Elvytys (vastasyntynyt)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologisen seuran Suomen Neonatologit -alajaoksen asettama työryhmä
4.8.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Vastasyntyneellä lapsella tulee olla oikeus tehokkaaseen elvytykseen kaikissa maamme synnytysyksiköissä.
 • Synnytysyksikössä tulee olla ympärivuorokautinen valmius hätäkeisarileikkaukseen ja vastasyntyneen elvytykseen.
 • Kaikissa synnytyssairaaloissa on oltava mahdollisuus saada tarvittaessa välittömästi paikalle lääkäri, joka osaa vastasyntyneen elvytyksen.
 • Jokaisen vastasyntyneen vointi tulee arvioida heti syntymän jälkeen, ja elvytys on tarvittaessa aloitettava viivyttelemättä.
 • Vastasyntyneen elvytykseen kuuluvat stimuloinnin lisäksi hengityksen avustaminen sekä paineluelvytys ja muu verenkierron tukihoito.
 • Keskeisintä elvytyksessä on hengityksen avustaminen.
 • Elvytystaidon oppimiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan säännöllistä koulutusta.

Kohderyhmä

 • Suositus on tarkoitettu synnytyksiä ja vastasyntyneitä hoitaville.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on antaa tutkimusnäyttöön tai sen puuttuessa työryhmän asiantuntija-arvioon perustuvat ohjeet vastasyntyneen elvytyksestä. Ohjeet koskevat
  • vastasyntyneen voinnin ja elvytyksen tarpeen arviointia
  • huonokuntoisen vastasyntyneen stimulointia, hengitysteiden avaamista, hengityksen avustamista ja paineluelvytystä
  • vastasyntyneen elvytyksessä tarvittavaa lääkehoitoa
  • elvytyksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvää päätöksentekoa.
 • Suosituksen osatavoitteina ovat määritellä, millainen on vastasyntyneelle turvallinen paikka syntyä.

Määritelmiä

 • Tässä suosituksessa vastasyntyneellä tarkoitetaan juuri syntynyttä lasta, mutta se on osittain sovellettavissa koko vastasyntyneisyyskauteen.
 • Ennenaikaisesti vastasyntyneellä tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen raskausviikkoa 37+0.
 • Pikkukeskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen raskausviikkoa 32+0 tai painanut syntyessään enintään 1 500 g.
 • Syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt raskausviikolla 22 + 0 tai sen jälkeen tai syntyessään painanut vähintään 500 g.

Mikä on sopiva synnytyspaikka?

Elvytykseen varautuminen

Elvytyskaavio ja -lomake

Elvytystarpeen arviointi

Vastasyntyneen lämpötalous

Vastasyntyneen stimulointi hengityksen käynnistämiseksi

Hengitysteiden avaaminen

 • Vastasyntyneen hengitystiet avataan taivuttamalla hänen päätään hieman taaksepäin mutta välttäen kuitenkin niskan yliojentamista (kuva «Pään asento maskiventilaatiossa»2).
 • Ylähengitysteiden rutiinimainen puhdistaminen imulla ei ole tarpeellista «Velaphi S, Vidyasagar D. The pros and cons of suct...»17.
 • Huonokuntoisilla lapsilla imu voi vagaalisen heijasteen kautta edelleen huonontaa lapsen vointia (syventää bradykardiaa) ja viivästyttää ventiloinnin aloitusta «Velaphi S, Vidyasagar D. The pros and cons of suct...»17.
 • Jos lapsi hengittää huonosti tai ei lainkaan eikä lapsivesi ole kirkasta, ylähengitystiet tulee puhdistaa eritteistä imulla.
  • Ensin puhdistetaan suu, sitten sieraimet.
  • Katetri valitaan lapsen koon mukaan:
   • täysiaikaisille imukatetri nro 10
   • 1–2,5 kg painaville lapsille imukatetri nro 8
   • alle 1 kg painaville lapsille imukatetri nro 6.
  • Liian syvää imua on syytä välttää haitallisen vagaalisen heijasteen vuoksi.

Vihreä lapsivesi

Napanuoran sulkeminen

Vastasyntyneen seuranta elvytyksen aikana

Lisähappi

Hengityksen avustus (ventilaatio) vastasyntyneen elvytyksessä

Täysiaikaisten vastasyntyneiden hengityksen avustaminen elvytyksessä

Maskiventilaatio

 • Ventilaatiota varten valitaan sopivan kokoinen maski, joka saadaan asetetuksi lapsen kasvoille siten, että hänen suunsa ja nenänsä jäävät mahdollisimman tiiviisti maskin reunojen sisäpuolelle (kuva «Liian pieni, sopiva ja iso maski»9).
 • Maskia pidetään siten, että painetaan etusormella ja peukalolla maskin päältä ja samalla nostetaan kolmella sormella leukaa ylöspäin, jotteivät hengitystiet painu kasaan.
 • Maskin tiiviys on olennaisinta ventilaation onnistumiseksi, sillä suuret ilmavuodot maskin reunan alta ovat yleisiä riippumatta käytetyistä välineistä ja ventiloijan kokemuksesta «O'Donnell CP, Davis PG, Lau R ym. Neonatal resusci...»46.
 • Rintakehän liikkumisen havainnointi ja hengitysäänten kuuntelu voivat auttaa ventilaation tehokkuuden arvioimisessa.
 • Jos lapsen kieli pyrkii painumaan kurkunpään eteen, nieluputkesta voi olla apua.
 • Lasta ventiloidaan taajuudella 30–60/min siten, että sisäänhengitys kattaa noin yhden kolmasosan ja uloshengitys noin kaksi kolmasosaa ventilaatiosyklin kokonaiskestosta: "PUH – kaa – koo – PUH – kaa – koo" (sisäänhengitys + uloshengitys = ventilaatiosykli).
 • Paras osoitus riittävästä ventilaatiosta on sykkeen tiheneminen «Sydämen sykkeen paraneminen osoittanee luotettavasti ventilaation riittävyyttä vastasyntyneen elvytyksen aikana.»C. Sen jälkeen ventilaation onnistumista osoittavat myös oman hengityksen alkaminen ja lapsen värin ja jäntevyyden paraneminen.
 • Kun vastasyntyneen syketaajuus on suurentunut yli 100/min:n, tarkistetaan, hengittääkö hän jo itse riittävästi vai tarvitseeko hän vielä hengitystukea (takypnea, vaikeutunut hengitys) tai lisähappea (happikyllästeisyydestä pulssioksimetrilla ks. Saturaation normaalialueet vastasyntyneillä «Dawson JA, Kamlin CO, Vento M ym. Defining the ref...»25) tai molempia.
 • Vaste ventilaatioon huomioidaan säännöllisin väliajoin (esim. minuutin välein), ks. elvytyskaavio «hoi50065b.pdf»1.
 • Jos vastasyntyneen maskiventilaatio ei onnistu,
  • tarkista maskin koko ja tiiviys
  • korja pään asento
  • avaa suu
  • ime ensin suu ja sitten sieraimet
  • intuboi tarvittaessa
  • harkitse kurkunpäämaskin käyttöä
  • arvioi, käytetäänkö ventiloitaessa riittävän suurta painetta
  • arvioi, onko mahaan kertynyt ilmaa, joka painaa palleaa ja estää ventilaatiota
   • Aseta mahaletku nenän tai suun kautta.
  • arvioi, ovatko sieraimet pienet
   • Jos imukatetri ei mene läpi, avaa lapsen suu.
  • nieluputkesta voi olla apua, mutta asiasta ei ole vastasyntyneiden osalta tutkimusnäyttöä (kuva «Nieluputki»11).
 • Jos lapsen syketaajuudeksi saadaan 60–100/min, ventilaatiota jatketaan ja samalla harkitaan hapen lisäämistä ja intubaatiota.
 • Jos lapsen syketaajuus jää alle 60/min:n, lapsi intuboidaan ja ventilaatiota jatketaan intubaatioputken kautta.

Intubaatio

Vaikea ilmatie

Paineluelvytys

 • Paineluelvytys aloitetaan vasta, jos vastasyntyneen syketaajuus ei tehokkaallakaan lisähapen kanssa annetulla ventilaatiolla ole kasvanut yli 60/min:n.

Painelutekniikka

Suoniyhteyden avaaminen

Elvytyksessä käytettävät lääkkeet

Adrenaliini

Natriumbikarbonaatti

 • Natriumbikarbonaatin (NaHCO3) hyödyistä ja haitoista vastasyntyneen elvytyksessä ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä «Natriumbikarbonaatin hyödystä tai haitasta vastasyntyneen elvytyksessä ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä.»D.
  • Natriumbikarbonaatin annon on ajateltu korjaavan asidoosia.
  • Natriumbikarbonaatti kuitenkin pahentaa asidoosia, jos hiilidioksidin poisto on sitä annettaessa riittämätöntä puutteellisen ventilaation takia.
 • Työryhmän mielestä natriumbikarbonaattia voidaan kuitenkin harkita annettavaksi pitkittyneessä elvytyksessä, jos elvytykseen ei riittävästä ventilaatiosta huolimatta ilmaannu vastetta «Saugstad OD. New guidelines for newborn resuscitat...»20.
  • Natriumbikarbonaattia ei saa antaa intubaatioputkeen.
  • Natriumbikarbonaattia annetaan 3,75-prosenttisena liuoksena 2 ml/kg:n annoksena (laimennusohje: 7,5-prosenttinen liuos + aqua, 1:1) vähintään minuutin aikana.

Naloksoni

Nestetäyttö

Puutteellinen elvytysvaste

 • Intubaatioputken sijainti ja syvyys tarkistetaan auskultaatiolla, CO2-osoittimella ja laryngoskoopilla.
 • Intubaatioputken aukiolo varmistetaan imulla.
 • Jos intubaatioputki on paikoillaan, ilmarinta suljetaan pois valostuksella, koepunktiolla tai röntgenkuvauksella.
 • Intubaatioputki voi olla tukossa, tai sen pää saattaa nojata henkitorven seinämään tai mennä ruokatorveen fistelin kautta.
 • Elvytysvaste voi olla huono,
  • jos vastasyntyeellä on
   • surfaktantin puutos
   • synnynnäinen keuhkoinfektio
   • mekoniumaspiraatio-oireyhtymä (MAS)
   • synnynnäinen sydänvika
   • asfyksian aiheuttama monielinvaurio
   • synnynnäinen neuromuskulaarinen sairaus
  • jos äiti käyttää lapseen vaikuttavaa lääkitystä.

Tuloksettoman elvytyksen lopettaminen

Vastasyntyneen elvytys muualla kuin sairaalassa

Elvytyksenjälkeinen hoito

Mekoniumaspiraatio

Hypoglykemian esto

Asfyksia

Infektio

Sydänvikainen vastasyntynyt

 • Kriittistä, varhaista hoitoa vaativaa sydänvikaa tulee epäillä, jos vastasyntynyt jää hyvästä elvytyksestä huolimatta huonokuntoiseksi, syanoottiseksi, tiheästi hengittäväksi tai harvasykkeiseksi.
 • Elvytyksenjälkeinen hoito sekä sydänvikaepäilyitä koskevat ohjeet «Sydänvikaisen vastasyntyneen hoito»13 kuvataan sähköisessä tausta-aineistossa.

Ennenaikaisena syntyneen elvytyksen erityispiirteitä

 • Ennenaikaisten vastasyntyneiden elvytyksestä ei ole laadittu kansainvälisiä ohjeita.
 • Kotimaisen tutkimuksen mukaan alle 30 raskausviikon ikäisenä syntyneiden eloonjäämisennuste on yliopistosairaalassa syntyneillä parempi kuin keskus- tai aluesairaaloissa syntyneillä «Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of...»6.

Jäähtymisen estäminen

Hengityksen avustaminen

Lisähappi

Varhainen surfaktanttihoito

Vastasyntyneen siirtäminen jatkohoitopaikkaan

Eettiset perusteet

 • Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus laadukkaaseen terveyden- ja sairaanhoitoon. Lisäksi hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.)
 • Terveydenhuollon eettisiä periaatteita ovat ihmisarvon kunnioitus, itsemääräämisoikeus, hyvän tekeminen, vahingon välttäminen ja oikeudenmukaisuus «Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of...»6, «Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, 2 luku...»81, «Meadow W, Lagatta J, Andrews B ym. The mathematics...»82, «American Heart Association, American Academy of Pe...»83, «Beauchamp and Childress, Principles of Biomedical ...»84.
 • Lääkäreiden eettisissä periaatteissa korostetaan velvoitetta suojata elämää, edistää terveyttä ja lievittää kärsimystä.
 • Potilaaseen kohdistetun tutkimuksen ja hoidon tulee perustua vaikuttavuuteen, käytettävissä olevaan tutkimustietoon ja hyväksyttyihin menetelmiin.
 • Jokainen hoitopäätös – myös päätös elvytyksen aloittamisesta, lopettamisesta tai siitä pidättäytymisestä – tehdään yksilöllisesti eettisten periaatteiden ja olemassa olevan tiedon perusteella.
 • Vastasyntyneen oikeus hyvään hoitoon merkitsee sitä, että
  • hänellä on oikeus saada apua hengenvaarassa
  • hänen hoitonsa tulee olla hänen etunsa mukaista.
 • Vastasyntynyttä on hoidettava hänen ihmisarvoaan kunnioittavasti.
  • Turhia toimenpiteitä on vältettävä.
  • Kunnioitusta on myös tehottomaksi osoittautuneen elvytyksen lopettaminen.
 • Itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen ajatellaan vastasyntyneen hoidossa toteutuvan, kun vastasyntynyttä hoidetaan ja häntä koskevat tärkeät hoitopäätökset tehdään yhteisymmärryksessä hänen vanhempiensa kanssa.
  • Vanhempien on halutessaan mahdollista olla paikalla elvytyksen aikana.
  • Vanhempien kanssa on syytä keskustella hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää, jos syntyvällä lapsella epäillään olevan vaikea sairaus.
 • Vanhemmilla ei ole oikeutta kieltää lapsen lääketieteellisesti aiheellista ja tarpeellista hoitoa.
 • Ongelmatilanteiden selvittämiseen on tärkeää antaa aikaa.
 • Eettisten pulmien käsittelyssä on hyväksyttävä ja siedettävä ihmisten eriäviä mielipiteitä ja tulkinnanvaraisuutta.
  • Vaikeavammaisuus ei ole yksiselitteinen käsite.
  • Vanhempien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsitykset hyvästä ja hyväksyttävästä elämänlaadusta ja lapsen edusta voivat poiketa toisistaan suuresti.
  • Uskonnolliset ja kulttuurierot on syytä huomioida siinä määrin kuin niitä koskevat seikat ovat lainsäädännön ja yleisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden mukaisia.
 • Lääketieteen ja teknologian kehitys vaikuttaa eettisiin periaatteisiin, erityisesti siihen, mitä voidaan ja mitä ei voida hoitaa.

Elvytyksestä pidättäytyminen

 • Jokainen hoitopäätös, myös päätös elvytyksestä pidättäytymisestä, tehdään yksilöllisesti eettisten periaatteiden ja olemassa olevan tiedon perusteella.
 • Vastasyntyneen elvytyksestä pidättäytymistä harkitaan tilanteissa, joissa varhainen kuolema tai tuloksettoman hoidon aiheuttama kärsimyksen pitkittyminen on todennäköistä.
 • Tällaisia tilanteita ovat
  • raskauden hyvin lyhyt kesto (22–23 viikkoa)
  • hyvin vaikea rakennepoikkeama (esim. anenkefalia ja 18-trisomia).
 • Yhteisymmärryksen saavuttamiseksi tarvitaan avointa ja vastavuoroista keskustelua vanhempien kanssa.

Elvytyskoulutuksen järjestäminen

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologisen Seuran Suomen Neonatologit -alajaoksen asettama työryhmä

Elvytys (vastasyntynyt) -suosituksen historiatiedot «Elvytys (vastasyntynyt), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»15

Puheenjohtaja:

Outi Tammela, dosentti, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; TAYS:n lastentautien klinikka

Jäsenet:

Mari Juuti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi; Pohjois-Karjalan keskussairaala

Tiina Kemppainen, TtM, kätilö; OYS, synnytykset, naistentaudit ja genetiikka

Jaana Leipälä, dosentti, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; THL/Finohta

Marjo Metsäranta, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi; HYKS:n naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, pediatrian vastuualue

Sanna Pylkkönen, lasten sairaanhoitaja; HYKS:n naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, pediatrian vastuualue

Liisa Rovamo, LKT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; HYKS:n naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, pediatrian vastuualue

Timo Saarela, dosentti, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; OYS, lapset ja nuoret

Hanna Soukka, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi; TYKS:n lasten ja nuorten klinikka

Ulla Sankilampi, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi; KYS:n lasten ja nuorten klinikka

Piia Vuorela, Käypä hoito -toimittaja, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja HUS Porvoon sairaala

Sidonnaisuudet

Mari Juuti: Ei sidonnaisuuksia

Tiina Kemppainen: Ei sidonnaisuuksia

Jaana Leipälä: Ei sidonnaisuuksia

Marjo Metsäranta: Apuraha (Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen lääketieteen säätiö)

Sanna Pylkkönen: Ei sidonnaisuuksia

Liisa Rovamo: Ei sidonnaisuuksia

Timo Saarela: Ei sidonnaisuuksia

Ulla Sankilampi: Ei sidonnaisuuksia

Hanna Soukka: Apuraha (Lastentautien tutkimussäätiö), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Leiras Takeda, Maquet Nordic)

Outi Tammela: Apuraha (PSHP evo), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Leiras Nycomed)

Piia Vuorela: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Elvytys (vastasyntynyt). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologisen seuran Suomen Neonatologit -alajaoksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»2

