Takaisin Tulosta

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä
3.3.2020

Keskeinen sanoma

 • Suositus koskee lasten, nuorten ja aikuisten lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa.
 • Lihavuus on pitkäaikaissairaus, jossa kehon rasvakudoksen määrä on liian suuri. Lihavuuden taustatekijät ovat moninaiset, ja siihen vaikuttavat monet yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät.
 • Kaikissa ikäryhmissä on ensiarvoisen tärkeää ehkäistä lihavuutta ja havaita henkilöt, joilla on riski lihoa.
 • Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon tavoitteena on estää lihavuuden paheneminen, auttaa potilasta painonhallinnassa, ehkäistä ja hoitaa lihavuuden aiheuttamia sairauksia sekä parantaa työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua.
 • Elintapamuutosten osalta tavoitteena on löytää sellaisia omaan elämään sopivia terveyttä edistäviä ruokailu- ja liikuntatottumuksia, jotka auttavat pysyvässä painonhallinnassa. Näiden elintapamuutosten edistämisessä oikea-aikainen tuki sekä ruokailu- ja liikuntatottumusten muutosesteiden tunnistaminen toimivat paremmin kuin epäterveellisten elintapojen välttämisen ja lihomisen riskien korostaminen.
 • Lihavuuden ehkäisy ja hoito ovat kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa, mutta niihin osallistuvat monet muutkin tahot kunnissa ja kolmannella sektorilla. Potilaiden ohjaaminen laaja-alaisesti erilaisten palvelujen piiriin voi tukea lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa.
 • Pääosa lihavuuden hoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, työterveyshuolto mukaan luettuna.
  • Lihavuuden hyvä hoito edellyttää alueellisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen luomista, resursseja lihavuuden hoitoon, henkilökunnan jatkuvaa kouluttamista sekä laihdutus- ja painonhallintaryhmien järjestämistä.
  • Lihavuutta hoitaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat ainakin lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja ja ravitsemusterapeutti. Lisäksi ryhmään tulisi kuulua psykologi ja fysioterapeutti tai muu liikunnan asiantuntija, tai heitä voidaan konsultoida. Perhe- ja sosiaalityöntekijää sekä toimintaterapeuttia voidaan konsultoida tarvittaessa. Kätilö on keskeinen työntekijä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen lihavuuden hoidossa.
  • Moniammatillisesti toteutettu elintapahoito voi parantaa lihavuuden hoidon tuloksellisuutta.
 • Hoito toteutetaan potilaan odotusten ja tarpeiden mukaisesti. Aikuinen potilas itse ja lasten ja nuorten osalta lisäksi hänen perheensä osallistetaan hoidon suunnitteluun ja kannustetaan omahoitoon.

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito

 • Lapsuusiän lihavuudella on merkittävä taipumus jatkua aikuisikään. Painon kehitystä on tärkeää seurata koko lapsuuden ja nuoruuden ajan.
 • Lihavuuden arvioimiseen käytetään sekä pituuspainoa että painoindeksiä (ISO-BMI eli aikuista vastaava painoindeksi).
 • Erikoissairaanhoitoa tulee konsultoida, jos lapsen lihavuus on vaikea-asteinen, herää epäily lihavuutta aiheuttavasta sairaudesta tai lapsella todetaan merkkejä lihavuuden liitännäissairauksista tai niiden riskitekijöistä.
 • Lihavuuteen liittyviä sairauksia ja valtimotaudin riskitekijöitä voidaan todeta jo lapsuusiässä ja niitä voidaan vähentää onnistuneiden elintapamuutosten avulla.
 • Ensisijainen hoitotavoite ovat elintapojen pysyvät muutokset. Toissijainen hoitotavoite on yksilöllinen painotavoite.
 • Ylipainoisten ja lihavien leikki-, esikoulu- ja alakouluikäisten lasten perhekeskeiset painonhallintaohjelmat sekä ylipainoisten ja lihavien nuorten (12–17-vuotiaiden) painonhallintaohjelmat «Ylipainoisten ja lihavien leikki-, esikoulu- ja alakouluikäisten lasten perhekeskeiset painonhallintainterventiot ovat ilmeisesti vaikuttavaa hoitoa, kun ruokailu- ja liikuntatottumuksia kohennetaan käyttäytymisen muutosta tukevien menetelmien avulla.»B ovat ilmeisesti vaikuttavaa hoitoa, kun ruoka- ja liikkumistottumuksia kohennetaan ja liiallista paikallaanoloa (mm. ruutuaika) vähennetään käyttäytymisen muutosta tukevien menetelmien avulla.
 • Lääkehoito tulee toteuttaa lihavuuden hoitoon perehtyneen lastentautien erikoislääkärin valvonnassa, eikä se korvaa elintapamuutokseen tähtäävää ohjausta.

Aikuisten lihavuuden ehkäisy ja hoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Kirsi Pietiläinen (puheenjohtaja)

Riitta Veijola (puheenjohtaja)

Katriina Kukkonen-Harjula (kokoava kirjoittaja, Käypä hoito -toimittaja)

Susanna Anglé

Mikael Fogelholm

Satu Jyväkorpi

Jarmo Jääskeläinen

Marja Kalavainen

Leila Karhunen

Renja Karhunen

Miira Klemetti

Vesa Koivukangas

Heli Kuusipalo

Merja Laine

Satu Männistö

Harri Niinikoski

Timo Partonen

Tuula Pekkarinen

Timo Strandberg

Tuija Tammelin

Anna-Maria Teeriniemi

Mika Venojärvi