Antikonception - Förhindra oönskad graviditet

God medicinsk praxis rekommendationer
Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim, Finlands Gynekologförening och Allmänmedicinska föreningen i Finland
27.4.2021

Hur kan man hänvisa till God medicinsk praxis-rekommendationen? «K1»1

Den här svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationen har översatts från den finska God medicinsk praxis-rekommendationen (Käypä hoito -suositus Raskauden ehkäisy «Raskauden ehkäisy»1). Om det finns skillnader i texterna gäller den uppdaterade finskspråkiga versionen.

Huvudsakligen finns evidenssammandragen och bakgrundsmaterialen samt internetlänkarna på finska.

Centrala rekommendationer

 • Det ska vara lätt att få tillgång till preventivmedel och preventivmedelsrådgivning året om.
 • Det finns ingen åldersgräns för användning av preventivmedel och påbörjande av preventivmedel förutsätter inte en gynekologisk undersökning.
 • Till exempel provtagning för klamydia ska övervägas (könssjukdomar). Cellprov från livmoderhalsen tas enligt screeningrekommendationerna. Se God medicinsk praxis-rekommendationen Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset «Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset»2 (på finska), «Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuu...»1.
 • Valet av preventivmetod ska basera sig på önskemål och en realistisk situationsbedömning. En lämplig preventivmetod främjar kontinuerlig användning.
 • I praktiken är de effektivaste reversibla preventivmetoderna spiral och p-stav, eftersom de inte är förknippade med användarfel (glömska). Sterilisering är en permanent metod.
 • Ökad risk för ventrombos föreligger endast vid användning av kombinationspreparat, och risken är lägre jämfört med till exempel trombosrisken i samband med graviditet.
 • Kondom är den enda preventivmetoden som skyddar mot könssjukdomar.
 • Den viktigaste betydelsen av uppföljningsbesöken är att konstatera eventuella kontraindikationer som har uppkommit och fästa uppmärksamhet vid ohälsosamma levnadsvanor (rökning, övervikt, lite motion) och eventuellt sexuellt riskbeteende (främja och upprätthålla fertiliteten och den reproduktiva hälsan) samt förebygga och behandla könssjukdomar.
 • Kopparspiral som sätts in inom 5 dygn efter ett oskyddat samlag är den effektivaste metoden för postkoital antikonception.
 • Akut p-piller fås på apotek som egenvårdsläkemedel. Deras effekt är bäst inom 12 timmar efter ett oskyddat samlag.
 • Preventivmetoden efter förlossningen ska planeras redan under graviditeten.
 • Preventivmetoden efter en abort ska planeras redan när remissen skrivs.
 • Rytmmetoder och motsvarande naturmetoder är inte tillförlitliga preventivmetoder.
 • Se video om det centrala innehållet i rekommendationen «Raskauden ehkäisy (video)»1 (cirka 3 minuter lång).

Avgränsning av ämnet

 • I rekommendationen behandlas endast förhindrande av oönskad graviditet, dvs. antikonception. Andra indikationer för preventivmedel behandlas inte.

Målsättningar

 • Syften med rekommendationen är att
  • förbättra kunskapen hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om olika preventivmetoder, deras effektiv, säkerhet och kontraindikationer
  • hjälpa yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att tillsammans med användaren av preventivmetoden att välja den metod som lämpar sig bäst för henne.

Målgrupp

 • Målgruppen är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Användarens perspektiv

Påbörjandet av ett preventivmedel

Tabell 1. Viktiga faktorer vid val av preventivmetod
Viktiga faktorer vid val av preventivmetod
Kontrollera Vikt och längd (BMI)1)
Hälsotillstånd (sjukdomar, kommande operationer)2)
Gynekologiska förhandsuppgifter (t.ex. störande blödningar eller menstruationssmärtor)
Rökning1)
Ålder
Varaktigheten för behovet av preventivmedel
Klientens egna åsikter och föreställningar
Tidigare misslyckad preventivmetod
Ventromboser i närmaste släkten och bröst- eller gynekologisk cancer i släkten
Blodtryck1) och blodtryck under tidigare graviditet
Medicinering och användning av naturprodukter3)
Könssjukdomar (klamydia, gonorré, HIV osv.)4)
Sexuellt utnyttjande
Förlossning och amning5)
Berätta om Alternativen för preventivmedel
Användning av kondom som skydd mot könssjukdomar
Påbörjande
Dosering
Effekt6)
Fördelar och biverkningar7)
Pris
Möjlighet till test för könssjukdomar (erbjud till exempel oberoende av parförhållande)
Byte av preventivmedelspreparat till ett annat (se tabell «Byte av preventivmedel...»12)
Påminn om att Eventuella förändringar i hälsotillståndet kan påverka preventivmetodens säkerhet och effekt
1) Se God medicinsk praxis-rekommendationerna Kohonnut verenpaine «Kohonnut verenpaine»4 (på finska); Högt blodtryck «Högt blodtryck»5 (på svenska), Lihavuus «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»6 (på finska) och Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»7 (på finska)
2) Se tabell «Sjukdomars och riskfaktorers inverkan på valet av preventivmetod...»4
3) Se tabell «Läkemedelsinteraktioner som ska beaktas vid antikonception. Läkemedelsinteraktioner kan utredas också i interaktionsdatabasen SFINX-PHARAO (avgiftsbelagd databas, kräver användarbehörighet)...»9
4) Se God medicinsk praxis-rekommendationen Seksitaudit «Seksitaudit»3 (på finska)
5) Se tabell «Antikonception efter graviditet...»5
6) Se tabell «Den preventiva effekten hos olika preventivmetoder (Pearl index = antalet oönskade graviditeter under 1 år hos 100 kvinnor som använder metoden)...»7
7) Se tabell «Hälsoeffekter av preventivmetoder i alfabetisk ordning...»8
Tabell 2. Kontraindikationer för kombinationspreparat
Absoluta kontraindikationer Relativa kontraindikationer1)
Djup ventrombos (DVT) eller hög risk för den:
 • akut eller tidigare DVT
 • känd ärftlig eller förvärvad DVT-benägenhet (t.ex. APC-resistens, antitrombin III-brist, protein C-brist)
 • DVT utan riskfaktor hos släkting i första ledet
 • operation som är förknippad med lång immobilisering
 • hög DVT-risk på grund av flera riskfaktorer (t.ex. övervikt: BMI > 35 kg/m2 i kombination med en annan riskfaktor)1)
 • barnsängstiden hos mammor som inte ammar 3 månader och hos ammande mammor 6 månader efter förlossningen
Riskfaktorer för DVT:
 • barnsängstid
 • övervikt (BMI > 30 kg/m2)
 • tillfällig immobilisering
 • vissa sjukdomar (cancer, SLE, inflammatorisk tarmsjukdom)
 • ålder över 35 år
Arteriell tromboembolism (ATE) eller hög risk för den:
 • nuvarande eller tidigare hjärtinfarkt eller hjärninfarkt eller tillstånd som föregår dessa (angina pectoris, TIA)
 • känd ärftlig eller förvärvad ATE-benägenhet (t.ex. fosfolipidantikroppar, lupus antikoagulant)
 • migrän med aura
 • migrän utan aura hos kvinnor som är över 35 år
 • hög risk för ATE på grund av flera riskfaktorer (t.ex. diabetes med skador i målorgan, svår blodtryckssjukdom eller dyslipoproteinemi)1)
Riskfaktorer för ATE:
 • ålder över 35 år
 • rökning
 • högt blodtryck
 • övervikt (BMI > 30 kg/m2)
 • positiv släktanamnes (ATE 1 hos släktingar i första ledet)
 • vissa sjukdomar (diabetes, hjärtklaffsjukdom. förmaksflimmer, SLE)
Vaginal blödning (outredd)
Svår leversjukdom eller -tumör
Graviditet eller misstanke om graviditet
Könshormonberoende cancer (t.ex. bröstcancer)
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller hjälpmedel i läkemedlet
Källor: European Medicines Agengy (EMA) «http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Combined_hormonal_contraceptives/European_Commission_final_decision/WC500160274.pdf»4 och Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea «http://www.fimea.fi/-/yhdistelmaehkaisyvalmisteiden-hyodyt-ovat-edelleen-riskeja-suuremmat»5
1) Om patienten har två eller fler riskfaktorer kan de tillsammans utgöra en absolut kontraindikation för användning av kombinationspreparat. Förhållande mellan nytta och risk ska alltid bedömas individuellt.
Tabell 3. Kontraindikationer för preventivmedel som innehåller enbart progestin och för kopparspiral
Kontraindikationer för progestinpreparat Kontraindikationer för progestinspiral Kontraindikationer för kopparspiral
Graviditet eller misstanke om graviditet Graviditet eller misstanke om graviditet Graviditet eller misstanke om graviditet
Outredd vaginal blödning Outredd vaginal blödning Outredd vaginal blödning
Ventrombos (akut) Gynekologisk infektion Gynekologisk infektion
Progestinberoende tumör Progestinberoende tumör Riklig menstruation eller anemibenägenhet
Aktiv leversjukdom Aktiv leversjukdom Wilsons sjukdom
Strukturell avvikelse i livmodern eller en tumör som förhindrar korrekt placering av spiralen i livmoderhålan. Strukturell avvikelse i livmodern eller en tumör som förhindrar korrekt placering av spiralen i livmoderhålan.

Ålderns, levnadsvanornas och hälsotillståndets inverkan på valet av hormonellt preventivmedel

