Takaisin Tulosta

Hampaan juurihoito

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
27.9.2016

Käypä hoito -suositus «Hampaan juurihoito»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Endodontic treatment»2

Esiintyvyys

Kahdella kolmasosalla hampaallisista suomalaisista aikuisista on vähintään yksi juurihoidettu hammas ja juurihoidon tarvetta on noin 25 %:lla. Usein oireettomien hampaiden juurihoidon tarve todetaan sattumalöydöksenä.

Diagnostiikka ja hoitopäätös

Useimmiten juurihoidon syynä on hammaspulpan infektio, syvä reikä hampaassa tai lähelle hampaan ydintä ulottuva paikka. Juurihoidon tarvetta diagnosoitaessa yhdistetään potilaan kertomiin esitietoihin kliininen tutkimus, pulpan herkkyysmittaukset «Kylmä-, kuuma- tai elektroninen pulpan testaus (EPT) eivät ilmeisesti ole yksinään riittäviä arvioimaan pulpan tilaa.»B ja periapikaali- tai pantomoröntgenkuvaus. Särky on tavallisin hampaan pulpatulehduksen eli pulpiitin ja hampaan nekroosin oire. Juuren kärkialueen tulehduksissa (apikaalinen parodontiitti) voi esiintyä myös paikallista tai diffuusia intra- tai ekstraoraalista turvotusta. Usein apikaalinen parodontiitti havaitaan myös oireettoman hampaan röntgentutkimuksessa juuren kärjen luusulaumana. Paras tapa ehkäistä juurihoitojen tarvetta on karieksen hallinta (ks. Käypä hoito -suositus Karies (hallinta) «»3).

Diagnostiikassa keskeistä on selvittää, onko kyseessä palautuva eli reversiibeli pulpatulehdus, jolloin hammas voidaan useimmiten vielä säilyttää elävänä tekemällä siihen kariesvaurion osittainen tai vaiheittainen poisto «Syvässä vauriossa karieskudoksen vaiheittainen tai osittainen poisto ilman perforaatiota ilmeisesti pienentää hampaan vitaliteetin menetyksen riskiä 1–3 vuoden seurannassa verrattuna vaurion täydelliseen poistoon yhdellä kerralla.»B, niin sanottu lääkepaikkaus. Välitön kattaminen tai osittainen pulpotomia voi tulla kysymykseen lähinnä lapsilla ja nuorilla pysyvissä hampaissa, kun karies on jo edennyt pulpaan mutta tulehtunut alue on pieni ja verenvuoto saadaan hallintaan. Jos taas pulpatulehdus todetaan palautumattomaksi tai hampaassa on apikaalinen parodontiitti, hammas pitää juurihoitaa tai poistaa. Akuutissa apikaalisessa parodontiitissa ensiapuhoitona on insisio ja tarvittaessa dreneeraus. Antibioottihoitoa tulee käyttää vain harkiten. Siitä ei ole lisähyötyä, jos insisiolla saadaan tulehduseksudaatti poistetuksi (ks. Käypä Hoito -suositus Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet»4). Ensiavun jälkeen jatkohoito (juurihoito tai poisto) tulisi järjestää 1–2 viikon kuluessa.

Juurihoitopäätöksen tekemiseen vaikuttavat yksittäisen hampaan diagnoosin lisäksi hampaan ennuste, potilaan yleisterveys ja purentaelimistö kokonaisuutena (ks. hoitopäätöskaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50110b.pdf»1). Jos hammas päätetään juurihoidon sijasta poistaa, pitää myös harkita, onko se tarpeen korvata ja miten.

Juurihoito ja sen ennuste

Kun juurihoitoon on päädytty, se pyritään tekemään tiiviillä aikataululla osana hampaiston kokonaishoitoa. Aseptisen ja potilasturvallisen juurihoidon perustana on kofferdamin (suojakumi, jolla juurihoidettava hammas eristetään suuontelosta) käyttö «Kofferdam-suojauksen käyttö juurihoidossa ilmeisesti parantaa ensimmäistä kertaa juurihoidettujen hampaiden elinajan odotetta.»B. Hoidon kulkuun kuuluvat potilaan hyväksyntä juurihoidolle ja restoratiiviselle hoidolle kustannusarvioineen, kemomekaaninen preparointi, desinfiointiaineiden adekvaatti käyttö, juurikanavien täyttö ja restoratiivinen hoito.

On tärkeää, että hoitokäyntiin varataan riittävästi aikaa. Jos hammas on oireeton, kanavaan ei tule tulehduseritettä apikaalialueelta ja aikataulu sallii kaikkien vaiheiden asianmukaisen toteuttamisen, juurihoito voidaan viedä loppuun yhdellä hoitokäynnillä «Juurihoidon hoitotuloksen kannalta ei ilmeisesti ole merkitystä, tehdäänkö juurihoito yhdellä tai useammalla hoitokäynnillä terveille aikuisille.»B. Ellei tämä ole mahdollista, kanava lääkitään kalsiumhydroksidilla «Ca(OH)2 juurikanavalääkkeenä hoitokäyntien välillä näyttää olevan parempi kuin kanavan jättäminen tyhjäksi, koska bakteerit lisääntyvät nopeasti tyhjässä kanavassa.»C ja juurentäyte tehdään seuraavalla hoitokäynnillä, mielellään 1–2 viikon kuluttua. Vaste hoitoon (hampaan oireettomuus, ei tulehduseritettä kanavaan ja mahdollisen fistelin sulkeutuminen) olisi saatava viimeistään kuukauden kuluessa.

Primaarijuurihoidetun hampaan täydellisen paranemisen ennuste on 73–90 % «Apikaalisen parodontiitin vuoksi primaarijuurihoidettujen hampaiden pitkän ajan ennuste (vähintään kolme vuotta paranemisen jälkeen) on ilmeisesti hyvä, ja hoidetut hampaat säilyvät vuosia oireettomina ja ilman periapikaalimuutoksia.»B. Apikaaliparodontiitin vuoksi juurihoidetun hampaan paranemisennuste on noin 10 % heikompi kuin pulpiittisen hampaan «Primaarijuurihoidon onnistumisen todennäköisyys on käytetystä kriteeristöstä riippuen 70–81 % silloin, kun hampaassa on apikaalinen parodontiitti ja 83–90 % silloin, kun apikaalista muutosta ei ole, hoitomenetelmästä ja toteuttajan koulutuksen tasosta riippumatta.»A. Juuritäyte suositellaan ulotettavan 0–2 mm:n päähän juuren kärjestä «Juuritäytteen ulottuminen 0–2 mm radiologisesta apeksista ilmeisesti parantaa juurihoidon onnistumista.»B. Juurihoidon laatu ja hampaan restaurointi juurihoidon jälkeen ovat tärkeimmät hoitotulokseen vaikuttavat tekijät «Adekvaatisti juurihoidettu hammas on periapikaalialueeltaan terve vähintään 1 vuoden seurannassa todennäköisimmin silloin, kun hampaan restauraatio on hyväkuntoinen.»B. Diabeetikoilla paranemistulos saattaa olla terveitä huonompi.

Juurihoidon jälkeen hoitotuloksen seuranta on tärkeää. Ensimmäinen arviointi tehdään viimeistään vuoden kuluttua.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Leo Tjäderhane (pj.)

Marja Pöllänen

Vuokko Anttonen

Anja Kotiranta

Merja Laine

Nina Mandelin

Kirsi Mikkola

Tuija Palin-Palokas

Eva Sirén

Päivi Siukosaari