Takaisin Tulosta

Lyhentyneen hammaskaaren hoito

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
31.1.2013

Käypä hoito -suositus «Lyhentyneen hammaskaaren hoito»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Shortened dental arch (SDA)»2

Lyhentyneellä hammaskaarella (Shortened Dental Arch, SDA) tarkoitetaan tilannetta, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit. Kymmenen vastakkain purevaa hammasparia näyttää riittävän pureskeluun ja tasapainoiseen purentaan sekä subjektiivisesti koettuun hyvään toimintaan. Lyhentyneen hammaskaaren hoitoperiaate (SDA-konsepti) lienee tunnettu ja hyväksytty hammaslääkärien keskuudessa «Lyhentyneen hammaskaaren hoitoperiaate (SDA-konsepti) lienee tunnettu ja hyväksytty hammaslääkärien keskuudessa.»C, mutta käytännössä harvemmin toteutettu.

Suosituksen tavoitteena on antaa ohjeita siihen, miten voidaan pitää yllä riittävää purentakykyä tai palauttaa se ja ehkäistä haitalliset muutokset purentaelimistössä potilailla, joilla on lyhentynyt tai lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari. Suositus antaa ohjeita myös siihen, milloin olemassa oleva hampaisto kannattaa kuntouttaa niin, ettei lyhentynyttä hammaskaarta pidennetä, ja toisaalta siihen, milloin ja miten puuttuvia hampaita korvataan lyhentyneessä hammaskaaressa.

Potilaan hoitosuunnitelman tekeminen edellyttää huolellisesti tehtyä anamneesia ja purentaelimistön kliinistä tutkimusta, jota on täydennetty kuvantamistutkimuksilla ja kipsimallisuunnittelulla (ks. kuva «Potilaan hoitokaavio»1). Hoitosuunnitelman tekemistä edeltää myös potilaan ja hammaslääkärin välinen keskustelu (dialogi), jossa otetaan huomioon potilaskohtaiset sekä hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat. Subjektiivisesti hampaiden puutos saattaa heikentää suun terveyteen liittyvää elämänlaatua «Hampaiden puutos heikentää suun terveyteen liittyvää elämänlaatua.»A, mutta toisaalta lyhentynyt hammaskaari voi tarjota myös sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyväksyttävän hoitotuloksen erityisesti iäkkäillä «Lyhentynyt hammaskaari voi varsinkin iäkkäillä henkilöillä ilmeisesti olla sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyväksyttävä purentaelimistön tila.»B. Hampaiden vähittäiseen puutokseen ilmeisesti tottuu, ja subjektiivinen tyytyväisyys hampaiden toimintaan useimmiten säilyy puutoksesta huolimatta «Lyhentynyt hammaskaari aiheuttaa ilmeisesti pureskelun, hymyilyn ja puheen rajoittuneisuutta, mutta hampaiden vähittäiseen puutokseen ilmeisesti tottuu, ja subjektiivinen tyytyväisyys hampaiden toimintaan useimmiten säilyy.»B. Ruokailutottumukset ja ravitsemustila eivät ilmeisesti ole riippuvaisia hampaista ja proteettisesta tilasta «Ruokailutottumukset ja ravitsemustila eivät ilmeisesti ole riippuvaisia hampaista ja proteettisesta tilasta.»B.

Potilailla, joilla on lyhentynyt hammaskaari, purentaelimistön toimintahäiriöt eivät yleensä ole vakavia. Lyhentynyt hammaskaari saattaa kuitenkin lisätä niveläänien ja -kipujen sekä välilevyn virheasennon mahdollisuutta «Lyhentynyt hammaskaari saattaa lisätä niveläänien, -kipujen ja välilevyn virheasennon mahdollisuutta.»C. Lyhentyneellä hammaskaarella saattaa olla haitallisia vaikutuksia leukanivelen sisäiseen rakenteeseen «Lyhentynyt hammaskaari saattaa vaikuttaa haitallisesti leukanivelen sisäiseen rakenteeseen.»C. Lyhentynyt hammaskaari saattaa pitkällä aikavälillä (6–9 vuotta) suurentaa aukkoisuuden ja etuhampaiden kulumisen riskiä, mutta useimmiten purentamuutokset ovat hyväksyttävän suuruisia «Lyhentyneeseen hammaskaareen liittynee suurentunut riski aukkoisuuden ja etuhampaiden kulumisen riski, mutta useimmiten purentamuutokset ovat hyväksyttävän suuruisia.»C. Molemmin puolin lyhentynyt hammaskaari johtaa symmetriseen leuan liikkeeseen ja leukanivelten kuormitukseen. Pureskelu alaleuan toispuoleisesti lyhentyneellä hammaskaarella voi muuttaa nivelpään asentoa «Lyhentynyt hammaskaari saattaa muuttaa nivelpään ja alaleuan asentoa.»C. Purennan teho saattaa heikentyä lyhentyneessä hammaskaaressa «Purentateho saattaa lyhentyneessä hammaskaaressa vähentyä.»C, etenkin jos hammaskaari on voimakkaasti lyhentynyt.

Hammashoidon ensisijaisena pyrkimyksenä tulisi olla jäännöshampaiston säilyttäminen, jolloin vältytään lyhentyneen hammaskaaren mahdollisilta haittavaikutuksilta ja proteettiselta kuntoutukselta. Hampaan poiston aiheet on kuitenkin tunnettava. Hammaslääkärin tekemään hoitopäätökseen vaikuttavat jäljellä olevien hampaiden sijainti ja lukumäärä, vastakkain purevien hampaiden lukumäärä sekä leukojen väliset suhteet. Hoitopäätökseen vaikuttavat myös jäännöshampaiston kunto ja hampaiston kokonaisennuste.

Poistettujen hampaiden korvaaminen tulee kyseeseen silloin, kun lyhentyneestä hammaskaaresta on selvästi haittaa. Ensisijaisesti tulee harkita kiinteää hoitovaihtoehtoa. Proteettisen hoidon tavoitteena on purentaelimistön hyvän toiminnan palauttaminen. Proteettinen hoito tulee suunnitella yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan. Proteettisia hoitovaihtoehtoja lyhentyneessä hammaskaaressa ovat implanttikantoiset kruunut tai sillat ja vapaapäätteiset irrotettavat proteesit. Kiinteää siltaa, jossa on takahampaan korvaava distaalinen ulokeosa, ei yleensä suositella.

Poistettujen molaarien korvaaminen implantilla on hyvä vaihtoehto, jos implanttihoidon muut aiheet täyttyvät. Jos irrotettavalla proteesilla korvataan pelkästään takahampaat, koettu hyöty ei ole suuri «Purennan kuntoutus SDA-konseptin mukaisesti ilmeisesti parantaa suun terveyteen liittyvää elämänlaatua, eikä poskihampaiden korvaaminen irtoproteesilla ole tarpeen, ellei myös etuhampaita korvata.»B. Irrotettava proteesi ilmeisesti lisää hampaiden reikiintymisen riskiä «Irrotettava osaproteesi ilmeisesti suurentaa hampaiden reikiintymisen riskiä.»B. Irrotettava osaproteesi ei ilmeisesti vaikuta parodontaalisairauksien esiintyvyyteen, jos ylläpitohoito on säännöllistä «Irrotettava osaproteesi ei ilmeisesti suurenna parodontaalisairauksien eikä parodontologisista syistä tehtävän hampaan poiston riskiä.»B. Potilaskohtaisesti on suositeltavaa laatia yksilöllinen ylläpitohoito-ohjelma. Säännöllinen ylläpitohoito ja hyvä suu- ja proteesihygienia vähentävät osaproteesin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Kuva 1.

Potilaan hoitokaavio. © Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Ritva Näpänkangas (puheenjohtaja)

Marika Doepel

Marjatta Jokela-Hietamäki

Ani Lakoma

Marja Pöllänen

Panu Rantonen

Olli Saloheimo

Maarit Salonen-Kemppi