dom R ym. Prediction of outcome of physiotherapy in advanced Parkinson's disease. Clin Rehabil 2002;16:886-93 «PMID: 12501951»PubMed
 175. Ellis T, de Goede CJ, Feldman RG ym. Efficacy of a physical therapy program in patients with Parkinson's disease: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2005;86:626-32 «PMID: 15827910»PubMed
 176. Frazzitta G, Maestri R, Uccellini D ym. Rehabilitation treatment of gait in patients with Parkinson's disease with freezing: a comparison between two physical therapy protocols using visual and auditory cues with or without treadmill training. Mov Disord 2009;24:1139-43 «PMID: 19370729»PubMed
 177. Dixon L, Duncan D, Johnson P ym. Occupational therapy for patients with Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD002813 «PMID: 17636709»PubMed
 178. Hackney ME, Earhart GM. Effects of dance on movement control in Parkinson's disease: a comparison of Argentine tango and American ballroom. J Rehabil Med 2009;41:475-81 «PMID: 19479161»PubMed
 179. Pacchetti C, Aglieri R, Mancini F ym. Active music therapy and Parkinson's disease: methods. Funct Neurol 1998;13:57-67 «PMID: 9584875»PubMed
 180. Pacchetti C, Mancini F, Aglieri R ym. Active music therapy in Parkinson's disease: an integrative method for motor and emotional rehabilitation. Psychosom Med 2000;62:386-93 «PMID: 10845352»PubMed
 181. Kuroda K, Tatara K, Takatorige T ym. Effect of physical exercise on mortality in patients with Parkinson's disease. Acta Neurol Scand 1992;86:55-9 «PMID: 1519475»PubMed
 182. Jöbges EM, Spittler-Schneiders H, Renner CI ym. Clinical relevance of rehabilitation programs for patients with idiopathic Parkinson syndrome. II: Symptom-specific therapeutic approaches. Parkinsonism Relat Disord 2007;13:203-13 «PMID: 17055766»PubMed
 183. Keus SH, Bloem BR, Hendriks EJ ym. Evidence-based analysis of physical therapy in Parkinson's disease with recommendations for practice and research. Mov Disord 2007;22:451-60; quiz 600 «PMID: 17133526»PubMed
 184. Secker DL, Brown RG. Cognitive behavioural therapy (CBT) for carers of patients with Parkinson's disease: a preliminary randomised controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:491-7 «PMID: 15774433»PubMed
 185. Hietaharju A, Keränen T, Honkaniemi J ym. Parkinson-potilaan hoitoketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Suom Lääkäril 2002;10:1149-52
 186. Jost WH, Brück C. Drug interactions in the treatment of Parkinson's disease. J Neurol 2002;249:III/24-9 «PMID: 12522568»PubMed
 187. Hely MA, Morris JG, Traficante R ym. The sydney multicentre study of Parkinson's disease: progression and mortality at 10 years. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;67:300-7 «PMID: 10449550»PubMed
 188. Aarsland D, Larsen JP, Tandberg E ym. Predictors of nursing home placement in Parkinson's disease: a population-based, prospective study. J Am Geriatr Soc 2000;48:938-42 «PMID: 10968298»PubMed
 189. Goetz CG, Stebbins GT. Risk factors for nursing home placement in advanced Parkinson's disease. Neurology 1993;43:2227-9 «PMID: 8232934»PubMed
 190. Mitchell SL, Kiely DK, Kiel DP ym. The epidemiology, clinical characteristics, and natural history of older nursing home residents with a diagnosis of Parkinson's disease. J Am Geriatr Soc 1996;44:394-9 «PMID: 8636583»PubMed
 191. Parashos SA, Maraganore DM, O'Brien PC ym. Medical services utilization and prognosis in Parkinson disease: a population-based study. Mayo Clin Proc 2002;77:918-25 «PMID: 12233925»PubMed
 192. Stacy M. Managing late complications of Parkinson's disease. Med Clin North Am 1999;83:469-81, vii «PMID: 10093588»PubMed
 193. Montgomery EB Jr, Lieberman A, Singh G ym. Patient education and health promotion can be effective in Parkinson's disease: a randomized controlled trial. PROPATH Advisory Board. Am J Med 1994;97:429-35 «PMID: 7977431»PubMed
 194. Adler CH, Sethi KD, Hauser RA ym. Ropinirole for the treatment of early Parkinson's disease. The Ropinirole Study Group. Neurology 1997;49:393-9 «PMID: 9270567»PubMed
 195. Antonini A, Isaias I, Canesi M ym. Duodenal levodopa infusion for advanced Parkinson’s disease: 12-month treatment outcome. Mov Disord 2007;22:1145-9
 196. Ashburn A, Fazakarley L, Ballinger C ym. A randomised controlled trial of a home based exercise programme to reduce the risk of falling among people with Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:678-84 «PMID: 17119004»PubMed
 197. Assessment report for Sifrol. EMEA/703892/2009
 198. Bracco F, Battaglia A, Chouza C ym. The long-acting dopamine receptor agonist cabergoline in early Parkinson's disease: final results of a 5-year, double-blind, levodopa-controlled study. CNS Drugs 2004;18:733-46 «PMID: 15330687»PubMed
 199. Bridgewater KJ, Sharpe MH. Trunk muscle performance in early Parkinson's disease. Phys Ther 1998;78:566-76 «PMID: 9626269»PubMed
 200. Brooks DJ, Abbott RJ, Lees AJ ym. A placebo-controlled evaluation of ropinirole, a novel D2 agonist, as sole dopaminergic therapy in Parkinson's disease. Clin Neuropharmacol 1998;21:101-7 «PMID: 9579296»PubMed
 201. Brooks DJ, Sagar H, UK-Irish Entacapone Study Group. Entacapone is beneficial in both fluctuating and non-fluctuating patients with Parkinson's disease: a randomised, placebo controlled, double blind, six month study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:1071-9 «PMID: 12876237»PubMed
 202. Burn D, Emre M, McKeith I ym. Effects of rivastigmine in patients with and without visual hallucinations in dementia associated with Parkinson's disease. Mov Disord 2006;21:1899-907 «PMID: 16960863»PubMed
 203. Caglar AT, Gurses HN, Mutluay FK ym. Effects of home exercises on motor performance in patients with Parkinson's disease. Clin Rehabil 2005;19:870-7 «PMID: 16323386»PubMed
 204. Cakit BD, Saracoglu M, Genc H ym. The effects of incremental speed-dependent treadmill training on postural instability and fear of falling in Parkinson's disease. Clin Rehabil 2007;21:698-705 «PMID: 17846069»PubMed
 205. Canning CG, Sherrington C, Lord SR ym. Exercise therapy for prevention of falls in people with Parkinson's disease: a protocol for a randomised controlled trial and economic evaluation. BMC Neurol 2009;9:4 «PMID: 19161631»PubMed
 206. Crosby NJ, Deane KH, Clarke CE. Amantadine for dyskinesia in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD003467 «PMID: 12804468»PubMed
 207. DA agonists -- ergot derivatives: bromocriptine: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S53-67 «PMID: 12211141»PubMed
 208. DA agonists -- non-ergot derivatives: pramipexole: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S93-7 «PMID: 12211148»PubMed
 209. DA agonists -- ergot derivatives: cabergoline: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S68-71 «PMID: 12211142»PubMed
 210. DA agonists -- non-ergot derivatives: ropinirole: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S98-102 «PMID: 12211149»PubMed
 211. DA agonists -- ergot derivatives: pergolide: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S79-82 «PMID: 12211145»PubMed
 212. DA agonists -- non-ergot derivatives: apomorphine: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S83-9 «PMID: 12211146»PubMed
 213. da Silva-Júnior FP, Braga-Neto P, Sueli Monte F ym. Amantadine reduces the duration of levodopa-induced dyskinesia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Parkinsonism Relat Disord 2005;11:449-52 «PMID: 16154788»PubMed
 214. Deane KH, Jones D, Ellis-Hill C ym. A comparison of physiotherapy techniques for patients with Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD002815 «PMID: 11279765»PubMed
 215. Deane KH, Spieker S, Clarke CE. Catechol-O-methyltransferase inhibitors for levodopa-induced complications in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD004554 «PMID: 15495119»PubMed
 216. Deane KH, Whurr R, Playford ED ym. Speech and language therapy for dysarthria in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2001;2:CD002812 «PMID: 11406044»PubMed
 217. Deane KH, Jones D, Playford ED ym. Physiotherapy for patients with Parkinson's Disease: a comparison of techniques. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD002817 «PMID: 11687029»PubMed
 218. Deane KH, Whurr R, Playford ED ym. Speech and language therapy for dysarthria in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2001;1:CD002812 «PMID: 11406044»PubMed
 219. Deuschl G, Schade-Brittinger C, Krack P ym. A randomized trial of deep-brain stimulation for Parkinson's disease. N Engl J Med 2006;355:896-908 «PMID: 16943402»PubMed
 220. Devos D, Dujardin K, Poirot I ym. Comparison of desipramine and citalopram treatments for depression in Parkinson's disease: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Mov Disord 2008;23:850-7 «PMID: 18311826»PubMed
 221. Duma CM, Jacques DB, Kopyov OV ym. Gamma knife radiosurgery for thalamotomy in parkinsonian tremor: a five-year experience. J Neurosurg 1998;88:1044-9 «PMID: 9609299»PubMed
 222. Elahi B, Elahi B, Chen R. Effect of transcranial magnetic stimulation on Parkinson motor function--systematic review of controlled clinical trials. Mov Disord 2009;24:357-63 «PMID: 18972549»PubMed
 223. Fahn S, Oakes D, Shoulson I ym. Levodopa and the progression of Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2498-508 «PMID: 15590952»PubMed
 224. Fox MW, Ahlskog JE, Kelly PJ. Stereotactic ventrolateralis thalamotomy for medically refractory tremor in post-levodopa era Parkinson's disease patients. J Neurosurg 1991;75:723-30 «PMID: 1919694»PubMed
 225. Shabnam GN, Th C, Kho D ym. Therapies for depression in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD003465 «PMID: 12917968»PubMed
 226. Giladi N, Boroojerdi B, Korczyn AD ym. Rotigotine transdermal patch in early Parkinson's disease: a randomized, double-blind, controlled study versus placebo and ropinirole. Mov Disord 2007;22:2398-404 «PMID: 17935234»PubMed
 227. Giller CA, Dewey RB, Ginsburg MI ym. Stereotactic pallidotomy and thalamotomy using individual variations of anatomic landmarks for localization. Neurosurgery 1998;42:56-62; discussion 62-5 «PMID: 9442504»PubMed
 228. Goetz CG, Koller WC, Poew W ym. Management of Parkinson’s disease: an evidence-based review. Mov Disord 2002;17:S1-166
 229. Goetz CG, Koller WC, Poewe W ym. Management of Parkinson's disease: An evidence-based review. Surgical treatment for Parkinson's disease: deep brain surgery. Mov Disord 2002;17:S128-47
 230. Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS ym. The effectiveness of exercise interventions for people with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord 2008;23:631-40 «PMID: 18181210»PubMed
 231. Hamada M, Ugawa Y, Tsuji S ym. High-frequency rTMS over the supplementary motor area for treatment of Parkinson's disease. Mov Disord 2008;23:1524-31 «PMID: 18548577»PubMed
 232. Hariz MI, Krack P, Alesch F ym. Multicentre European study of thalamic stimulation for parkinsonian tremor: a 6 year follow-up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:694-9 «PMID: 17898034»PubMed
 233. Hernán MA, Takkouche B, Caamaño-Isorna F ym. A meta-analysis of coffee drinking, cigarette smoking, and the risk of Parkinson's disease. Ann Neurol 2002;52:276-84 «PMID: 12205639»PubMed
 234. Hirsch MA, Toole T, Maitland CG ym. The effects of balance training and high-intensity resistance training on persons with idiopathic Parkinson's disease. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:1109-17 «PMID: 12917847»PubMed
 235. Honig H, Antonini A, Martinez-Martin P ym. Intrajejunal levodopa infusion in Parkinson's disease: a pilot multicenter study of effects on nonmotor symptoms and quality of life. Mov Disord 2009;24:1468-74 «PMID: 19425079»PubMed
 236. Hubble JP, Koller WC, Cutler NR ym. Pramipexole in patients with early Parkinson's disease. Clin Neuropharmacol 1995;18:338-47 «PMID: 8665547»PubMed
 237. Hughes AJ, Daniel SE, Lees AJ. Improved accuracy of clinical diagnosis of Lewy body Parkinson's disease. Neurology 2001;57:1497-9 «PMID: 11673599»PubMed
 238. Jankovic J, Cardoso F, Grossman RG ym. Outcome after stereotactic thalamotomy for parkinsonian, essential, and other types of tremor. Neurosurgery 1995;37:680-6; discussion 686-7 «PMID: 8559296»PubMed
 239. Jankovic J, Watts RL, Martin W ym. Transdermal rotigotine: double-blind, placebo-controlled trial in Parkinson disease. Arch Neurol 2007;64:676-82 «PMID: 17502466»PubMed
 240. Kamsma YPT, Brouwer WH, Lakke JPWF. Training of compensatory strategies for impaired gross motor skills in patients with Parkinson’s disease. Physiother Theory Pract 1995,11:209-29
 241. Koller W, Pahwa R, Busenbark K ym. High-frequency unilateral thalamic stimulation in the treatment of essential and parkinsonian tremor. Ann Neurol 1997;42:292-9 «PMID: 9307249»PubMed
 242. Korczyn AD, Brunt ER, Larsen JP ym. A 3-year randomized trial of ropinirole and bromocriptine in early Parkinson's disease. The 053 Study Group. Neurology 1999;53:364-70 «PMID: 10430427»PubMed
 243. Kurth MC, Tetrud JW, Tanner CM ym. Double-blind, placebo-controlled, crossover study of duodenal infusion of levodopa/carbidopa in Parkinson's disease patients with 'on-off' fluctuations. Neurology 1993;43:1698-703 «PMID: 8414015»PubMed
 244. Lees AJ. Evidence-based efficacy comparion of tolcapone and entacapone as adjunctive therapy in Parkinson’s disease. CNS Neurosci Ther 2008;14:83-93
 245. LeWitt PA, Lyons KE, Pahwa R ym. Advanced Parkinson disease treated with rotigotine transdermal system: PREFER Study. Neurology 2007;68:1262-7 «PMID: 17438216»PubMed
 246. Limousin P, Krack P, Pollak P ym. Electrical stimulation of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson's disease. N Engl J Med 1998;339:1105-11 «PMID: 9770557»PubMed
 247. Macleod AD, Counsell CE, Ives N ym. Monoamine oxidase B inhibitors for early Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004898 «PMID: 16034956»PubMed
 248. Mehrholz J, Friis R, Kugler J ym. Treadmill training for patients with Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD007830 «PMID: 20091652»PubMed
 249. Menza M, Dobkin RD, Marin H ym. A controlled trial of antidepressants in patients with Parkinson disease and depression. Neurology 2009;72:886-92 «PMID: 19092112»PubMed
 250. Morris ME, Iansek R, Kirkwood B. A randomized controlled trial of movement strategies compared with exercise for people with Parkinson's disease. Mov Disord 2009;24:64-71 «PMID: 18942100»PubMed
 251. Nieuwboer A, Kwakkel G, Rochester L ym. Cueing training in the home improves gait-related mobility in Parkinson's disease: the RESCUE trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:134-40 «PMID: 17229744»PubMed
 252. Nijhawan SR, Banks SJ, Aziz TZ ym. Changes in cognition and health-related quality of life with unilateral thalamotomy for Parkinsonian tremor. J Clin Neurosci 2009;16:44-50 «PMID: 19019683»PubMed
 253. Nyholm D, Askmark H, Gomes-Trolin C ym. Optimizing levodopa pharmacokinetics: intestinal infusion versus oral sustained-release tablets. Clin Neuropharmacol 2003;26:156-63 «PMID: 12782919»PubMed
 254. Nyholm D, Lewander T, Johansson A ym. Enteral levodopa/carbidopa infusion in advanced Parkinson disease: long-term exposure. Clin Neuropharmacol 2008;31:63-73 «PMID: 18382177»PubMed
 255. Nyholm D, Nilsson Remahl AI, Dizdar N ym. Duodenal levodopa infusion monotherapy vs oral polypharmacy in advanced Parkinson disease. Neurology 2005;64:216-23 «PMID: 15668416»PubMed
 256. Okabe S, Ugawa Y, Kanazawa I ym. 0.2-Hz repetitive transcranial magnetic stimulation has no add-on effects as compared to a realistic sham stimulation in Parkinson's disease. Mov Disord 2003;18:382-8 «PMID: 12671943»PubMed
 257. Olanow CW, Brin MF, Obeso JA. The role of deep brain stimulation as a surgical treatment for Parkinson's disease. Neurology 2000;55:S60-6 «PMID: 11188977»PubMed
 258. Olanow CW, Rascol O, Hauser R ym. A double-blind, delayed-start trial of rasagiline in Parkinson's disease. N Engl J Med 2009;361:1268-78 «PMID: 19776408»PubMed
 259. Onofrj M, Thomas A, Iacono D ym. Switch-over from tolcapone to entacapone in severe Parkinson's disease patients. Eur Neurol 2001;46:11-6 «PMID: 11455177»PubMed
 260. Pahwa R, Stacy MA, Factor SA ym. Ropinirole 24-hour prolonged release: randomized, controlled study in advanced Parkinson disease. Neurology 2007;68:1108-15 «PMID: 17404192»PubMed
 261. Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO study. Arch Neurol 2005;62:241-8 «PMID: 15710852»PubMed
 262. Parkinson Study Group. A controlled trial of rasagiline in early Parkinson disease: the TEMPO Study. Arch Neurol 2002;59:1937-43 «PMID: 12470183»PubMed
 263. Parkinson Study Group. A controlled trial of rotigotine monotherapy in early Parkinson's disease. Arch Neurol 2003;60:1721-8 «PMID: 14676046»PubMed
 264. Safety and efficacy of pramipexole in early Parkinson disease. A randomized dose-ranging study. Parkinson Study Group. JAMA 1997;278:125-30 «PMID: 9214527»PubMed
 265. Poewe W and EXPRESS Study Group. Long-term benefits of rivastigmine in dementia associated with Parkinson's disease: An open-label extension study. Neurology 2005;64:P02
 266. Poewe WH, Rascol O, Quinn N ym. Efficacy of pramipexole and transdermal rotigotine in advanced Parkinson's disease: a double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet Neurol 2007;6:513-20 «PMID: 17509486»PubMed
 267. Pollak P, Benabid AL, Limousin P ym. Chronic intracerebral stimulation in Parkinson's disease. Adv Neurol 1997;74:213-20 «PMID: 9348416»PubMed
 268. Qutubuddin AA, Cifu DX, Armistead-Jehle P ym. A comparison of computerized dynamic posturography therapy to standard balance physical therapy in individuals with Parkinson's disease: a pilot study. NeuroRehabilitation 2007;22:261-5 «PMID: 17971615»PubMed
 269. Ramig LO, Sapir S, Countryman S ym. Intensive voice treatment (LSVT) for patients with Parkinson's disease: a 2 year follow up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;71:493-8 «PMID: 11561033»PubMed
 270. Rascol O, Brooks DJ, Brunt ER ym. Ropinirole in the treatment of early Parkinson's disease: a 6-month interim report of a 5-year levodopa-controlled study. 056 Study Group. Mov Disord 1998;13:39-45 «PMID: 9452324»PubMed
 271. Schuurman PR, Bosch DA, Bossuyt PM ym. A comparison of continuous thalamic stimulation and thalamotomy for suppression of severe tremor. N Engl J Med 2000;342:461-8 «PMID: 10675426»PubMed
 272. Shannon KM, Bennett JP Jr, Friedman JH. Efficacy of pramipexole, a novel dopamine agonist, as monotherapy in mild to moderate Parkinson's disease. The Pramipexole Study Group. Neurology 1997;49:724-8 «PMID: 9305331»PubMed
 273. Spielman JL, Borod JC, Ramig LO. The effects of intensive voice treatment on facial expressiveness in Parkinson disease: preliminary data. Cogn Behav Neurol 2003;16:177-88 «PMID: 14501539»PubMed
 274. Staal-Schreinemachers AL, Wesseling H, Kamphuis DJ ym. Low-dose bromocriptine therapy in Parkinson's disease: double-blind, placebo-controlled study. Neurology 1986;36:291-3 «PMID: 3511405»PubMed
 275. Stallibrass C, Sissons P, Chalmers C. Randomized controlled trial of the Alexander technique for idiopathic Parkinson's disease. Clin Rehabil 2002;16:695-708 «PMID: 12428818»PubMed
 276. Talati R, Baker WL, Patel AA ym. Adding a dopamine agonist to preexisting levodopa therapy vs. levodopa therapy alone in advanced Parkinson's disease: a meta analysis. Int J Clin Pract 2009;63:613-23 «PMID: 19222614»PubMed
 277. Tamir R, Dickstein R, Huberman M. Integration of motor imagery and physical practice in group treatment applied to subjects with Parkinson's disease. Neurorehabil Neural Repair 2007;21:68-75 «PMID: 17172556»PubMed
 278. Tavella A, Bergamasco B, Bosticco E ym. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease: long-term follow-up. Neurol Sci 2002;23:S111-2 «PMID: 12548368»PubMed
 279. Entacapone to Tolcapone Switch Study Investigators. Entacapone to tolcapone switch: Multicenter double-blind, randomized, active-controlled trial in advanced Parkinson's disease. Mov Disord 2007;22:14-9 «PMID: 17089403»PubMed
 280. van Hilten JJ, Ramaker CC, Stowe R ym. Bromocriptine versus levodopa in early Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD002258 «PMID: 17943771»PubMed
 281. Watts RL, Jankovic J, Waters C ym. Randomized, blind, controlled trial of transdermal rotigotine in early Parkinson disease. Neurology 2007;68:272-6 «PMID: 17202432»PubMed
 282. Weaver FM, Follett K, Stern M ym. Bilateral deep brain stimulation vs best medical therapy for patients with advanced Parkinson disease: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301:63-73 «PMID: 19126811»PubMed
 283. Witt K, Daniels C, Reiff J ym. Neuropsychological and psychiatric changes after deep brain stimulation for Parkinson's disease: a randomised, multicentre study. Lancet Neurol 2008;7:605-14 «PMID: 18538636»PubMed
 284. Woods SP, Fields JA, Tröster AI. Neuropsychological sequelae of subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson's disease: a critical review. Neuropsychol Rev 2002;12:111-26 «PMID: 12371602»PubMed