Ålder

Tabell 4. Sjukdomars och riskfaktorers inverkan på valet av preventivmetod
Sjukdom eller riskfaktor (i alfabetisk ordning) Kombinationspreparat Progestinpreparat Hormonspiral Kopparspiral
Anemi Kan användas
Kan göra menstruationen mindre riklig
Se God medicinsk praxis-rekommendationen Runsaat kuukautisvuodot «Runsaat kuukautisvuodot»9 (på finska) «Runsaat kuukautisvuodot (online). Käypä hoito -suo...»214; Rikliga menstruationsblödningar «Rikliga menstruationsblödningar»10 (på svenska)
Kan användas
Kan göra menstruationen mindre riklig
Se God medicinsk praxis-rekommendationen Runsaat kuukautisvuodot «Runsaat kuukautisvuodot»9 (på finska) «Runsaat kuukautisvuodot (online). Käypä hoito -suo...»214; Rikliga menstruationsblödningar «Rikliga menstruationsblödningar»10 (på svenska)
Kan användas
Minskar menstruationsblödningen
Kan öka menstruationsblödningen
Diabetes
Se God medicinsk praxis-rekommendationen Tyypin 2 diabetes «Tyypin 2 diabetes»8 «Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalai...»25 (på finska)
Kan användas, men kan försämra sockertoleransen
Organskador som orsakats av diabetes är en absolut kontraindikation
Se God medicinsk praxis-rekommendationen Tyypin 2 diabetes «Tyypin 2 diabetes»8 «Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalai...»25 (på finska)
Kan användas Kan användas Kan användas
Ektopisk (extrauterin) graviditet
Se God medicinsk praxis-rekommendationen Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus «Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus»11 «Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus (online). Käy...»213 (på finska)
Kan användas Kan användas Kan användas Kan användas
Inte ett förstahandsalternativ som preventivmetod
Endometrios Kan användas
Användningen kan behandla endometrios
Kan användas
Kan behandla endometrios
Kan användas
Kan behandla endometrios
Kan användas
Inte ett förstahandsalternativ som preventivmetod
Epilepsi Kan användas
Man ska dock beakta att karbamazepin, oxkarbazepin, eslikarbazepin, perampanel (över 8 mg), fenytoin och topiramat (doser över 200 mg) försämrar den skyddande effekten av kombinationspreparat och att kombinationspreparat kan sänka lamotriginkoncentrationen
Se tabell «Läkemedelsinteraktioner som ska beaktas vid antikonception. Läkemedelsinteraktioner kan utredas också i interaktionsdatabasen SFINX-PHARAO (avgiftsbelagd databas, kräver användarbehörighet)...»9
Kan användas
Man ska dock beakta att karbamazepin, oxkarbazepin, eslikarbazepin, perampanel (över 8 mg), fenytoin och topiramat (doser över 200 mg) försämrar den skyddande effekten hos progestinpreparat
Se tabell «Läkemedelsinteraktioner som ska beaktas vid antikonception. Läkemedelsinteraktioner kan utredas också i interaktionsdatabasen SFINX-PHARAO (avgiftsbelagd databas, kräver användarbehörighet)...»9
Kan användas Kan användas
Hyperlipidemier Inte det förstahandsalternativet, om patienten har familjär hyperkolesterolemi
Kontraindicerat om hyperlipidemin är förknippad med koronarsjukdom
Kan användas Kan användas Kan användas
Hyperprolaktinemi Kan användas Kan användas Kan användas Kan användas
Ålder (se bild «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»1 och «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»2) Friska i alla åldrar kan använda
Eventuella sjukdomar och övervikt ska beaktas
Kan användas Kan användas Kan användas
Infektionssjukdomar
 • Vanliga infektionssjukdomar (förkylning, gastroenterit osv.)
Kan användas
Kräkningar och diarré kan dock försämra absorptionen av pillren
Kan användas
Kräkningar och diarré kan dock försämra absorptionen av pillren
Kan användas Kan användas
 • HIV-infektion
Kan användas
Kontrollera läkemedelsinteraktioner (se tabell «Läkemedelsinteraktioner som ska beaktas vid antikonception. Läkemedelsinteraktioner kan utredas också i interaktionsdatabasen SFINX-PHARAO (avgiftsbelagd databas, kräver användarbehörighet)...»9)
Kan användas
Kontrollera läkemedelsinteraktioner (se tabell «Läkemedelsinteraktioner som ska beaktas vid antikonception. Läkemedelsinteraktioner kan utredas också i interaktionsdatabasen SFINX-PHARAO (avgiftsbelagd databas, kräver användarbehörighet)...»9)
Kan användas Inte i första hand
 • Hepatit
Vid virushepatit kan systemiska hormonella preventivmedel försämra leverfunktionen ytterligare, och därför rekommenderas inte användning av dessa Vid virushepatit kan systemiska hormonella preventivmedel försämra leverfunktionen ytterligare, och därför rekommenderas inte användning av dessa Kan användas Kan användas
Sköldkörtelsjukdomar Kan användas Kan användas Kan användas Kan användas
Myom Kan användas Kan användas Kan användas
Man bör dock beakta myom som buktar in i livmodern och kan förhindra insättningen
Kan användas
Man bör dock beakta myom som buktar in i livmodern och kan förhindra insättningen
Kan också öka menstruationsblödningen
Ventrombos hos släktingar i första ledet Absolut kontraindikation, om det inte finns en riskfaktor
Utred kända faktorer för blodproppsbenägenhet
Kan användas Kan användas Kan användas
Ventrombos, tidigare Absolut kontraindikation Kan användas Kan användas Kan användas
Fetma
Se God medicinsk praxis-rekommendationen Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»6 «Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositu...»22 (på finska)
Kan användas
Inte i sig en kontraindikation
Kom ihåg övriga riskfaktorer förknippade med fetma
Se God medicinsk praxis-rekommendationen Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»6 «Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositu...»22 (på finska)
Kan användas
Den preventiva effekten kan dock vara nedsatt, om BMI ≥ 35 kg/m2
Kan användas Kan användas
Levercirros Svår levercirros är en absolut kontraindikation.
Se tabell «Kontraindikationer för kombinationspreparat...»2.
Svår levercirros är en absolut kontraindikation
Se tabell «Kontraindikationer för kombinationspreparat...»2
Kan användas Kan användas
Psykiska problem Kan användas, följ upp sinnesstämningen
Dåligt psykiskt tillstånd kan dock påverka patientföljsamheten
Observera eventuella läkemedelsinteraktioner
Kan användas, följ upp sinnesstämningen
Dåligt psykiskt tillstånd kan dock påverka patientföljsamheten
Observera eventuella läkemedelsinteraktioner
Kan användas Kan användas
Migrän Migrän med aura i alla åldrar och migrän utan aura hos kvinnor från och med 35 års ålder är absoluta kontraindikationer Kan användas Kan användas Kan användas
Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) 1) Kan användas Kan användas Kan användas Kan användas
Huvudvärk Kan användas
Om huvudvärken förvärras under användningen, ska användningen avslutas
(se kolumnen Migrän i denna tabell)
Kan användas Kan användas Kan användas
Reuma Kan användas Kan användas Kan användas Kan användas
Bröstcancer Absolut kontraindikation
Inte något hinder för användning hos bärare av BRCA
Absolut kontraindikation
Inte något hinder för användning hos bärare av BRCA
Relativ kontraindikation
Inte något hinder för användning hos bärare av BRCA
Kan användas
Gallstenssjukdom Användning rekommenderas inte under aktiv sjukdom Användning rekommenderas inte under aktiv sjukdom Kan användas Kan användas
Tarmsjukdomar Kan användas
Eventuella absorptionsstörningar kan påverka pillrens effekt
Kan användas
Eventuella absorptionsstörningar kan påverka pillrens effekt
Kan användas Kan användas
Åderbråck och tidigare ytlig tromboflebit Kan användas Kan användas Kan användas Kan användas
Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Instabil angina och tidigare hjärtinfarkt
Absolut kontraindikation Kan användas Kan användas Kan användas
 • Hjärtklaffsjukdom
Relativ kontraindikation
Absolut kontraindikation, om patienten har pulmonell hypertension, benägenhet till förmaksflimmer eller tidigare endokardit
Kan användas Kan användas Kan användas
Rökning (se bild i «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»1 och «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»2) Absolut kontraindikation för kvinnor över 35 år Kan användas Kan användas Kan användas
Blodtryckssjukdom Absolut eller relativ kontraindikation enligt blodtrycksnivåerna
Kan höja blodtrycket och därmed öka arteriella risker
Kan användas Kan användas Kan användas

1) Utöver användning som preventivmedel även för behandling av störningar i menstruationscykeln och överproduktion av manliga könshormoner. Kvinnor med PCOS är ofta även överviktiga, vilket ökar hälsoriskerna vid användning av kombinationspreparat, bland annat risken för ventromboser.
BRCA = breast cancer associated gene 1 or 2, bröstcancerassocierad gen 1 eller 2
PCOS = polycystic ovaries syndrome, polycystiskt ovarialsyndrom
Bild 1.

Kuvaajassa on arvio vuoden aikana sairaalahoitoa vaativista tapahtumista 100 000 naista kohden.

Mukailtu lähteestä Farley TM, Meirik O, Chang CL ym. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J Epidemiol Community Health 1998;52:775-85 «PMID: 10396518»PubMed

Bild 2.

Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla.

Kuvaajassa on arvio vuoden aikana esiintyneistä kuolemantapauksista 100 000 naista kohden.

Mukailtu lähteestä Farley TM, Meirik O, Chang CL ym. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J Epidemiol Community Health 1998;52:775-85 «PMID: 10396518»PubMed

Ungdomar

Ungdomar och lagen

 • Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter kan en minderårig besluta om sin vård om det med beaktande av patientens ålder eller utveckling är möjligt (Finlex-lagdatabasen «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785»8). Enligt den allmänna tolkningen har en 15-åring uppnått den utvecklingsnivå som avses i lagen.
 • En minderårig som vill ha preventivmedel kan själv bestämma om användningen av preventivmedel, men särskilt när det gäller ungdomar under 15 år ska helhetssituationen utredas noggrant.
 • I strafflagen (20 kap. 6 §) fastställs två åldersgränser för sexuell myndighetsålder:
  • Syftet med 18 år som åldersgräns för sexuell myndighetsålder är att skydda den unga från sexuellt utnyttjande av personer som har ett förtroendeförhållande till den unga (t.ex. föräldrar, lärare, tränare).
  • Med den sexuella myndighetsåldern på 16 år förbjuds inledande av en sexuell relation eller sexuella handlingar med barn och unga under 16 år. Undantag från detta är sällskapsförhållanden där de unga är nära varandra i fråga om ålder och psykisk utveckling. (Strafflagen 20. kap. 7a §.)

Rökning

Användare av rusmedel

Vikt

Sjukdomar

Specialgrupper

Personer med funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning

 • En intellektuell funktionsnedsättning är inte ett hinder för användning av någon preventivmetod.

Rörelsehinder

 • Hos rörelsehindrade personer ska man beakta eventuell förhöjd risk för ventromboser.

Kulturell mångfald

Antikonception efter förlossning

Metoder

Tabell 5. Antikonception efter graviditet
Metod Inledning efter förlossningen Observera
Amningsamenorré (LAM) Genast Skyddar mot graviditet i 6 månader, om bröstmjölk är barnets enda näring och kvinnan ammar regelbundet (med högst 4 timmars mellanrum även på nätterna) och menstruationen inte har kommit igång
Kondom Genast Effektiv vid rätt användning
Progestinpiller Genast
P-stav Genast
Progestininjektion Genast
Kombinerade preventivmedel (p-piller, p-ring, p-plåster) Icke-ammande 3 månader
Ammande 6 månader
Spiral, hormonspiral Efterkontroll Ammande kvinnor vars menstruation inte har börjat efter förlossningen har ökad perforationsrisk
Sterilisering Remiss från mödrarådgivningen Steriliseringslag (Finlex-databasen «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700283»17)
Är oåterkallelig
Postkoital antikonception Nödvändig endast om det är över 3 veckor sedan förlossningen
Efter användning av ulipristal-piller rekommenderas inte amning på en vecka

Uppföljning av preventionen

Tabell 6. Föreställningar förknippade med antikonception
Vanliga föreställningar om preventivmetoder Fynd enligt forskning
Man blir tjock av preventivmedel. Hormonella preventivmedel ökar inte vikten.
Alla hormonella preventivmedel orsakar ventromboser. Risken för blodproppar är endast förknippad med kombinationspreparat
Hormonella preventivmedel orsakar cancer. Användning av hormonella kombinationspreparat är förknippad med en liten ökning av risken för bröstcancer, vilken har försvunnit 5 år efter att användningen upphörde.
Kombinationspreparat minskar risken för äggstocks-, livmoder- och kolorektalcancer.
Preparat som innehåller endast progestin minskar risken för cancer i livmodern.
Preventivmedel orsakar barnlöshet. Fertiliteten återställs vanligen redan under följande menstruationscykel till nivån enligt åldern (med undantag av preventivinjektion).
Hos kvinnor med endometrios och PCOS behandlar hormonella preventivmedel själva sjukdomen och kan medföra bättre fertilitet när preventivmedlet har avslutats.
Kondom skyddar mot könssjukdomar och kan därmed ge skydd mot infertilitet.
Sterilisering är en permanent preventivmetod.
Det är hälsosamt att göra uppehåll i preventivmedelsbehandlingen och det renar kroppen. Man ska inte göra andra uppehåll i behandlingen med preventivmedel än de som anges i förpackningens bipacksedel.
Risken för ventromboser förknippade med kombinationspreparat är som störst strax efter att de har påbörjats och även efter en kort paus (en månad).
Om kvinnan har haft en ytlig ventrombos (tromboflebit) är all användning av hormonella preventivmedel förbjuden. Ingen ökad risk för venösa blodproppar har konstaterats i samband med små ytliga ventromboser (tromboflebiter).
Alla preventivmedel kan användas.
Man bör dock observera skillnaden mellan ytliga och djupa ventromboser.
Antibiotika försämrar effekten hos preventivmedel. I regel försämrar de antibiotika som vanligen används inte effekten hos preventivmedel.
Se tabell «Läkemedelsinteraktioner som ska beaktas vid antikonception. Läkemedelsinteraktioner kan utredas också i interaktionsdatabasen SFINX-PHARAO (avgiftsbelagd databas, kräver användarbehörighet)...»9.
Leverprov ska uppföljas. Leverprov behöver inte följas upp.
Aktiv leversjukdom är en kontraindikation för användning av hormonella preventivmedel.
Hormonella preventivmetoder "gör en tokig". Hormonella preventivmedel kan påverka sinnesstämningen, men effekterna är individuella och de kan också förbättra sinnesstämningen och lindra PMS-symtom.
Det har inte påvisats att hormonella preventivmedel orsakar depression.
Sterilisering förhindrar befruktning med 100 procents säkerhet.
Sterilisering är den säkraste preventivmetoden.
Den preventiva effekten är inte 100 procent vid sterilisering. Till exempel hormonspiral har bättre preventiv effekt än sterilisering. Se tabell «Den preventiva effekten hos olika preventivmetoder (Pearl index = antalet oönskade graviditeter under 1 år hos 100 kvinnor som använder metoden)...»7.
Huden blir dålig vid användning av preparat som innehåller progestin. Inverkan på huden är individuell.
Kombinationspreparaten behandlar vanligen akne.
Progestinpreparat kan ha samband med fet hud.
Ett cellprov från livmoderhalsen ska tas innan en spiral sätts in. Cellprov från livmoderhalsen behöver inte tas på symtomfria kvinnor före insättning av spiral.
Efter en förlossning kan en spiral inte sättas in förrän menstruationscykeln har kommit igång eller amningen har avslutats. En spiral kan sättas in när som helst efter förlossningen, men särskilt om kvinnan ammar är livmodern mjuk och därmed finns det en ökad perforationsrisk i samband med insättningen, särskild försiktighet och noggrann insättningsteknik är nödvändig.
Hormoner passar inte i den egna släkten. Hormonpreparatens lämplighet är inte ärftlig.

