Takaisin Tulosta

Ydinkysymys 7: Millä perusteilla tulee arvioida sairaudesta toipumiseen tarvittavan lepojakson tarvetta ja pituutta?

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
19.8.2019

Lepo edistää toipumista useiden, mutta ei kaikkien, sairauksien ja vammojen kohdalla. Lääkärin tulee sairauspoissaolon tarvetta ja kestoa arvioidessaan työkyvyn lisäksi ottaa huomioon myös levon mahdollinen hoitava, sairaudesta tai vammasta toipumista edistävä vaikutus.

Lepo voi myös hidastaa sairaudesta toipumista. Sitä tulee käyttää vain harkiten silloin, kun sen vaikuttavuudesta ei ole näyttöä. Lepoa ei tule käyttää hoitona, jos se on todettu haitalliseksi.

Sairauspoissaolon mahdollistamaa lepoa arvioitaessa on huomioitava myös työn luonne ja potilaan elämäntilanne.

 • Jos tarvitaan sairauspoissaoloa, tarvitaan myös aktiivista hoitoa ja seurantaa. Varsinkaan pitkittyvässä tilanteessa sairauspoissaolo ei voi olla ainoa hoito.
 • Sairauspoissaolon ja sen mahdollistaman levon tarve vaihtelee sairauksien ominaisuuksien mukaan. Alla on kuvattu sairauspoissaolon tarvetta ja merkitystä kolmen sairausentiteetin kohdalla (depressio, alaselkäkipu, niskakipu).

Depressio

 • Sairauspoissaolon aikana on luotava suunnitelma työhön paluusta ja huolehdittava asianmukaisesta hoidosta.
 • Sairauspoissaolon arvioitu pituus mitoitetaan hoitosuunnitelman, odotettavissa olevan hoitovasteen ja seurantakäyntien mukaan.
 • Jos sairauspoissaoloa tarvitaan, ensimmäisen poissaolon on usein tarpeen kestää 2–4 viikkoa, jona aikana on mahdollista saavuttaa vastetta lääkehoitoon. Joskus kuitenkin työkykyyn keskeisesti vaikuttavat oireet voivat lievittyä nopeamminkin.
 • Depressiopotilaiden kohdalla valtaosa jatkaa työelämässä ilman pitkiä sairauspoissaoloja. Depressiopotilaan sairauspoissaolon tarpeeseen ja pituuteen vaikuttavat toimintakyky, työn vaatimukset ja työpaikan mahdollisuudet tarvittaviin työhön liittyviin tukitoimiin tai työjärjestelyihin.
 • Sairauspoissaolon tarvetta arvioitaessa on punnittava mahdollisia hyötyjä ja haittoja potilaan kannalta:
  • Edellyttääkö toipuminen tai pahentuuko sairaus ilman sairauspoissaoloa?
  • Haittaisivatko päivärytmin menetys ja mielekkään toiminnan puute toipumista?
  • Lisääntyisikö päihteiden käyttö?
  • Vahvistuisiko mahdollinen syrjäytymiskehitys?
 • Lievässä depressiossa sairauspoissaolo ei yleensä ole tarpeen. Keskivaikeassa depressiossa jäljellä olevan toimintakyvyn riittävyys riippuu työn vaatimuksista ja mahdollisuuksista työssä jatkamista tukeviin työjärjestelyihin. Vaikeassa ja psykoottisessa depressiossa jäljellä oleva toimintakyky ei yleensä riitä minkään työn vaatimuksiin.
 • Työssä käyvän depressiopotilaan osalta arvioidaan, onko työpaikalla tarvetta ja mahdollisuuksia potilaan työkykyä edistäviin työjärjestelyihin (esim. siirtyminen tilapäisesti vuorotyöstä päivätyöhön tai asiakastyöstä taustatyöhön) tai muihin työhön liittyviin tukitoimiin. Arviointi on hyvä tehdä työterveysneuvottelussa, johon osallistuvat työntekijä, hänen esimiehensä ja työterveyshuollon edustaja.
 • Ellei jäljellä oleva toimintakyky yllä nykyisen työn vaatimuksiin eikä tilapäisiinkään tukitoimiin tai työjärjestelyihin ole mahdollisuutta, sairauspoissaolo on aiheellinen.
 • Käypä hoito -suositus Depressio «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50023»1, «Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääk...»1.

Alaselkäkipu

Niskakipu

Kirjallisuutta

 1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 06.07.2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 2. Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 05.05.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 3. New Zealand Guidelines Group. New Zealand acute low back pain guide 2003. Guide to assessing psychosocial yellow flags in acute low back pain. National Guideline Clearinghouse.www.guideline.gov, Van Tulder M, Koes B. Low back pain (acute). Clin Evid 2004;12:1643-58
 4. Niskakipu (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 16.01.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi