Takaisin Tulosta

Ydinkysymys 10: Miten arvioidaan sitä, kuinka työn tekeminen tukee sairaudesta toipumista?

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
19.8.2019

Sairauspoissaolon tarvetta ja kestoa arvioitaessa lääkärin tulee informoida potilasta työnteon mahdollisesta toipumista edistävästä vaikutuksesta. Lääkärin tulee keskustella potilaan kanssa siitä, millainen kuormitus työssä ja vapaa-ajalla on haitallista ja millainen suotavaa.

Viimeistään sairauspoissaolon pitkittyessä tulee yksilöllisen harkinnan mukaan arvioida ja mahdollisuuksien mukaan suositella työhön paluuta tukevien kuntouttavien ja työhön kohdistuvien toimien mahdollisuutta. Tähän paras asiantuntemus on työterveyshuollossa.

 • Suomalaisen kohorttitutkimuksen «Kivimäki M, Forma P, Wikström J ym. Sickness absen...»1 mukaan pitkät sairauspoissaolot ennakoivat työkykyongelmia ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä erityisesti silloin, kun ne aiheutuivat mielenterveyden tai tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista. Sairauseläkkeelle alle 55 vuoden iässä jäämisen riski pitkien sairauspoissaolojen kohdalla mielenterveyteen liittyvistä syistä oli 15,1 (95 % luottamusväli 10,6–21,4) ja tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin liittyvistä syistä 19,4 (95 % luottamusväli 12,2–30,6) verrattuna asuinpaikan mukaan kaltaistettuihin henkilöihin, joilla ei ollut sairauspoissaoloja.
 • Norjalaisessa laadullisessa tutkimuksessa «Nilsen S, Malterud K, Werner EL ym. GPs' negotiati...»2 selvitettiin fokusryhmähaastattelujen avulla 48 yleislääkärin strategioita heidän arvioidessaan sairauspoissaolojen tarvetta erityisesti silloin, kun potilas kärsi subjektiivisista terveysongelmista. Yleinen strategia oli kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin liittoutumaa potilaan kanssa yhtymällä potilaan näkemykseen sairauspoissaolon tarpeesta ja samalla selvittämällä potilaan näkökulmia asiaan. Tämä muodosti pohjan toiselle vaiheelle, jonka tavoitteena oli motivoida potilasta nopeaan työhön paluuseen osoittamalla hänelle työnteon myönteisiä vaikutuksia, vetoamalla lainsäädännöllisiin ja moraalisiin näkökulmiin ja varoittamalla pitkien sairauspoissaolojen haitoista. Tutkimusasetelma ei kuitenkaan tuottanut tietoa strategian vaikuttavuudesta.

Esimerkkejä pyrkimisestä työnteon jatkamiseen ja työhön paluuseen

Kirjallisuutta

 1. Kivimäki M, Forma P, Wikström J ym. Sickness absence as a risk marker of future disability pension: the 10-town study. J Epidemiol Community Health 2004;58:710-1 «PMID: 15252077»PubMed
 2. Nilsen S, Malterud K, Werner EL ym. GPs' negotiation strategies regarding sick leave for subjective health complaints. Scand J Prim Health Care 2015;33:40-6 «PMID: 25602364»PubMed
 3. Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. 5.5.2017. http://www.kaypahoito.fi/ (siteerattu 4.10.2018)
 4. Niskakipu (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. 16.1.2017. http://www.kaypahoito.fi/ (siteerattu 4.10.2018)
 5. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 06.07.2016. Saatavilla internetissä: http://www.kaypahoito.fi/
 6. Vogel N, Schandelmaier S, Zumbrunn T ym. Return-to-work coordination programmes for improving return to work in workers on sick leave. Cochrane Database Syst Rev 2017;(3):CD011618 «PMID: 28358173»PubMed
 7. Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ ym. Physical conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with back pain. Cochrane Database Syst Rev 2013;(8):CD001822 «PMID: 23990391»PubMed
 8. Arends I, Bruinvels DJ, Rebergen DS ym. Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders. Cochrane Database Syst Rev 2012;(12):CD006389 «PMID: 23235630»PubMed
 9. Kerätär R, Taanila A, Härkäpää K, Ala-Mursula L. Sairauslähtöisestä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista monialaiseen arviointimalliin. Duodecim 2014;130:495-502
 10. Nieuwenhuijsen K, Faber B, Verbeek JH ym. Interventions to improve return to work in depressed people. Cochrane Database Syst Rev 2014;(12):CD006237 «PMID: 25470301»PubMed
 11. van Vilsteren M, van Oostrom SH, de Vet HC ym. Workplace interventions to prevent work disability in workers on sick leave. Cochrane Database Syst Rev 2015;(10):CD006955 «PMID: 26436959»PubMed