Kontinuitet i användningen

Kombinationspreparat

Verkningsmekanism och preventiv effekt

Tabell 7. Den preventiva effekten hos olika preventivmetoder (Pearl index = antalet oönskade graviditeter under 1 år hos 100 kvinnor som använder metoden)
Användning enligt anvisningarna Typisk användning Referens
Inget preventivmedel 85 85 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
Barriärmetoder
 • Kondom för kvinnor
5 21 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Kondom för män
2 15 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Pessar
6 16 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
Kombinationspreparat
 • Piller
0,0–1,26 0,0–2,18 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • Ring
0,31–0,96 0,25–1,23 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • Plåster
0,59–0,99 0,71–1,24 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
Preventivmedel som innehåller enbart progestin
 • Piller
0,14 0,41 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • Injektion
0,3 3 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • P-stav
0,05 0,05 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
Spiral
 • Hormonspiral
0,1–0,2 0,1–0,2 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
 • Kopparspiral
0,6 0,8 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
Sterilisering
 • Sterilisering av kvinnan
0,5 0,5 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
 • Sterilisering av mannen
0,1 0,15 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
Övriga metoder
 • Kemiska preventivmedel (spermacider)
18 29 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Kroppstemperatur
0,4 24 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • "Säkra dagar"
3–5 25 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Avbrutet samlag
4 27 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21

  Fördelar

  Tabell 8. Hälsoeffekter av preventivmetoder i alfabetisk ordning
  Symtom eller biverkning Hormonell Icke-hormonell
  Kombinerade preparat Progestinpreparat Hormonspiral Kopparspiral Kondom Sterilisering
  Akne - - -
  Endometriossymtom - - -
  Livmodercancer - - -
  Menstruationssmärtor ↓ / - - -
  Menstruationsblödning ↓ / - - -
  Risk för ventrombos - - - - -
  Förändringar i sinnesstämningen ↑↓ ↑↓ ↑↓ - - -
  Uppkomsten av ovarialcystor - - -
  Äggstockscancer - - - -
  Vikt - - - - - -
  PMS-symtom ↑↓ ↑↓ - - -
  Huvudvärk ↑↓ ↑↓ ↑↓ - - -
  Godartad bröstförändring - - - - -
  Ömhet i brösten ↑↓ - - -
  Risk för bröstcancer ? ↑↓ - - -
  Bäckeninflammation - - -
  Tarmcancer - - - - -
  ↑ ökar
  ↓ förebygger eller minskar
  ↑↓ ökar eller förebygger/minskar
  - ingen påverkan
  ? ingen information om effektiviteten

  Nackdelar

  Bild 3.

  Hormonaalisten muutosten vaikutus laskimotukosten esiintyvyyteen naisilla. Kuvaajassa laskimotukosriski esitetään laskimotukostapahtumien määränä 10 000 naista kohden.

  Lähde: Fimea. Lupa uudelleenjulkaisuun saatu.

  Kontraindikationer

  Preventivmedel som innehåller enbart progestin

  • Med progestinpreparat avses preparat som innehåller enbart derivat av gulkroppshormon, dvs. progestin.
  • Administreringssätt:
   • Det är viktigt att ta tabletterna vid samma tidpunkt på dagen och utan pauser.
    • I desogestrel-, noretisteron- och levonorgestrelpreparat innehåller alla tabletter hormon, de 4 sista tabletterna av drospirenon innehåller placebo.
   • P-staven sätts in under huden på överarmen under lokalbedövning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
    • År 2020 finns det två preparat på marknaden: 3 års preventiveffekt (etonogestrel, en p-stav) och 5 års preventiveffekt (levonorgestrel, två p-stavar). Det har föreslagits att användningen av etonogestrel också kunde förlängas till 5 år, om menstruationsstörningar inte förekommer «McNicholas C, Swor E, Wan L ym. Prolonged use of t...»113. Det krävs dock ytterligare undersökningar om förlängd användningstid, och därför är rekommendationen för etonogestrelstavens användningstid fortsättningsvis 3 år.
    • Det finns inga betydande skillnader i effekten och biverkningarna mellan p-stavarna.
   • Injektioner (medroxyprogesteronacetat) i muskeln ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med 3 månaders mellanrum.
   • Läs mer om intrauterina hormonspiraler i avsnittet Hormonspiraler.
  • Fertiliteten återställs till åldersenlig nivå då användningen av preventivmedel som innehåller enbart progestin avslutas «Heffner LJ. Advanced maternal age--how old is too ...»67, «Spencer AL, Bonnema R, McNamara MC. Helping women ...»114.

  Verkningsmekanism och preventiv effekt

  Fördelar

  Nackdelar

  Kontraindikationer

  Intrauterina preventivmedel (spiraler)

  Hormonspiral

  • År 2017 finns 3 produkter på marknaden:

  Verkningsmekanism och preventiv effekt

  Nackdelar

  Kontraindikationer

  Kopparspiraler

  Bild 4.

  Markkinoilla olevien eri jälkiehkäisyvalmisteiden suositeltu käyttö suojaamattoman yhdynnän jälkeen.

  Kaikilla valmisteilla parhain raskaudenestovaikutus saadaan, jos jälkiehkäisy otetaan alle 12 tunnin kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä.

  © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

  Verkningsmekanism och preventiv effekt

  Fördelar

  Nackdelar

  Läkemedelsinteraktioner

  Tabell 9. Läkemedelsinteraktioner som ska beaktas vid antikonception. Läkemedelsinteraktioner kan utredas också i interaktionsdatabasen SFINX-PHARAO (avgiftsbelagd databas, kräver användarbehörighet)
  Läkemedelsklass Läkemedel Mekanism Observera
  Epilepsiläkemedel Karbamazepin
  Oxkarbazepin
  Eslikarbazepin
  Perampanel (dos över 8 mg)
  Fenytoin
  Topiramat (dos över 200 mg)
  Inducering av leverenzymer Förstahandsmetoderna är koppar- och hormonspiral, eftersom koncentrationerna av preventivmedlet eller epilepsiläkemedlen i blodet kan förändras i synnerhet vid användning av piller. Det här kan påverka läkemedlens effekter.
  Tuberkulosläkemedel Rifabutin
  Rifampicin
  Inducering av leverenzymer Samtidig användning minskar preventivmedlens hormonkoncentrationer
  Läkemedel som används vid behandling av HIV Ritanovir
  Sakinavir
  Inducering av leverenzymer Samtidig användning minskar preventivmedlens hormonkoncentrationer i blodcirkulationen
  Naturprodukter Extrakt av Johannesört Inducering av leverenzymer Samtidig användning minskar preventivmedlens hormonkoncentrationer
  Postkoital antikonception Ulipristal Binder till progesteronreceptorn Kan minska effekten hos preventivmedel som innehåller progestin
  Läkemedel mot halsbränna, vilka höjer magsäckens pH Antacider, protonpumpshämmare
  H2-receptorantagonister
  Höjer magsäckens pH Kan minska effekten hos ulipristalpreparat för postkoital antikonception

  Referenser «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Faculty of Sexual and Reproductive healthcare clin...»167, «Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Cli...»168, «Virkus RA, Løkkegaard EC, Bergholt T et al. Venous...»263, «Gaffield ME, Culwell KR, Lee CR. The use of hormon...»169

   Sterilisering

   Sterilisering av män (vasektomi)

   Nackdelar

   Sterilisering av kvinnan

   • De metoder som används i Finland för sterilisering av kvinnor är:
    • Vid en titthålsoperation (laparoskopi) under helnarkos sluts äggledarna med små klips. Äggledarna kan också skäras av och snöras, eller avlägsnas helt.
    • Vid titthålsoperation i livmoderhålan (hysteroskopi) under lokalbedövning för man in kapslar i äggledarna, som täpps till inom 3 månader. Försäljningen och distributionen av dessa kapslar upphörde i Finland i juni 2017.

   Verkningsmekanism och preventiv effekt

   Nackdelar

   Barriärmetoder och kemiska metoder

   Kondom för män

   Fördelar

   • Kondom är den enda preventivmetoden som vid rätt användning även skyddar mot könssjukdomar.
   • Användning av kondom kan kombineras med andra preventivmedel.
   • Användningen påverkar inte fertiliteten.

   Nackdelar

   Kontraindikationer

   • Användning av latexkondom är kontraindicerad vid latexallergi.

   Andra metoder

   Postkoital antikonception

   Metoder

   Hormonella akutpreventivmedel

   Spiral som postkoital antikonception

   Tabell 10. När kan preventivmetoden ge otillräckligt skydd?
   Använd preventivmetod
   Kombinationspreparat Piller: 3 eller fler 30–35 µg EE-piller1) eller 2 eller fler 20 µg piller har glömts under den första behandlingsveckan.
   Ringen har varit borta från slidan över 3 timmar.
   Plåster har varit borta från huden över 24 timmar.
   Piller som innehåller enbart gulkroppshormon Ett eller fler piller har tagits över 3 timmar för sent eller piller som innehåller desogestrel har tagits 12 timmar för sent.
   Spiral Spiralen har kommit ut delvis eller helt, eller man har varit tvungen att avlägsna den.
   Kondom Kondomen har gått sönder eller användningen av den har misslyckats.
   Injektion med gulkroppshormon Injektionen är över 14 veckor försenad från föregående injektion med medroxyprogesteronacetat.
   1) EE = etinylestradiol

   Verkningsmekanismer

   Effekt

   Hormonella akutpreventivmedel

   Kopparspiral

   Biverkningar

   Fostereffekter

   Kontraindikationer och användning under amning

   • Det finns ingen nedre eller övre åldersgräns för användning av postkoital antikonception.
   • Amning, tidigare ektopisk graviditet, rökning, migrän, leversjukdom, tidigare ventrombos, benägenhet för blodproppar eller övriga kardiovaskulära sjukdomar är inte kontraindikationer «Grimes DA, Lopez LM, O'Brien PA ym. Progestin-only...»115.

   Levonorgestrel

   Ulipristalacetat

   Kopparspiral

   • Det finns inga kontraindikationer för användning av kopparspiral och den påverkar inte amningen.
   • Se avsnittet Kopparspiral.

   Expediering av akutpreventivmedel på apotek (utan recept)