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Tammela O, Lehtonen L, Andersson S, Hallman M, Heinonen K, Leipälä J. Riittävätkö synnytyssairaaloiden resurssit vastasyntyneiden turvalliseen hoitoon? Suom Lääkäril 2006;61:4957-8
 2. Obstetric standards for the provision of perinatal care 1998. Standards for hospitals providing neonatal intensive and high dependency care. 2. painos 2001. British Association of Perinatal Medicine.
 3. Tapper A-M Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali-ja terveysministeriön muistioita 2011:8.
 4. Phibbs CS, Baker LC, Caughey AB ym. Level and volume of neonatal intensive care and mortality in very-low-birth-weight infants. N Engl J Med 2007;356:2165-75 «PMID: 17522400»PubMed
 5. Wehby GL, Ullrich F, Xie Y. Very low birth weight hospital volume and mortality: an instrumental variables approach. Med Care 2012;50:714-21 «PMID: 22437621»PubMed
 6. Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics 2007;119:e257-63 «PMID: 17200251»PubMed
 7. Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J ym. Neonatal resuscitation: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Pediatrics 2010;126:e1319-44 «PMID: 20956431»PubMed
 8. Lee AC, Cousens S, Wall SN ym. Neonatal resuscitation and immediate newborn assessment and stimulation for the prevention of neonatal deaths: a systematic review, meta-analysis and Delphi estimation of mortality effect. BMC Public Health 2011;11 Suppl 3:S12 «PMID: 21501429»PubMed
 9. Fellman V, Luukkainen P., Asikainen T. toim. 2013. Vastasyntyneiden tehohoito. 3. uudistettu painos, Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013.
 10. American Academy of Pediatrics, Committee on Fetus and Newborn, American College of Obstetricians and Gynecologists and Committee on Obstetric Practice. The Apgar score. Pediatrics 2006;117:1444-7 «PMID: 16585348»PubMed
 11. Rennie & Roberton's textbook of neonatology / edited by Janet M. Rennie.5th ed. Edinburgh. Churchill Livingstone/Elsevier, cop. 2012.
 12. O'Donnell CP, Kamlin CO, Davis PG ym. Clinical assessment of infant colour at delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92:F465-7 «PMID: 17613535»PubMed
 13. Hammarlund K, Nilsson GE, Oberg PA ym. Transepidermal water loss in newborn infants. V. Evaporation from the skin and heat exchange during the first hours of life. Acta Paediatr Scand 1980;69:385-92 «PMID: 7376866»PubMed
 14. World Health Organization. Thermal control of the newborn, a practical guide. Maternal Health And Safe Motherhood Programme. Geneva: WHO 1993
 15. Grether JK, Nelson KB. Maternal infection and cerebral palsy in infants of normal birth weight. JAMA 1997;278:207-11 «PMID: 9218666»PubMed
 16. Petrova A, Demissie K, Rhoads GG ym. Association of maternal fever during labor with neonatal and infant morbidity and mortality. Obstet Gynecol 2001;98:20-7 «PMID: 11430951»PubMed
 17. Velaphi S, Vidyasagar D. The pros and cons of suctioning at the perineum (intrapartum) and post-delivery with and without meconium. Semin Fetal Neonatal Med 2008;13:375-82 «PMID: 18474453»PubMed
 18. Gupta V, Bhatia BD, Mishra OP. Meconium stained amniotic fluid: antenatal, intrapartum and neonatal attributes. Indian Pediatr 1996;33:293-7 «PMID: 8772903»PubMed
 19. Al Takroni AM, Parvathi CK, Mendis KB ym. Selective tracheal suctioning to prevent meconium aspiration syndrome. Int J Gynaecol Obstet 1998;63:259-63 «PMID: 9989895»PubMed
 20. Saugstad OD. New guidelines for newborn resuscitation. Acta Paediatr 2007;96:333-7 «PMID: 17407451»PubMed
 21. Dawson JA, Kamlin CO, Wong C ym. Changes in heart rate in the first minutes after birth. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2010;95:F177-81 «PMID: 20444810»PubMed
 22. Kamlin CO, Dawson JA, O'Donnell CP ym. Accuracy of pulse oximetry measurement of heart rate of newborn infants in the delivery room. J Pediatr 2008;152:756-60 «PMID: 18492509»PubMed
 23. Katheria A, Rich W, Finer N. Electrocardiogram provides a continuous heart rate faster than oximetry during neonatal resuscitation. Pediatrics 2012;130:e1177-81 «PMID: 23090347»PubMed
 24. Kamlin CO, O'Donnell CP, Everest NJ ym. Accuracy of clinical assessment of infant heart rate in the delivery room. Resuscitation 2006;71:319-21 «PMID: 16989935»PubMed
 25. Dawson JA, Kamlin CO, Vento M ym. Defining the reference range for oxygen saturation for infants after birth. Pediatrics 2010;125:e1340-7 «PMID: 20439604»PubMed
 26. Leszczynska-Gorzelak B, Poniedzialek-Czajkowska E, Oleszczuk J. Fetal blood saturation during the 1st and 2nd stage of labor and its relation to the neonatal outcome. Gynecol Obstet Invest 2002;54:159-63 «PMID: 12571438»PubMed
 27. Saugstad OD, Ramji S, Soll RF ym. Resuscitation of newborn infants with 21% or 100% oxygen: an updated systematic review and meta-analysis. Neonatology 2008;94:176-82 «PMID: 18612215»PubMed
 28. Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J ym. Part 11: Neonatal resuscitation: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation 2010;122:S516-38 «PMID: 20956259»PubMed
 29. Kattwinkel J, Perlman JM, Aziz K ym. Neonatal resuscitation: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Pediatrics 2010;126:e1400-13 «PMID: 20956432»PubMed
 30. Bennow M, Sjörs G. toim. Asfyxi och Neonatal HLR. Arbets- och Referensgruppen för, Perinatologi. 2013 Nr 70, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
 31. Saugstad OD, Ramji S, Vento M. Resuscitation of depressed newborn infants with ambient air or pure oxygen: a meta-analysis. Biol Neonate 2005;87:27-34 «PMID: 15452400»PubMed
 32. Niijima S, Shortland DB, Levene MI ym. Transient hyperoxia and cerebral blood flow velocity in infants born prematurely and at full term. Arch Dis Child 1988;63:1126-30 «PMID: 3196067»PubMed
 33. Hammerman C, Kaplan M. Ischemia and reperfusion injury. The ultimate pathophysiologic paradox. Clin Perinatol 1998;25:757-77 «PMID: 9779346»PubMed
 34. Spector LG, Klebanoff MA, Feusner JH ym. Childhood cancer following neonatal oxygen supplementation. J Pediatr 2005;147:27-31 «PMID: 16027689»PubMed
 35. Spears RS Jr, Yeh A, Fisher DM ym. The "educated hand". Can anesthesiologists assess changes in neonatal pulmonary compliance manually? Anesthesiology 1991;75:693-6 «PMID: 1928780»PubMed
 36. Stenson BJ, Wilkie RA, Laing IA ym. Reliability of clinical assessments of respiratory system compliance (Crs) made by junior doctors. Intensive Care Med 1995;21:257-60 «PMID: 7790616»PubMed
 37. Upton CJ, Milner AD. Endotracheal resuscitation of neonates using a rebreathing bag. Arch Dis Child 1991;66:39-42 «PMID: 1996891»PubMed
 38. Finer NN, Rich W, Craft A ym. Comparison of methods of bag and mask ventilation for neonatal resuscitation. Resuscitation 2001;49:299-305 «PMID: 11719125»PubMed
 39. Howard-Glenn L, Koniak-Griffin D. Evaluation of manometer use in manual ventilation of infants in neonatal intensive care units. Heart Lung 1990;19:620-7 «PMID: 2228652»PubMed
 40. Hull D. Lung expansion and ventilation during resuscitation of asphyxiated newborn infants. J Pediatr 1969;75:47-58 «PMID: 4892794»PubMed
 41. Boon AW, Milner AD, Hopkin IE. Lung expansion, tidal exchange, and formation of the functional residual capacity during resuscitation of asphyxiated neonates. J Pediatr 1979;95:1031-6 «PMID: 387935»PubMed
 42. Boon AW, Milner AD, Hopkin IE. Physiological responses of the newborn infant to resuscitation. Arch Dis Child 1979;54:492-8 «PMID: 384919»PubMed
 43. Vyas H, Milner AD, Hopkins IE. Intrathoracic pressure and volume changes during the spontaneous onset of respiration in babies born by cesarean section and by vaginal delivery. J Pediatr 1981;99:787-91 «PMID: 7299559»PubMed
 44. Milner AD, Vyas H, Hopkin IE. Efficacy of facemask resuscitation at birth. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;289:1563-5 «PMID: 6439318»PubMed
 45. International Liaison Committee on Resuscitation. The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) consensus on science with treatment recommendations for pediatric and neonatal patients: neonatal resuscitation. Pediatrics 2006;117:e978-88 «PMID: 16618791»PubMed
 46. O'Donnell CP, Davis PG, Lau R ym. Neonatal resuscitation 2: an evaluation of manual ventilation devices and face masks. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005;90:F392-6 «PMID: 15871989»PubMed
 47. Kattwinkel J. (toim.) Textbook of Neonatal Resuscitation, 5. painos. 2006; American Heart Association and American Academy of Pediatrics
 48. Bhende MS, Thompson AE. Evaluation of an end-tidal CO2 detector during pediatric cardiopulmonary resuscitation. Pediatrics 1995;95:395-9 «PMID: 7862479»PubMed
 49. Aziz HF, Martin JB, Moore JJ. The pediatric disposable end-tidal carbon dioxide detector role in endotracheal intubation in newborns. J Perinatol 1999;19:110-3 «PMID: 10642970»PubMed
 50. Repetto JE, Donohue PA-C PK, Baker SF ym. Use of capnography in the delivery room for assessment of endotracheal tube placement. J Perinatol 2001;21:284-7 «PMID: 11536020»PubMed
 51. Engle WA. Intraosseous access for administration of medications in neonates. Clin Perinatol 2006;33:161-8, ix «PMID: 16533642»PubMed
 52. Richmond S, Wyllie J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 7. Resuscitation of babies at birth. Resuscitation 2010;81:1389-99 «PMID: 20956046»PubMed
 53. Natarajan G, Shankaran S, Laptook AR ym. Apgar scores at 10 min and outcomes at 6-7 years following hypoxic-ischaemic encephalopathy. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013;98:F473-9 «PMID: 23896791»PubMed
 54. Bhoopalam PS, Watkinson M. Babies born before arrival at hospital. Br J Obstet Gynaecol 1991;98:57-64 «PMID: 1998633»PubMed
 55. Frazier MD, Werthammer J. Post-resuscitation complications in term neonates. J Perinatol 2007;27:82-4 «PMID: 17262039»PubMed
 56. Gerdes JS. Diagnosis and management of bacterial infections in the neonate. Pediatr Clin North Am 2004;51:939-59, viii-ix «PMID: 15275982»PubMed
 57. ADAMSON SK Jr, GANDY GM, JAMES LS. THE INFLUENCE OF THERMAL FACTORS UPON OXYGEN CONSUMPTION OF THE NEWBORN HUMAN INFANT. J Pediatr 1965;66:495-508 «PMID: 14264308»PubMed
 58. SILVERMAN WA, FERTIG JW, BERGER AP. The influence of the thermal environment upon the survival of newly born premature infants. Pediatrics 1958;22:876-86 «PMID: 13600915»PubMed
 59. Vohra S, Frent G, Campbell V ym. Effect of polyethylene occlusive skin wrapping on heat loss in very low birth weight infants at delivery: a randomized trial. J Pediatr 1999;134:547-51 «PMID: 10228287»PubMed
 60. Costeloe K, Hennessy E, Gibson AT ym. The EPICure study: outcomes to discharge from hospital for infants born at the threshold of viability. Pediatrics 2000;106:659-71 «PMID: 11015506»PubMed
 61. Johanson RB, Spencer SA, Rolfe P ym. Effect of post-delivery care on neonatal body temperature. Acta Paediatr 1992;81:859-63 «PMID: 1467605»PubMed
 62. Costeloe K, Hennessy E, Gibson AT ym. The EPICure study: outcomes to discharge from hospital for infants born at the threshold of viability. Pediatrics 2000;106:659-71 «PMID: 11015506»PubMed
 63. te Pas AB, Lopriore E, Dito I ym. Humidified and heated air during stabilization at birth improves temperature in preterm infants. Pediatrics 2010;125:e1427-32 «PMID: 20457686»PubMed
 64. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G ym. European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants--2013 update. Neonatology 2013;103:353-68 «PMID: 23736015»PubMed
 65. SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal Research Network, Finer NN, Carlo WA ym. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm infants. N Engl J Med 2010;362:1970-9 «PMID: 20472939»PubMed
 66. Dunn MS, Kaempf J, de Klerk A ym. Randomized trial comparing 3 approaches to the initial respiratory management of preterm neonates. Pediatrics 2011;128:e1069-76 «PMID: 22025591»PubMed
 67. Ingimarsson J, Björklund LJ, Curstedt T ym. Incomplete protection by prophylactic surfactant against the adverse effects of large lung inflations at birth in immature lambs. Intensive Care Med 2004;30:1446-53 «PMID: 15045168»PubMed
 68. Björklund LJ, Ingimarsson J, Curstedt T ym. Manual ventilation with a few large breaths at birth compromises the therapeutic effect of subsequent surfactant replacement in immature lambs. Pediatr Res 1997;42:348-55 «PMID: 9284276»PubMed
 69. Lindner W, Högel J, Pohlandt F. Sustained pressure-controlled inflation or intermittent mandatory ventilation in preterm infants in the delivery room? A randomized, controlled trial on initial respiratory support via nasopharyngeal tube. Acta Paediatr 2005;94:303-9 «PMID: 16028648»PubMed
 70. Harling AE, Beresford MW, Vince GS ym. Does sustained lung inflation at resuscitation reduce lung injury in the preterm infant? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005;90:F406-10 «PMID: 15863490»PubMed
 71. Ahluwalia JS, Morley CJ, Mockridge JN. Computerised determination of spontaneous inspiratory and expiratory times in premature neonates during intermittent positive pressure ventilation. II: Results from 20 babies. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1994;71:F161-4 «PMID: 7820709»PubMed
 72. Kamlin C, Davis PG. Long versus short inspiratory times in neonates receiving mechanical ventilation. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD004503 «PMID: 15495117»PubMed
 73. Askie LM, Henderson-Smart DJ, Irwig L ym. Oxygen-saturation targets and outcomes in extremely preterm infants. N Engl J Med 2003;349:959-67 «PMID: 12954744»PubMed
 74. Vento M, Moro M, Escrig R ym. Preterm resuscitation with low oxygen causes less oxidative stress, inflammation, and chronic lung disease. Pediatrics 2009;124:e439-49 «PMID: 19661049»PubMed
 75. Wang CL, Anderson C, Leone TA ym. Resuscitation of preterm neonates by using room air or 100% oxygen. Pediatrics 2008;121:1083-9 «PMID: 18519476»PubMed
 76. Escrig R, Arruza L, Izquierdo I ym. Achievement of targeted saturation values in extremely low gestational age neonates resuscitated with low or high oxygen concentrations: a prospective, randomized trial. Pediatrics 2008;121:875-81 «PMID: 18450889»PubMed
 77. Dawson JA, Kamlin CO, Wong C ym. Oxygen saturation and heart rate during delivery room resuscitation of infants <30 weeks' gestation with air or 100% oxygen. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;94:F87-91 «PMID: 18703572»PubMed
 78. Rabi Y, Singhal N, Nettel-Aguirre A. Room-air versus oxygen administration for resuscitation of preterm infants: the ROAR study. Pediatrics 2011;128:e374-81 «PMID: 21746729»PubMed
 79. Fischer HS, Bührer C. Avoiding endotracheal ventilation to prevent bronchopulmonary dysplasia: a meta-analysis. Pediatrics 2013;132:e1351-60 «PMID: 24144716»PubMed
 80. Mehler K, Grimme J, Abele J ym. Outcome of extremely low gestational age newborns after introduction of a revised protocol to assist preterm infants in their transition to extrauterine life. Acta Paediatr 2012;101:1232-9 «PMID: 23113721»PubMed
 81. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, 2 luku, 9 § (9.4.1999/489) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
 82. Meadow W, Lagatta J, Andrews B ym. The mathematics of morality for neonatal resuscitation. Clin Perinatol 2012;39:941-56 «PMID: 23164189»PubMed
 83. American Heart Association, American Academy of Pediatrics. 2005 American Heart Association (AHA) guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) and emergency cardiovascular care (ECC) of pediatric and neonatal patients: neonatal resuscitation guidelines. Pediatrics 2006;117:e1029-38 «PMID: 16651282»PubMed
 84. Beauchamp and Childress, Principles of Biomedical Ethics, Fourth Edition. Oxford. 1994.
 85. Tyson JE, Parikh NA, Langer J ym. Intensive care for extreme prematurity--moving beyond gestational age. N Engl J Med 2008;358:1672-81 «PMID: 18420500»PubMed
 86. Singh J, Fanaroff J, Andrews B ym. Resuscitation in the "gray zone" of viability: determining physician preferences and predicting infant outcomes. Pediatrics 2007;120:519-26 «PMID: 17766524»PubMed
 87. Beaino G, Khoshnood B, Kaminski M ym. Predictors of the risk of cognitive deficiency in very preterm infants: the EPIPAGE prospective cohort. Acta Paediatr 2011;100:370-8 «PMID: 21241364»PubMed
 88. Rovamo L, Mattila MM, Andersson S ym. Assessment of newborn resuscitation skills of physicians with a simulator manikin. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96:F383-9 «PMID: 21242245»PubMed
 89. Rovamo LM, Mattila MM, Andersson S ym. Testing of midwife neonatal resuscitation skills with a simulator manikin in a low-risk delivery unit. Pediatr Int 2013;55:465-71 «PMID: 23461735»PubMed
 90. Mosley C, Dewhurst C, Molloy S ym. What is the impact of structured resuscitation training on healthcare practitioners, their clients and the wider service? A BEME systematic review: BEME Guide No. 20. Med Teach 2012;34:e349-85 «PMID: 22578048»PubMed
 91. Mosley CM, Shaw BN. A longitudinal cohort study to investigate the retention of knowledge and skills following attendance on the Newborn Life support course. Arch Dis Child 2013;98:582-6 «PMID: 23595225»PubMed
 92. Ryan CA, Clark LM, Malone A ym. The effect of a structured neonatal resuscitation program on delivery room practices. Neonatal Netw 1999;18:25-30 «PMID: 10205469»PubMed
 93. Thomas EJ, Taggart B, Crandell S ym. Teaching teamwork during the Neonatal Resuscitation Program: a randomized trial. J Perinatol 2007;27:409-14 «PMID: 17538634»PubMed
 94. Allwood AC, Madar RJ, Baumer JH ym. Changes in resuscitation practice at birth. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F375-9 «PMID: 12937040»PubMed
 95. Patel D, Piotrowski ZH, Nelson MR ym. Effect of a statewide neonatal resuscitation training program on Apgar scores among high-risk neonates in Illinois. Pediatrics 2001;107:648-55 «PMID: 11335738»PubMed
 96. Duran R, Aladag N, Vatansever U ym. The impact of Neonatal Resuscitation Program courses on mortality and morbidity of newborn infants with perinatal asphyxia. Brain Dev 2008;30:43-6 «PMID: 17574362»PubMed
 97. Angell-James JE, Daly MD. The effects of artificial lung inflation on reflexly induced bradycardia associated with apnoea in the dog. J Physiol 1978;274:349-66 «PMID: 624998»PubMed
 98. Barber CA, Wyckoff MH. Use and efficacy of endotracheal versus intravenous epinephrine during neonatal cardiopulmonary resuscitation in the delivery room. Pediatrics 2006;118:1028-34 «PMID: 16950994»PubMed
 99. Berg RA, Otto CW, Kern KB ym. A randomized, blinded trial of high-dose epinephrine versus standard-dose epinephrine in a swine model of pediatric asphyxial cardiac arrest. Crit Care Med 1996;24:1695-700 «PMID: 8874308»PubMed
 100. Beveridge CJ, Wilkinson AR. Sodium bicarbonate infusion during resuscitation of infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004864 «PMID: 16437499»PubMed
 101. Campbell AG, Dawes GS, Fishman AP ym. Pulmonary vasoconstriction and changes in heart rate during asphyxia in immature foetal lambs. J Physiol 1967;192:93-110 «PMID: 6051809»PubMed
 102. Christman C, Hemway RJ, Wyckoff MH ym. The two-thumb is superior to the two-finger method for administering chest compressions in a manikin model of neonatal resuscitation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96:F99-F101 «PMID: 20847197»PubMed
 103. Davis PG, Tan A, O'Donnell CP ym. Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1329-33 «PMID: 15474135»PubMed
 104. Dawson JA, Schmölzer GM, Kamlin CO ym. Oxygenation with T-piece versus self-inflating bag for ventilation of extremely preterm infants at birth: a randomized controlled trial. J Pediatr 2011;158:912-918.e1-2 «PMID: 21238983»PubMed
 105. Dorfsman ML, Menegazzi JJ, Wadas RJ ym. Two-thumb vs. two-finger chest compression in an infant model of prolonged cardiopulmonary resuscitation. Acad Emerg Med 2000;7:1077-82 «PMID: 11015237»PubMed
 106. Edwards AD, Brocklehurst P, Gunn AJ ym. Neurological outcomes at 18 months of age after moderate hypothermia for perinatal hypoxic ischaemic encephalopathy: synthesis and meta-analysis of trial data. BMJ 2010;340:c363 «PMID: 20144981»PubMed
 107. El Shahed AI, Dargaville P, Ohlsson A ym. Surfactant for meconium aspiration syndrome in full term/near term infants. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD002054 «PMID: 17636695»PubMed
 108. Emery EF, Greenough A, Gamsu HR. Randomised controlled trial of colloid infusions in hypotensive preterm infants. Arch Dis Child 1992;67:1185-8 «PMID: 1444555»PubMed
 109. Esmail N, Saleh M, Ali A. Laryngeal mask airway versus endotracheal intubation for Apgar score improvement in neonatal resuscitation. Egypt J Anaesth 2002;18:115-21
 110. Feroze F, Khuwaja A, Masood N, Malik FI. Neonatal resuscitation: the use of laryngeal mask airway. Professional Med J 2008;15:148-52
 111. Finer NN, Carlo WA, Duara S ym. Delivery room continuous positive airway pressure/positive end-expiratory pressure in extremely low birth weight infants: a feasibility trial. Pediatrics 2004;114:651-7 «PMID: 15342835»PubMed
 112. Gandini D, Brimacombe JR. Neonatal resuscitation with the laryngeal mask airway in normal and low birth weight infants. Anesth Analg 1999;89:642-3 «PMID: 10475295»PubMed
 113. Gibbs J, Newson T, Williams J ym. Naloxone hazard in infant of opioid abuser. Lancet 1989;2:159-60 «PMID: 2567922»PubMed
 114. Hahn S, Choi HJ, Soll R ym. Lung lavage for meconium aspiration syndrome in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD003486 «PMID: 23633311»PubMed
 115. Hawkes CP, Ryan CA, Dempsey EM. Comparison of the T-piece resuscitator with other neonatal manual ventilation devices: a qualitative review. Resuscitation 2012;83:797-802 «PMID: 22227500»PubMed
 116. Hemway RJ, Christman C, Perlman J. The 3:1 is superior to a 15:2 ratio in a newborn manikin model in terms of quality of chest compressions and number of ventilations. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013;98:F42-5 «PMID: 22491015»PubMed
 117. Houri PK, Frank LR, Menegazzi JJ ym. A randomized, controlled trial of two-thumb vs two-finger chest compression in a swine infant model of cardiac arrest [see comment]. Prehosp Emerg Care 1997;1:65-7 «PMID: 9709339»PubMed
 118. Jacobs SE, Berg M, Hunt R ym. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2013;(1):CD003311 «PMID: 23440789»PubMed
 119. Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW ym. Perinatal regionalization for very low-birth-weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA 2010;304:992-1000 «PMID: 20810377»PubMed
 120. Leadford AE, Warren JB, Manasyan A ym. Plastic bags for prevention of hypothermia in preterm and low birth weight infants. Pediatrics 2013;132:e128-34 «PMID: 23733796»PubMed
 121. Lokesh L, Kumar P, Murki S ym. A randomized controlled trial of sodium bicarbonate in neonatal resuscitation-effect on immediate outcome. Resuscitation 2004;60:219-23 «PMID: 15036741»PubMed
 122. McCall EM, Alderdice F, Halliday HL ym. Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low birthweight infants. Cochrane Database Syst Rev 2010;(3):CD004210 «PMID: 20238329»PubMed
 123. McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T ym. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074 «PMID: 23843134»PubMed
 124. McGuire W, Fowlie PW, Evans DJ. Naloxone for preventing morbidity and mortality in newborn infants of greater than 34 weeks' gestation with suspected perinatal asphyxia. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD003955 «PMID: 14974047»PubMed
 125. Meyer A, Nadkarni V, Pollock A ym. Evaluation of the Neonatal Resuscitation Program's recommended chest compression depth using computerized tomography imaging. Resuscitation 2010;81:544-8 «PMID: 20223576»PubMed
 126. Moe-Byrne T, Brown JV, McGuire W. Naloxone for opiate-exposed newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2013;(2):CD003483 «PMID: 23450541»PubMed
 127. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW ym. Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm infants. N Engl J Med 2008;358:700-8 «PMID: 18272893»PubMed
 128. Nilsson R, Grossmann G, Robertson B. Artificial ventilation of premature newborn rabbits: effects of positive end-expiratory pressure on lung mechanics and lung morphology. Acta Paediatr Scand 1980;69:597-602 «PMID: 7015781»PubMed
 129. Oca MJ, Nelson M, Donn SM. Randomized trial of normal saline versus 5% albumin for the treatment of neonatal hypotension. J Perinatol 2003;23:473-6 «PMID: 13679934»PubMed
 130. O'Donnell C, Davis P, Morley C. Positive end-expiratory pressure for resuscitation of newborn infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD004341 «PMID: 15495102»PubMed
 131. Paterson SJ, Byrne PJ, Molesky MG ym. Neonatal resuscitation using the laryngeal mask airway. Anesthesiology 1994;80:1248-53; discussion 27A «PMID: 8010471»PubMed
 132. Perondi MB, Reis AG, Paiva EF ym. A comparison of high-dose and standard-dose epinephrine in children with cardiac arrest. N Engl J Med 2004;350:1722-30 «PMID: 15102998»PubMed
 133. Pladys P, Wodey E, Bétrémieux P ym. Effects of volume expansion on cardiac output in the preterm infant. Acta Paediatr 1997;86:1241-5 «PMID: 9401521»PubMed
 134. Probyn ME, Hooper SB, Dargaville PA ym. Positive end expiratory pressure during resuscitation of premature lambs rapidly improves blood gases without adversely affecting arterial pressure. Pediatr Res 2004;56:198-204 «PMID: 15181198»PubMed
 135. Rabe H, Diaz-Rossello JL, Duley L ym. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD003248 «PMID: 22895933»PubMed
 136. Roehr CC, Kelm M, Fischer HS ym. Manual ventilation devices in neonatal resuscitation: tidal volume and positive pressure-provision. Resuscitation 2010;81:202-5 «PMID: 19926383»PubMed
 137. Rojas-Reyes MX, Morley CJ, Soll R. Prophylactic versus selective use of surfactant in preventing morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD000510 «PMID: 22419276»PubMed
 138. Sandri F, Plavka R, Ancora G ym. Prophylactic or early selective surfactant combined with nCPAP in very preterm infants. Pediatrics 2010;125:e1402-9 «PMID: 20439601»PubMed
 139. Schmölzer GM, Agarwal M, Kamlin CO ym. Supraglottic airway devices during neonatal resuscitation: an historical perspective, systematic review and meta-analysis of available clinical trials. Resuscitation 2013;84:722-30 «PMID: 23146881»PubMed
 140. Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA ym. Whole-body hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. N Engl J Med 2005;353:1574-84 «PMID: 16221780»PubMed
 141. Shankaran S, Pappas A, McDonald SA ym. Childhood outcomes after hypothermia for neonatal encephalopathy. N Engl J Med 2012;366:2085-92 «PMID: 22646631»PubMed
 142. Singh R, Mohan C, Taxak S. Controlled trial to evaluate the use of LMA for neonatal resuscitation. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2005;21:303-6
 143. So KW, Fok TF, Ng PC ym. Randomised controlled trial of colloid or crystalloid in hypotensive preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76:F43-6 «PMID: 9059186»PubMed
 144. Soll R, Ozek E. Prophylactic protein free synthetic surfactant for preventing morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD001079 «PMID: 20091513»PubMed
 145. Soll RF. Prophylactic natural surfactant extract for preventing morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000511 «PMID: 10796380»PubMed
 146. Tan A, Schulze A, O'Donnell CP ym. Air versus oxygen for resuscitation of infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD002273 «PMID: 15846632»PubMed
 147. Tommiska V, Heinonen K, Ikonen S ym. A national short-term follow-Up study of extremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997. Pediatrics 2001;107:E2 «PMID: 11134466»PubMed
 148. Trevisanuto D, Micaglio M, Pitton M ym. Laryngeal mask airway: is the management of neonates requiring positive pressure ventilation at birth changing? Resuscitation 2004;62:151-7 «PMID: 15294400»PubMed
 149. Vain NE, Szyld EG, Prudent LM ym. Oropharyngeal and nasopharyngeal suctioning of meconium-stained neonates before delivery of their shoulders: multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2004;364:597-602 «PMID: 15313360»PubMed
 150. Vandycke C, Martens P. High dose versus standard dose epinephrine in cardiac arrest - a meta-analysis. Resuscitation 2000;45:161-6 «PMID: 10959014»PubMed
 151. Wyckoff MH, Perlman JM, Laptook AR. Use of volume expansion during delivery room resuscitation in near-term and term infants. Pediatrics 2005;115:950-5 «PMID: 15805369»PubMed
 152. Yam CH, Dawson JA, Schmölzer GM ym. Heart rate changes during resuscitation of newly born infants <30 weeks gestation: an observational study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96:F102-7 «PMID: 21126997»PubMed
 153. You Y. Optimum location for chest compressions during two-rescuer infant cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation 2009;80:1378-81 «PMID: 19811866»PubMed
 154. Zanardo V, Weiner G, Micaglio M ym. Delivery room resuscitation of near-term infants: role of the laryngeal mask airway. Resuscitation 2010;81:327-30 «PMID: 20022416»PubMed
 155. Zhu XY, Lin BC, Zhang QS ym. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011;82:1405-9 «PMID: 21763393»PubMed

A

Asfyktisen vastasyntyneen viilennyshoito

Elvytyksen jälkeinen lievä viilennys parantaa asfyktisten, raskausviikolla 35 tai sen jälkeen syntyneiden vastasyntyneiden sekä eloonjäämistä että eloonjäämistä ilman vaikeaa neurologista vammaa.

A

Ennenaikaisen vastasyntyneen hypotermian ehkäisykeinot

Muovipussiin tai okklusiiviseen muoviin kietominen, muovipäähine, kenguruhoito tai lämpöpatjalle asettaminen välittömästi syntymän jälkeen ehkäisevät hypotermiaa pienipainoisilla ennenaikaisilla vastasyntyneillä.

A

Täysiaikaisen vastasyntyneen napanuoran sulku syntymän jälkeen

Myöhäisen napanuoran sulun (1–3 minuutin iässä) ansiosta terveet täysiaikaiset vastasyntyneet olivat jonkin verran painavampia syntymäpainoltaan ja saivat korkeamman Hb-tason heti syntymän jälkeen. Samoin heidän rautavarastonsa olivat suuremmat 3–6 kuukauden ikään asti. Tosin myöhäinen sulku lisäsi jonkin verran riskiä valohoitoa vaativaan keltaisuuteen.

A

Varhainen ylipainehengityshoito pikkukeskosen alkuhoidossa

Varhain synnytyssalissa aloitettu nasaalinen ylipainehengityshoito on ilmeisesti turvallista pikkukeskosen alkuhoidossa ja stabiloinnissa.

B

Ennenaikaisen vastasyntyneen myöhäinen napanuoran sulku tai napanuoran lypsäminen

Raskausviikoilla 24–26 syntyneillä lapsilla myöhäinen napanuoran sulku (30–120 sekuntia) tai napanuoran lypsäminen ilmeisesti vähentävät verensiirtojen tarvetta, aivoverenvuotojen määrää ja nekrotisoivan enterokoliitin riskiä.

B

Huoneilma vai 100-prosenttinen happi elvytyksessä?

Vastasyntyneen elvytyksen aloittaminen 100-prosenttisella hapella huoneilman sijasta lisännee kuolleisuutta.

B

Kurkunpäämaski vastasyntyneen elvytyksessä

Kurkunpäämaski on ilmeisesti hyödyllinen yli 34+0 raskausviikolla syntyneen tai yli 2 000 g painavan vastasyntyneen elvytyksessä, jos maskiventilaatio tai intubaatio ei onnistu. Tutkimuksia alle 34. raskausviikolla syntyneiden lasten osalta ei ole, joten satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tarvitaan, ennen kuin kurkunpäämaskia voidaan suositella ensisijaiseksi keinoksi ilmatien hallinnassa vastasyntyneen elvytyksessä.

B

Surfaktantin käyttö vastasyntyneen elvytyksessä

Profylaktinen surfaktanttihoito ilmeisesti lisää kuoleman ja BPD:n vaaraa verrattuna selektiiviseen hoitoon alle 30 raskausviikoilla syntyneillä.

B

Vaikea mekoniumaspiraatio-oireyhtymä ja surfaktanttibolushoito

Surfaktanttibolushoito ilmeisesti vähentää ECMO-hoidon tarvetta mutta ei kuolemia vaikean mekoniumaspiraatio-oireyhtymän hoidossa.

B

Vaikea mekoniumaspiraatio-oireyhtymä ja surfaktanttilavaatio

Surfaktanttilavaatio ilmeisesti vähentää ECMO-hoidon tarvetta ja/tai kuolemia vaikean mekoniumaspiraatio-oireyhtymän hoidossa.

B

Vihreästä lapsivedestä syntyvien lasten ylähengitysteiden imeminen ennen hartioiden ulosauttoa

Vihreästä lapsivedestä syntyvien lasten ylähengitysteiden imeminen ei ilmeisesti estä mekoniumaspiraatiosyndroomaa (MAS).

C

Adrenaliini suoneen vai hengitysputkeen vastasyntyneen elvytyksessä?

Adrenaliini saattaa parantaa sykettä nopeammin laskimonsisäisesti kuin hengitysputkeen annettuna.

C

Ennenaikaisten vastasyntyneiden synnytysten keskittäminen yliopistosairaaloihin

Alle 32 raskausviikolla syntyvien ja enintään 1 500 g syntymäpainoisten vastasyntyneiden synnytysten keskittäminen yliopistosairaaloihin saattaa parantaa näiden lasten eloonjäämistä.

C

Naloksoni vastasyntyneen elvytyksessä

Naloksonista ei todennäköisesti ole hyötyä huonokuntoisen vastasyntyneen elvytyksessä.

C

PEEP ennenaikaisen vastasyntyneen elvytyksessä

Positiivisen loppu-uloshengityspaineen (PEEP) käyttö saattaa olla hyödyllistä ennenaikaisen vastasyntyneen elvytyksessä, mutta näyttö perustuu koe-eläintutkimuksiin.

C

T-kappaleresuskitaattorin käyttö vastasyntyneen elvytyksessä

Vastasyntyneen elvytyksessä T-kappaleresuskitaattorin käytöllä saattaa olla useita etuja verrattuna hengityspalkeen tai anestesiapussin käyttöön, mutta se on vaikeampi laittaa käyttökuntoon.

C

Vastasyntyneen sydämen syke ventilaation riittävyyden tarkastelussa

Sydämen sykkeen paraneminen osoittanee luotettavasti ventilaation riittävyyttä vastasyntyneen elvytyksen aikana.

D

Adrenaliiniannos vastasyntyneen elvytyksessä

Suonensisäisen adrenaliinin suositeltua kerta-annosta (0,01–0,03 mg/kg) ei tule ylittää, vaikka tutkimustieto vastasyntyneen elvytyksessä puuttuu.

D

Milloin nestetäyttö on aiheellinen vastasyntyneen elvytyksessä

Volyymitäyttö lienee aiheellinen akuutissa vuodossa ja jos ventilaatiolle ei tule vastetta vastasyntyneen elvytyksessä, mutta tutkimukset aiheesta puuttuvat.

D

Natriumbikarbonaatin käyttö vastasyntyneen elvytyksessä

Natriumbikarbonaatin hyödystä tai haitasta vastasyntyneen elvytyksessä ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä.

D

Punasolut vai suolaliuos vastasyntyneen elvytyksessä

Huomattavassa verenvuodossa suositeltavin täyttö lienevät ORh-negatiiviset punasolut, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö vastasyntyneen elvytyksessä puuttuu.

D

Vastasyntyneen paineluelvytys

Seuraava tapa saattaa olla tehokkain tapa antaa paineluelvytystä vastasyntyneelle: painelu kolmesti rintalastan alakolmanneksesta 1/3 rintakehän syvyydestä alaspäin painaen kahdella peukalolla sormien kiertyessä rintakehän ympäri puristusotteeksi, jonka jälkeen yksi puhallus.

D

4-prosenttinen albumiini vai isotoninen suolaliuos vastasyntyneen elvytyksessä

Isotoninen suolaliuos lienee yhtä tehokas ja saattaa olla turvallisempi täyttönä vastasyntyneen elvytyksessä kuin albumiiniliuos, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö vastasyntyneiden elvytyksessä puuttuu.

Anestesiapussi
CO2-ilmaisin
Henkitorvi-imun tekeminen
Henkitorvi-imun välineet
Kurkunpäämaski
Liian pieni, sopiva ja iso maski
Luuydinneulan laitto
Maskiventilaatio
Muovipeite keskosen lämpimänä pitämiseen
Nieluputki
Pään asento maskiventilaatiossa
T-kappale-resuskitaattori
Täysiaikaisen vastasyntyneen saturaatio
Vastasyntyneen stimulointi hengityksen käynnistämiseksi
Ventilaatio T-kappale-resuskitaattorilla

Aiheeseen liittyviä suosituksia