Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus)
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 30.05.2016   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Anestesiologia ja tehohoito, Kliininen neurofysiologia, Lastenneurologia, Lastentaudit, Neurologia, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus)

Käypä hoito
30.5.2016
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

 • Pitkittynyt epileptinen kohtaus on hengenvaarallinen hätätilanne, joka vaatii välitöntä hoitoa.
 • Yli 5 minuuttia kestänyttä epileptistä kohtausta on hoidettava kuten uhkaavaa status epilepticusta.
 • Hoitovaste heikkenee kohtauksen pitkittyessä. Ennusteeseen voidaan vaikuttaa mahdollisimman tehokkaalla varhaisella hoidolla.
 • Kuolleisuus ja vammautumisen riski suurenevat, kun epileptinen kohtaus on kestänyt yli 30 minuuttia.
 • Ensi- ja toisen vaiheen lääkehoitoon vastaamattoman status epilepticuksen arvioinnissa ja hoidossa on hyötyä EEG-tutkimuksesta.
 • Pitkittyneen epileptisen kohtauksen etiologia on selvitettävä.
 • Tehokas hoito kolmanteen vaiheeseen on riittävän syvä anestesia ja EEG-monitoroinnin hyödyntäminen paikassa, jossa verenkierron seuranta ja ventilaattorihoito ovat mahdollisia (teho- tai valvontaosasto).
 • Status epilepticuksen ilmaantuvuutta voidaan vähentää epilepsian tehokkaalla hoidolla.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on
  • antaa yhteinen suositus lasten ja aikuisten status epilepticuksen hoidosta ja tehostaa pitkittyneiden epileptisten kohtauksien hoitoa
  • kuvata toimiva hoitoketju ensihoidosta teho-osastolle.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat lasten ja aikuisten pitkittyneiden epileptisten kohtausten välittömään ensihoitoon ja potilaiden kuljetukseen osallistuvat työntekijät ja perusterveydenhuollon henkilökunta sekä status epilepticusta erikoissairaanhoidossa hoitavat lääkärit ja muut työntekijät.

Aiheen rajaus

 • Vastasyntyneiden (alle kuukauden ikäisten) kohtausoireet on rajattu tämän suosituksen ulkopuolelle, koska niiden etiologia, tyypit, diagnostiikka ja ennuste ovat oleellisesti erilaiset kuin muissa ikäryhmissä.

Määritelmät

Ilmaantuvuus

Pitkittyneen epileptisen kohtauksen ennuste

Etiologia

Akuuttien symptomaattisten kohtausten profylaksia teho-osastolla

Status epilepticuksen tyypit

Tajuttomuus-kouristuskohtauksina ilmenevä status epilepticus

Poissaolokohtauksina (absence) ilmenevä status epilepticus

Myoklonisina kohtauksina ilmenevä status epilepticus

 • Myoklonisina kohtauksina ilmenevä status epilepticus liittyy useimmiten yleistyneisiin epilepsiaoireyhtymiin, kuten eteneviin myoklonusepilepsioihin.
 • Potilaalla esiintyy massiivisten molemminpuolisten myoklonioiden pitkittyneitä sarjoja ilman tajunnan heikkenemistä.
 • EEG:ssä todetaan piikki-hidasaalto- ja monipiikki-hidasaaltopurkauksia.
 • Etenevässä myoklonusepilepsiassa esiintyy myös hankalaa subkortikaalista myokloniaa ilman selvää EEG-korrelaatiota.
 • On tärkeää erottaa myoklonisina kohtauksina ilmenevä status epilepticus, jossa tajunta siis säilyy normaalina, tajuttomuus-kouristuskohtauksin ilmenevästä status epilepticuksesta, sillä tilojen lääkehoidot eroavat osittain toisistaan. Ks. kohta Status epilepticuksen tyypin vaikutus toisen vaiheen lääkityksen valintaan «»2.
 • Myokloninen status epilepticus voi ilmetä myös vaikeisiin aivovaurioihin, kuten anoksiseen tai hypoksiseen aivovaurioon, liittyvinä multifokaalisina myoklonioina, joista kärsivän potilaan ennuste on huono ja joiden hoito ei yleensä paranna ennustetta. Ennustearviota on syytä kuitenkin tehdä tarvittaessa EEG:n ja herätepotentiaalitutkimusten avulla «Dragancea I, Backman S, Westhall E ym. Outcome following postanoxic status epilepticus in patients with targeted temperature management after cardiac arrest. Epilepsy Behav 2015;49:173-7 »11.

Paikallisalkuisina tajunnanhämärtymiskohtauksina ilmenevä status epilepticus

 • Paikallisalkuisina tajunnanhämärtymiskohtauksina ilmenevä status epilepticus alkaa usein sarjana erillisiä kohtauksia.
 • Tilanteen pitkittyessä potilas reagoi yhä huonommin ympäristöön kohtausten välillä, minkä lisäksi hänellä esiintyy muita oireita, kuten automatismeja, toimintojen pysähtymistä tai puhehäiriöitä.
 • Paikallisalkuisina tajunnanhämärtymiskohtauksina ilmenevä status epilepticus on siis usein syklinen tila, jossa täydellinen reagoimattomuus ja osittainen reagointi vuorottelevat. EEG:n purkaustoiminta korreloi näihin kliinisen tilan vaihteluihin.
 • Tämän tautimuodon diagnostiikka ja erottaminen poissaolokohtauksin ilmenevästä status epilepticuksesta onnistuu usein vain EEG-rekisteröinnin avulla.
 • Tila ei uhkaa vitaalitoimintoja yhtä nopeasti kuin kouristuksin ilmenevä status epilepticus, mutta hoitamattomana sen pitkäaikaisennuste on samanlainen «Kaplan PW. Prognosis in non-convulsive status epilepticus. Kirjassa: Prognosis of epilepsies. Jallon P, Berg A, Dulac O, Hauser A (toim.). John Libbey Eurotext, 2003:311-25»10.

Paikallisalkuisina kohtauksina ilman tajunnanhäiriötä ilmenevä status epilepticus

 • Paikallisalkuisina kohtauksina ilman tajunnanhäiriötä ilmenevä status epilepticus on tila, jossa paikallinen epileptinen aktiivisuus aiheuttaa jatkuvia motorisia, somatosensorisia tai esimerkiksi afasiaoireita.
 • Tilaan ei liity tajunnan heikentymistä.
 • EEG:ssä näkyy ainoastaan paikallinen purkaustoiminta tai se voi olla normaali, jos poikkeava purkaustoiminta rajoittuu hyvin pienelle isoaivokuoren alueelle.
 • Tila ei yleensä uhkaa välittömästi henkeä, mutta sen pitkäaikaisennuste riippuu etiologisesta tekijästä (aivokasvain, enkefaliitti, aivoabsessi).
 • Näissä tilanteissa on tärkeää sulkea kuvantamistutkimuksilla pois välitöntä kirurgista hoitoa vaativat syyt.

Hoidon tavoite

 • Hoidon ensisijaisena tavoitteena on kliinisten kohtausoireiden ja aivojen poikkeavan sähköisen purkaustoiminnan mahdollisimman nopea lopettaminen (taulukko «Status epilepticuksen hoidon tavoitteet.»1).
 • Status epilepticuksen mahdollisimman nopea ja tehokas hoito on tärkeää, sillä kouristuksellisen status epilepticuksen kestettyä yli 30 minuuttia elimistön (kuten aivosolujen) vauriot alkavat olla korjaantumattomia ja kuolleisuus lisääntyy.
Taulukko 1. Status epilepticuksen hoidon tavoitteet.
 • vitaalitoimintojen turvaaminen
 • kliinisten kohtausoireiden ja aivojen poikkeavan sähköisen purkaustoiminnan mahdollisimman nopea lopettaminen
 • kohtausoireiden uusiutumisen esto
 • systeemisten komplikaatioiden toteaminen ja hoito
 • etiologisten tekijöiden selvittäminen ja hoito
 • kuolleisuuden ja toimintakykyä rajoittavien jälkioireiden minimointi

Epilepsiakohtausten ensiapu

Taulukko 2. Bukkaalisen ja intranasaalisen midatsolaamin annos painon mukaan ensiapulääkkeenä pitkittyneen epileptisen kohtauksen hoidossa.
Paino (Ikä) Annos
<10 kg (3−12 kk) 2,5 mg
11−20 kg (1−5 v) 5 mg
21−40 kg (>5−10 v) 7,5 mg
Yli 40 kg (>10 v ja aikuiset) 10 mg

Yhteydenotto ensihoitojärjestelmään

 • Jos epilepsiapotilaan kohtaus kestää yli 5 minuuttia, toistuu ilman tajunnan korjaantumista tai pitkittyy yli hoitavan lääkärin kanssa sovitun ajan, tulee soittaa hätäkeskuksen numeroon 112.
 • Julkisella paikalla tapahtuvan tai tuntemattomasta syystä johtuvan tajuttomuus-kouristuskohtauksen yhteydessä silminnäkijän tulee heti soittaa numeroon 112.
  • Näissä tilanteissa hätäkeskuksen tulee arvioida tilanne Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen riskinarvion mukaan ja lähettää paikalle tarkoituksenmukaisin ensihoitoyksikkö ja tarvittaessa lääkäriyksikkö.
 • Jos soittaja tietää kouristelevan potilaan sairastavan epilepsiaa ja on nähnyt tämän aikaisemmin kouristelevan, hälytyspäivystäjä voi antaa ohjeita potilaan vammautumisen ehkäisemiseksi ja mahdollisuuksien mukaan opastaa soittajaa antamaan potilaalle tämän kotikäyttöön tarkoitettua ensiapulääkettä (rektaalista diatsepaamia tai bukkaalista midatsolaamia), ellei sitä vielä ole tehty.
 • Päivystyksellinen arvio on aina aiheellinen ensimmäisen kouristelukohtauksen jälkeen riippumatta potilaan voinnista kohtauksen jälkeen.
  • Päivystävä lääkäri arvioi tällöin, suoritetaanko tarvittavat jatkotutkimukset heti vai myöhemmin kiireellisinä polikliinisesti.

Kouristelevan potilaan ensihoito

 • Jos potilas kouristelee edelleen ensihoitohenkilöstön saapuessa paikalle,
  • hoito aloitetaan peruselintoimintojen arvioimisella ja turvaamisella
  • aloitetaan lisähapen anto maskilla
  • hengityksen avustamiseen tulee varautua kouristuksen pitkittyessä
  • kouristelun loputtua potilas asetetaan kylkiasentoon ja varmistetaan samalla hengityksen riittävyys
  • suoniyhteys avataan mahdollisimman nopeasti, ja samalla otetaan verinäyte veren glukoosipitoisuuden mittausta varten
  • infuusionesteeksi sopivat fysiologinen keittosuolaliuos tai Ringerin liuoksen tyyppiset liuokset.

Ensivaiheen lääkehoito sairaalassa ja sairaalan ulkopuolella ensihoidossa

Hoitovasteen arviointi ensimmäisen vaiheen lääkityksen jälkeen

 • Jos kohtaukset eivät lopu tai ne uusiutuvat ensivaiheen lääkityksen jälkeen, aloitetaan toisen vaiheen lääkehoito.
  • Kaikissa tapauksissa tulee arvioida kohtausten uusiutumisen riski.
  • Jos riski on suuri, potilas tarvitsee ensivaiheen lääkitystä pidempivaikutteisen lääkehoidon.
   • Hoidossa annetaan kyllästysannos toisen vaiheen lääkettä (fosfenytoiinia tai fenobarbitaalia) suoneen. Ks. poikkeukset toisen vaiheen lääkevalintaan myöhemmin.
 • Tavallisilla suun kautta annettavilla epilepsialääkkeillä tavoitepitoisuuksia ei saavuteta riittävän nopeasti «Swadron SP, Rudis MI, Azimian K ym. A comparison of phenytoin-loading techniques in the emergency department. Acad Emerg Med 2004;11:244-52 »12.
 • Jos potilas on saanut saman vuorokauden aikana kolme yleistynyttä tajuttomuus-kouristuskohtausta, tilanteeseen on suhtauduttava samoin kuin uhkaavaan status epilepticukseen
  • Epilepsialääkitys kannattaa yleensä aloittaa antamalla kyllästysannos toisen vaiheen lääkettä, ellei potilaan epilepsian vaikeahoitoisuuden vuoksi häntä hoitavan lääkärin kanssa ole sovittu toisin.

Toisen vaiheen lääkehoito sairaalassa

Toisen vaiheen lääkehoito sairaalan ulkopuolella

Hoitovasteen arviointi toisen vaiheen lääkityksen jälkeen

EEG-tutkimus

Status epilepticuksen tyypin vaikutus toisen vaiheen lääkityksen valintaan

Jatkohoito ja kolmannen vaiheen hoito sairaalassa

Jatkohoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus) Käypä hoito -suosituksen historiatiedot «Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»5.

Puheenjohtaja:

Reetta Kälviäinen, professori, ylilääkäri; KYS:n neurologian klinikka

Jäsenet:

Stepani Bendel, LT, erikoislääkäri; KYS:n päivystys ja tehohoito

Henna Jonsson, LL, erikoislääkäri; HYKS:n lastenneurologian klinikka

Tapani Keränen, dosentti, ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jouni Kurola, dosentti, ylilääkäri; KYS:n anestesiologian ja tehohoidon klinikka

Tapani Salmi, dosentti, osastonylilääkäri; HYKS:n Meilahden sairaalan kliinisen neurofysiologian osasto

Arja Tuunainen, dosentti, kliinisen neurofysiologian ja psykiatrian erikoislääkäri, Käypä hoito -toimittaja

Asiantuntijat:

Päivi Hirsso, LT, avoterveydenhuollon ylilääkäri; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö

Matti Kotila, LL, sisätautien ylilääkäri, kardiologi; Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seppo Soinila, professori; Turun yliopisto, neurologian klinikka

Sidonnaisuudet

Stepani Bendel: Ei sidonnaisuuksia

Henna Jonsson: Luentopalkkio (UCB)

Tapani Keränen: Ei sidonnaisuuksia

Jouni Kurola: Ei sidonnaisuuksia

Reetta Kälviäinen: Apuraha (Saastamoisen säätiö, Suomen Akatemia, Vaajasalon säätiö), Asiantuntijapalkkio (Eisai, Epilepsialiitto, Fennomedical, GW Pharmaceuticals, Pfizer, Sage, UCB Pharma), Luentopalkkio (Eisai, Fennomedical, Orion, UCB Pharma), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Eisai, Epilepsialiitto, UCB Pharma), Muu palkkio (Eisai, UCB Pharma). Euroopan Neurologia-Akatemian Epilepsiapaneelin toinen puheenjohtaja 2014 alkaen. Toiminut European Brain Council järjestön Suomen vastaavan järjestön Suomen Aivot ry:n puheenjohtajana 2012–2014 lähtien. Suomen Epilepsiaseuran puheenjohtaja 2015 alkaen.

Tapani Salmi: Ei sidonnaisuuksia

Arja Tuunainen: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»2

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W ym. Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005;46:470-2 «PMID: 15816939»PubMed
 2. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D ym. A definition and classification of status epilepticus--Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. Epilepsia 2015;56:1515-23 «PMID: 26336950»PubMed
 3. Shorvon S, Ferlisi M. The treatment of super-refractory status epilepticus: a critical review of available therapies and a clinical treatment protocol. Brain 2011;134:2802-18 «PMID: 21914716»PubMed
 4. Kantanen AM, Reinikainen M, Parviainen I ym. Incidence and mortality of super-refractory status epilepticus in adults. Epilepsy Behav 2015;49:131-4 «PMID: 26141934»PubMed
 5. DeLorenzo RJ, Hauser WA, Towne AR ym. A prospective, population-based epidemiologic study of status epilepticus in Richmond, Virginia. Neurology 1996;46:1029-35 «PMID: 8780085»PubMed
 6. Eriksson KJ, Koivikko MJ. Status epilepticus in children: aetiology, treatment, and outcome. Dev Med Child Neurol 1997;39:652-8 «PMID: 9352725»PubMed
 7. DeLorenzo RJ, Pellock JM, Towne AR ym. Epidemiology of status epilepticus. J Clin Neurophysiol 1995;12:316-25 «PMID: 7560020»PubMed
 8. Leypoldt F, Armangue T, Dalmau J. Autoimmune encephalopathies. Ann N Y Acad Sci 2015;1338:94-114 «PMID: 25315420»PubMed
 9. Bhatnagar M, Shorvon S. Genetic mutations associated with status epilepticus. Epilepsy Behav 2015;49:104-10 «PMID: 25982265»PubMed
 10. Kaplan PW. Prognosis in non-convulsive status epilepticus. Kirjassa: Prognosis of epilepsies. Jallon P, Berg A, Dulac O, Hauser A (toim.). John Libbey Eurotext, 2003:311-25
 11. Dragancea I, Backman S, Westhall E ym. Outcome following postanoxic status epilepticus in patients with targeted temperature management after cardiac arrest. Epilepsy Behav 2015;49:173-7 «PMID: 26117526»PubMed
 12. Swadron SP, Rudis MI, Azimian K ym. A comparison of phenytoin-loading techniques in the emergency department. Acad Emerg Med 2004;11:244-52 «PMID: 15001403»PubMed
 13. Ramael S, Daoust A, Otoul C ym. Levetiracetam intravenous infusion: a randomized, placebo-controlled safety and pharmacokinetic study. Epilepsia 2006;47:1128-35 «PMID: 16886975»PubMed
 14. Hynynen J, Komulainen T, Tukiainen E ym. Acute liver failure after valproate exposure in patients with POLG1 mutations and the prognosis after liver transplantation. Liver Transpl 2014;20:1402-12 «PMID: 25065347»PubMed
 15. Dutta S, Cloyd JC, Granneman GR ym. Oral/intravenous maintenance dosing of valproate following intravenous loading: a simulation. Epilepsy Res 2003;53:29-38 «PMID: 12576165»PubMed
 16. Höfler J, Trinka E. Lacosamide as a new treatment option in status epilepticus. Epilepsia 2013;54:393-404 «PMID: 23293881»PubMed
 17. Mayer SA, Claassen J, Lokin J ym. Refractory status epilepticus: frequency, risk factors, and impact on outcome. Arch Neurol 2002;59:205-10 «PMID: 11843690»PubMed
 18. Claassen J, Hirsch LJ, Emerson RG ym. Treatment of refractory status epilepticus with pentobarbital, propofol, or midazolam: a systematic review. Epilepsia 2002;43:146-53 «PMID: 11903460»PubMed
 19. Treiman DM, Meyers PD, Walton NY ym. A comparison of four treatments for generalized convulsive status epilepticus. Veterans Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group. N Engl J Med 1998;339:792-8 «PMID: 9738086»PubMed
 20. Herman ST, Abend NS, Bleck TP ym. Consensus statement on continuous EEG in critically ill adults and children, part I: indications. J Clin Neurophysiol 2015;32:87-95 «PMID: 25626778»PubMed
 21. Bleck TP. Status epilepticus and the use of continuous EEG monitoring in the intensive care unit. Continuum (Minneap Minn) 2012;18:560-78 «PMID: 22810249»PubMed
 22. Towne AR, Waterhouse EJ, Boggs JG ym. Prevalence of nonconvulsive status epilepticus in comatose patients. Neurology 2000;54:340-5 «PMID: 10668693»PubMed
 23. DeLorenzo RJ, Waterhouse EJ, Towne AR ym. Persistent nonconvulsive status epilepticus after the control of convulsive status epilepticus. Epilepsia 1998;39:833-40 «PMID: 9701373»PubMed
 24. Parviainen I, Uusaro A, Kälviäinen R ym. High-dose thiopental in the treatment of refractory status epilepticus in intensive care unit. Neurology 2002;59:1249-51 «PMID: 12391357»PubMed
 25. Muraja-Murro A, Mervaala E, Westeren-Punnonen S ym. Forehead EEG electrode set versus full-head scalp EEG in 100 patients with altered mental state. Epilepsy Behav 2015;49:245-9 «PMID: 25997637»PubMed
 26. Genton P, Gelisse P, Thomas P ym. Do carbamazepine and phenytoin aggravate juvenile myoclonic epilepsy? Neurology 2000;55:1106-9 «PMID: 11071486»PubMed
 27. Panayiotopoulos CP. Typical absence seizures and their treatment. Arch Dis Child 1999;81:351-5 «PMID: 10490445»PubMed
 28. Perucca E, Gram L, Avanzini G ym. Antiepileptic drugs as a cause of worsening seizures. Epilepsia 1998;39:5-17 «PMID: 9578007»PubMed
 29. Vasile B, Rasulo F, Candiani A ym. The pathophysiology of propofol infusion syndrome: a simple name for a complex syndrome. Intensive Care Med 2003;29:1417-25 «PMID: 12904852»PubMed
 30. Turcant A, Delhumeau A, Premel-Cabic A ym. Thiopental pharmacokinetics under conditions of long-term infusion. Anesthesiology 1985;63:50-4 «PMID: 4014770»PubMed
 31. Strzelczyk A, Klein KM, Willems LM ym. Brivaracetam in the treatment of focal and idiopathic generalized epilepsies and of status epilepticus. Expert Rev Clin Pharmacol 2016;9:637-45 «PMID: 26891946»PubMed
 32. Deckers CL, Knoester PD, de Haan GJ ym. Selection criteria for the clinical use of the newer antiepileptic drugs. CNS Drugs 2003;17:405-21 «PMID: 12697000»PubMed
 33. Rohracher A, Höfler J, Kalss G ym. Perampanel in patients with refractory and super-refractory status epilepticus in a neurological intensive care unit. Epilepsy Behav 2015;49:354-8 «PMID: 25962657»PubMed
 34. Alldredge BK, Gelb AM, Isaacs SM ym. A comparison of lorazepam, diazepam, and placebo for the treatment of out-of-hospital status epilepticus. N Engl J Med 2001;345:631-7 «PMID: 11547716»PubMed
 35. Atmaca MM, Orhan EK, Bebek N ym. Intravenous levetiracetam treatment in status epilepticus: A prospective study. Epilepsy Res 2015;114:13-22 «PMID: 26088881»PubMed
 36. Battino D, Estienne M, Avanzini G. Clinical pharmacokinetics of antiepileptic drugs in paediatric patients. Part I: Phenobarbital, primidone, valproic acid, ethosuximide and mesuximide. Clin Pharmacokinet 1995;29:257-86 «PMID: 8549027»PubMed
 37. Boucher BA, Feler CA, Dean JC ym. The safety, tolerability, and pharmacokinetics of fosphenytoin after intramuscular and intravenous administration in neurosurgery patients. Pharmacotherapy 1996;16:638-45 «PMID: 8840370»PubMed
 38. Bray RJ. Propofol infusion syndrome in children. Paediatr Anaesth 1998;8:491-9 «PMID: 9836214»PubMed
 39. Brigo F, Nardone R, Tezzon F ym. Nonintravenous midazolam versus intravenous or rectal diazepam for the treatment of early status epilepticus: A systematic review with meta-analysis. Epilepsy Behav 2015;49:325-36 «PMID: 25817929»PubMed
 40. Brigo F, Storti M, Del Felice A ym. IV Valproate in generalized convulsive status epilepticus: a systematic review. Eur J Neurol 2012;19:1180-91 «PMID: 22182304»PubMed
 41. Bryant AE 3rd, Dreifuss FE. Valproic acid hepatic fatalities. III. U.S. experience since 1986. Neurology 1996;46:465-9 «PMID: 8614514»PubMed
 42. Cereghino JJ, Cloyd JC, Kuzniecky RI ym. Rectal diazepam gel for treatment of acute repetitive seizures in adults. Arch Neurol 2002;59:1915-20 «PMID: 12470180»PubMed
 43. Chakravarthi S, Goyal MK, Modi M ym. Levetiracetam versus phenytoin in management of status epilepticus. J Clin Neurosci 2015;22:959-63 «PMID: 25899652»PubMed
 44. Chamberlain JM, Okada P, Holsti M ym. Lorazepam vs diazepam for pediatric status epilepticus: a randomized clinical trial. JAMA 2014;311:1652-60 «PMID: 24756515»PubMed
 45. Cranford RE, Leppik IE, Patrick B ym. Intravenous phenytoin: clinical and pharmacokinetic aspects. Neurology 1978;28:874-80 «PMID: 567761»PubMed
 46. Cremer OL, Moons KG, Bouman EA ym. Long-term propofol infusion and cardiac failure in adult head-injured patients. Lancet 2001;357:117-8 «PMID: 11197401»PubMed
 47. DeLorenzo RJ, Garnett LK, Towne AR ym. Comparison of status epilepticus with prolonged seizure episodes lasting from 10 to 29 minutes. Epilepsia 1999;40:164-9 «PMID: 9952262»PubMed
 48. Diedrich DA, Brown DR. Analytic reviews: propofol infusion syndrome in the ICU. J Intensive Care Med 2011;26:59-72 «PMID: 21464061»PubMed
 49. Fudickar A, Bein B. Propofol infusion syndrome: update of clinical manifestation and pathophysiology. Minerva Anestesiol 2009;75:339-44 «PMID: 19412155»PubMed
 50. Kang TM. Propofol infusion syndrome in critically ill patients. Ann Pharmacother 2002;36:1453-6 «PMID: 12196066»PubMed
 51. Knake S, Rosenow F, Vescovi M ym. Incidence of status epilepticus in adults in Germany: a prospective, population-based study. Epilepsia 2001;42:714-8 «PMID: 11422324»PubMed
 52. Kokwaro GO, Ogutu BR, Muchohi SN ym. Pharmacokinetics and clinical effect of phenobarbital in children with severe falciparum malaria and convulsions. Br J Clin Pharmacol 2003;56:453-7 «PMID: 12968992»PubMed
 53. Kriel RL, Cloyd JC, Pellock JM ym. Rectal diazepam gel for treatment of acute repetitive seizures. The North American Diastat Study Group. Pediatr Neurol 1999;20:282-8 «PMID: 10328277»PubMed
 54. Kuisma M, Roine RO. Propofol in prehospital treatment of convulsive status epilepticus. Epilepsia 1995;36:1241-3 «PMID: 7489703»PubMed
 55. Logroscino G, Hesdorffer DC, Cascino GD ym. Long-term mortality after a first episode of status epilepticus. Neurology 2002;58:537-41 «PMID: 11865129»PubMed
 56. Lääkelaitos. Tiedotteet terveydenhuollon ammattilaisille, Tiedote 2/2001: Propofolin annostuksessa noudatettava varovaisuutta tehohoitopotilaiden sedaatiossa. «http://www.fimea.fi/-/tiedote-2-2001-propofolin-annostuksessa-noudatettava-varovaisuutta-tehohoitopotilaiden-sedaatios-1»3
 57. McMullan J, Sasson C, Pancioli A ym. Midazolam versus diazepam for the treatment of status epilepticus in children and young adults: a meta-analysis. Acad Emerg Med 2010;17:575-82 «PMID: 20624136»PubMed
 58. Metsäranta P, Koivikko M, Peltola J ym. Outcome after prolonged convulsive seizures in 186 children: low morbidity, no mortality. Dev Med Child Neurol 2004;46:4-8 «PMID: 14974641»PubMed
 59. Otterspoor LC, Kalkman CJ, Cremer OL. Update on the propofol infusion syndrome in ICU management of patients with head injury. Curr Opin Anaesthesiol 2008;21:544-51 «PMID: 18784477»PubMed
 60. Prabhakar H, Bindra A, Singh GP ym. Propofol versus thiopental sodium for the treatment of refractory status epilepticus. Cochrane Database Syst Rev 2012;8:CD009202 «PMID: 22895985»PubMed
 61. Prasad M, Krishnan PR, Sequeira R ym. Anticonvulsant therapy for status epilepticus. Cochrane Database Syst Rev 2014;9:CD003723 «PMID: 25207925»PubMed
 62. Propofol NO/H/PSUR/0009/001. Final Core Safety Profile for propofol 10 mg/mL (1%) and 20 mg/mL (2%) emulsion for injection or infusion. Annex I: Final CSP. 30 June 2011
 63. Rossetti AO, Milligan TA, Vulliémoz S ym. A randomized trial for the treatment of refractory status epilepticus. Neurocrit Care 2011;14:4-10 «PMID: 20878265»PubMed
 64. Schierhout G, Roberts I. Anti-epileptic drugs for preventing seizures following acute traumatic brain injury. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD000173 «PMID: 11687070»PubMed
 65. Shinnar S, Berg AT, Moshe SL ym. How long do new-onset seizures in children last? Ann Neurol 2001;49:659-64 «PMID: 11357957»PubMed
 66. Theodore WH, Porter RJ, Albert P ym. The secondarily generalized tonic-clonic seizure: a videotape analysis. Neurology 1994;44:1403-7 «PMID: 8058138»PubMed
 67. Towne AR, Pellock JM, Ko D ym. Determinants of mortality in status epilepticus. Epilepsia 1994;35:27-34 «PMID: 8112254»PubMed
 68. Trinka E, Höfler J, Zerbs A ym. Efficacy and safety of intravenous valproate for status epilepticus: a systematic review. CNS Drugs 2014;28:623-39 «PMID: 24806973»PubMed
 69. Walder B, Tramèr MR, Seeck M. Seizure-like phenomena and propofol: a systematic review. Neurology 2002;58:1327-32 «PMID: 12017156»PubMed
 70. Yasiry Z, Shorvon SD. The relative effectiveness of five antiepileptic drugs in treatment of benzodiazepine-resistant convulsive status epilepticus: a meta-analysis of published studies. Seizure 2014;23:167-74 «PMID: 24433665»PubMed
 71. Zelano J, Kumlien E. Levetiracetam as alternative stage two antiepileptic drug in status epilepticus: a systematic review. Seizure 2012;21:233-6 «PMID: 22321334»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko