Migreeni

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä
4.9.2015

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Lievän migreenikohtauksen hoidoksi sopivat tulehduskipulääkkeet joko yksinään tai metoklopramidiin yhdistettynä.
 • Vaikeissa tai invalidisoivissa kohtauksissa kannattaa käyttää triptaania heti eikä vasta kohtauksen alussa otetun tulehduskipulääkkeen osoittauduttua tehottomaksi. Eri triptaanien välillä ei suositeltuja annoksia käytettäessä ole havaittu kliinisesti merkitseviä tehoeroja.
 • Lasten migreenikohtausten hoidossa parasetamoli tai ibuprofeeni ovat suositeltavimmat lääkkeet. Myös sumatriptaaninenäsuihketta voi käyttää.
 • Estohoitoon suositellaan ensisijaisesti ei-ISA-vaikutteisia beetasalpaajia tai kandesartaania ja amitriptyliiniä.

Tavoite ja kohderyhmät

 • Suosituksessa esitetään migreenin kohtaus- ja estohoidon näyttöön perustuvat vaihtoehdot. Jatkotutkimukset ja diagnostiikka kuvataan lyhyesti.
 • Suositus on tarkoitettu migreenipotilaiden hoitoon sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Määritelmä ja esiintyvyys

Taulukko 1. Auraton migreeni – ICHD-3-kriteerit.
- ICHD = The International Classification of Headache Disorders; IHS = International Headache Society
- Lähde: Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta versio). Cephalalgia. 2013;33:629–808 «Headache Classification Committee of the Internati...»1
A Potilaalla on ollut ainakin viisi kohtausta, jotka täyttävät kriteerit B–D
B Päänsärkykohtaus kestää 4–72 tuntia (ilman hoitoa tai jos hoito ei tehoa).
C Ainakin kaksi seuraavista neljästä päänsäryn piirteistä täyttyy:
1 Särky on toispuoleista.
2 Särky on sykkivää.
3 Särky on kohtalaista tai kovaa.
4 Tavanomainen ruumiillinen rasitus (esim. kävely tai portaiden nousu) pahentaa päänsärkyä, tai päänsärky johtaa sen välttämiseen.
D Päänsäryn aikana on ainakin toista seuraavista:
1 pahoinvointia tai oksentelua
2 valo- ja ääniarkuutta.
E Muu ICHD-3-diagnoosi ei selitä oireistoa paremmin (www «http://www.ihs-headache.org/ichd-guidelines»2).
Taulukko 2. Migreenin ja jännityspäänsäryn erot.
Migreeni Jännityspäänsärky
Ennakko-oireet Ei ennakko-oireita
Rasitus pahentaa Liikunta helpottaa
Oksentelu Ei oksentelua
Valonarkuus Ei valonarkuutta
Kova särky Kohtalainen särky
Alkoholi aiheuttaa Alkoholi voi auttaa
Alkaa öisinkin Alkaa päiväsaikaan
Kohtauksittainen Jatkuva, tasainen

Aikuisten migreenin hoito

 • Migreenin hoidon kulmakivet ovat oikea diagnoosi ja siihen liittyvä luottamuksellinen potilas-lääkärisuhde. Ne edellyttävät huolellista anamneesia ja kohtausten kuvausta sekä potilaan elämäntapojen ja elämäntilanteen selvittämistä «Ferrari MD. Migraine. Lancet 1998;351:1043-51 ...»3.

Migreenikohtauksen hoito

 • Migreenikohtauksessa hoidon valintaan vaikuttavat kohtauksen vaikeus, pahoinvointi, oksentaminen, kohtauksen alkamisajankohta, muut olosuhteet, muut sairaudet ja hoidon odotettavissa olevat haittavaikutukset.
 • Osa migreenipotilaista tulee toimeen päänsärkynsä kanssa jopa täysin ilman lääkkeitä tai vain vähäisen särkylääkityksen avulla.
 • Ympäristökin voi helpottaa oireita:

Ärsykkeiden välttäminen

 • Migreenipotilaat tunnistavat usein selvästi ärsykkeitä, jotka laukaisevat tai pahentavat kohtauksia. Niitä välttämällä osa kohtauksista saattaa helpottua tai estyä, mutta luotettavaa näyttöä asiasta ei ole.
  • Kirkas valo lienee tavallisin migreenin ärsyke.
  • Muita tavallisia ärsykkeitä ovat alkoholi, hajut, hormonaaliset tekijät, kuumuus, lämpötilan huomattavat vaihtelut, valvominen, veren glukoosipitoisuuden huomattavat vaihtelut, vuorokausirytmin muutokset ja mahdollisesti eräät ruoka-aineet.

Kipu- ja pahoinvointilääkkeet

 • Suuri osa migreenikohtauksista on hoidettavissa tavallisella kipulääkkeellä tai kipu- ja pahoinvointilääkkeen yhdistelmällä.
 • On suositeltavaa ottaa riittävän iso lääkeannos (taulukko «Aikuisen migreenikohtauksen lääkehoito. ...»3) heti ensioireiden ilmaantuessa.
 • Ennen kipulääkkeen ottoa tai samanaikaisesti sen kanssa voi käyttää metoklopramidia.
 • Lähes kaikkia myynnissä olevia kipulääkkeitä on käytetty ja käytetään edelleen migreenikohtausten hoitoon, vaikka tutkimusnäyttö niistä on niukkaa.
Taulukko 3. Aikuisen migreenikohtauksen lääkehoito.
Päänsäryn voimakkuus ja lääke Annos (mg)
Vaikea tai invalidisoiva päänsärky
TRIPTAANIT
almotriptaani 12,5 p.o.
eletriptaani 40–80 p.o.
frovatriptaani 2,5 p.o.
naratriptaani 2,5–5 p.o.
risatriptaani 5–10 p.o.
sumatriptaani 50–100 p.o., 20 i.n., 25 p.r., 6 s.c.
tsolmitriptaani 2,5–5 p.o., 5 i.n.
Lievä tai kohtalainen päänsärky
KIPULÄÄKKEET
asetosalisyylihappo 1 000 p.o.
parasetamoli 1 000 p.o./p.r.
diklofenaakki 50–75
ibuprofeeni 800–1 200
ketoprofeeni 100–200
naprokseeni 500–1 100
tolfenaamihappo 200
(Voidaan yhdistää kaikkiin yllämainittuihin)
PAHOINVOINTILÄÄKKEET
metoklopramidi 10–20 p.o./p.r.
proklooriperatsiini 10–25 p.o. (p.r. vain erikoisluvalla)

Asetyylisalisyylihappo ja parasetamoli

Muut tulehduskipulääkkeet

Huumaavat kipulääkkeet eli euforisoivat analgeetit

Pahoinvointilääkkeet

Triptaanit

Sumatriptaani

Tsolmitriptaani

Naratriptaani

Ritsatriptaani

Almotriptaani

 • Almotriptaani imeytyy hyvin ruoansulatuskanavasta. Sillä ei ole todettu merkittäviä yhteisvaikutuksia propranololin, verapamiilin ja fluoksetiinin kanssa.
 • Almotriptaania käytettäessä on todettu vähemmän relapseja kuin sumatriptaania käytettäessä «Dahlöf CG, Pascual J, Dodick DW ym. Efficacy, spee...»48.

Eletriptaani

Frovatriptaani

Yhteiskäyttö steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden (NSAID) kanssa

Lääkkeen valinta aikuisten migreenikohtauksen hoitoon

Kohtausten varhainen hoito jo kivun lievässä vaiheessa ja herkistymisen esto

Lääkepäänsärky

Migreenin estohoito aikuisilla

Hoitomuodon valinta

 • Migreenin estohoito voidaan toteuttaa lääkkeettömänä, lääkkeellisenä tai näiden yhdistelmänä.
 • Hoitomuoto pitää valita yhdessä potilaan kanssa huolellisen perusselvittelyn jälkeen niin, että huomioidaan potilaan yksilölliset oireet, muut sairaudet ja mahdolliset oireita laukaisevat tekijät «Kangasniemi P, Welch KMA. General approach to trea...»115, «Mathew NT, Tfelt-Hansen P. General and Pharmacolog...»116.
 • Estohoito voidaan aloittaa, jos potilaalla esiintyy muutamia kohtauksia kuukaudessa, mutta se ei ole tarpeen tiheidenkään kohtausten vuoksi, jos potilas on tyytyväinen kohtauslääkitykseen.

Lääkkeetön hoito

Lääkehoito

Taulukko 4. Migreenin estohoitolääkkeet ja aikuisten annokset.
Annos (mg/vrk) Teho
Reniini-angiotensiini-järjestelmään vaikuttavat lääkkeet
Kandesartaani 8–32 ++
Lisinopriili 5–20 +
Beetasalpaajat
Propranololi 40–240 ++
Metoprololi 47,5–190 ++
Atenololi 50–150 ++
Bisoprololi 5–10 ++
Kalsiumsalpaajat
Verapamiili 16–320 +/-
Trisykliset masennuslääkkeet
Amitriptyliini 10–50 ++
Nortriptyliini 10–50 +
Muut masennuslääkkeet
Venlafaksiini 37,5–150 +
Neuromodulaattorit
Natriumvalproaatti 500–1500 ++
Topiramaatti 50–100 ++
Botuliinitoksiini
Episodinen migreeni 50–200 Tehoton
Krooninen migreeni 155–195 yksikköä ++

Beetasalpaajat

Kalsiumsalpaajat

Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet

Trisykliset masennuslääkkeet

Epilepsialääkkeet

Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet.

Avoimen foramen ovalen sulku

Hoidon porrastus

 • Yleensä migreeni- ja päänsärkypotilaat voidaan tutkia ja hoitaa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.
 • Toisinaan tarvitaan kuitenkin pään kuvantamista tai erikoislääkärin konsultaatiota. Jäljempänä esitetään suuntaviivoja päänsärky- tai migreenipotilaan jatkotutkimuksiin ohjaamiseksi.
 • Jos epäillään lukinkalvonalaista verenvuotoa tai keskushermoston infektiota, potilas tulee lähettää päivystystapauksena erikoissairaanhoitoon.

Jatkotutkimuksiin lähettämisen aiheet

 • Päänsärkypotilaan päivystyksellisen lähettämisen perusteet ovat
  • kohonnut kallonsisäinen paine
  • enkefaliittiepäily
  • meningiittiepäily
  • tuoreet, aiemmin esiintymättömät fokaalioireet tai kliiniset löydökset
  • uudentyyppinen päänsärky ja yleisoireet (esim. kuume)
  • varfariini- tai AK-hoitopotilaalla uudentyyppinen päänsärky
  • tuore pään trauma tai SAV-epäily (lähete neurokirurgille)
  • Hortonin särky ja trigeminusneuralgia, jos tavanomaisista hoidoista huolimatta särky ei ole hallinnassa tai siedettävää.
 • Huom. Lähettäminen tulee perustella «S2NOOP4»9.

Päänsärkypotilaan neurologisen konsultoinnin perusteet

 • Potilas lähetetään ajanvarauspoliklinikalle, jos kyseessä ei ole päivystyksellisen lähettämisen aihe mutta
  • päänsärky on päivien ja viikkojen kuluessa paheneva
  • päänsärky liittyy yskimiseen tai ponnistamiseen
  • päänsärkyyn liittyy aiempi (> 1–2 vkoa) fokaalioire, joka ei sovi migreeniauraksi
  • päänsärkyyn liittyy endokriininen häiriö
  • potilaalla on asentoriippuvainen päänsärky
  • tarvitaan triptaanin, ergotamiinin tai särkylääkkeiden vieroitushoitoa
  • potilaalla tai hänen suvussaan on neurofibromatoosia tyyppi 2.
 • Migreeni- tai tensiosärkypotilas lähetetään vain, jos hän oireilee usein ja tavanomaiset hoidot on kokeiltu tai on syntymässä pitkittyvä työkykyongelma.

Lasten päänsäryn lähettämisen perusteet

 • Päänsärkyä ja oksentelua esiintyy öisin ja heti ylös noustessa.
 • Päänsäryn yhteydessä esiintyy tajunnanhäiriöitä.
 • Äkillinen fyysinen ponnistus tai yskiminen pahentaa voimakkaasti päänsärkyä.
 • Päänsärky on säännönmukaisesti toispuolinen sykkivä, paheneva tai hoitoresistentti.
 • Lapsen luonne tai käytös muuttuu.
 • Normaali kehitys tai kasvu hidastuu.
 • Pään kasvu kiihtyy.
 • Lapsella todetaan poikkeavia neurologisia löydöksiä tai poikkeava kehitys.
 • Alle 5-vuotiaat tulee lähettää herkästi.

Migreenin hoito raskauden ja imetyksen aikana

Migreeni ja kardiovaskulaaririski sekä yhdistelmäehkäisytabletit ja hormonikorvaushoito

Lasten migreenin diagnoosi

Lasten migreenin hoito

Kohtaushoito (akuuttihoito)

Estohoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Migreeni-suosituksen historiatiedot «Migreeni, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»10

Puheenjohtaja:

Markus Färkkilä, LKT, professori, ylilääkäri; HYKS:n neurologian klinikka

Jäsenet:

Hannele Havanka, LKT, aluehallintoylilääkäri; Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Mirja Hämäläinen, LT, erikoislääkäri; HYKS:n lasten ja nuorten sairaala

Mikko Kallela, LKT, dosentti; HYKS:n neurologian klinikka

Eero Mervaala, LT, professori; Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan farmakologian osasto, Käypä hoito -toimittaja

Markku Sumanen, LT, yleislääketieteen apulaisprofessori; Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö

Marja-Liisa Sumelahti, LT, dosentti, erikoislääkäri; Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö

Sidonnaisuudet

Markus Färkkilä: Asiantuntijapalkkio (Amgen, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Genzyme, Merck-Serono), luentopalkkio (Biogen Idec, Genzyme, FCG-koulutus, Novartis, Finva, Merck-Serono), muu palkkio (Alexion, Actelion, Amgen, BiogenIdec, BioHit, Novartis, Merck-Serono), kliininen tutkija useissa lääketeollisuuden (Alexion, Actelion, Amgen, BiogenIdec, BioHit, Novartis, Merck-Serono) rahoittamissa tutkimuksissa

Hannele Havanka: Ei sidonnaisuuksia

Mirja Hämäläinen: Ei sidonnaisuuksia

Mikko Kallela: Asiantuntijapalkkio (Allergan, Allerganin advisory boardin jäsen, Leiras, Teva, MSD:n Advisory Board), johtokunnan tms jäsenyys (Helsingin Päänsärkykeskus Oy ), työsuhde (HPK), luentopalkkio (AGA, Allergan, AstraZeneca, Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilaq, Leiras, MSD, Meda, Menarini, Novartis, Orion, Pfizer, Sandoz, Teva), osakeomistus (Helsingin Päänsärkykeskus Oy), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Allergan, Biogen, Genzyme, Novartis, TEVA)

Eero Mervaala: Asiantuntijapalkkio (Kustannus Medicina Oy), Työsuhde (Yhtyneet Medix Laboratoriot)

Markku Sumanen: Ei sidonnaisuuksia

Marja-Liisa Sumelahti: Asiantuntijapalkkio (A. Menarini Suomi Oy, Novartis), luentopalkkio (Novartis, Useita), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Novartis, Teva, Biogen, Bayer, Merck-Serono, Sanofi)

Kirjallisuusviite

Migreeni. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;33:629-808 «PMID: 23771276»PubMed
 2. Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD ym. Prevalence of migraine headache in the United States. Relation to age, income, race, and other sociodemographic factors. JAMA 1992;267:64-9 «PMID: 1727198»PubMed
 3. Ferrari MD. Migraine. Lancet 1998;351:1043-51 «PMID: 9546526»PubMed
 4. Ferrari MD, Haan J. Drug treatment of migraine attacks. Kirjassa: Headache. Goadsby PJ, Silberstein SD (toim.). Butterworth Heineman, 1997:117
 5. Hakkarainen H, Gustafsson B, Stockman O. A comparative trail of ergotamine tartrate, acetyl salicylic acid and a dextropropoxyphene compound in acute migraine attacks. Headache 1978;18:35-9 «PMID: 348645»PubMed
 6. Nebe J, Heier M, Diener HC. Low-dose ibuprofen in self-medication of mild to moderate headache: a comparison with acetylsalicylic acid and placebo. Cephalalgia 1995;15:531-5 «PMID: 8706118»PubMed
 7. Boureau F, Joubert JM, Lasserre V ym. Double-blind comparison of an acetaminophen 400 mg-codeine 25 mg combination versus aspirin 1000 mg and placebo in acute migraine attack. Cephalalgia 1994;14:156-61 «PMID: 8062355»PubMed
 8. Diener HC, Eikermann A, Gessner U ym. Efficacy of 1,000 mg effervescent acetylsalicylic acid and sumatriptan in treating associated migraine symptoms. Eur Neurol 2004;52:50-6 «PMID: 15240983»PubMed
 9. Diener HC, Bussone G, de Liano H ym. Placebo-controlled comparison of effervescent acetylsalicylic acid, sumatriptan and ibuprofen in the treatment of migraine attacks. Cephalalgia 2004;24:947-54 «PMID: 15482357»PubMed
 10. Kirthi V, Derry S, Moore RA ym. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD008041 «PMID: 20393963»PubMed
 11. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD008040 «PMID: 23633349»PubMed
 12. Smith TR, Sunshine A, Stark SR ym. Sumatriptan and naproxen sodium for the acute treatment of migraine. Headache 2005;45:983-91 «PMID: 16109111»PubMed
 13. Smith T, Blumenthal H, Diamond M ym. Sumatriptan/Naproxen sodium for migraine: efficacy, health related quality of life, and satisfaction outcomes. Headache 2007;47:683-92 «PMID: 17501849»PubMed
 14. Brandes JL, Kudrow D, Stark SR ym. Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine: a randomized trial. JAMA 2007;297:1443-54 «PMID: 17405970»PubMed
 15. Tfelt-Hansen P ym. Miscellaneous drugs. Kirjassa: The Headaches 1993:353.
 16. Gallagher RM. Emergency treatment of intractable migraine. Headache 1986;26:74-5 «PMID: 3957657»PubMed
 17. Nicolodi M. Differential sensitivity to morphine challenge in migraine sufferers and headache-exempt subjects. Cephalalgia 1996;16:297-304 «PMID: 8869763»PubMed
 18. Engindeniz Z, Demircan C, Karli N ym. Intramuscular tramadol vs. diclofenac sodium for the treatment of acute migraine attacks in emergency department: a prospective, randomised, double-blind study. J Headache Pain 2005;6:143-8 «PMID: 16355295»PubMed
 19. Wasay M, Zaki KS, Khan SU ym. Narcotic analgesics for acute migraine in the emergency room: are we meeting Headache Societies' guidelines? J Headache Pain 2006;7:413-5 «PMID: 17149566»PubMed
 20. Colman I, Rothney A, Wright SC ym. Use of narcotic analgesics in the emergency department treatment of migraine headache. Neurology 2004;62:1695-700 «PMID: 15159464»PubMed
 21. Taylor FR, Kaniecki RG. Symptomatic treatment of migraine: when to use NSAIDs, triptans, or opiates. Curr Treat Options Neurol 2011;13:15-27 «PMID: 21125432»PubMed
 22. Gilmore B, Michael M. Treatment of acute migraine headache. Am Fam Physician 2011;83:271-80 «PMID: 21302868»PubMed
 23. Chabriat H, Joire JE, Danchot J ym. Combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide in the acute treatment of migraine: a multicentre double-blind placebo-controlled study. Cephalalgia 1994;14:297-300 «PMID: 7954760»PubMed
 24. Tfelt-Hansen P, Henry P, Mulder LJ ym. The effectiveness of combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide compared with oral sumatriptan for migraine. Lancet 1995;346:923-6 «PMID: 7564725»PubMed
 25. Azzopardi TD, Brooks NA. Oral metoclopramide as an adjunct to analgesics for the outpatient treatment of acute migraine. Ann Pharmacother 2008;42:397-402 «PMID: 18285561»PubMed
 26. Tokola RA. The effect of metoclopramide and prochlorperazine on the absorption of effervescent paracetamol in migraine. Cephalalgia 1988;8:139-47 «PMID: 3197094»PubMed
 27. Coppola M, Yealy DM, Leibold RA. Randomized, placebo-controlled evaluation of prochlorperazine versus metoclopramide for emergency department treatment of migraine headache. Ann Emerg Med 1995;26:541-6 «PMID: 7486359»PubMed
 28. Rowat BM, Merrill CF, Davis A ym. A double-blind comparison of granisetron and placebo for the treatment of acute migraine in the emergency department. Cephalalgia 1991;11:207-13 «PMID: 1663423»PubMed
 29. Ferrari MD, Roon KI, Lipton RB ym. Oral triptans (serotonin 5-HT(1B/1D) agonists) in acute migraine treatment: a meta-analysis of 53 trials. Lancet 2001;358:1668-75 «PMID: 11728541»PubMed
 30. Goadsby PJ, Lipton RB, Ferrari MD. Migraine--current understanding and treatment. N Engl J Med 2002;346:257-70 «PMID: 11807151»PubMed
 31. Géraud G, Keywood C, Senard JM. Migraine headache recurrence: relationship to clinical, pharmacological, and pharmacokinetic properties of triptans. Headache 2003;43:376-88 «PMID: 12656709»PubMed
 32. A study to compare oral sumatriptan with oral aspirin plus oral metoclopramide in the acute treatment of migraine. The Oral Sumatriptan and Aspirin plus Metoclopramide Comparative Study Group. Eur Neurol 1992;32:177-84 «PMID: 1317294»PubMed
 33. Geraud G, Compagnon A, Rossi A ym. Zolmitriptan versus a combination of acetylsalicylic acid and metoclopramide in the acute oral treatment of migraine: a double-blind, randomised, three-attack study. Eur Neurol 2002;47:88-98 «PMID: 11844897»PubMed
 34. Thorlund K, Mills EJ, Wu P ym. Comparative efficacy of triptans for the abortive treatment of migraine: a multiple treatment comparison meta-analysis. Cephalalgia 2014;34:258-67 «PMID: 24108308»PubMed
 35. Hall GC, Brown MM, Mo J ym. Triptans in migraine: the risks of stroke, cardiovascular disease, and death in practice. Neurology 2004;62:563-8 «PMID: 14981171»PubMed
 36. Velentgas P, Cole JA, Mo J ym. Severe vascular events in migraine patients. Headache 2004;44:642-51 «PMID: 15209685»PubMed
 37. Goadsby PJ. A triptan too far? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;64:143-7 «PMID: 9489518»PubMed
 38. Fowler PA, Lacey LF, Thomas M ym. The clinical pharmacology, pharmacokinetics and metabolism of sumatriptan. Eur Neurol 1991;31:291-4 «PMID: 1653135»PubMed
 39. Self-treatment of acute migraine with subcutaneous sumatriptan using an auto-injector device. The Sumatriptan Auto-Injector Study Group. Eur Neurol 1991;31:323-31 «PMID: 1653140»PubMed
 40. Sumatriptan--an oral dose-defining study. The Oral Sumatriptan Dose-Defining Study Group. Eur Neurol 1991;31:300-5 «PMID: 1653137»PubMed
 41. Dixon R, Warrander A. The clinical pharmacokinetics of zolmitriptan. Cephalalgia 1997;17 Suppl 18:15-20 «PMID: 9399013»PubMed
 42. Rolan P. Potential drug interactions with the novel antimigraine compound zolmitriptan (Zomig, 311C90). Cephalalgia 1997;17 Suppl 18:21-7 «PMID: 9399014»PubMed
 43. Schoenen J, Sawyer J. Zolmitriptan (Zomig, 311C90), a novel dual central and peripheral 5HT1B/1D agonist: an overview of efficacy. Cephalalgia 1997;17 Suppl 18:28-40 «PMID: 9399015»PubMed
 44. Christensen ML, Eades SK, Fuseau E ym. Pharmacokinetics of naratriptan in adolescent subjects with a history of migraine. J Clin Pharmacol 2001;41:170-5 «PMID: 11210397»PubMed
 45. Göbel H, Winter P, Boswell D ym. Comparison of naratriptan and sumatriptan in recurrence-prone migraine patients. Naratriptan International Recurrence Study Group. Clin Ther 2000;22:981-9 «PMID: 10972634»PubMed
 46. Gijsman H, Kramer MS, Sargent J ym. Double-blind, placebo-controlled, dose-finding study of rizatriptan (MK-462) in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1997;17:647-51 «PMID: 9350384»PubMed
 47. Visser WH. Pharmacologic profile and Clinical efficacy of rizatriptan. 8th Congress of the International Headache Society. Satellite Symposium, June 11th, 1997 Amsterdam, Netherlands
 48. Dahlöf CG, Pascual J, Dodick DW ym. Efficacy, speed of action and tolerability of almotriptan in the acute treatment of migraine: pooled individual patient data from four randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials. Cephalalgia 2006;26:400-8 «PMID: 16556240»PubMed
 49. Färkkilä M, Kallela M. Eletriptan review. Expert Opin Pharmacother 2005;6:625-30 PubMed
 50. Färkkilä M, Kallela M. Frovatriptan review. Expert Opin. Pharmacother 2007;8:3029-33
 51. Lipton RB, Serrano D, Nicholson RA ym. Impact of NSAID and Triptan use on developing chronic migraine: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) study. Headache 2013;53:1548-63 «PMID: 23992516»PubMed
 52. Goadsby PJ. Serotonin 5HT1B/1D receptor agonists in migraine. Comparative pharmacology and its therapeutic implications. CNS Drugs 1998;10:271–86
 53. Lipton RB, Baggish JS, Stewart WF ym. Efficacy and safety of acetaminophen in the treatment of migraine: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, population-based study. Arch Intern Med 2000;160:3486-92 «PMID: 11112243»PubMed
 54. Goldstein J, Silberstein SD, Saper JR ym. Acetaminophen, aspirin, and caffeine in combination versus ibuprofen for acute migraine: results from a multicenter, double-blind, randomized, parallel-group, single-dose, placebo-controlled study. Headache 2006;46:444-53 «PMID: 16618262»PubMed
 55. MacGregor EA, Brandes J, Gendolla A ym. Migraine treatment strategies: the global Migraine And Zolmitriptan Evaluation (MAZE) survey--phase IV. Curr Med Res Opin 2004;20:1777-83 «PMID: 15537478»PubMed
 56. Peikert A, Becker WJ, Ashford EA ym. Sumatriptan nasal spray: a dose-ranging study in the acute treatment of migraine. Eur J Neurol 1999;6:43-9 «PMID: 10209349»PubMed
 57. Landy S, DeRossett SE, Rapoport A ym. Two double-blind, multicenter, randomized, placebo-controlled, single-dose studies of sumatriptan/naproxen sodium in the acute treatment of migraine: function, productivity, and satisfaction outcomes. MedGenMed 2007;9:53 «PMID: 17955107»PubMed
 58. Goldstein J, Ryan R, Jiang K ym. Crossover comparison of rizatriptan 5 mg and 10 mg versus sumatriptan 25 mg and 50 mg in migraine. Rizatriptan Protocol 046 Study Group. Headache 1998;38:737-47 «PMID: 11284462»PubMed
 59. Tfelt-Hansen P, Teall J, Rodriguez F ym. Oral rizatriptan versus oral sumatriptan: a direct comparative study in the acute treatment of migraine. Rizatriptan 030 Study Group. Headache 1998;38:748-55 «PMID: 11284463»PubMed
 60. Tfelt-Hansen P, Ryan RE Jr. Oral therapy for migraine: comparisons between rizatriptan and sumatriptan. A review of four randomized, double-blind clinical trials. Neurology 2000;55:S19-24 «PMID: 11089515»PubMed
 61. Dahlof C, Cady R, Poole AC. Speed of onset and efficacy of sumatriptan fast disintegrating/rapid release tablets: results of two replicate randomised, placebo-controlled studies. Headache Care 2004;1:277–80
 62. Diener HC, Ryan R, Sun W ym. The 40-mg dose of eletriptan: comparative efficacy and tolerability versus sumatriptan 100 mg. Eur J Neurol 2004;11:125-34 «PMID: 14748774»PubMed
 63. Garcia-Ramos G, MacGregor EA, Hilliard B ym. Comparative efficacy of eletriptan vs. naratriptan in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 2003;23:869-76 «PMID: 14616928»PubMed
 64. Bates D, Ashford E, Dawson R ym. Subcutaneous sumatriptan during the migraine aura. Sumatriptan Aura Study Group. Neurology 1994;44:1587-92 «PMID: 7936279»PubMed
 65. Olesen J, Diener HC, Schoenen J ym. No effect of eletriptan administration during the aura phase of migraine. Eur J Neurol 2004;11:671-7 «PMID: 15469451»PubMed
 66. Limmroth V, Kazarawa Z, Fritsche G ym. Headache after frequent use of serotonin agonists zolmitriptan and naratriptan. Lancet 1999;353:378 «PMID: 9950449»PubMed
 67. Katsarava Z, Fritsche G, Muessig M ym. Clinical features of withdrawal headache following overuse of triptans and other headache drugs. Neurology 2001;57:1694-8 «PMID: 11706113»PubMed
 68. Láinez M. Clinical benefits of early triptan therapy for migraine. Cephalalgia 2004;24 Suppl 2:24-30 «PMID: 15595991»PubMed
 69. Diener HC, Katsarava Z. Medication overuse headache. Curr Med Res Opin 2001;17 Suppl 1:s17-21 «PMID: 12463272»PubMed
 70. Harrison DL, Slack MK. Meta-analytic review of the effect of subcutaneous sumatriptan in migraine headache. J Pharm Technol 1998;12:109-1493
 71. Färkkilä M, Olesen J, Dahlöf C ym. Eletriptan for the treatment of migraine in patients with previous poor response or tolerance to oral sumatriptan. Cephalalgia 2003;23:463-71 «PMID: 12807526»PubMed
 72. Dahlöf CG. Infrequent or non-response to oral sumatriptan does not predict response to other triptans--review of four trials. Cephalalgia 2006;26:98-106 «PMID: 16426262»PubMed
 73. Burstein R, Jakubowski M. Analgesic triptan action in an animal model of intracranial pain: a race against the development of central sensitization. Ann Neurol 2004;55:27-36 «PMID: 14705109»PubMed
 74. Burstein R, Levy D, Jakubowski M. Effects of sensitization of trigeminovascular neurons to triptan therapy during migraine. Rev Neurol (Paris) 2005;161:658-60 «PMID: 16141951»PubMed
 75. Lanteri-Minet M, Allaf B, Mick G. Right triptan use in clinical conditions: results of TEMPO study. Poster P01.124 presented at the American Academy of Neurology 58th Annual Meeting (San Diego), 2006.
 76. Ferrari MD. Should we advise patients to treat migraine attacks early? Cephalalgia 2004;24:915-7 «PMID: 15482351»PubMed
 77. Brandes JL. Treatment approaches to maximizing therapeutic response in migraine. Neurology 2003;61:S21-6 «PMID: 14581654»PubMed
 78. Gendolla A. Early treatment in migraine: how strong is the current evidence? Cephalalgia 2008;28 Suppl 2:28-35 «PMID: 18715330»PubMed
 79. Dowson AJ, Mathew NT, Pascual J. Review of clinical trials using early acute intervention with oral triptans for migraine management. Int J Clin Pract 2006;60:698-706 «PMID: 16805756»PubMed
 80. Pascual J, Cabarrocas X. Within-patient early versus delayed treatment of migraine attacks with almotriptan: the sooner the better. Headache 2002;42:28-31 «PMID: 12005272»PubMed
 81. Mathew NT. Early intervention with almotriptan improves sustained pain-free response in acute migraine. Headache 2003;43:1075-9 «PMID: 14629242»PubMed
 82. Freitag FG, Finlayson G, Rapoport AM ym. Effect of pain intensity and time to administration on responsiveness to almotriptan: results from AXERT 12.5 mg Time Versus Intensity Migraine Study (AIMS). Headache 2007;47:519-30 «PMID: 17445101»PubMed
 83. Mathew NT, Finlayson G, Smith TR ym. Early intervention with almotriptan: results of the AEGIS trial (AXERT Early Migraine Intervention Study). Headache 2007;47:189-98 «PMID: 17300358»PubMed
 84. Goadsby PJ, Zanchin G, Geraud G ym. Early vs. non-early intervention in acute migraine-'Act when Mild (AwM)'. A double-blind, placebo-controlled trial of almotriptan. Cephalalgia 2008;28:383-91 «PMID: 18294251»PubMed
 85. Brandes JL, Kudrow D, Cady R ym. Eletriptan in the early treatment of acute migraine: influence of pain intensity and time of dosing. Cephalalgia 2005;25:735-42 «PMID: 16109056»PubMed
 86. Cady R, Elkind A, Goldstein J ym. Randomized, placebo-controlled comparison of early use of frovatriptan in a migraine attack versus dosing after the headache has become moderate or severe. Curr Med Res Opin 2004;20:1465-72 «PMID: 15383196»PubMed
 87. Mathew NT, Kailasam J, Meadors L. Early treatment of migraine with rizatriptan: a placebo-controlled study. Headache 2004;44:669-73 «PMID: 15209688»PubMed
 88. Cady R, Martin V, Mauskop A ym. Efficacy of Rizatriptan 10 mg administered early in a migraine attack. Headache 2006;46:914-24 «PMID: 16732837»PubMed
 89. Cady RK, Lipton RB, Hall C ym. Treatment of mild headache in disabled migraine sufferers: results of the Spectrum Study. Headache 2000;40:792-7 «PMID: 11135022»PubMed
 90. Cady RK, Sheftell F, Lipton RB ym. Effect of early intervention with sumatriptan on migraine pain: retrospective analyses of data from three clinical trials. Clin Ther 2000;22:1035-48 «PMID: 11048903»PubMed
 91. Scholpp J, Schellenberg R, Moeckesch B ym. Early treatment of a migraine attack while pain is still mild increases the efficacy of sumatriptan. Cephalalgia 2004;24:925-33 «PMID: 15482353»PubMed
 92. Winner P, Landy S, Richardson M ym. Early intervention in migraine with sumatriptan tablets 50 mg versus 100 mg: a pooled analysis of data from six clinical trials. Clin Ther 2005;27:1785-94 «PMID: 16368449»PubMed
 93. The International 311C90 Long-term Study Group. The long-term tolerability and efficacy of oral zolmitriptan (Zomig, 311C90) in the acute treatment of migraine. An international study. Headache 1998; 38:173–83
 94. Loder E, Freitag FG, Adelman J ym. Pain-free rates with zolmitriptan 2.5 mg ODT in the acute treatment of migraine: results of a large double-blind placebo- controlled trial. Curr Med Res Opin 2005;21:381-9 «PMID: 15811207»PubMed
 95. Klapper J, Lucas C, Røsjø Ø ym. Benefits of treating highly disabled migraine patients with zolmitriptan while pain is mild. Cephalalgia 2004;24:918-24 «PMID: 15482352»PubMed
 96. Díaz-Insa S, Goadsby PJ, Zanchin G ym. The impact of allodynia on the efficacy of almotriptan when given early in migraine: data from the "Act when mild" study. Int J Neurosci 2011;121:655-61 «PMID: 21777163»PubMed
 97. Westergaard ML, Hansen EH, Glümer C ym. Definitions of medication-overuse headache in population-based studies and their implications on prevalence estimates: a systematic review. Cephalalgia 2014;34:409-25 «PMID: 24293089»PubMed
 98. Katsarava Z, Obermann M. Medication-overuse headache. Curr Opin Neurol 2013;26:276-81 «PMID: 23591682»PubMed
 99. Zwart JA, Dyb G, Hagen K ym. Analgesic use: a predictor of chronic pain and medication overuse headache: the Head-HUNT Study. Neurology 2003;61:160-4 «PMID: 12874392»PubMed
 100. Hagen K, Linde M, Steiner TJ ym. Risk factors for medication-overuse headache: an 11-year follow-up study. The Nord-Trøndelag Health Studies. Pain 2012;153:56-61 «PMID: 22018971»PubMed
 101. Scher AI, Stewart WF, Ricci JA ym. Factors associated with the onset and remission of chronic daily headache in a population-based study. Pain 2003;106:81-9 «PMID: 14581114»PubMed
 102. Bigal ME, Serrano D, Buse D ym. Acute migraine medications and evolution from episodic to chronic migraine: a longitudinal population-based study. Headache 2008;48:1157-68 «PMID: 18808500»PubMed
 103. Limmroth V, Katsarava Z, Fritsche G ym. Features of medication overuse headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002;59:1011-4 «PMID: 12370454»PubMed
 104. Créac'h C, Radat F, Mick G ym. One or several types of triptan overuse headaches? Headache 2009;49:519-28 «PMID: 19245390»PubMed
 105. Smith JH, Schwedt TJ. Consensus treatment of medication overuse headache in Latin America and Europe. Cephalalgia 2014;34:643-644 «PMID: 24523430»PubMed
 106. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R. Probable medication-overuse headache: the effect of a 2-month drug-free period. Neurology 2006;66:1894-8 «PMID: 16707727»PubMed
 107. Tassorelli C, Jensen R, Allena M ym. A consensus protocol for the management of medication-overuse headache: Evaluation in a multicentric, multinational study. Cephalalgia 2014;34:645-655 «PMID: 24558185»PubMed
 108. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R. Discontinuation of medication overuse in headache patients: recovery of therapeutic responsiveness. Cephalalgia 2006;26:1192-8 «PMID: 16961785»PubMed
 109. Evers S, Jensen R, European Federation of Neurological Societies. Treatment of medication overuse headache--guideline of the EFNS headache panel. Eur J Neurol 2011;18:1115-21 «PMID: 21834901»PubMed
 110. Bøe MG, Mygland A, Salvesen R. Prednisolone does not reduce withdrawal headache: a randomized, double-blind study. Neurology 2007;69:26-31 «PMID: 17475943»PubMed
 111. Rabe K, Pageler L, Gaul C ym. Prednisone for the treatment of withdrawal headache in patients with medication overuse headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cephalalgia 2013;33:202-7 «PMID: 23093541»PubMed
 112. Pageler L, Katsarava Z, Diener HC ym. Prednisone vs. placebo in withdrawal therapy following medication overuse headache. Cephalalgia 2008;28:152-6 «PMID: 18039339»PubMed
 113. Krymchantowski AV, Barbosa JS. Prednisone as initial treatment of analgesic-induced daily headache. Cephalalgia 2000;20:107-13 «PMID: 10961766»PubMed
 114. Hering R, Steiner TJ. Abrupt outpatient withdrawal of medication in analgesic-abusing migraineurs. Lancet 1991;337:1442-3 «PMID: 1675320»PubMed
 115. Kangasniemi P, Welch KMA. General approach to treatment. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:285–7
 116. Mathew NT, Tfelt-Hansen P. General and Pharmacologic Approach to Migraine Management. In: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, editors. The Headaches. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 433-40
 117. Edmeads J. Unconventional Techniques. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:295-7
 118. Tfelt-Hansen P, Welch KM. General principles of pharmacological treatment. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:299-301
 119. Pryse-Phillips WE, Dodick DW, Edmeads JG ym. Guidelines for the nonpharmacologic management of migraine in clinical practice. Canadian Headache Society. CMAJ 1998;159:47-54 «PMID: 9679487»PubMed
 120. McGrath PJ, Sorbi MJ. Psychological treatments. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:289-94
 121. Lance JW. Mechanisms and management of headache. Butterworth Heineman, 1993
 122. Schoenen J, Vandersmissen B, Jeangette S ym. Migraine prevention with a supraorbital transcutaneous stimulator: a randomized controlled trial. Neurology 2013;80:697-704 «PMID: 23390177»PubMed
 123. Goadsby PJ, Grosberg BM, Mauskop A ym. Effect of noninvasive vagus nerve stimulation on acute migraine: an open-label pilot study. Cephalalgia 2014;34:986-93 «PMID: 24607501»PubMed
 124. Clarke BM, Upton AR, Kamath MV ym. Transcranial magnetic stimulation for migraine: clinical effects. J Headache Pain 2006;7:341-6 «PMID: 17058041»PubMed
 125. Lipton RB, Dodick DW, Silberstein SD ym. Single-pulse transcranial magnetic stimulation for acute treatment of migraine with aura: a randomised, double-blind, parallel-group, sham-controlled trial. Lancet Neurol 2010;9:373-80 «PMID: 20206581»PubMed
 126. Teepker M, Hötzel J, Timmesfeld N ym. Low-frequency rTMS of the vertex in the prophylactic treatment of migraine. Cephalalgia 2010;30:137-44 «PMID: 19515124»PubMed
 127. Auvichayapat P, Janyacharoen T, Rotenberg A ym. Migraine prophylaxis by anodal transcranial direct current stimulation, a randomized, placebo-controlled trial. J Med Assoc Thai 2012;95:1003-12 «PMID: 23061303»PubMed
 128. Jenkins B, Tepper SJ. Neurostimulation for primary headache disorders, part 1: pathophysiology and anatomy, history of neuromodulation in headache treatment, and review of peripheral neuromodulation in primary headaches. Headache 2011;51:1254-66 «PMID: 21815889»PubMed
 129. Antal A, Kriener N, Lang N ym. Cathodal transcranial direct current stimulation of the visual cortex in the prophylactic treatment of migraine. Cephalalgia 2011;31:820-8 «PMID: 21398419»PubMed
 130. Jenkins B, Tepper SJ. Neurostimulation for primary headache disorders: Part 2, review of central neurostimulators for primary headache, overall therapeutic efficacy, safety, cost, patient selection, and future research in headache neuromodulation. Headache 2011;51:1408-18 «PMID: 21812772»PubMed
 131. Magis D, Jensen R, Schoenen J. Neurostimulation therapies for primary headache disorders: present and future. Curr Opin Neurol 2012;25:269-76 «PMID: 22543428»PubMed
 132. Pryse-Phillips WE, Dodick DW, Edmeads JG ym. Guidelines for the diagnosis and management of migraine in clinical practice. Canadian Headache Society. CMAJ 1997;156:1273-87 «PMID: 9145054»PubMed
 133. Shamliyan TA, Choi JY, Ramakrishnan R ym. Preventive pharmacologic treatments for episodic migraine in adults. J Gen Intern Med 2013;28:1225-37 «PMID: 23592242»PubMed
 134. Tfelt-Hansen P, Rolan P. B-Adrenoreceptor Blocking Drugs in Migraine. Kirjassa: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, toim. The Headaches 3. painos. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. s. 519-28
 135. Silberstein SD, Holland S, Freitag F ym. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology 2012;78:1337-45 «PMID: 22529202»PubMed
 136. Siniatchkin M, Andrasik F, Kropp P ym. Central mechanisms of controlled-release metoprolol in migraine: a double-blind, placebo-controlled study. Cephalalgia 2007;27:1024-32 «PMID: 17680819»PubMed
 137. Tfelt-Hansen P, Shanks RG. Beta-adrenoceptor blocking drugs. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:363-72
 138. Diener HC, Tfelt-Hansen P, Dahlöf C ym. Topiramate in migraine prophylaxis--results from a placebo-controlled trial with propranolol as an active control. J Neurol 2004;251:943-50 «PMID: 15316798»PubMed
 139. Toda N, Tfelt-Hansen P. Calcium antagonists. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:383-90
 140. Toda N, Tfelt-Hansen P. Calcium Antagonists in Migraine Prophylaxis. Kirjassa: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, toim. The Headaches 3. painos. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. s. 539-44
 141. Ramadan NM, Schultz LL, Gilkey SJ. Migraine prophylactic drugs: proof of efficacy, utilization and cost. Cephalalgia 1997;17:73-80 «PMID: 9137841»PubMed
 142. Tronvik E, Stovner LJ, Helde G ym. Prophylactic treatment of migraine with an angiotensin II receptor blocker: a randomized controlled trial. JAMA 2003;289:65-9 «PMID: 12503978»PubMed
 143. Charles JA, Jotkowitz S, Byrd LH. Prevention of migraine with olmesartan in patients with hypertension/prehypertension. Headache 2006;46:503-7 «PMID: 16618270»PubMed
 144. Stovner LJ, Linde M, Gravdahl GB ym. A comparative study of candesartan versus propranolol for migraine prophylaxis: A randomised, triple-blind, placebo-controlled, double cross-over study. Cephalalgia 2013;34:523-532 «PMID: 24335848»PubMed
 145. Schrader H, Stovner LJ, Helde G ym. Prophylactic treatment of migraine with angiotensin converting enzyme inhibitor (lisinopril): randomised, placebo controlled, crossover study. BMJ 2001;322:19-22 «PMID: 11141144»PubMed
 146. Mylecharane EJ, Tfelt-Hansen P. Miscellaneous drugs. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:397-402
 147. Salonen R. Päänsäryn lääkehoito. Kirjassa: Päänsärky ja sen hoito. Partinen M ym. (toim.). Recallmed, 1992:249-64
 148. Couch JR, Hassanein RS. Migraine and depression: effect of amitriptyline prophylaxis. Trans Am Neurol Assoc 1976;101:234-7 «PMID: 800690»PubMed
 149. Couch JR, Hassanein RS. Amitriptyline in migraine prophylaxis. Arch Neurol 1979;36:695-9 «PMID: 508127»PubMed
 150. Gomersall JD, Stuart A. Amitriptyline in migraine prophylaxis. Changes in pattern of attacks during a controlled clinical trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1973;36:684-90 «PMID: 4731336»PubMed
 151. Ziegler DK, Hurwitz A, Hassanein RS ym. Migraine prophylaxis. A comparison of propranolol and amitriptyline. Arch Neurol 1987;44:486-9 «PMID: 3579659»PubMed
 152. Dodick DW, Freitag F, Banks J ym. Topiramate versus amitriptyline in migraine prevention: a 26-week, multicenter, randomized, double-blind, double-dummy, parallel-group noninferiority trial in adult migraineurs. Clin Ther 2009;31:542-59 «PMID: 19393844»PubMed
 153. Evers S, Afra J, Frese A ym. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2009;16:968-81 «PMID: 19708964»PubMed
 154. Couch JR, Amitriptyline Versus Placebo Study Group. Amitriptyline in the prophylactic treatment of migraine and chronic daily headache. Headache 2011;51:33-51 «PMID: 21070231»PubMed
 155. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G ym. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci 2012;39:S1-59 «PMID: 22683887»PubMed
 156. Mauskop A. Evidence-based guideline update: NSAIDs and other complementary treatments for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology 2013;80:868 «PMID: 23439703»PubMed
 157. Ozyalcin SN, Talu GK, Kiziltan E ym. The efficacy and safety of venlafaxine in the prophylaxis of migraine. Headache 2005;45:144-52 «PMID: 15705120»PubMed
 158. Landy S, McGinnis J, Curlin D ym. Selective serotonin reuptake inhibitors for migraine prophylaxis. Headache 1999;39:28-32 «PMID: 15613191»PubMed
 159. Isojärvi JI, Rättyä J, Myllylä VV ym. Valproate, lamotrigine, and insulin-mediated risks in women with epilepsy. Ann Neurol 1998;43:446-51 «PMID: 9546324»PubMed
 160. Silberstein SD, Neto W, Schmitt J ym. Topiramate in migraine prevention: results of a large controlled trial. Arch Neurol 2004;61:490-5 «PMID: 15096395»PubMed
 161. Brandes JL, Saper JR, Diamond M ym. Topiramate for migraine prevention: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:965-73 «PMID: 14982912»PubMed
 162. Silberstein SD, Lipton RB, Dodick DW ym. Efficacy and safety of topiramate for the treatment of chronic migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2007;47:170-80 «PMID: 17300356»PubMed
 163. Diener HC, Bussone G, Van Oene JC ym. Topiramate reduces headache days in chronic migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cephalalgia 2007;27:814-23 «PMID: 17441971»PubMed
 164. Láinez MJ, Freitag FG, Pfeil J ym. Time course of adverse events most commonly associated with topiramate for migraine prevention. Eur J Neurol 2007;14:900-6 «PMID: 17662012»PubMed
 165. Keskinbora K, Aydinli I. A double-blind randomized controlled trial of topiramate and amitriptyline either alone or in combination for the prevention of migraine. Clin Neurol Neurosurg 2008;110:979-84 «PMID: 18620801»PubMed
 166. Lampl C, Katsarava Z, Diener HC ym. Lamotrigine reduces migraine aura and migraine attacks in patients with migraine with aura. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1730-2 «PMID: 16291905»PubMed
 167. Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP ym. Gabapentin or pregabalin for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD010609 «PMID: 23797675»PubMed
 168. Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP ym. Antiepileptics other than gabapentin, pregabalin, topiramate, and valproate for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD010608 «PMID: 23797674»PubMed