   Tabell 11. Villkor för expediering av akutpreventivmedel som egenvårdsläkemedel på apotek (bearbetad från Fimeas anvisningar)
   Kan expedieras för postkoital antikonception utan recept på apotek enligt följande villkor: En farmaceut eller provisor ska gå igenom följande tillsammans med kunden:
   Eventuella kroniska sjukdomar, regelbunden läkemedelsbehandling och dess lämplighet tillsammans med akutpreventivmedlet
   Endast en förpackning per gång expedieras till kunden. Anvisningar om doseringen och bipacksedeln
   Vid överlämnandet av preparatet till kunden ska farmaceuten eller provisorn ge läkemedelsrådgivning till kunden. Eventuella biverkningar
   Vid överlämnandet av preparatet till kunden ska farmaceuten eller provisorn ge läkemedelsrådgivning till kunden. Tillvägagångssätt om illamående uppkommer i samband med användningen av läkemedlet
   I oklara fall ska klienten uppmanas att vända sig till en läkare. Användningsfrekvens för akutpreventivmedel
   Anvisning om att göra graviditetstest om menstruationen är försenad
   Behov av efterkontroll och läkarbesök
   Behovet av att använda kondom som skydd mot könssjukdomar
   Farmaceutisk personal är skyldiga att ge information om könssjukdomar
   Tabell 12. Byte av preventivmedel
   Preventivmedel som används Påbörjande av följande preventivmetod
   Kombinationspreparat Gulkroppshormon
   Kombinationspreparat Piller Ring Plåster Minipiller Hormonspiral P-stav Injektion Kopparspiral
   Piller Dagen efter intag av det sista pillret som innehöll en aktiv substans eller efter den senaste normala pausveckan eller dagen efter perioden med placebo Dagen efter intag av det sista pillret som innehöll en aktiv substans eller efter den senaste normala pausveckan eller dagen efter perioden med placebo På bortfallsblödningens första dag eller om påbörjandet sker på andra dagen eller därpå följande dagar, kondom i 7 dygn Dagen efter intag av det sista pillret som innehöll en aktiv substans eller efter den senaste normala pausveckan eller dagen efter perioden med placebo, varvid kondom 7 dygn Dagen efter intag av det sista pillret som innehöll en aktiv substans eller följande 7 dygn från preparatet Dagen efter intag av det sista pillret som innehöll en aktiv substans eller enligt preparat under de följande 4–7 dygnen Dagen efter intag av det sista pillret som innehöll en aktiv substans eller enligt preparat under de följande 4–7 dygnen När som helst
   P-ring På dagen för avlägsnandet eller senast vid tidpunkten för insättning av följande ring På bortfallsblödningens första dag eller om påbörjandet sker på andra dagen eller därpå följande dagar, kondom i 7 dygn På dagen för avlägsnandet eller senast vid tidpunkten för insättning av följande ring + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet eller inom 7 dygn från avlägsnandet På dagen för avlägsnandet eller under de följande 7 dygnen På dagen för avlägsnandet eller under de följande 7 dygnen När som helst
   Plåster På dagen för avlägsnandet eller senast när följande plåster skulle ha tagits i bruk På dagen för avlägsnandet eller senast när följande plåster skulle ha tagits i bruk På dagen för avlägsnandet eller senast vid tidpunkten för applicering av följande plåster + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet eller inom 7 dygn från avlägsnandet På dagen för avlägsnandet eller under de följande 7 dygnen På dagen för avlägsnandet eller under de följande 7 dygnen När som helst
   Gulkroppspreparat
   Minipiller När som helst under menstruationscykeln + kondom 7 dygn När som helst under menstruationscykeln + kondom 7 dygn När som helst under menstruationscykeln + kondom 7 dygn När som helst under menstruationscykeln När som helst under menstruationscykeln När som helst under menstruationscykeln När som helst under menstruationscykeln När som helst
   Hormonspiral På dagen för avlägsnandet + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet På dagen för avlägsnandet På dagen för avlägsnandet På dagen för avlägsnandet När som helst
   P-stav På dagen för avlägsnandet + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet + kondom 7 dygn På dagen för avlägsnandet På dagen för avlägsnandet På dagen för avlägsnandet På dagen för avlägsnandet När som helst
   Injektion Vid tidpunkten för följande injektion + kondom 7 dygn Vid tidpunkten för följande injektion + kondom 7 dygn Vid tidpunkten för följande injektion + kondom 7 dygn Vid den planerade tidpunkten för följande injektion + kondom 7 dygn Vid den planerade tidpunkten för följande injektion + kondom 7 dygn Vid den planerade tidpunkten för följande injektion Vid den planerade tidpunkten för följande injektion När som helst
   Kopparspiral
   Kopparspiral När som helst under menstruationscykeln + kondom 7 dygn När som helst under menstruationscykeln

   Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim, Finlands Gynekologförening och Allmänmedicinska föreningen i Finland

   För mera information om arbetsgruppsmedlemmar samt anmälan om intressekonflikter, se «Raskauden ehkäisy»1 (på finska)

   Översättare: Lingsoft Language Services Oy

   Granskning av översättningen: Hanna Schalin

   Litteratur

   Antikonception – Förhindra oönskad graviditet. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim, Finlands Gynekologförening och Allmänmedicinska föreningen i Finland. Helsingfors: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2021 (hänvisning dd.mm.åååå). Tillgänglig på internet: www.kaypahoito.fi

   Närmare anvisningar: «https://www.kaypahoito.fi/sv/god-medicinsk-praxis/nyttjanderattigheter/citering»28

   Ansvarsbegränsning

   God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

   Litteratur

   1. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   2. Lopez LM, Steiner M, Grimes DA ym. Strategies for communicating contraceptive effectiveness. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD006964 «PMID: 23633337»PubMed
   3. Westhoff CL, Heartwell S, Edwards S ym. Oral contraceptive discontinuation: do side effects matter? Am J Obstet Gynecol 2007;196:412.e1-6 «PMID: 17403440»PubMed
   4. Garbers S, Meserve A, Kottke M ym. Tailored health messaging improves contraceptive continuation and adherence: results from a randomized controlled trial. Contraception 2012;86:536-42 «PMID: 22445439»PubMed
   5. Tiihonen M. Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidoista. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Health Sciences 96, 2012. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0683-0/urn_isbn_978-952-61-0683-0.pdf
   6. Tiihonen M, Timonen J, Reivi O, Ahonen R. Mikä hormonaalisessa ehkäisyssä askarruttaa – tutkimus internetin keskustelupalstoilta. Dosis 2014;30:12-22
   7. Lee J, Jezewski MA. Attitudes toward oral contraceptive use among women of reproductive age: a systematic review. ANS Adv Nurs Sci 2007;30:E85-103 «PMID: 17299278»PubMed
   8. Benagiano G, Carrara S, Filippi V. Safety, efficacy and patient satisfaction with continuous daily administration of levonorgestrel/ethinylestradiol oral contraceptives. Patient Prefer Adherence 2009;3:131-43 «PMID: 19936155»PubMed
   9. Tepper NK, Curtis KM, Steenland MW ym. Blood pressure measurement prior to initiating hormonal contraception: a systematic review. Contraception 2013;87:631-8 «PMID: 23063336»PubMed
   10. Sannisto T, Kuortti M, Kuukankorpi A ym. Raskauden ehkäisyn aloitus ja seuranta. Duodecim 2012;128:1265-72 «PMID: 22822602»PubMed
   11. Westhoff CL, Jones HE, Guiahi M. Do new guidelines and technology make the routine pelvic examination obsolete? J Womens Health (Larchmt) 2011;20:5-10 «PMID: 21194307»PubMed
   12. Stewart FH, Harper CC, Ellertson CE ym. Clinical breast and pelvic examination requirements for hormonal contraception: Current practice vs evidence. JAMA 2001;285:2232-9 «PMID: 11325325»PubMed
   13. Tepper NK, Curtis KM, Steenland MW ym. Physical examination prior to initiating hormonal contraception: a systematic review. Contraception 2013;87:650-4 «PMID: 23121820»PubMed
   14. Edwards SM, Zieman M, Jones K ym. Initiation of oral contraceptives--start now! J Adolesc Health 2008;43:432-6 «PMID: 18848670»PubMed
   15. Westhoff C, Heartwell S, Edwards S ym. Initiation of oral contraceptives using a quick start compared with a conventional start: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;109:1270-6 «PMID: 17540797»PubMed
   16. Jennings V, Sinai I, Sacieta L ym. TwoDay Method: a quick-start approach. Contraception 2011;84:144-9 «PMID: 21757055»PubMed
   17. Chin-Quee D, Otterness C, Wedderburn M ym. One versus multiple packs for women starting oral contraceptive pills: a comparison of two distribution regimens. Contraception 2009;79:369-74 «PMID: 19341849»PubMed
   18. THL. Opas 33. Edistä, ehkäise, vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020
   19. Tepper NK, Steenland MW, Marchbanks PA ym. Laboratory screening prior to initiating contraception: a systematic review. Contraception 2013;87:645-9 «PMID: 23040133»PubMed
   20. Sukupuolitaudit (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   21. World Health Organization (WHO). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5. painos 2015. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/Ex-Summ-MEC-5/en/
   22. Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   23. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   24. Kohonnut verenpaine (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   25. Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   26. Tang JH, Lopez LM, Mody S ym. Hormonal and intrauterine methods for contraception for women aged 25 years and younger. Cochrane Database Syst Rev 2012;(11):CD009805 «PMID: 23152281»PubMed
   27. Winner B, Peipert JF, Zhao Q et al. Effectiveness of long-acting reversible contraception. N Engl J Med 2012;366(21):1998-2007. «PMID: 22621627»PubMed
   28. Cavazos-Rehg PA, Krauss MJ, Spitznagel EL ym. Type of contraception method used at last intercourse and associations with health risk behaviors among US adolescents. Contraception 2010;82:549-55 «PMID: 21074019»PubMed
   29. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   30. Cheng YJ, Liu ZH, Yao FJ ym. Current and former smoking and risk for venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med 2013;10:e1001515 «PMID: 24068896»PubMed
   31. Farley TM, Meirik O, Chang CL et al. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J Epidemiol Community Health 1998;52(12):775-85. «PMID: 10396518»PubMed
   32. Sinha C, Guthrie KA, Lindow SW. A survey of postnatal contraception in opiate-using women. J Fam Plann Reprod Health Care 2007;33:31-4 «PMID: 17389093»PubMed
   33. Champion HL, Foley KL, DuRant RH ym. Adolescent sexual victimization, use of alcohol and other substances, and other health risk behaviors. J Adolesc Health 2004;35:321-8 «PMID: 15450546»PubMed
   34. Allman-Farinelli MA. Obesity and venous thrombosis: a review. Semin Thromb Hemost 2011;37:903-7 «PMID: 22198855»PubMed
   35. Pomp ER, le Cessie S, Rosendaal FR ym. Risk of venous thrombosis: obesity and its joint effect with oral contraceptive use and prothrombotic mutations. Br J Haematol 2007;139:289-96 «PMID: 17897305»PubMed
   36. Bacopoulou F, Greydanus DE, Chrousos GP. Reproductive and contraceptive issues in chronically ill adolescents. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:389-404 «PMID: 21091176»PubMed
   37. Urhonen A. Vammaisuus ja seksuaalisuus, kaksi tabua. Kirjassa: Ilman esteitä. Vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys. Korhonen E, Mäkinen I (toim.) Väestötietosarja 23. Helsinki: Väestöliitto 2011, 10-17
   38. Kaplan C. Special issues in contraception: caring for women with disabilities. J Midwifery Womens Health 2006;51:450-6 «PMID: 17081935»PubMed
   39. Koponen P, Klemetti R, Surcel HM ym. Raskauden ehkäisy, raskaudet, synnytykset ja imetys. Kirjassa: Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Castaneda A ym. (toim.) Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. THL-raportti 61/2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf?sequence=1
   40. Degni F, Suominen SB, El Ansari W ym. Reproductive and maternity health care services in Finland: perceptions and experiences of Somali-born immigrant women. Ethn Health 2014;19:348-66 «PMID: 23679186»PubMed
   41. Degni F, Suominen S, Essén B ym. Communication and cultural issues in providing reproductive health care to immigrant women: health care providers' experiences in meeting the needs of (corrected) Somali women living in Finland. J Immigr Minor Health 2012;14:330-43 «PMID: 21465142»PubMed
   42. Apter D, Eskola MS, Säävälä M, Kettu N. Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta. Toimintasuunnitelma. Väestöliitto 2009. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/0d06292be7a191a0abbf315eb8d7fad0/1443733406/application/pdf/906852/maahanmuuttajien%20seksuaaliterveys.pdf
   43. Centers for Disease Control and Prevention. Update to CDC's U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010: Revised Recommendations for the Use of Contraceptive Methods During the Postpartum Period July 2011;60;878-83. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6026a3.htm?s_cid=mm6026a3_w
   44. Gray RH, Campbell OM, Apelo R ym. Risk of ovulation during lactation. Lancet 1990;335:25-9 «PMID: 1967336»PubMed
   45. Campbell OM, Gray RH. Characteristics and determinants of postpartum ovarian function in women in the United States. Am J Obstet Gynecol 1993;169:55-60 «PMID: 8333476»PubMed
   46. THL. Raskaudenkeskeytykset 2013. https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset
   47. McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraception: a comprehensive review. Contraception 1994;50(Suppl 1):S1-195 «PMID: 10226677»PubMed
   48. Moggia AV, Harris GS, Dunson TR ym. A comparative study of a progestin-only oral contraceptive versus non-hormonal methods in lactating women in Buenos Aires, Argentina. Contraception 1991;44:31-43 «PMID: 1893700»PubMed
   49. Dunson TR, McLaurin VL, Grubb GS ym. A multicenter clinical trial of a progestin-only oral contraceptive in lactating women. Contraception 1993;47:23-35 «PMID: 8435999»PubMed
   50. Bjarnadóttir RI, Gottfredsdóttir H, Sigurdardóttir K ym. Comparative study of the effects of a progestogen-only pill containing desogestrel and an intrauterine contraceptive device in lactating women. BJOG 2001;108:1174-80 «PMID: 11762658»PubMed
   51. Faculty of Family Planning & Reproductive Health Care. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30:181-9 «PMID: 15222930»PubMed
   52. Rowlands S, Searle S. Contraceptive implants: current perspectives. J Contraception 2014;5:73-84
   53. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 2005. Guideline 30: long-acting reversible contraception. https://www.nice.org.uk/guidance/CG30
   54. Faculty of Sexual &. Reproductive Healthcare. Clinical Guidance. Postnatal Sexual and Reproductive Health. Clinical Effectiveness Unit. September 2009. https://www.fsrh.org/documents/cec-ceu-guidance-postnatal-sep-2009/
   55. Stewart RA, Thistlethwaite J. Routine pelvic examination for asymptomatic women--Exploring the evidence. Aust Fam Physician 2006;35:873-7 «PMID: 17099807»PubMed
   56. Halpern V, Grimes DA, Lopez L, Gallo MF. Strategies to improve adherence and acceptability of hormonal methods for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2006 Jan 25;(1):CD004317 [Review content assessed as up-to-date: 4 September 2013]. «PMID: 16437483»PubMed
   57. Steenland MW, Rodriguez MI, Marchbanks PA ym. How does the number of oral contraceptive pill packs dispensed or prescribed affect continuation and other measures of consistent and correct use? A systematic review. Contraception 2013;87:605-10 «PMID: 23040121»PubMed
   58. White KO, Westhoff C. The effect of pack supply on oral contraceptive pill continuation: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2011;118:615-22 «PMID: 21860291»PubMed
   59. Hou MY, Hurwitz S, Kavanagh E ym. Using daily text-message reminders to improve adherence with oral contraceptives: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010;116:633-40 «PMID: 20733446»PubMed
   60. Castaño PM, Bynum JY, Andrés R ym. Effect of daily text messages on oral contraceptive continuation: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2012;119:14-20 «PMID: 22143257»PubMed
   61. Smith C, Gold J, Ngo TD ym. Mobile phone-based interventions for improving contraception use. Cochrane Database Syst Rev 2015;(6):CD011159 «PMID: 26115146»PubMed
   62. Seidman DS, Yeshaya A, Ber A ym. A prospective follow-up of two 21/7 cycles followed by two extended regimen 84/7 cycles with contraceptive pills containing ethinyl estradiol and drospirenone. Isr Med Assoc J 2010;12:400-5 «PMID: 20862819»PubMed
   63. Edelman A, Micks E, Gallo MF ym. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2014;(7):CD004695 «PMID: 25072731»PubMed
   64. Kroll R, Reape KZ, Margolis M. The efficacy and safety of a low-dose, 91-day, extended-regimen oral contraceptive with continuous ethinyl estradiol. Contraception 2010;81:41-8 «PMID: 20004272»PubMed
   65. Machado RB, de Melo NR, Maia H Jr. Bleeding patterns and menstrual-related symptoms with the continuous use of a contraceptive combination of ethinylestradiol and drospirenone: a randomized study. Contraception 2010;81:215-22 «PMID: 20159177»PubMed
   66. Mikkelsen EM, Riis AH, Wise LA ym. Pre-gravid oral contraceptive use and time to pregnancy: a Danish prospective cohort study. Hum Reprod 2013;28:1398-405 «PMID: 23427234»PubMed
   67. Heffner LJ. Advanced maternal age--how old is too old? N Engl J Med 2004;351:1927-9 «PMID: 15525717»PubMed
   68. Lawrie TA, Helmerhorst FM, Maitra NK ym. Types of progestogens in combined oral contraception: effectiveness and side-effects. Cochrane Database Syst Rev 2011;(5):CD004861 «PMID: 21563141»PubMed
   69. Van Vliet HA, Raps M, Lopez LM ym. Quadriphasic versus monophasic oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2011;(11):CD009038 «PMID: 22071862»PubMed
   70. Lopez LM, Grimes DA, Gallo MF ym. Skin patch and vaginal ring versus combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD003552 «PMID: 23633314»PubMed
   71. Iyer V, Farquhar C, Jepson R. Oral contraceptive pills for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000154 «PMID: 10796696»PubMed
   72. Jensen JT, Parke S, Mellinger U ym. Effective treatment of heavy menstrual bleeding with estradiol valerate and dienogest: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2011;117:777-87 «PMID: 21422847»PubMed
   73. Nappi RE, Serrani M, Jensen JT. Noncontraceptive benefits of the estradiol valerate/dienogest combined oral contraceptive: a review of the literature. Int J Womens Health 2014;6:711-8 «PMID: 25120376»PubMed
   74. Nelson A, Parke S, Makalova D ym. Efficacy and bleeding profile of a combined oral contraceptive containing oestradiol valerate/dienogest: a pooled analysis of three studies conducted in North America and Europe. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18:264-73 «PMID: 23651474»PubMed
   75. Wong CL, Farquhar C, Roberts H ym. Oral contraceptive pill for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD002120 «PMID: 19821293»PubMed
   76. Arowojolu AO, Gallo MF, Lopez LM ym. Combined oral contraceptive pills for treatment of acne. Cochrane Database Syst Rev 2012;(7):CD004425 «PMID: 22786490»PubMed
   77. Lopez LM, Kaptein AA, Helmerhorst FM. Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012;(2):CD006586 «PMID: 22336820»PubMed
   78. Davis L, Kennedy SS, Moore J ym. Modern combined oral contraceptives for pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD001019 «PMID: 17636650»PubMed
   79. Sulak P, Willis S, Kuehl T ym. Headaches and oral contraceptives: impact of eliminating the standard 7-day placebo interval. Headache 2007;47:27-37 «PMID: 17355491»PubMed
   80. Grimes DA, Jones LB, Lopez LM ym. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. Cochrane Database Syst Rev 2011;(9):CD006134 «PMID: 21901701»PubMed
   81. Wølner-Hanssen P, Eschenbach DA, Paavonen J ym. Decreased risk of symptomatic chlamydial pelvic inflammatory disease associated with oral contraceptive use. JAMA 1990;263:54-9 «PMID: 2293688»PubMed
   82. Oral contraceptives, venous thrombosis, and varicose veins. Royal College of General Practitioners' Oral Contraception Study. J R Coll Gen Pract 1978;28:393-9 «PMID: 702453»PubMed
   83. Brinton LA, Vessey MP, Flavel R ym. Risk factors for benign breast disease. Am J Epidemiol 1981;113:203-14 «PMID: 7468579»PubMed
   84. Gierisch JM, Coeytaux RR, Urrutia RP ym. Oral contraceptive use and risk of breast, cervical, colorectal, and endometrial cancers: a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013;22:1931-43 «PMID: 24014598»PubMed
   85. Bassuk SS, Manson JE. Oral contraceptives and menopausal hormone therapy: relative and attributable risks of cardiovascular disease, cancer, and other health outcomes. Ann Epidemiol 2015;25:193-200 «PMID: 25534509»PubMed
   86. Faber MT, Jensen A, Frederiksen K ym. Oral contraceptive use and impact of cumulative intake of estrogen and progestin on risk of ovarian cancer. Cancer Causes Control 2013;24:2197-206 «PMID: 24077761»PubMed
   87. Dossus L, Allen N, Kaaks R ym. Reproductive risk factors and endometrial cancer: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Int J Cancer 2010;127:442-51 «PMID: 19924816»PubMed
   88. Collaborative Group on Epidemiological Studies on Endometrial Cancer. Endometrial cancer and oral contraceptives: an individual participant meta-analysis of 27?276 women with endometrial cancer from 36 epidemiological studies. Lancet Oncol 2015;16:1061-70 «PMID: 26254030»PubMed
   89. Fernandez E, La Vecchia C, Balducci A ym. Oral contraceptives and colorectal cancer risk: a meta-analysis. Br J Cancer 2001;84:722-7 «PMID: 11237397»PubMed
   90. Furner SE, Davis FG, Nelson RL ym. A case-control study of large bowel cancer and hormone exposure in women. Cancer Res 1989;49:4936-40 «PMID: 2758422»PubMed
   91. Schindler AE. Long-term use of progestogens: colon adenoma and colon carcinoma. Gynecol Endocrinol 2007;23(Suppl 1):42-4 «PMID: 17943538»PubMed
   92. Weiss NS, Daling JR, Chow WH. Incidence of cancer of the large bowel in women in relation to reproductive and hormonal factors. J Natl Cancer Inst 1981;67:57-60 «PMID: 6942196»PubMed
   93. Bosetti C, Bravi F, Negri E ym. Oral contraceptives and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2009;15:489-98 «PMID: 19414526»PubMed
   94. Mansour D, Gemzell-Danielsson K, Inki P ym. Fertility after discontinuation of contraception: a comprehensive review of the literature. Contraception 2011;84:465-77 «PMID: 22018120»PubMed
   95. Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA ym. Combination contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev 2014;(1):CD003987 «PMID: 24477630»PubMed
   96. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. Clinical Guidance. Combined Hormonal Contraception. August 2012. https://www.fsrh.org/documents/cec-ceu-guidance-chc-oct-2011/
   97. Lindh I, Ellström AA, Milsom I. The long-term influence of combined oral contraceptives on body weight. Hum Reprod 2011;26:1917-24 «PMID: 21507999»PubMed
   98. Charlton BM, Rich-Edwards JW, Colditz GA ym. Oral contraceptive use and mortality after 36 years of follow-up in the Nurses' Health Study: prospective cohort study. BMJ 2014;349:g6356 «PMID: 25361731»PubMed
   99. Gallo MF, Nanda K, Grimes DA ym. 20 µg versus >20 µg estrogen combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013;(8):CD003989 «PMID: 23904209»PubMed
   100. Laskimotukos ja keuhkoembolia (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   101. Duijkers I, Engels L, Klipping C. Length of the menstrual cycle after discontinuation of oral contraceptives. Gynecol Endocrinol 2005;20:74-9 «PMID: 15823825»PubMed
   102. Syömishäiriöt (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   103. Champaloux SW, Tepper NK, Monsour M ym. Use of combined hormonal contraceptives among women with migraines and risk of ischemic stroke. Am J Obstet Gynecol 2017;216:489.e1-489.e7 «PMID: 28034652»PubMed
   104. Migreeni (online). Käypä hoito -suositus. omalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   105. Burrows LJ, Basha M, Goldstein AT. The effects of hormonal contraceptives on female sexuality: a review. J Sex Med 2012;9:2213-23 «PMID: 22788250»PubMed
   106. Elaut E, Buysse A, De Sutter P ym. Relation of androgen receptor sensitivity and mood to sexual desire in hormonal contraception users. Contraception 2012;85:470-9 «PMID: 22133661»PubMed
   107. Sørensen CJ, Pedersen OB, Petersen MS ym. Combined oral contraception and obesity are strong predictors of low-grade inflammation in healthy individuals: results from the Danish Blood Donor Study (DBDS). PLoS One 2014;9:e88196 «PMID: 24516611»PubMed
   108. Piltonen T, Puurunen J, Hedberg P ym. Oral, transdermal and vaginal combined contraceptives induce an increase in markers of chronic inflammation and impair insulin sensitivity in young healthy normal-weight women: a randomized study. Hum Reprod 2012;27:3046-56 «PMID: 22811306»PubMed
   109. Morin-Papunen L, Martikainen H, McCarthy MI ym. Comparison of metabolic and inflammatory outcomes in women who used oral contraceptives and the levonorgestrel-releasing intrauterine device in a general population. Am J Obstet Gynecol 2008;199:529.e1-529.e10 «PMID: 18533124»PubMed
   110. Sitruk-Ware R, Nath A. Metabolic effects of contraceptive steroids. Rev Endocr Metab Disord 2011;12:63-75 «PMID: 21538049»PubMed
   111. Moorman PG, Havrilesky LJ, Gierisch JM ym. Oral contraceptives and risk of ovarian cancer and breast cancer among high-risk women: a systematic review and meta-analysis. J Clin Oncol 2013;31:4188-98 «PMID: 24145348»PubMed
   112. Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF ym. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database Syst Rev 2014;(6):CD006033 «PMID: 24960023»PubMed
   113. McNicholas C, Swor E, Wan L ym. Prolonged use of the etonogestrel implant and levonorgestrel intrauterine device: 2 years beyond Food and Drug Administration-approved duration. Am J Obstet Gynecol 2017;216:586.e1-586.e6 «PMID: 28147241»PubMed
   114. Spencer AL, Bonnema R, McNamara MC. Helping women choose appropriate hormonal contraception: update on risks, benefits, and indications. Am J Med 2009;122:497-506 «PMID: 19486709»PubMed
   115. Grimes DA, Lopez LM, O'Brien PA ym. Progestin-only pills for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013;(11):CD007541 «PMID: 24226383»PubMed
   116. FSRH 2008 Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Effectiveness Unit. Progestogen-only pills. https://www.fsrh.org/documents/progestogen-only-pills-jun-2009/
   117. Duijkers IJM, Heger-Mahn D, Drouin D ym. Maintenance of ovulation inhibition with a new progestogen-only pill containing drospirenone after scheduled 24-h delays in pill intake. Contraception 2016;93:303-309 «PMID: 26708301»PubMed
   118. Wallach M, Grimes DA, Chaney EJ ym. Modern oral contraception. Totowa, NJ: Enron, 2000
   119. Raymond EG. Progestin-only pills. Kirjassa: Contraceptive Technology. Hatcher RA ym. (toim.) 20. painos. New York: Ardent Media Inc 2011:237-47
   120. Pharmaca Fennica: Lääketietokeskus.
   121. Goldzieher JW, Fotherby K (toim.) Pharmacology of the contraceptive steroids. New York: Raven Press Ltd, 1994
   122. Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397-404 «PMID: 21477680»PubMed
   123. ACOG Committee on Practice Bulletins-Gynecology. ACOG practice bulletin. No. 73: Use of hormonal contraception in women with coexisting medical conditions. Obstet Gynecol 2006;107:1453-72 «PMID: 16738183»PubMed
   124. Trussell J, Hassan F, Lowin J ym. Achieving cost-neutrality with long-acting reversible contraceptive methods. Contraception 2015;91:49-56 «PMID: 25282161»PubMed
   125. Mavranezouli I, LARC Guideline Development Group. The cost-effectiveness of long-acting reversible contraceptive methods in the UK: analysis based on a decision-analytic model developed for a National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) clinical practice guideline. Hum Reprod 2008;23:1338-45 «PMID: 18372257»PubMed
   126. Westhoff C. Depot-medroxyprogesterone acetate injection (Depo-Provera): a highly effective contraceptive option with proven long-term safety. Contraception 2003;68:75-87 «PMID: 12954518»PubMed
   127. Cardiovascular disease and use of oral and injectable progestogen-only contraceptives and combined injectable contraceptives. Results of an international, multicenter, case-control study. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Contraception 1998;57:315-24 «PMID: 9673838»PubMed
   128. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL ym. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ 2009;339:b2890 «PMID: 19679613»PubMed
   129. Walch K, Unfried G, Huber J ym. Implanon versus medroxyprogesterone acetate: effects on pain scores in patients with symptomatic endometriosis--a pilot study. Contraception 2009;79:29-34 «PMID: 19041438»PubMed
   130. Razzi S, Luisi S, Ferretti C ym. Use of a progestogen only preparation containing desogestrel in the treatment of recurrent pelvic pain after conservative surgery for endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;135:188-90 «PMID: 16963174»PubMed
   131. Leone Roberti Maggiore U, Remorgida V, Scala C ym. Desogestrel-only contraceptive pill versus sequential contraceptive vaginal ring in the treatment of rectovaginal endometriosis infiltrating the rectum: a prospective open-label comparative study. Acta Obstet Gynecol Scand 2014;93:239-47 «PMID: 24372517»PubMed
   132. Modesto W, de Nazaré Silva dos Santos P, Correia VM ym. Weight variation in users of depot-medroxyprogesterone acetate, the levonorgestrel-releasing intrauterine system and a copper intrauterine device for up to ten years of use. Eur J Contracept Reprod Health Care 2015;20:57-63 «PMID: 25160484»PubMed
   133. Patel A, Schwarz EB, Society of Family Planning. Cancer and contraception. Release date May 2012. SFP Guideline #20121. Contraception 2012;86:191-8 «PMID: 22682881»PubMed
   134. Ford O, Lethaby A, Roberts H ym. Progesterone for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD003415 «PMID: 22419287»PubMed
   135. Naistentaudit ja synnytykset. Ylikorkala O, Tapanainen J (toim.) 5. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2011
   136. Power J, French R, Cowan F. Subdermal implantable contraceptives versus other forms of reversible contraceptives or other implants as effective methods of preventing pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD001326 «PMID: 17636668»PubMed
   137. Funk S, Miller MM, Mishell DR Jr ym. Safety and efficacy of Implanon, a single-rod implantable contraceptive containing etonogestrel. Contraception 2005;71:319-26 «PMID: 15854630»PubMed
   138. Chi I. The safety and efficacy issues of progestin-only oral contraceptives--an epidemiologic perspective. Contraception 1993;47:1-21 «PMID: 8435997»PubMed
   139. ESHRE Capri Workshop Group. Ovarian and endometrial function during hormonal contraception. Hum Reprod 2001;16:1527-35 «PMID: 11425842»PubMed
   140. Tayob Y, Adams J, Jacobs HS ym. Ultrasound demonstration of increased frequency of functional ovarian cysts in women using progestogen-only oral contraception. Br J Obstet Gynaecol 1985;92:1003-9 «PMID: 3902074»PubMed
   141. Kurunmäki H. Contraception with levonorgestrel-releasing subdermal capsules, Norplant, after pregnancy termination. Contraception 1983;27:473-82 «PMID: 6411427»PubMed
   142. Bergin A, Tristan S, Terplan M ym. A missed opportunity for care: two-visit IUD insertion protocols inhibit placement. Contraception 2012;86:694-7 «PMID: 22770798»PubMed
   143. Ravi A, Prine L, Waltermaurer E ym. Intrauterine devices at six months: does patient age matter? Results from an urban family medicine federally qualified health center (FQHC) network. J Am Board Fam Med 2014;27:822-30 «PMID: 25381080»PubMed
   144. Aoun J, Dines VA, Stovall DW ym. Effects of age, parity, and device type on complications and discontinuation of intrauterine devices. Obstet Gynecol 2014;123:585-92 «PMID: 24499755»PubMed
   145. Marions L, Lövkvist L, Taube A ym. Use of the levonorgestrel releasing-intrauterine system in nulliparous women--a non-interventional study in Sweden. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011;16:126-34 «PMID: 21417562»PubMed
   146. Bahamondes MV, Hidalgo MM, Bahamondes L ym. Ease of insertion and clinical performance of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in nulligravidas. Contraception 2011;84:e11-6 «PMID: 22018132»PubMed
   147. Paterson H, Ashton J, Harrison-Woolrych M. A nationwide cohort study of the use of the levonorgestrel intrauterine device in New Zealand adolescents. Contraception 2009;79:433-8 «PMID: 19442778»PubMed
   148. Wildemeersch D, Janssens D, Vrijens M ym. Ease of insertion, contraceptive efficacy and safety of new T-shaped levonorgestrel-releasing intrauterine systems. Contraception 2005;71:465-9 «PMID: 15914138»PubMed
   149. Bayer LL, Jensen JT, Li H ym. Adolescent experience with intrauterine device insertion and use: a retrospective cohort study. Contraception 2012;86:443-51 «PMID: 22560185»PubMed
   150. Kaislasuo J, Heikinheimo O, Lähteenmäki P ym. Predicting painful or difficult intrauterine device insertion in nulligravid women. Obstet Gynecol 2014;124:345-53 «PMID: 25004340»PubMed
   151. Wildemeersch D, Jandi S, Pett A ym. Use of frameless intrauterine devices and systems in young nulliparous and adolescent women: results of a multicenter study. Int J Womens Health 2014;6:727-34 «PMID: 25125987»PubMed
   152. Kaislasuo J, Heikinheimo O, Lähteenmäki P ym. Menstrual characteristics and ultrasonographic uterine cavity measurements predict bleeding and pain in nulligravid women using intrauterine contraception. Hum Reprod 2015;30:1580-8 «PMID: 25990577»PubMed
   153. Westhoff C. IUDs and colonization or infection with Actinomyces. Contraception 2007;75(Suppl 6):S48-50 «PMID: 17531616»PubMed
   154. Merki-Feld GS, Rosselli M, Imthurn B. Comparison of two procedures for routine IUD exchange in women with positive Pap smears for actinomyces-like organisms. Contraception 2008;77:177-80 «PMID: 18279687»PubMed
   155. Kim YJ, Youm J, Kim JH ym. Actinomyces-like organisms in cervical smears: the association with intrauterine device and pelvic inflammatory diseases. Obstet Gynecol Sci 2014;57:393-6 «PMID: 25264530»PubMed
   156. Sivin I, Stern J, Coutinho E ym. Prolonged intrauterine contraception: a seven-year randomized study of the levonorgestrel 20 mcg/day (LNg 20) and the Copper T380 Ag IUDS. Contraception 1991;44:473-80 «PMID: 1797462»PubMed
   157. Lewis RA, Taylor D, Natavio MF ym. Effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine system on cervical mucus quality and sperm penetrability. Contraception 2010;82:491-6 «PMID: 21074010»PubMed
   158. Apter D, Gemzell-Danielsson K, Hauck B ym. Pharmacokinetics of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine systems and effects on ovulation rate and cervical function: pooled analyses of phase II and III studies. Fertil Steril 2014;101:1656-62.e1-4 «PMID: 24726226»PubMed
   159. Soini T, Hurskainen R, Grénman S ym. Cancer risk in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system in Finland. Obstet Gynecol 2014;124:292-9 «PMID: 25004338»PubMed
   160. Zapata LB, Whiteman MK, Marchbanks PA ym. Intrauterine device use among women with ovarian cancer: a systematic review. Contraception 2010;82:38-40 «PMID: 20682141»PubMed
   161. Kivijärvi A. Hormonaalinen ehkäisy. Lääkärin käsikirja, artikkelin tunnus ykt00651 (viimeisin muutos 12.3.2014)
   162. Inki P, Hurskainen R, Palo P ym. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20:381-5 «PMID: 12383322»PubMed
   163. Nahum GG, Kaunitz AM, Rosen K ym. Ovarian cysts: presence and persistence with use of a 13.5mg levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 2015;91:412-7 «PMID: 25661510»PubMed
   164. Mantha S, Karp R, Raghavan V ym. Assessing the risk of venous thromboembolic events in women taking progestin-only contraception: a meta-analysis. BMJ 2012;345:e4944 «PMID: 22872710»PubMed
   165. Heinemann K, Reed S, Moehner S ym. Comparative contraceptive effectiveness of levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices: the European Active Surveillance Study for Intrauterine Devices. Contraception 2015;91:280-3 «PMID: 25601350»PubMed
   166. Kivijärvi A. Raskauden ehkäisy: aloitus, menetelmän valinta ja seuranta. Lääkärin käsikirja ykt00649, 13.10.2014. Duodecim
   167. Faculty of Sexual and Reproductive healthcare clinical guidance: Drug Interactions with hormonal contraception. Clinical effectiveness unit. 2012. https://www.fsrh.org/documents/ceu-emergency-contraception-jan-2012/
   168. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Guidance (2011, updated 2012). Drug Interactions with Hormonal contraception. https://www.fsrh.org/documents/ceu-guidance-drug-interactions-with-hormonal-contraception-jan/?UNLID=150983012016793312
   169. Gaffield ME, Culwell KR, Lee CR. The use of hormonal contraception among women taking anticonvulsant therapy. Contraception 2011;83:16-29 «PMID: 21134499»PubMed
   170. Cook LA, Van Vliet HA, Lopez LM ym. Vasectomy occlusion techniques for male sterilization. Cochrane Database Syst Rev 2014;(3):CD003991 «PMID: 24683020»PubMed
   171. Sharlip ID, Belker AM, Honig S ym. Vasectomy: AUA guideline. J Urol 2012;188(Suppl 6):2482-91 «PMID: 23098786»PubMed
   172. Dohle GR, Diemer T, Kopa Z ym. European Association of Urology guidelines on vasectomy. Eur Urol 2012;61:159-63 «PMID: 22033172»PubMed
   173. Labrecque M, Paunescu C, Plesu I ym. Evaluation of the effect of a patient decision aid about vasectomy on the decision-making process: a randomized trial. Contraception 2010;82:556-62 «PMID: 21074020»PubMed
   174. Jamieson DJ, Kaufman SC, Costello C ym. A comparison of women's regret after vasectomy versus tubal sterilization. Obstet Gynecol 2002;99:1073-9 «PMID: 12052602»PubMed
   175. Shih G, Turok DK, Parker WJ. Vasectomy: the other (better) form of sterilization. Contraception 2011;83:310-5 «PMID: 21397087»PubMed
   176. Michielsen D, Beerthuizen R. State-of-the art of non-hormonal methods of contraception: VI. Male sterilisation. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:136-49 «PMID: 20230339»PubMed
   177. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 133: benefits and risks of sterilization. Obstet Gynecol 2013;121:392-404 «PMID: 23344305»PubMed
   178. Griffin T, Tooher R, Nowakowski K ym. How little is enough? The evidence for post-vasectomy testing. J Urol 2005;174:29-36 «PMID: 15947571»PubMed
   179. Duffy S, Marsh F, Rogerson L ym. Female sterilisation: a cohort controlled comparative study of ESSURE versus laparoscopic sterilisation. BJOG 2005;112:1522-8 «PMID: 16225573»PubMed
   180. Zurawin RK, Zurawin JL. Adverse events due to suspected nickel hypersensitivity in patients with essure micro-inserts. J Minim Invasive Gynecol 2011;18:475-82 «PMID: 21777837»PubMed
   181. UKMEC: UK medical eligibility criteria for contraceptive use. 2009. http://www.fsrh.org/documents/ukmec-2009/
   182. Walsh TL, Frezieres RG, Peacock K ym. Effectiveness of the male latex condom: combined results for three popular condom brands used as controls in randomized clinical trials. Contraception 2004;70:407-13 «PMID: 15504381»PubMed
   183. Kabbash IA, El-Sayed NM, Al-Nawawy AN ym. Condom use among males (15-49 years) in Lower Egypt: knowledge, attitudes and patterns of use. East Mediterr Health J 2007;13:1405-16 «PMID: 18341190»PubMed
   184. Kivijärvi A. Muut menetelmät raskauden ehkäisykeinona. Lääkärin käsikirja (online). Kustannus Oy Duodecim
   185. Smoley BA, Robinson CM. Natural family planning. Am Fam Physician 2012;86:924-8 «PMID: 23157145»PubMed
   186. Lundgren R, Cachan J, Jennings V. Engaging men in family planning services delivery: experiences introducing the Standard Days Method® in four countries. World Health Popul 2012;14:44-51 «PMID: 23135072»PubMed
   187. Lundgren RI, Karra MV, Yam EA. The role of the Standard Days Method in modern family planning services in developing countries. Eur J Contracept Reprod Health Care 2012;17:254-9 «PMID: 22681177»PubMed
   188. Costantino A, Cerpolini S, Perrone AM ym. Current status and future perspectives in male contraception. Minerva Ginecol 2007;59:299-310 «PMID: 17576406»PubMed
   189. Freundl G, Sivin I, Batár I. State-of-the-art of non-hormonal methods of contraception: IV. Natural family planning. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:113-23 «PMID: 20141492»PubMed
   190. Rivera R, Yacobson I, Grimes D. The mechanism of action of hormonal contraceptives and intrauterine contraceptive devices. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1263-9 «PMID: 10561657»PubMed
   191. Cleland K, Zhu H, Goldstuck N et al. The efficacy of intrauterine devices for emergency contraception: a systematic review of 35 years of experience. Hum Reprod 2012;27(7):1994-2000. «PMID: 22570193»PubMed
   192. Cheng L, Che Y, Gülmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD001324 «PMID: 22895920»PubMed
   193. Committee on Health Care for Underserved Women. ACOG Committee Opinion no. 592: Sexual assault. Obstet Gynecol 2014;123:905-9 «PMID: 24785635»PubMed
   194. International Consortium for Emergency Contraception. Emergency Contraceptive Pills: Medical and Service Delivery Guidelines. 3. painos 2012. http://www.sexualityandu.ca/uploads/files/Medical_and_Service_Delivery_Guidelines_Eng_2012.pdf «http://www.sexualityandu.ca/uploads/files/Medical_and_Service_Delivery_Guidelines_Eng_2012.pdf»25
   195. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus ja hoito terveydenhuollon toimipisteessä. 2002. http://www.tukinainen.fi/Rap02.pdf «http://www.tukinainen.fi/Rap02.pdf»26
   196. Faculty of Sexual and Reproductive Health. Emergency Contraception. Updated Jan 2012. https://www.fsrh.org/documents/ceu-emergency-contraception-jan-2012/
   197. Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care Clinical Effectiveness Unit. FFPRHC Guidance (April 2006). Emergency contraception. J Fam Plann Reprod Health Care 2006;32:121-8 «PMID: 16824309»PubMed
   198. Schenk KD. Emergency contraception: lessons learned from the UK. J Fam Plann Reprod Health Care 2003;29:35-40 «PMID: 12681036»PubMed
   199. Thiery M. Intrauterine contraception: from silver ring to intrauterine contraceptive implant. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;90:145-52 «PMID: 10825633»PubMed
   200. Gemzell-Danielsson K, Berger C, P G L L. Emergency contraception -- mechanisms of action. Contraception 2013;87:300-8 «PMID: 23114735»PubMed
   201. Glasier AF, Cameron ST, Fine PM ym. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010;375:555-62 «PMID: 20116841»PubMed
   202. Fimea. Levonorgestreeli ja ulipristaali ovat yhä sopivia jälkiehkäisyvalmisteita naisille painosta riippumatta. Ajankohtaista 22.8.2014. http://www.fimea.fi «http://www.fimea.fi»27
   203. Glasier A, Cameron ST, Blithe D ym. Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception 2011;84:363-7 «PMID: 21920190»PubMed
   204. Allen RH, Goldberg AB. Emergency contraception: a clinical review. Clin Obstet Gynecol 2007;50:927-36 «PMID: 17982335»PubMed
   205. Cleland K, Raymond E, Trussell J ym. Ectopic pregnancy and emergency contraceptive pills: a systematic review. Obstet Gynecol 2010;115:1263-6 «PMID: 20502299»PubMed
   206. Zhang L, Chen J, Wang Y ym. Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study. Hum Reprod 2009;24:1605-11 «PMID: 19336440»PubMed
   207. Cleland K, Raymond EG, Westley E ym. Emergency contraception review: evidence-based recommendations for clinicians. Clin Obstet Gynecol 2014;57:741-50 «PMID: 25254919»PubMed
   208. Perheentupa A. Raskaudenehkäisy imetysaikana. Duodecim 2004;120:1467-73
   209. Faculty of Sexual and Reproductive Health. Use of ulipristal acetate (ellaOne®) in breastfeeding women. Update from the Clinical Effectiveness Unit. March 2013. https://www.fsrh.org/documents/cec-ceu-statement-upa-breastfeeding-mar-2013/
   210. Anderson C, Blenkinsopp A, Armstrong M. Feedback from community pharmacy users on the contribution of community pharmacy to improving the public's health: a systematic review of the peer reviewed and non-peer reviewed literature 1990-2002. Health Expect 2004;7:191-202 «PMID: 15327458»PubMed
   211. Halpern V, Raymond EG, Lopez LM. Repeated use of pre- and postcoital hormonal contraception for prevention of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007595 «PMID: 20091641»PubMed
   212. Kettle H, Cay S, Brown A ym. Screening for Chlamydia trachomatis infection is indicated for women under 30 using emergency contraception. Contraception 2002;66:251-3 «PMID: 12413621»PubMed
   213. Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   214. Runsaat kuukautisvuodot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
   215. Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy of contraceptive methods: A review of the literature. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:4-16 «PMID: 20136566»PubMed
   216. Abdul Sultan A, Tata LJ, Grainge MJ et al. The incidence of first venous thromboembolism in and around pregnancy using linked primary and secondary care data: a population based cohort study from England and comparative meta-analysis. PLoS One 2013;8(7):e70310. «PMID: 23922975»PubMed
   217. Allen RH, Bartz D, Grimes DA, Hubacher D, O'Brien P. Interventions for pain with intrauterine device insertion. Cochrane Database Syst Rev 2009 Jul 8;(3):CD007373. «PMID: 19588429»PubMed
   218. Andersson K, Ryde-Blomqvist E, Lindell K et al. Perforations with intrauterine devices. Report from a Swedish survey. Contraception 1998;57(4):251-5. «PMID: 9649917»PubMed
   219. Bahamondes L, Bahamondes MV, Modesto W et al. Effect of hormonal contraceptives during breastfeeding on infant's milk ingestion and growth. Fertil Steril 2013;100(2):445-50. «PMID: 23623474»PubMed
   220. Bednarek PH, Creinin MD, Reeves MF et al. Prophylactic ibuprofen does not improve pain with IUD insertion: a randomized trial. Contraception 2014;Nov 25. pii: S0010-7824(14)00784-7. «PMID: 25487172»PubMed
   221. Caliskan E, Oztürk N, Dilbaz BO et al. Analysis of risk factors associated with uterine perforation by intrauterine devices. Eur J Contracept Reprod Health Care 2003;8(3):150-5. «PMID: 14667326»PubMed
   222. Cheng L, Gülmezoglu AM, Piaggio G, Ezcurra E, Van Look PF. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev 2008 Apr 16;(2):CD001324 (Last assessed as up-to-date: 18 July 2011). «PMID: 18425871»PubMed
   223. Cibula D, Skrenkova J, Hill M et al. Low-dose estrogen combined oral contraceptives may negatively influence physiological bone mineral density acquisition during adolescence. Eur J Endocrinol 2012;166(6):1003-11. «PMID: 22436400»PubMed
   224. Clark MK, Sowers M, Levy B et al. Bone mineral density loss and recovery during 48 months in first-time users of depot medroxyprogesterone acetate. Fertil Steril 2006;86(5):1466-74. «PMID: 16996507»PubMed
   225. Cromer BA, Bonny AE, Stager M et al. Bone mineral density in adolescent females using injectable or oral contraceptives: a 24-month prospective study. Fertil Steril 2008;90(6):2060-7. «PMID: 18222431»PubMed
   226. Davis AR, Castaño PM. Oral contraceptives and libido in women. Annu Rev Sex Res 2004;15:297-320 «PMID: 16913282»PubMed
   227. Edelman AB, Gallo MF, Jensen JT, Nichols MD, Schulz KF, Grimes DA. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2005 Jul 20;(3):CD004695 [Review content assessed as up-to-date: 30 April 2013]. «PMID: 16034942»PubMed
   228. French R, Van Vliet H, Cowan F, Mansour D, Morris S, Hughes D, Robinson A, Proctor T, Summerbell C, Logan S, Helmerhorst F, Guillebaud J. Hormonally impregnated intrauterine systems (IUSs) versus other forms of reversible contraceptives as effective methods of preventing pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD001776 [Last assessed as up-to-date: 14 July 2009]. «PMID: 15266453»PubMed
   229. Gai L, Jia Y, Zhang M et al. Effect of two kinds of different combined oral contraceptives use on bone mineral density in adolescent women. Contraception 2012;86(4):332-6. «PMID: 22364818»PubMed
   230. Gallo MF, Grimes DA, Lopez LM, Schulz KF. Non-latex versus latex male condoms for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD003550 [Review content assessed as up-to-date: 18 December 2012]. «PMID: 16437459»PubMed
   231. Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Helmerhorst FM. Combination contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD003987 [Last assessed as up-to-date: 2 January 2014]. «PMID: 18843652»PubMed
   232. Gallo MF, Nanda K, Grimes DA, Lopez LM, Schulz KF. 20 µg versus >20 µg estrogen combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD003989 [Assessed as up-to-date: 15 JUL 2013]. «PMID: 21249657»PubMed.
   233. Gillum LA, Mamidipudi SK, Johnston SC. Ischemic stroke risk with oral contraceptives: A meta-analysis. JAMA 2000 Jul 5;284(1):72-8. «PMID: 10872016»PubMed
   234. Grimes DA, Hubacher D, Lopez LM, Schulz KF. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for heavy bleeding or pain associated with intrauterine-device use. Cochrane Database Syst Rev 2006 Oct 18;(4):CD006034 [Last assessed as up-to-date: 17 August 2011]. «PMID: 17054271»PubMed
   235. Harel Z, Johnson CC, Gold MA et al. Recovery of bone mineral density in adolescents following the use of depot medroxyprogesterone acetate contraceptive injections. Contraception 2010;81(4):281-91. «PMID: 20227543»PubMed
   236. Heinemann K, Reed S, Moehner S et al. Risk of uterine perforation with levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices in the European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices. Contraception 2015;Jan 16: Epub ahead of print. «PMID: 25601352»PubMed
   237. Heit JA, Kobbervig CE, James AH et al. Trends in the incidence of venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: a 30-year population-based study. Ann Intern Med 2005;143(10):697-706. «PMID: 16287790»PubMed
   238. Kaislasuo J, Suhonen S, Gissler M et al. Intrauterine contraception: incidence and factors associated with uterine perforation--a population-based study. Hum Reprod 2012;27(9):2658-63. «PMID: 22763376»PubMed
   239. Kamel H, Navi BB, Sriram N et al. Risk of a thrombotic event after the 6-week postpartum period. N Engl J Med 2014;370(14):1307-15. «PMID: 24524551»PubMed
   240. Karabayirli S, Ayrim AA, Muslu B. Comparison of the analgesic effects of oral tramadol and naproxen sodium on pain relief during IUD insertion. J Minim Invasive Gynecol 2012;19(5):581-4. «PMID: 22766124»PubMed
   241. Koster T, Small RA, Rosendaal FR, Helmerhorst FM. Oral contraceptives and venous thromboembolism: a quantitative discussion of the uncertainties. J Intern Med 1995 Jul;238(1):31-7. «PMID: 7608644»PubMed
   242. Le Moigne E, Delluc A, Tromeur C et al. Risk of recurrent venous thromboembolism among young women after a first event while exposed to combined oral contraception versus not exposed to: a cohort study. Thromb Res 2013;132(1):51-5. «PMID: 23786893»PubMed
   243. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Jensen A et al. Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal contraception. N Engl J Med 2012;366(24):2257-66. «PMID: 22693997»PubMed
   244. Lopez LM, Chen M, Mullins S et al. Steroidal contraceptives and bone fractures in women: evidence from observational studies. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD009849. «PMID: 22895991»PubMed
   245. Lopez LM, Edelman A, Chen-Mok M et al. Progestin-only contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev 2011;(4):CD008815 [Review content assessed as up-to-date: 5 June 2013]. «PMID: 21491411»PubMed
   246. Lopez LM, Grimes DA, Chen-Mok M, Westhoff C, Edelman A, Helmerhorst FM. Hormonal contraceptives for contraception in overweight or obese women. Cochrane Database Syst Rev 2010 Jul 7;(7):CD008452 [Review content assessed as up-to-date: 4 February 2013]. «PMID: 20614470»PubMed
   247. Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Curtis KM. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD006033 [Last assessed as as up-to-date: 8 May 2014]. «PMID: 19370623»PubMed
   248. Lopez LM, Steiner MJ, Grimes DA, Schulz KF. Strategies for communicating contraceptive effectiveness. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD006964 [Review content assessed as up-to-date: 13 February 2013]. «PMID: 18425974»PubMed
   249. McNicholas CP, Madden T, Zhao Q et al. Cervical lidocaine for IUD insertional pain: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2012;207(5):384.e1-6. «PMID: 23107081»PubMed
   250. O'neil-Callahan M, Peipert JF, Zhao Q et al. Twenty-four-month continuation of reversible contraception. Obstet Gynecol 2013;122(5):1083-91. «PMID: 24104781»PubMed
   251. Pastor Z, Holla K, Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: a systematic review. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18:27-43 «PMID: 23320933»PubMed
   252. Pikkarainen E, Lehtonen-Veromaa M, Möttönen T et al. Estrogen-progestin contraceptive use during adolescence prevents bone mass acquisition: a 4-year follow-up study. Contraception 2008;78(3):226-31. «PMID: 18692613»PubMed
   253. Polatti F, Perotti F, Filippa N et al. Bone mass and long-term monophasic oral contraceptive treatment in young women. Contraception 1995;51(4):221-4. «PMID: 7796586»PubMed
   254. Sacco S, Ornello R, Ripa P et al. Migraine and hemorrhagic stroke: a meta-analysis. Stroke 2013;44(11):3032-8. «PMID: 24085027»PubMed
   255. Schürks M, Rist PM, Bigal ME et al. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339():b3914. «PMID: 19861375»PubMed
   256. Spector JT, Kahn SR, Jones MR et al. Migraine headache and ischemic stroke risk: an updated meta-analysis. Am J Med 2010;123(7):612-24. «PMID: 20493462»PubMed
   257. Taneepanichskul S, Reinprayoon D, Thaithumyanon P et al. Effects of the etonogestrel-releasing implant Implanon and a nonmedicated intrauterine device on the growth of breast-fed infants. Contraception 2006;73(4):368-71 «PMID: 16531169»PubMed
   258. Tepper NK, Boulet SL, Whiteman MK et al. Postpartum venous thromboembolism: incidence and risk factors. Obstet Gynecol 2014;123(5):987-96. «PMID: 24785851»PubMed
   259. The EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). PRAC confirms that benefits of all combined hormonal contraceptives (CHCs) continue to outweigh risks EMA/607314/2013. «http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/10/news_detail_001916.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1»29
   260. Truitt ST, Fraser AB, Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF. Combined hormonal versus nonhormonal versus progestin-only contraception in lactation. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD003988 [Review content assessed as up-to-date: 2 March 2015]. «PMID: 12804497»PubMed
   261. Van der Wijden C, Kleijnen J, Van den Berk T. Lactational amenorrhea for family planning. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD001329 [Review content assessed as up-to-date: 6 February 2008]. «PMID: 14583931»PubMed
   262. van Grootheest K, Sachs B, Harrison-Woolrych M et al. Uterine perforation with the levonorgestrel-releasing intrauterine device: analysis of reports from four national pharmacovigilance centres. Drug Saf 2011;34(1):83-8. «PMID: 21142273»PubMed
   263. Virkus RA, Løkkegaard EC, Bergholt T et al. Venous thromboembolism in pregnant and puerperal women in Denmark 1995-2005. A national cohort study. Thromb Haemost 2011;106(2):304-9. «PMID: 21713323»PubMed
   264. Castro TV, Franceschini SA, Poli-Neto O et al. Effect of intracervical anesthesia on pain associated with the insertion of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in women without previous vaginal delivery: a RCT. Hum Reprod 2014;29(11):2439-45. «PMID: 25240012»PubMed
   265. Etminan M, Takkouche B, Isorna FC, Samii A. Risk of ischaemic stroke in people with migraine: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2005 Jan 8;330(7482):63. «PMID: 15596418»PubMed
   266. Roach RE, Helmerhorst FM, Lijfering WM et al. Combined oral contraceptives: the risk of myocardial infarction and ischemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2015;(8):CD011054. «PMID: 26310586»PubMed
   267. Seeber B, Ziehr SC, Gschließer A ym. Quantitative levonorgestrel plasma level measurements in patients with regular and prolonged use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 2012;86(4):345-9. «PMID: 22402256»PubMed
   268. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. Intrauterine Contraception. Updated October 2015. https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ceuguidanceintrauterinecontraception/ceuguidanceintrauterinecontraception.pdf
   269. U.S. Food and Drug Administration (FDA), Birth Control: Medicines To Help You. http://www.fda.gov/forconsumers/byaudience/forwomen/freepublications/ucm313215.htm
   270. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 121: Long-acting reversible contraception: Implants and intrauterine devices. Obstet Gynecol 2011;118(1):184-96. «PMID: 21691183»PubMed
   271. Espey E, Ogburn T. Long-acting reversible contraceptives: intrauterine devices and the contraceptive implant. Obstet Gynecol 2011;117(3):705-19. «PMID: 21343774»PubMed
   272. Stoddard A, McNicholas C, Peipert JF. Efficacy and safety of long-acting reversible contraception. Drugs 2011;71(8):969-80. «PMID: 21668037»PubMed
   273. Long-term reversible contraception. Twelve years of experience with the TCu380A and TCu220C. Contraception 1997;56(6):341-52. «PMID: 9494767»PubMed
   274. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 133: benefits and risks of sterilization. Obstet Gynecol 2013;121:392-404 «PMID: 23344305»PubMed

   A

   Continuous or extended cycle use of combined oral contraceptives

   Combined oral contraceptives taken continuously for more than 28 days are similar to traditional cyclic oral contraceptives as judged by bleeding, discontinuation rates, and reported satisfaction.

   A

   Copper intrauterine device for emergency contraception

   Copper intrauterine device is effective for emergency contraception.

   A

   Interventions for emergency contraception

   Mifepristone, levonorgestrel and ulipristal acetate are effective for emergency contraception.

   A

   Interventions for pain with intrauterine device insertion

   Ibuprofen (400 mg–800 mg), naproxen (550mg), and lidocaine gel are not effective for pain relief during IUD insertion compared with placebo. Paracervical nerve block is effective for pain relief during IUD insertion.

   A

   Levonorgestrel intrauterine system vs. other forms of reversible contraceptives

   Levonorgestrel intrauterine system (LNG-20 IUS) and copper IUD are highly effective for contraception. The risk of unwanted pregnancy is lower with LNG-20 compared to copper IUD. LNG-IUS, IUD and implants appear to be more effective than contraceptive pills, transdermal patch or vaginal ring. LNG-20 often causes amenorrhoea.

   A

   NSAIDs for heavy bleeding or pain associated with IUD use

   Non-steroidal anti-inflammatory drugs are effective compared with placebo in reducing bleeding and pain associated with IUD use.

   A

   Risk of a venous thromboembolism during the postpartum period

   The risk of a venous thromboembolism is markedly elevated within the first six weeks after delivery and is over 20-fold compared with healthy non-pregnant women. The risk is slightly elevated until 12 weeks after delivery.

   A

   Risk of uterine perforation in IUD insertion

   The risk of uterine perforation in intrauterine device insertion is low. Breastfeeding and postpartum period arerisk factors for perforation.

   B

   Ischaemic stroke and myocardial infarction risk with combined oral contraceptives

   Risk of ischaemic stroke and myocardial infarction appears not to be increased in non-smoking women aged less than 35 years and using low dose combined oral contraception (COC) compared with non-users. However, in smoking women over age of 35 years and using COC the absolute risks appears to be multifold. Cardiovascular mortality associated with smoking appears to be significantly greater than that associated with COC use at all ages.

   B

   Progestin-only contraceptives: effects on weight

   Progestin-only contraceptives appear not to have a significant effect on weight.

   B

   Risk of ischaemic stroke in people with migraine

   Migraine with aura appears to be a risk factor for ischaemic stroke. Smoking or use of combined hormonal contraception appears to increase the risk multifold.

   B

   Yhdistelmäehkäisypillereiden vaikutus seksuaaliseen halukkuuteen

   Yhdistelmäehkäisypilleri ilmeisesti vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen.

   B

   20 mcg versus over 20 mcg estrogen combined oral contraceptives for contraception

   Combined oral contraceptives with 20 mcg estrogen appear to have similar efficacy as those with >20 mcg estrogen. Bleeding pattern disruption are more common with low-dose estrogen. Venous and arterial thromboembolism may be higher with over 20 mcg of oestrogen compared with 20mcg of oestrogen preparations.

   C

   Combination contraceptives: effects on weight

   Combination hormonal contraceptives may not have any significant effect on body weight.

   C

   Hormonal contraception in overweight or obese women

   Overweight may reduce the effectiveness of hormonal contraception. However, risk of venous thromboembolism may be 5 to 8 times higher in obese combined oral contraceptive (COC) users compared to obese nonusers.

   C

   Lactational amenorrhea for family planning

   Lactational amenorrhoea method may be effective when used correctly the first 6 month postpartum.

   C

   Long acting progestin contraceptives and bone mineral density

   Long acting medroxyprogesterone acetate injections for contraception may decrease bone mineral density compared with nonusers. This decrease might possibly be reversible after use in couple of years.

   C

   Non-latex versus latex male condoms for contraception

   Non-latex condoms may break easier than latex condoms but may be better preferred by the users. There is no reliable evidence of a difference in contraceptive efficacy.

   C

   Oral contraceptives in patients who have experienced one venous thrombosis

   The risk of a recurrent venous thromboembolism after one thrombotic event in users of oral contraceptives may be increased compared with nonusers.

   C

   Risk of myocardial infarction in users of third generation oral contraceptives

   Combined hormonal contraceptives containing low dose estrogen regardless of the type of the progestogen may not convey an increased risk of myocardial infarction compared with non-users of oral contraceptives.

   D

   Combined hormonal versus non-hormonal versus progestin-only contraception in lactation

   Combined oral or progestin-only hormonal contraceptives, or levonorgestrel intrauterine device initiated 4 - 8 weeks postpartum may not adversely affect breastfeeding or infant growth.

   D

   Combined oral contraceptives and bone mineral density

   Low-dose estrogen (under 30 μg ethinyl estradiol) combined oral contraceptives might possibly decrease physiological bone mineral density acquisition in adolescents compared with nonusers, but the evidence is insufficient.

   D

   Strategies for communicating contraceptive effectiveness

   Audiovisual aids or clear categories of risks might possibly be more effective in communicating contraceptive effectiveness compared with oral presentations or numbers, although the evidence is limited.

   D

   Strategies to improve adherence and acceptability of hormonal contraception

   Intensified counselling might possibly improve adherence and continuation of hormonal contraception.

   Hormonaalisten muutosten vaikutus laskimotukosten esiintyvyyteen naisilla
   Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla
   Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla
   Markkinoilla olevien eri jälkiehkäisyvalmisteiden suositeltu käyttö suojaamattoman yhdynnän jälkeen