 169. Mohammadianinejad SE, Abbasi V, Sajedi SA ym. Zonisamide versus topiramate in migraine prophylaxis: a double-blind randomized clinical trial. Clin Neuropharmacol 2011;34:174-7 «PMID: 21738025»PubMed
 170. Aurora SK, Gawel M, Brandes JL ym. Botulinum toxin type a prophylactic treatment of episodic migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study. Headache 2007;47:486-99 «PMID: 17445098»PubMed
 171. Relja M, Poole AC, Schoenen J ym. A multicentre, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of multiple treatments of botulinum toxin type A (BoNTA) for the prophylaxis of episodic migraine headaches. Cephalalgia 2007;27:492-503 «PMID: 17428299»PubMed
 172. Mathew NT, Frishberg BM, Gawel M ym. Botulinum toxin type A (BOTOX) for the prophylactic treatment of chronic daily headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2005;45:293-307 «PMID: 15836565»PubMed
 173. Silberstein SD, Stark SR, Lucas SM ym. Botulinum toxin type A for the prophylactic treatment of chronic daily headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mayo Clin Proc 2005;80:1126-37 «PMID: 16178492»PubMed
 174. Aurora SK, Dodick DW, Turkel CC ym. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 1 trial. Cephalalgia 2010;30:793-803 «PMID: 20647170»PubMed
 175. Diener HC, Dodick DW, Aurora SK ym. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial. Cephalalgia 2010;30:804-14 «PMID: 20647171»PubMed
 176. Dodick DW, Turkel CC, DeGryse RE ym. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: pooled results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phases of the PREEMPT clinical program. Headache 2010;50:921-36 «PMID: 20487038»PubMed
 177. Aurora SK, Winner P, Freeman MC ym. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: pooled analyses of the 56-week PREEMPT clinical program. Headache 2011;51:1358-73 «PMID: 21883197»PubMed
 178. Cady RK, Schreiber CP, Porter JA ym. A multi-center double-blind pilot comparison of onabotulinumtoxinA and topiramate for the prophylactic treatment of chronic migraine. Headache 2011;51:21-32 «PMID: 21070228»PubMed
 179. Diener HC, Dodick DW, Goadsby PJ, Lipton RB, Olesen J, Silberstein SD. Chronic migraine--classification, characteristics and treatment. Nature reviews Neurology. 2011;8(3):162-71
 180. Diener HC, Kurth T, Dodick D. Patent foramen ovale and migraine. Curr Pain Headache Rep 2007;11:236-40 «PMID: 17504652»PubMed
 181. Dowson A, Mullen MJ, Peatfield R ym. Migraine Intervention With STARFlex Technology (MIST) trial: a prospective, multicenter, double-blind, sham-controlled trial to evaluate the effectiveness of patent foramen ovale closure with STARFlex septal repair implant to resolve refractory migraine headache. Circulation 2008;117:1397-404 «PMID: 18316488»PubMed
 182. Schwerzmann M, Nedeltchev K, Meier B. Patent foramen ovale closure: a new therapy for migraine. Catheter Cardiovasc Interv 2007;69:277-84 «PMID: 17253601»PubMed
 183. Leong MC, Uebing A, Gatzoulis MA. Percutaneous patent foramen ovale occlusion: current evidence and evolving clinical practice. Int J Cardiol 2013;169:238-43 «PMID: 24071386»PubMed
 184. Maggioni F ym. Headache during pregnancy. Cephalalgia 1997;17:765–9
 185. Aubé M. Migraine in pregnancy. Neurology 1999;53:S26-8 «PMID: 10487510»PubMed
 186. Sances G, Granella F, Nappi RE ym. Course of migraine during pregnancy and postpartum: a prospective study. Cephalalgia 2003;23:197-205 «PMID: 12662187»PubMed
 187. Silberstein SD. Headaches in pregnancy. J Headache Pain 2005;6:172-4 «PMID: 16362655»PubMed
 188. Bloor M, Paech M. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the initiation of lactation. Anesth Analg 2013;116:1063-75 «PMID: 23558845»PubMed
 189. Hutchinson S, Marmura MJ, Calhoun A ym. Use of common migraine treatments in breast-feeding women: a summary of recommendations. Headache 2013;53:614-27 «PMID: 23465038»PubMed
 190. Evans EW ym. Use of 5-HT1 agonists in pregnancy. Ann Pharmacother 2008;42:543–9
 191. Duong S, Bozzo P, Nordeng H ym. Safety of triptans for migraine headaches during pregnancy and breastfeeding. Can Fam Physician 2010;56:537-9 «PMID: 20547518»PubMed
 192. Källén B, Nilsson E, Otterblad Olausson P. Delivery outcome after maternal use of drugs for migraine: a register study in Sweden. Drug Saf 2011;34:691-703 «PMID: 21751829»PubMed
 193. Källén B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6 «PMID: 11318881»PubMed
 194. Fox AW, Diamond ML, Spierings EL. Migraine during pregnancy: options for therapy. CNS Drugs 2005;19:465-81 «PMID: 15962998»PubMed
 195. Scher AI, Terwindt GM, Picavet HS ym. Cardiovascular risk factors and migraine: the GEM population-based study. Neurology 2005;64:614-20 «PMID: 15728281»PubMed
 196. Kurth T, Gaziano JM, Cook NR ym. Migraine and risk of cardiovascular disease in women. JAMA 2006;296:283-91 «PMID: 16849661»PubMed
 197. Kurth T. Associations between migraine and cardiovascular disease. Expert Rev Neurother 2007;7:1097-104 «PMID: 17868009»PubMed
 198. Schürks M, Rist PM, Bigal ME ym. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339:b3914 «PMID: 19861375»PubMed
 199. Ferro JM, Massaro AR, Mas JL. Aetiological diagnosis of ischaemic stroke in young adults. Lancet Neurol 2010;9:1085-96 «PMID: 20965437»PubMed
 200. da Silva ym. Migraine patients should be cautiously followed for risk factors leading to cardiovascular disease. Arq Neuropsiquiatr. 2013;71:119-24
 201. Harris M, Kaneshiro B. An evidence-based approach to hormonal contraception and headaches. Contraception 2009;80:417-21 «PMID: 19835714»PubMed
 202. Edlow AG, Bartz D. Hormonal contraceptive options for women with headache: a review of the evidence. Rev Obstet Gynecol 2010;3:55-65 «PMID: 20842283»PubMed
 203. MacGregor EA. Contraception and headache. Headache 2013;53:247-76 «PMID: 23432442»PubMed
 204. Sillanpää M. Changes in the prevalence of migraine and other headaches during the first seven school years. Headache 1983;23:15-9 «PMID: 6826345»PubMed
 205. Sillanpää M, Anttila P. Increasing prevalence of headache in 7-year-old schoolchildren. Headache 1996;36:466-70 «PMID: 8824000»PubMed
 206. Abu-Arefeh I, Russell G. Prevalence of headache and migraine in schoolchildren. BMJ 1994;309:765-9 «PMID: 7950559»PubMed
 207. Laurell K, Larsson B, Eeg-Olofsson O. Prevalence of headache in Swedish schoolchildren, with a focus on tension-type headache. Cephalalgia 2004;24:380-8 «PMID: 15096227»PubMed
 208. Kröner-Herwig B, Heinrich M, Morris L. Headache in German children and adolescents: a population-based epidemiological study. Cephalalgia 2007;27:519-27 «PMID: 17598791»PubMed
 209. Anttila P, Metsähonkala L, Aromaa M ym. Determinants of tension-type headache in children. Cephalalgia 2002;22:401-8 «PMID: 12110116»PubMed
 210. Mortimer MJ, Kay J, Jaron A. Childhood migraine in general practice: clinical features and characteristics. Cephalalgia 1992;12:238-43; discussion 186 «PMID: 1525799»PubMed
 211. Hämäläinen ML, Hoppu K, Santavuori P. Pain and disability in migraine or other recurrent headaches as reported by children. Eur J Neurol 1996;3:528-32
 212. Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:103-7
 213. Lewis DW, Kellstein D, Dahl G ym. Children's ibuprofen suspension for the acute treatment of pediatric migraine. Headache 2002;42:780-6 «PMID: 12390641»PubMed
 214. Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 «PMID: 16775229»PubMed
 215. Ueberall MA, Wenzel D. Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children. Neurology 1999;52:1507-10 «PMID: 10227648»PubMed
 216. Winner P, Rothner AD, Saper J ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sumatriptan nasal spray in the treatment of acute migraine in adolescents. Pediatrics 2000;106:989-97 «PMID: 11061765»PubMed
 217. Ahonen K, Hämäläinen ML, Rantala H ym. Nasal sumatriptan is effective in treatment of migraine attacks in children: A randomized trial. Neurology 2004;62:883-7 «PMID: 15037686»PubMed
 218. Winner P, Rothner AD, Wooten JD ym. Sumatriptan nasal spray in adolescent migraineurs: a randomized, double-blind, placebo-controlled, acute study. Headache 2006;46:212-22 «PMID: 16492230»PubMed
 219. Hämäläinen ML, Hoppu K, Santavuori P. Sumatriptan for migraine attacks in children: a randomized placebo-controlled study. Do children with migraine respond to oral sumatriptan differently from adults? Neurology 1997;48:1100-3 «PMID: 9109909»PubMed
 220. Eiland LS, Hunt MO. The use of triptans for pediatric migraines. Paediatr Drugs 2010;12:379-89 «PMID: 21028917»PubMed
 221. Winner P, Lewis D, Visser WH ym. Rizatriptan 5 mg for the acute treatment of migraine in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Headache 2002;42:49-55 «PMID: 12005275»PubMed
 222. Visser WH, Winner P, Strohmaier K ym. Rizatriptan 5 mg for the acute treatment of migraine in adolescents: results from a double-blind, single-attack study and two open-label, multiple-attack studies. Headache 2004;44:891-9 «PMID: 15447698»PubMed
 223. Ahonen K, Hämäläinen ML, Eerola M ym. A randomized trial of rizatriptan in migraine attacks in children. Neurology 2006;67:1135-40 «PMID: 16943370»PubMed
 224. Ho TW, Pearlman E, Lewis D ym. Efficacy and tolerability of rizatriptan in pediatric migraineurs: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial using a novel adaptive enrichment design. Cephalalgia 2012;32:750-65 «PMID: 22711898»PubMed
 225. Lewis DW, Winner P, Hershey AD ym. Efficacy of zolmitriptan nasal spray in adolescent migraine. Pediatrics 2007;120:390-6 «PMID: 17671066»PubMed
 226. Rothner AD, Wasiewski W, Winner P ym. Zolmitriptan oral tablet in migraine treatment: high placebo responses in adolescents. Headache 2006;46:101-9 «PMID: 16412157»PubMed
 227. Winner P, Linder SL, Lipton RB ym. Eletriptan for the acute treatment of migraine in adolescents: results of a double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2007;47:511-8 «PMID: 17445100»PubMed
 228. Linder SL, Mathew NT, Cady RK ym. Efficacy and tolerability of almotriptan in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2008;48:1326-36 «PMID: 18484981»PubMed
 229. Leary PM. Adverse reactions in children. Special considerations in prevention and management. Drug Saf 1991;6:171-82 «PMID: 2064761»PubMed
 230. Kabbouche MA, Vockell AL, LeCates SL ym. Tolerability and effectiveness of prochlorperazine for intractable migraine in children. Pediatrics 2001;107:E62 «PMID: 11335783»PubMed
 231. Brousseau DC, Duffy SJ, Anderson AC ym. Treatment of pediatric migraine headaches: a randomized, double-blind trial of prochlorperazine versus ketorolac. Ann Emerg Med 2004;43:256-62 «PMID: 14747817»PubMed
 232. Trottier ED, Bailey B, Dauphin-Pierre S ym. Clinical outcomes of children treated with intravenous prochlorperazine for migraine in a pediatric emergency department. J Emerg Med 2010;39:166-73 «PMID: 19150192»PubMed
 233. Derosier FJ, Lewis D, Hershey AD ym. Randomized trial of sumatriptan and naproxen sodium combination in adolescent migraine. Pediatrics 2012;129:e1411-20 «PMID: 22585767»PubMed
 234. Bonfert M, Straube A, Schroeder AS ym. Primary headache in children and adolescents: update on pharmacotherapy of migraine and tension-type headache. Neuropediatrics 2013;44:3-19 «PMID: 23303551»PubMed
 235. Kropp P, Meyer B, Landgraf M ym. Headache in children: update on biobehavioral treatments. Neuropediatrics 2013;44:20-4 «PMID: 23303552»PubMed
 236. Fujita M, Sato K, Nishioka H ym. Oral sumatriptan for migraine in children and adolescents: a randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel group study. Cephalalgia 2014;34:365-75 «PMID: 24163282»PubMed
 237. Eidlitz-Markus T, Dlugatch Y, Haimi-Cohen Y ym. Nonpharmacologic treatment of migraine with low-dose propranolol or amitriptyline. Pediatr Neurol 2012;46:345-9 «PMID: 22633628»PubMed
 238. A placebo-controlled study of intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Finnish Sumatriptan Group and the Cardiovascular Clinical Research Group. Eur Neurol 1991;31:332-8 «PMID: 1653141»PubMed
 239. A randomized, double-blind comparison of sumatriptan and Cafergot in the acute treatment of migraine. The Multinational Oral Sumatriptan and Cafergot Comparative Study Group. Eur Neurol 1991;31:314-22 «PMID: 1653139»PubMed
 240. Acute treatment of migraine attacks: efficacy and safety of a nonsteroidal anti-inflammatory drug, diclofenac-potassium, in comparison to oral sumatriptan and placebo. The Diclofenac-K/Sumatriptan Migraine Study Group. Cephalalgia 1999;19:232-40 «PMID: 10376168»PubMed
 241. Buchan P. The pharmacokinetics of frovatriptan (VML251/SB209509), a potent selective 5-HT1B/1D agonist, following single dose administration by oral and intravenous routes to healthy male and female volunteers. Headache 1998;38:376
 242. Campinha-Bacote DL, Kendle JB, Jones C ym. Impact of a migraine management program on improving health outcomes. Dis Manag 2005;8:382-91 «PMID: 16351556»PubMed
 243. Dahlöf C, Björkman R. Diclofenac-K (50 and 100 mg) and placebo in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1993;13:117-23 «PMID: 8495453»PubMed
 244. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (intranasal route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD009663 «PMID: 22336867»PubMed
 245. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (oral route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD008615 «PMID: 22336849»PubMed
 246. Derry S, Rabbie R, Moore RA. Diclofenac with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD008783 «PMID: 23633360»PubMed
 247. Diamond S, Freitag FG. Cold as an adjunctive therapy for headache. Postgrad Med 1986;79:305-9 «PMID: 3941818»PubMed
 248. Dib M, Massiou H, Weber M ym. Efficacy of oral ketoprofen in acute migraine: a double-blind randomized clinical trial. Neurology 2002;58:1660-5 «PMID: 12058095»PubMed
 249. Eletriptan Steering Committee in Japan. Efficacy and safety of eletriptan 20 mg, 40 mg and 80 mg in Japanese migraineurs. Cephalalgia 2002;22:416-23 «PMID: 12133040»PubMed
 250. Endres HG, Böwing G, Diener HC ym. Acupuncture for tension-type headache: a multicentre, sham-controlled, patient-and observer-blinded, randomised trial. J Headache Pain 2007;8:306-14 «PMID: 17955168»PubMed
 251. Evaluation of a multiple-dose regimen of oral sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Oral Sumatriptan International Multiple-Dose Study Group. Eur Neurol 1991;31:306-13 «PMID: 1653138»PubMed
 252. Färkkilä M. A dose-finding study of eletriptan (UK-116,044) (5-30 mg) for the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1996;16:387-8
 253. Goadsby PJ, Ferrari MD, Olesen J ym. Eletriptan in acute migraine: a double-blind, placebo-controlled comparison to sumatriptan. Eletriptan Steering Committee. Neurology 2000;54:156-63 «PMID: 10636142»PubMed
 254. Hakkarainen H, Vapaatalo H, Gothoni G ym. Tolfenamic acid is as effective as ergotamine during migraine attacks. Lancet 1979;2:326-8 «PMID: 89390»PubMed
 255. Havanka-Kanniainen H. Treatment of acute migraine attack: ibuprofen and placebo compared. Headache 1989;29:507-9 «PMID: 2676908»PubMed
 256. Kangasniemi P, Kaaja R. Ketoprofen and ergotamine in acute migraine. J Intern Med 1992;231:551-4 «PMID: 1602293»PubMed
 257. Karabetsos A, Karachalios G, Bourlinou P ym. Ketoprofen versus paracetamol in the treatment of acute migraine. Headache 1997;37:12-4 «PMID: 9046717»PubMed
 258. Katsarava Z, Manack A, Yoon MS ym. Chronic migraine: classification and comparisons. Cephalalgia 2011;31:520-9 «PMID: 21220376»PubMed
 259. Kellstein DE, Lipton RB, Geetha R ym. Evaluation of a novel solubilized formulation of ibuprofen in the treatment of migraine headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study. Cephalalgia 2000;20:233-43 «PMID: 10999673»PubMed
 260. Kirthi V, Derry S, Moore RA. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD008041 «PMID: 23633350»PubMed
 261. Lakshmi CV, Singhi P, Malhi P ym. Topiramate in the prophylaxis of pediatric migraine: a double-blind placebo-controlled trial. J Child Neurol 2007;22:829-35 «PMID: 17715274»PubMed
 262. Law S, Derry S, Moore RA. Naproxen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD009455 «PMID: 24142263»PubMed
 263. Law S, Derry S, Moore RA. Sumatriptan plus naproxen for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD008541 «PMID: 24142431»PubMed
 264. Lewis D, Winner P, Saper J ym. Randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of topiramate for migraine prevention in pediatric subjects 12 to 17 years of age. Pediatrics 2009;123:924-34 «PMID: 19255022»PubMed
 265. Linde K, Allais G, Brinkhaus B ym. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD001218 «PMID: 19160193»PubMed
 266. Linde K, Rossnagel K. Propranolol for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev 2004;:CD003225 «PMID: 15106196»PubMed
 267. Linde K, Streng A, Jürgens S ym. Acupuncture for patients with migraine: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:2118-25 «PMID: 15870415»PubMed
 268. Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP ym. Topiramate for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD010610 «PMID: 23797676»PubMed
 269. Lipton RB, Stewart WF, Stone AM ym. Stratified care vs step care strategies for migraine: the Disability in Strategies of Care (DISC) Study: A randomized trial. JAMA 2000;284:2599-605 «PMID: 11086366»PubMed
 270. Massiou H, Serrurier D, Lasserre O ym. Effectiveness of oral diclofenac in the acute treatment of common migraine attacks: a double-blind study versus placebo. Cephalalgia 1991;11:59-63 «PMID: 1860132»PubMed
 271. Melchart D, Linde K, Fischer P ym. Acupuncture for idiopathic headache. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD001218 «PMID: 11279710»PubMed
 272. Misra UK, Kalita J, Yadav RK. Rizatriptan vs. ibuprofen in migraine: a randomised placebo-controlled trial. J Headache Pain 2007;8:175-9 «PMID: 17563841»PubMed
 273. Myllylä VV, Havanka H, Herrala L ym. Tolfenamic acid rapid release versus sumatriptan in the acute treatment of migraine: comparable effect in a double-blind, randomized, controlled, parallel-group study. Headache 1998;38:201-7 «PMID: 9563211»PubMed
 274. Nestvold K. Naproxen and naproxen sodium in acute migraine attacks. Cephalalgia 1986;6 Suppl 4:81-4 «PMID: 3539361»PubMed
 275. Pradalier A, Rancurel G, Dordain G ym. Acute migraine attack therapy: comparison of naproxen sodium and an ergotamine tartrate compound. Cephalalgia 1985;5:107-13 «PMID: 3926322»PubMed
 276. Rabbie R, Derry S, Moore RA. Ibuprofen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD008039 «PMID: 23633348»PubMed
 277. Ryan R, Géraud G, Goldstein J ym. Clinical efficacy of frovatriptan: placebo-controlled studies. Headache 2002;42 Suppl 2:S84-92 «PMID: 12028324»PubMed
 278. Sheftell F, Rapoport A, Kudrow WL. Efficacy of symptomatic treatment of tension and migraine headaches with the suboccipital ice pillow. Headache 1989;29:327
 279. Sheftell F, Ryan R, Pitman V ym. Efficacy, safety, and tolerability of oral eletriptan for treatment of acute migraine: a multicenter, double-blind, placebo-controlled study conducted in the United States. Headache 2003;43:202-13 «PMID: 12603638»PubMed
 280. Silberstein SD, Elkind AH, Schreiber C ym. A randomized trial of frovatriptan for the intermittent prevention of menstrual migraine. Neurology 2004;63:261-9 «PMID: 15277618»PubMed
 281. Stark R, Dahlöf C, Haughie S ym. Efficacy, safety and tolerability of oral eletriptan in the acute treatment of migraine: results of a phase III, multicentre, placebo-controlled study across three attacks. Cephalalgia 2002;22:23-32 «PMID: 11993610»PubMed
 282. The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-988407. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.
 283. van de Ven LL, Franke CL, Koehler PJ. Prophylactic treatment of migraine with bisoprolol: a placebo-controlled study. Cephalalgia 1997;17:596-9 «PMID: 9251876»PubMed
 284. Winner P, Cady RK, Ruoff GE ym. Twelve-month tolerability and safety of sumatriptan-naproxen sodium for the treatment of acute migraine. Mayo Clin Proc 2007;82:61-8 «PMID: 17285787»PubMed
 285. Winner P, Pearlman EM, Linder SL ym. Topiramate for migraine prevention in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2005;45:1304-12 «PMID: 16324162»PubMed
 286. Wörz R, Reinhardt-Benmalek B, Föh M ym. [Prevention of migraine using bisoprolol. Results of a double-blind study versus metoprolol]. Fortschr Med 1992;110:268-72 «PMID: 1351025»PubMed

A

Aspirin with or without antiemetic for acute migraine headaches in adults

Aspirin is more efficient than placebo and similar to sumatriptan for acute migraine headaches; addition of metoclopramide improves relief of nausea and vomiting. Adverse events were less common than with sumatriptan.

A

Botuliinitoksiini kroonisen migreenin estohoidossa

Kroonista migreeniä sairastavilla botuliinitoksiinihoito vähentää potilaan päänsärkypäiviä.

A

Eletriptaani migreenin kohtaushoidossa

Eletriptaani on tehokas migreenin kohtaushoidossa.

A

Frovatriptaani akuutin migreenikohtauksen hoidossa

Frovatriptaani on tehokas akuutin migreenikohtauksen hoidossa

A

Ibuprofeeni migreenin kohtaushoidossa

Ibuprofeeni on tehokas migreenin kohtaushoidossa.

A

Kandesartaani migreenin estohoidossa

Migreenin estolääkkeenä käytetty kandesartaani vähentää migreeni- ja päänsärkypäiviä merkittävästi enemmän kuin lume.

A

Naprokseeni migreenikohtaus hoidossa

Naprokseeni on tehokas migreenikohtauksen hoidossa.

A

Naprokseenin ja sumatriptaanin yhdistelmä akuutin migreenin hoidossa

Naprokseenin ja sumatriptaanin yhdistelmä on migreenin hoidossa tehokkaampi kuin kumpikaan lääke yksinään.

A

Paracetamol with or without an antiemetic for acute migraine

Paracetamol 1 000 mg is effective in acute migraine, and the addition of metoclopramide 10 mg gives short-term efficacy equivalent to oral sumatriptan 100 mg. Adverse events with paracetamol do not differ from placebo.

A

Propranololi ja metoprololi migreenin estohoidossa

Ei-ISA-vaikutteiset beetasalpaajat propranololi ja metoprololi ovat lumetta tehokkaampia migreenin estohoidossa.

A

Sumatriptaani migreenin kohtaushoidossa

Sumatriptaani on tehokas migreenin kohtaushoidossa.

A

Topiramaatti migreenin estohoidossa

Topiramaatti annoksella 100 mg/vrk on lumetta tehokkaampi kohtauksittaisen migreenin estohoidossa.

B

Bisoprololi migreenin estohoidossa

Bisoprololi 5 mg vuorokaudessa on tehokas ja hyvin siedetty migreenin estohoidossa.

B

Diklofenaakki migreenikohtauksen hoidossa

Diklofenaakki on ilmeisesti tehokas migreenikohtauksen hoidossa.

B

Ibuprofeeni lasten migreenikohtausten hoidossa

Ibuprofeeni on ilmeisesti tehokas lasten migreenin kohtaushoidossa.

B

Intranasaalinen sumatriptaani migreenin kohtaushoidossa

Intranasaalinen sumatriptaani on ilmeisesti tehokas migreenin kohtaushoidossa.

B

Ketoprofeeni migreenin kohtaushoidossa

Ketoprofeeni on ilmeisesti tehokas migreenin kohtaushoidossa.

B

Migreenikohtauksen hoitostrategia

Migreenikohtauksen alkuhoidon valinta kohtauksen vaikeusasteen mukaan tuottaa ilmeisesti paremman särynlievityksen kuin lääkityksen tehostaminen ja vaihtaminen siinä vaiheessa kun ensivaiheen lääke ei tehoa.

B

Ritsatriptaani lasten migreenikohtauksien hoidossa

Ritsatriptaani saattaa olla tehokas lasten ja nuorten migreenikohtauksien hoidossa.

B

Sumatriptaaninenäsuihke lasten migreenikohtauksen hoidossa

Sumatriptaaninenäsuihke ilmeisesti lievittää migreenikohtauksen oireita lapsilla ja nuorilla.

B

Tolfenaamihappo migreenin kohtaushoidossa

Tolfenaamihappo on ilmeisesti tehokas migreenin kohtaushoidossa.

B

Triptaanien päivittäistä käyttöä ei suositella

Lääkeriippuvuuden kehittymisen estämiseksi triptaanien päivittäinen käyttö on pyrittävä lopettamaan.

B

Yhdistelmäehkäisytablettien käyttö aurallisessa migreenissä

Yhdistelmäehkäisytabletit lisäävät aivoinfarktin riskiä aurallisessa migreenissä.

C

Akupunktio migreenin estohoidossa

Akupunktiosta saattaa olla hyötyä migreenin estohoidossa.

C

Almotriptaani nuorten migreenikohtausten hoidossa

Almotriptaanivaste on lumevastetta parempi nuorten migreenikohtausten hoidossa.

C

Kylmä migreenikohtauksen hoidossa

Kylmäpakkauksesta pään alueella saattaa olla apua lievän migreenikohtauksen hoidossa.

C

Parasetamoli lasten migreenikohtausten hoidossa

Parasetamoli saattaa olla tehokas lasten migreenin kohtaushoidossa.

C

Potilasohjaus migreeniprofylaksiassa

Potilasohjaus saattaa vähentää migreenikohtausten esiintymistä.

C

Topiramaatti lasten migreenin ehkäisyhoidossa

Topiramaatti saattaa vähentää migreenikohtauksia yli 6-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

C

Tsolmitriptaaninenäsuihke lasten migreenin kohtaushoidossa

Tsolmitriptaaninenäsuihke lienee tehokas lasten migreenin kohtaushoidossa.

C

Tsolmitriptaanitabletit lasten migreenikohtausten hoidossa

Tsolmitriptaanitablettien tehoa lasten migreenikohtausten hoidossa ei ole osoitettu.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia