Glaukooma

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Glaukoomaseura ry:n asettama työryhmä
24.10.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Suositukseen on laadittu kahdeksan taulua, jotka kokoavat yhteen diagnostiikan, hoidon ja seurannan periaatteet.

Tavoitteet ja rajaukset

 • Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää glaukooman hoitokäytäntöjä antamalla näyttöön perustuvat tiedot seuraaviin kysymyksiin:
  1. Mitkä tekijät suurentavat glaukoomaan sairastumisen riskiä?
  2. Mitä tutkimuksia glaukoomadiagnoosia varten tarvitaan?
  3. Kannattaako glaukoomaa seuloa?
  4. Mikä on silmänpaineen alentamisen vaikutus glaukoomapotilailla ja okulaarista hypertensiota sairastavilla: voidaanko taudin etenemistä tai sen aiheuttamaa näkövammaisuutta ehkäistä?
  5. Mitkä hoitomuodot laskevat silmänpainetta, ja millaisia haittavaikutuksia hoidoilla on?
  6. Mikä on hoidon tavoite, ja minkälaista hoitosuunnitelmaa noudatetaan?
  7. Mitä tutkimuksia glaukoomapotilaiden seurannassa tulisi tehdä, ja kuinka usein niitä tulisi tehdä?
  8. Millaisia ovat aggressiivista tai pitkälle edennyttä tautimuotoa sairastavien hoito ja seuranta?
 • Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa.
 • Tekstiosuus kattaa tiivistelmän näytönastekatsauksista.
 • Työryhmän suositukset käytännön menettelytavoiksi esitetään taulukkomuodossa (Ks. taulukot liitteistä «hoi37030a.pdf»1, «hoi37030b.pdf»2, «hoi37030c.pdf»3, «hoi37030d.pdf»4, «hoi37030e.pdf»5, «hoi37030f.pdf»6, «hoi37030g.pdf»7, «hoi37030h.pdf»8).
 • Suosituksessa nimitys avokulmaglaukooma kattaa
  • primaarisen avokulmaglaukooman
  • eksfoliatiivisen glaukooman
  • normaalipaineisen glaukooman.
 • Lisäksi käsitellään okulaarista hypertensiota (kohonnut silmänpaine ilman rakenteellisia ja toiminnallisia vaurioita).
 • Tarkastelun ulkopuolelle jäävät
  • sulkukulmaglaukooma
  • pigmenttiglaukooma ja muut sekundaariset glaukoomat
  • synnynnäinen glaukooma
  • nuoruusiän glaukooma.

Keskeinen sisältö

Taudinkuva ja epidemiologia

Riskitekijät

Taulukko 1. Glaukooman riskiä lisäävät tekijät
1 Lisäksi tumma etninen tausta on todettu riskitekijäksi «Tumma etninen tausta lisää riskiä sairastua glaukoomaan.»C.
Riskitekijät 1 Riskin suuruus Näytönaste
Ikä kaksinkertaistuu noin joka 10. vuosi «Korkea ikä on avokulmaglaukooman tärkeä vaaratekijä.»A
Silmänpaine «Vaikka väestön poikkileikkaustutkimuksissa puolella glaukoomapotilaista silmänpaine on normaali, riski glaukoomavaurioiden syntymiselle kasvaa sitä suuremmaksi, mitä korkeammaksi silmänpaine nousee (erityisesti yli 30 mmHg).»A
22–29 mmHg 10–13-kertainen
> 30–35 mmHg 40-kertainen
Eksfoliaatio yhdessä kohonneen silmänpaineen kanssa 5–10-kertainen «Eksfoliaatiosyndrooma yhdessä kohonneen silmänpaineen kanssa moninkertaistaa avokulmaglaukooma riskin.»B
Näköhermon pään verenvuoto 12-kertainen «Näköhermon pään verenvuoto ilmeisesti lisää glaukooman riskiä, mutta sen puuttuminen ei ole diagnostista.»B
Diabetes 2–3-kertainen «Diabetes saattaa lisätä riskiä sairastua glaukoomaan.»B
Myopia 2-6-kertainen «Likitaitteisuus saattaa lisätä riskiä sairastua glaukoomaan.»C
Sukurasitus 3-kertainen «Positiivinen sukuanamneesi ilmeisesti lisää riskiä sairastua glaukoomaan.»C
Alentunut perfuusiopaine yhdessä korkean iän kanssa 3-kertainen «Alentunut perfuusiopaine näköhermossa saattaa lisätä potilaan riskiä sairastua glaukoomaan.»C

Diagnostiikka

Kuva 1.

Suurentunut keskuskuoppa avokulmaglaukoomassa. Näköhermon pään ulkonäkö on oikeassa (A) ja vasemmassa (B) silmässä epäsymmetrinen. Oikean näköhermon pään keskuskuoppa on suurentunut ja väri on kalpeampi kuin naapurisilmässä.

Kuva: Anja Tuulonen

Kuva 2.

Pisaramainen keskuskuoppa avokulmaglaukoomassa. Oikeassa silmässä (A) muodoltaan pisaramainen näköhermon pään keskuskuoppa (yläsuuntaan kalpea alue on venyttynyt).

Kuva: Anja Tuulonen

Kuva 3.

Normaali hermosäiekerros.

Kuva 4.

Ylätemporaalisesti paikallinen hermosäiepuutos.

Kuva 5.

Näköhermonpäässä ylätemporaalisesti neuroretinaalinen kaventunut ja vastaavalla kohdalla hermosäiekerroksessa leveä puutos. Alatemporaalisesti näköhermonpäässä on verenvuoto, joka ennustaa tulevaa hermosäievaurioita.

Kuva 6.

Normaali hs-kerros.

Silmänpaine

Gonioskopia

Rakenne- ja näkökenttämuutosten diagnostiikka

Rakenteellisten muutosten arviointi

Näköhermon pää

Hermosäiekerros

Näköhermon pään ja hermosäiekerroksen kuvantamislaitteet

Näkökenttätutkimus

Seulonta

Silmänpaine

Papillan valokuvaus

Hermosäiekuvaus

Kuvantamislaitteet

Näkökenttätutkimus seulonnassa

Hoidon vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Näkövammaisuus

Glaukooman hoito

 • Valtaosa tutkimuksista on keskittynyt hoidon silmänpainetta alentavan tehon osoittamiseen, koska silmänpaineen alentaminen on toistaiseksi ainoa glaukooman hoitomuoto.

Hoidon teho okulaarisessa hypertensiossa

Hoidon teho avokulmaglaukoomassa

Silmänpaineen alentamiskeinot

Lääkehoito

Yhdistelmävalmisteet

Hoitoon sitoutuminen

Glaukoomalääkkeiden haittavaikutukset ja allergiset reaktiot

Haittavaikutusten vertailua

Kammiokulman laserhoito

Syklofotokoagulaatio

Leikkaus

Leikkaushoidon teho

Antimetaboliitit

Putki-implantit

Ei-penetroiva kirurgia

Kaihileikkaus

 • Glaukoomaa sairastamattomilla ja sellaisilla glaukoomapotilailla, joiden silmänpaine on ennen leikkausta matala tai lievästi kohonnut, kaihileikkaus (fakoemulsifikaatio + tekomykiö) laskee silmänpainetta 3–4 mmHg «Muut glaukoomaleikkaukset»14. Postoperatiivisen painepiikin riski on kuitenkin huomioitava.

Seuranta

Glaukoomamuutosten etenemisnopeus

Etenemisalttius ja sitä lisäävät tekijät

Rakenne- ja näkökenttämuutosten kliininen vastaavuus

 • Hermosäie-, papilla- ja näkökenttämuutokset tulevat seurannassa tyypillisesti esiin eri aikoina (1–6 vuoden viiveellä), ja niiden korrelaatio yksittäisenä ajankohtana on huono «Hermosäie-, papilla- ja näkokenttämuutosten yhteneväisyys»7.
 • Näkökenttä voi olla papilla- ja hermosäiekerroksen vaurioista huolimatta normaali.
 • Se, minkä testin tulos vaikuttaa muuttuvan ensimmäisenä, riippuu seuranta-ajan alkamiskohdasta ja seurantaikkunan pituudesta.

Automaattiset kuvantamislaitteet ja progressio

Näkökenttätutkimusten taajuus

Näkökenttälöydösten etenemisen arviointi ja insidenssi

Suositus glaukooman seurantataajuudesta

Glaukooman vaikutus elämänlaatuun

Tiivistelmä perusterveydenhuollon lääkäreille

 • Yleislääkärin tulee ensisijaisesti
  • tunnistaa akuutin glaukoomakohtauksen oireet «Glaukooma»5 ja hallita sen diagnostiikka
  • hallita ensihoidon periaatteet.
 • Tässä suosituksessa käsiteltävän avokulmaglaukooman diagnostiikkaan ja seurantaan sen sijaan tarvitaan erikoislaitteistoa ja -osaamista.
 • Normaali keskeinen näöntarkkuus ja viitealueella oleva silmänpaine (10–21 mmHg) eivät sulje pois avokulmaglaukoomaa.
 • Terveyskeskuksissa silmänpaineen mittaukseen soveltuu käytännön syistä parhaiten kimmoketonometri. Sormiperimetrian avulla on mahdollista todeta vain hyvin pitkälle edenneet glaukooman aiheuttamat näkökenttäpuutokset.
 • Paikallisesti käytettävät glaukoomalääkkeet voivat aiheuttaa myös systeemisiä haittavaikutuksia. Ks. kappale Glaukoomalääkkeiden haittavaikutukset ja allergiset reaktiot «A1»2 ja sähköinen tausta-aineisto «Adverse effects of glaucoma medication (tables 1 and 2)»1.
 • Yleislääkärin on hyvä muistaa glaukooman mahdollisuus erityisesti riskiryhmiin (taulukko «Glaukooman riskiä lisäävät tekijät...»1, taulukon tulostettava versio «hoi37030a.pdf»1) kuuluvilla potilaillaan ja ohjata heidät mahdollisuuksien mukaan silmälääkärin tutkimuksiin.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Glaukoomaseura ry:n asettama työryhmä

Glaukooma-suosituksen historiatiedot «Glaukooma, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»16

Puheenjohtaja:

Anja Tuulonen, LKT, professori; vastuualueen johtaja, Tays Silmäkeskus

Jäsenet:

Eva Forsman, LKT, silmätautien erikoislääkäri; Tammisaaren silmät

Juha Hagman, LT, silmätautien erikoislääkäri; Etelä-Pohjanmaan keskussairaala

Mika Harju, LT, dosentti, silmätautien erikoislääkäri; HYKS:n silmäklinikka

Osmo Kari, LKT, dosentti; Optokari Oy, Espoo

Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Pirkko Lumme, LT, silmätautien erikoislääkäri; Wasaborgin Näkökeskus, Vaasa

Marja Luodonpää, LT, silmätautien erikoislääkäri; OYS:n silmätautien klinikka

Marko Määttä, LT, dosentti, silmätautien erikoislääkäri; HYKS:n silmäklinikka, Helsinki

Ville Saarela, LT, dosentti, silmätautien erikoislääkäri, ylilääkäri; OYS:n silmätautien klinikka

Anu Vaajanen, LT, silmätautien erikoislääkäri; Tays Silmäkeskus

Sidonnaisuudet

Eva Forsman: Ei sidonnaisuuksia.

Juha Hagman:Luentopalkkio (Santen Oy), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Alcon, Allergan, Novartis).

Mika Harju: Luentopalkkio (Santen Oy), Osakeomistus (Silmäasema Fennican osakkeenomistaja, Näkökyky MH Oy omistaja ja toimitusjohtaja), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Alcon, Allergan, Novartis).

Osmo Kari: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Asiantuntijapalkkio (EKSSHP, PKSHP, THL, TUOTA-tutkimushanke), Työsuhde (Duodecim), Luentopalkkio (Lääkäriliitto).

Pirkko Lumme: Botniapharma Oy:n lääketieteellinen johtaja ja osakas. Palkkaa tai palkkioita ei ole maksettu.

Marja Luodonpää: Luentopalkkio (Santen), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Alcon, Allergan).

Marko Määttä: Luentopalkkio (Alcon, Allergan, Santen), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Alcon,Bayer )

Ville Saarela: Luentopalkkio (Santen, Thea). Tutkimusapurahoja (Silmäsäätiö, Glaukoomatukisäätiö Lux).

Anja Tuulonen: Asiantuntijapalkkio (Koncernkontoret, Avdelningen för produktionsstyrning, Region Skåne; Valvira), Johtokunnan jäsenyys, osakeomistus ja työsuhde (Synapsi Oy), Luentopalkkio (Oulun, Tampere ja Aalto yliopistot), Koulutus/kongressikuluja European Glaucoma Society (EGS) tuella. European Glaucoma Society, varapresidentti - teollisuus tukee seuran järjestämiä koulutustilaisuuksia,- Glaucoma Research Society, rahastonhoitaja - teollisuus tukee seuran järjestämiä koulutustilaisuuksia. Tutkimusapurahoja (Tays-EVO, Silmäsäätiö, Glaukoomatukisäätiö Lux).

Anu Vaajanen:Johtokunnan tms jäsenyys (Suomen Glaukoomaseuran sihteeri), Tutkimusapurahoja (Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Silmäsäätiö, Evald ja Hilda Nissin Säätiö ja Glaukoomatukisäätiö Lux).

Kirjallisuusviite

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Glaukoomaseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»2

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Burr JM, Mowatt G, Hernández R ym. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of screening for open angle glaucoma: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2007;11:iii-iv, ix-x, 1-190 «PMID: 17927922»PubMed
 2. Mukesh BN, McCarty CA, Rait JL ym. Five-year incidence of open-angle glaucoma: the visual impairment project. Ophthalmology 2002;109:1047-51 «PMID: 12045042»PubMed
 3. Sommer A, Tielsch JM, Katz J ym. Relationship between intraocular pressure and primary open angle glaucoma among white and black Americans. The Baltimore Eye Survey. Arch Ophthalmol 1991;109:1090-5 «PMID: 1867550»PubMed
 4. Klein BE, Klein R, Sponsel WE ym. Prevalence of glaucoma. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1992;99:1499-504 «PMID: 1454314»PubMed
 5. Dielemans I, Vingerling JR, Wolfs RC ym. The prevalence of primary open-angle glaucoma in a population-based study in The Netherlands. The Rotterdam Study. Ophthalmology 1994;101:1851-5 «PMID: 7800368»PubMed
 6. Weih LM, Nanjan M, McCarty CA ym. Prevalence and predictors of open-angle glaucoma: results from the visual impairment project. Ophthalmology 2001;108:1966-72 «PMID: 11713063»PubMed
 7. Ojamo Matti. 2013. Näkövammarekisterin vuosikirja 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Näkövammaisten Keskusliitto ry, Helsinki
 8. Suomen Lääketilasto. Fimea ja Kansaneläkelaitos. www.kela.fi/tilastojulkaisut_suomen-laaketilasto «http://www.kela.fi/tilastojulkaisut_suomen-laaketilasto»3 (siteerattu 21.10.2013)
 9. Kelan sairausvakuutustilasto 2004-12. www.kela.fi/vuositilastot_kelan-sairausvakuutustilasto «http://www.kela.fi/vuositilastot_kelan-sairausvakuutustilasto»4 (siteerattu 21.10.2013)
 10. Ekström C. Prevalence of open-angle glaucoma in central Sweden. The Tierp Glaucoma Survey. Acta Ophthalmol Scand 1996;74:107-12 «PMID: 8739672»PubMed
 11. Quigley HA, Enger C, Katz J ym. Risk factors for the development of glaucomatous visual field loss in ocular hypertension. Arch Ophthalmol 1994;112:644-9 «PMID: 8185522»PubMed
 12. Paczka JA, Friedman DS, Quigley HA ym. Diagnostic capabilities of frequency-doubling technology, scanning laser polarimetry, and nerve fiber layer photographs to distinguish glaucomatous damage. Am J Ophthalmol 2001;131:188-97 «PMID: 11228294»PubMed
 13. Jonas JB, Gründler AE. Correlation between mean visual field loss and morphometric optic disk variables in the open-angle glaucomas. Am J Ophthalmol 1997;124:488-97 «PMID: 9323939»PubMed
 14. Chauhan BC, Burgoyne CF. From clinical examination of the optic disc to clinical assessment of the optic nerve head: a paradigm change. Am J Ophthalmol 2013;156:218-227.e2 «PMID: 23768651»PubMed
 15. Jonas JB, Gusek GC, Naumann GO. Optic disc, cup and neuroretinal rim size, configuration and correlations in normal eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci 1988;29:1151-8 «PMID: 3417404»PubMed
 16. Burk RO, Rohrschneider K, Noack H ym. Are large optic nerve heads susceptible to glaucomatous damage at normal intraocular pressure? A three-dimensional study by laser scanning tomography. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1992;230:552-60 «PMID: 1427140»PubMed
 17. Jonas JB, Budde WM, Panda-Jonas S. Ophthalmoscopic evaluation of the optic nerve head. Surv Ophthalmol 1999;43:293-320 «PMID: 10025513»PubMed
 18. Jonas JB, Fernandez MC, Naumann GO. Glaucomatous optic nerve atrophy in small discs with low cup-to-disc ratios. Ophthalmology 1990;97:1211-5 «PMID: 2234855»PubMed
 19. Heijl A, Mölder H. Optic disc diameter influences the ability to detect glaucomatous disc damage. Acta Ophthalmol (Copenh) 1993;71:122-9 «PMID: 8475706»PubMed
 20. Tezel G, Kass MA, Kolker AE ym. Comparative optic disc analysis in normal pressure glaucoma, primary open-angle glaucoma, and ocular hypertension. Ophthalmology 1996;103:2105-13 «PMID: 9003345»PubMed
 21. Healey PR, Mitchell P, Smith W ym. Optic disc hemorrhages in a population with and without signs of glaucoma. Ophthalmology 1998;105:216-23 «PMID: 9479278»PubMed
 22. Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Deterioration of visual fields in patients with glaucoma with and without optic disc hemorrhages. Arch Ophthalmol 1997;115:1257-62 «PMID: 9338670»PubMed
 23. Hendrickx KH, van den Enden A, Rasker MT ym. Cumulative incidence of patients with disc hemorrhages in glaucoma and the effect of therapy. Ophthalmology 1994;101:1165-72 «PMID: 8035978»PubMed
 24. Chong GT, Lee RK. Glaucoma versus red disease: imaging and glaucoma diagnosis. Curr Opin Ophthalmol 2012;23:79-88 «PMID: 22262083»PubMed
 25. Leske MC, Heijl A, Hyman L ym. Early Manifest Glaucoma Trial: design and baseline data. Ophthalmology 1999;106:2144-53 «PMID: 10571351»PubMed
 26. Gordon MO, Kass MA. The Ocular Hypertension Treatment Study: design and baseline description of the participants. Arch Ophthalmol 1999;117:573-83 «PMID: 10326953»PubMed
 27. Musch DC, Lichter PR, Guire KE ym. The Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study: study design, methods, and baseline characteristics of enrolled patients. Ophthalmology 1999;106:653-62 «PMID: 10201583»PubMed
 28. Pelkonen R. Joko tai. Duodecim 2000;116:871-3 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo91477»5
 29. Tuulonen A. Economic considerations of the diagnosis and management for glaucoma in the developed world. Curr Opin Ophthalmol 2011;22:102-9 «PMID: 21192264»PubMed
 30. Coleman AL, Sommer A, Enger C ym. Interobserver and intraobserver variability in the detection of glaucomatous progression of the optic disc. J Glaucoma 1996;5:384-9 «PMID: 8946294»PubMed
 31. Takwoingi Y, Botello AP, Burr JM ym. External validation of the OHTS-EGPS model for predicting the 5-year risk of open-angle glaucoma in ocular hypertensives. Br J Ophthalmol 2014;98:309-14 «PMID: 24357494»PubMed
 32. Miglior S, Zeyen T, Pfeiffer N ym. Results of the European Glaucoma Prevention Study. Ophthalmology 2005;112:366-75 «PMID: 15745761»PubMed
 33. Comparison of glaucomatous progression between untreated patients with normal-tension glaucoma and patients with therapeutically reduced intraocular pressures. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:487-97 «PMID: 9780093»PubMed
 34. The effectiveness of intraocular pressure reduction in the treatment of normal-tension glaucoma. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:498-505 «PMID: 9780094»PubMed
 35. Anderson DR, Drance SM, Schulzer M ym. Natural history of normal-tension glaucoma. Ophthalmology 2001;108:247-53 «PMID: 11158794»PubMed
 36. Pohjanpelto P. Long-term prognosis of visual field in glaucoma simplex and glaucoma capsular. Acta Ophthalmol (Copenh) 1985;63:418-23 «PMID: 4050362»PubMed
 37. Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Rate of visual field loss in progressive glaucoma. Arch Ophthalmol 2000;118:481-8 «PMID: 10766133»PubMed
 38. Odberg T, Riise D. Early diagnosis of glaucoma. The value of successive stereophotography of the optic disc. Acta Ophthalmol (Copenh) 1985;63:257-63 «PMID: 4036552»PubMed
 39. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 7. The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration.The AGIS Investigators. Am J Ophthalmol 2000;130:429-40 «PMID: 11024415»PubMed
 40. Migdal C, Gregory W, Hitchings R. Long-term functional outcome after early surgery compared with laser and medicine in open-angle glaucoma. Ophthalmology 1994;101:1651-6; discussion 1657 «PMID: 7936562»PubMed
 41. Boland MV, Ervin AM, Friedman DS ym. Comparative effectiveness of treatments for open-angle glaucoma: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013;158:271-9 «PMID: 23420235»PubMed
 42. Newman-Casey PA, Weizer JS, Heisler M ym. Systematic review of educational interventions to improve glaucoma medication adherence. Semin Ophthalmol 2013;28:191-201 «PMID: 23697623»PubMed
 43. Waterman H, Evans JR, Gray TA ym. Interventions for improving adherence to ocular hypotensive therapy. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD006132 «PMID: 23633333»PubMed
 44. Eendebak GR, Boen-Tan TN, Bezemer PD. Long-term follow-up of laser trabeculoplasty. Doc Ophthalmol 1990;75:203-14 «PMID: 2090393»PubMed
 45. Chung PY, Schuman JS, Netland PA ym. Five-year results of a randomized, prospective, clinical trial of diode vs argon laser trabeculoplasty for open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol 1998;126:185-90 «PMID: 9727511»PubMed
 46. The Glaucoma Laser Trial (GLT) and glaucoma laser trial follow-up study: 7. Results. Glaucoma Laser Trial Research Group. Am J Ophthalmol 1995;120:718-31 «PMID: 8540545»PubMed
 47. Watson PG, Jakeman C, Ozturk M ym. The complications of trabeculectomy (a 20-year follow-up). Eye (Lond) 1990;4 ( Pt 3):425-38 «PMID: 2209905»PubMed
 48. Watson PG, Grierson I. The place of trabeculectomy in the treatment of glaucoma. Ophthalmology 1981;88:175-96 «PMID: 7231906»PubMed
 49. Bayer AU, Erb C, Ferrari F ym. The Tübingen Glaucoma Study. Glaucoma filtering surgery--a retrospective long-term follow-up of 254 eyes with glaucoma. Ger J Ophthalmol 1995;4:289-93 «PMID: 7496340»PubMed
 50. Nouri-Mahdavi K, Brigatti L, Weitzman M ym. Outcomes of trabeculectomy for primary open-angle glaucoma. Ophthalmology 1995;102:1760-9 «PMID: 9098275»PubMed
 51. Chen TC, Wilensky JT, Viana MA. Long-term follow-up of initially successful trabeculectomy. Ophthalmology 1997;104:1120-5 «PMID: 9224464»PubMed
 52. Molteno AC, Bosma NJ, Kittelson JM. Otago glaucoma surgery outcome study: long-term results of trabeculectomy--1976 to 1995. Ophthalmology 1999;106:1742-50 «PMID: 10485545»PubMed
 53. Roth SM, Spaeth GL, Starita RJ ym. The effects of postoperative corticosteroids on trabeculectomy and the clinical course of glaucoma: five-year follow-up study. Ophthalmic Surg 1991;22:724-9 «PMID: 1787937»PubMed
 54. Jerndal T, Lundström M. 330 trabeculectomies. A long time study (3-5 1/2 years). Acta Ophthalmol (Copenh) 1980;58:947-56 «PMID: 7331781»PubMed
 55. Caverly TJ, Combs BP, Moriates C ym. Too much medicine happens too often: the teachable moment and a call for manuscripts from clinical trainees. JAMA Intern Med 2014;174:8-9 «PMID: 24080955»PubMed
 56. Schulzer M. Errors in the diagnosis of visual field progression in normal-tension glaucoma. Ophthalmology 1994;101:1589-94; discussion 1595 «PMID: 8090461»PubMed
 57. The Glaucoma Laser Trial (GLT): 6. Treatment group differences in visual field changes. Glaucoma Laser Trial Research Group. Am J Ophthalmol 1995;120:10-22 «PMID: 7611312»PubMed
 58. Keltner JL, Johnson CA, Quigg JM ym. Confirmation of visual field abnormalities in the Ocular Hypertension Treatment Study. Ocular Hypertension Treatment Study Group. Arch Ophthalmol 2000;118:1187-94 «PMID: 10980763»PubMed
 59. Smith SD, Katz J, Quigley HA. Analysis of progressive change in automated visual fields in glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 1996;37:1419-28 «PMID: 8641844»PubMed
 60. Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ ym. The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002;120:701-13; discussion 829-30 «PMID: 12049574»PubMed
 61. Jay JL, Murray SB. Early trabeculectomy versus conventional management in primary open angle glaucoma. Br J Ophthalmol 1988;72:881-9 «PMID: 3067743»PubMed
 62. Dastur YK. The role of early trabeculectomy in the control of chronic simple glaucoma. J Postgrad Med 1994;40:74-7 «PMID: 8737557»PubMed
 63. Hagman J. Comparison of resource utilization in the treatment of open-angle glaucoma between two cities in Finland: is more better? Acta Ophthalmol 2013;91 Thesis 3:1-47 «PMID: 23621767»PubMed
 64. Oostenbrink JB, Rutten-van Mölken MP, Sluyter-Opdenoordt TS. Resource use and costs of patients with glaucoma or ocular hypertension: a one-year study based on retrospective chart review in the Netherlands. J Glaucoma 2001;10:184-91 «PMID: 11442180»PubMed
 65. Aalto-Korte K. Contact allergy to dorzolamide eyedrops. Contact Dermatitis 1998;39:206 «PMID: 9817238»PubMed
 66. Airaksinen PJ, Tuulonen A, Alanko HI. Rate and pattern of neuroretinal rim area decrease in ocular hypertension and glaucoma. Arch Ophthalmol 1992;110:206-10 «PMID: 1736869»PubMed
 67. Anderson DR, Feuer WJ, Alward WL ym. Threshold equivalence between perimeters. Am J Ophthalmol 1989;107:493-505 «PMID: 2712132»PubMed
 68. Aptel F, Cucherat M, Denis P. Efficacy and tolerability of prostaglandin-timolol fixed combinations: a meta-analysis of randomized clinical trials. Eur J Ophthalmol 2012;22:5-18 «PMID: 22167538»PubMed
 69. Araie M. Test-retest variability in structural parameters measured with glaucoma imaging devices. Jpn J Ophthalmol 2013;57:1-24 «PMID: 23138681»PubMed
 70. Aritürk N, Oge I, Erkan D ym. The effects of nasolacrimal canal blockage on topical medications for glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 1996;74:411-3 «PMID: 8883562»PubMed
 71. Armaly MF, Krueger DE, Maunder L ym. Biostatistical analysis of the collaborative glaucoma study. I. Summary report of the risk factors for glaucomatous visual-field defects. Arch Ophthalmol 1980;98:2163-71 «PMID: 7447768»PubMed
 72. Asrani S, Zeimer R, Wilensky J ym. Large diurnal fluctuations in intraocular pressure are an independent risk factor in patients with glaucoma. J Glaucoma 2000;9:134-42 «PMID: 10782622»PubMed
 73. Bartlett JD, Boan K, Corliss D ym. Efficacy of silicone punctal plugs as adjuncts to topical pharmacotherapy of glaucoma--a pilot study. Punctal Plugs in Glaucoma Study Group. J Am Optom Assoc 1996;67:664-8 «PMID: 8979659»PubMed
 74. Barton K, Gedde SJ, Budenz DL ym. The Ahmed Baerveldt Comparison Study methodology, baseline patient characteristics, and intraoperative complications. Ophthalmology 2011;118:435-42 «PMID: 20932581»PubMed
 75. Bathija R, Gupta N, Zangwill L ym. Changing definition of glaucoma. J Glaucoma 1998;7:165-9 «PMID: 9627855»PubMed
 76. Béchetoille A. Vascular risk factors in glaucoma. Current Op in Ophthalmology 1996;7:39-43
 77. Bengtsson B, Heijl A, Olsson J. Evaluation of a new threshold visual field strategy, SITA, in normal subjects. Swedish Interactive Thresholding Algorithm. Acta Ophthalmol Scand 1998;76:165-9 «PMID: 9591946»PubMed
 78. Bengtsson B, Heijl A. A long-term prospective study of risk factors for glaucomatous visual field loss in patients with ocular hypertension. J Glaucoma 2005;14:135-8 «PMID: 15741815»PubMed
 79. Bengtsson B, Heijl A. Comparing significance and magnitude of glaucomatous visual field defects using the SITA and Full Threshold strategies. Acta Ophthalmol Scand 1999;77:143-6 «PMID: 10321527»PubMed
 80. Bengtsson B, Heijl A. Diurnal IOP fluctuation: not an independent risk factor for glaucomatous visual field loss in high-risk ocular hypertension. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005;243:513-8 «PMID: 15756577»PubMed
 81. Bengtsson B, Heijl A. Evaluation of a new perimetric threshold strategy, SITA, in patients with manifest and suspect glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 1998;76:268-72 «PMID: 9686835»PubMed
 82. Bengtsson B, Heijl A. Inter-subject variability and normal limits of the SITA Standard, SITA Fast, and the Humphrey Full Threshold computerized perimetry strategies, SITA STATPAC. Acta Ophthalmol Scand 1999;77:125-9 «PMID: 10321523»PubMed
 83. Bengtsson B, Lindgren A, Heijl A ym. Perimetric probability maps to separate change caused by glaucoma from that caused by cataract. Acta Ophthalmol Scand 1997;75:184-8 «PMID: 9197570»PubMed
 84. Bengtsson B. Manifest glaucoma in the aged I: occurrence nine years after a population survey. Acta Ophthalmol (Copenh) 1981;59:321-31 «PMID: 7324880»PubMed
 85. Bengtsson B. Reliability of computerized perimetric threshold tests as assessed by reliability indices and threshold reproducibility in patients with suspect and manifest glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 2000;78:519-22 «PMID: 11037906»PubMed
 86. Bengtsson B. The prevalence of glaucoma. Br J Ophthalmol 1981;65:46-9 «PMID: 6969603»PubMed
 87. Bergeå B, Bodin L, Svedbergh B. Primary argon laser trabeculoplasty vs pilocarpine. II: Long-term effects on intraocular pressure and facility of outflow. Study design and additional therapy. Acta Ophthalmol (Copenh) 1994;72:145-54 «PMID: 8079617»PubMed
 88. Bergeå B, Bodin L, Svedbergh B. III. Primary argon laser trabeculoplasty vs pilocarpine. III. Long-term effects on visual fields. Acta Ophthalmol Scand 1995;73:207-15 «PMID: 7493230»PubMed
 89. Birt CM, Buys YM, Kiss A ym. The influence of central corneal thickness on response to topical prostaglandin analogue therapy. Can J Ophthalmol 2012;47:51-4 «PMID: 22333852»PubMed
 90. Birt CM, Shin DH, Samudrala V ym. Analysis of reliability indices from Humphrey visual field tests in an urban glaucoma population. Ophthalmology 1997;104:1126-30 «PMID: 9224465»PubMed
 91. Bloom PA, Tsai JC, Sharma K ym. "Cyclodiode". Trans-scleral diode laser cyclophotocoagulation in the treatment of advanced refractory glaucoma. Ophthalmology 1997;104:1508-19; discussion 1519-20 «PMID: 9307649»PubMed
 92. Blumenthal EZ, Sample PA, Zangwill L ym. Comparison of long-term variability for standard and short-wavelength automated perimetry in stable glaucoma patients. Am J Ophthalmol 2000;129:309-13 «PMID: 10704545»PubMed
 93. Bobbio M, Demichelis B, Giustetto G. Completeness of reporting trial results: effect on physicians' willingness to prescribe. Lancet 1994;343:1209-11 «PMID: 7909875»PubMed
 94. Bohn RL, Gurwitz JH, Yeomans SM ym. Which patients are treated for glaucoma? An observational analysis. J Glaucoma 2000;9:38-44 «PMID: 10708230»PubMed
 95. Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk factors for primary open angle glaucoma: the Egna-Neumarkt Study. Ophthalmology 2000;107:1287-93 «PMID: 10889099»PubMed
 96. Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Prevalence of glaucoma and intraocular pressure distribution in a defined population. The Egna-Neumarkt Study. Ophthalmology 1998;105:209-15 «PMID: 9479277»PubMed
 97. Borger PH, van Leeuwen R, Hulsman CA ym. Is there a direct association between age-related eye diseases and mortality? The Rotterdam Study. Ophthalmology 2003;110:1292-6 «PMID: 12867381»PubMed
 98. Bour T, Blanchard F, Segal A. [Therapeutic observance and life of patients with primary open-angle glaucoma. Apropos of 341 cases in the department of Marne]. J Fr Ophtalmol 1993;16:380-91 «PMID: 8360421»PubMed
 99. Brancato R, Carassa RG, Bettin P ym. Contact transscleral cyclophotocoagulation with diode laser in refractory glaucoma. Eur J Ophthalmol 1995;5:32-9 «PMID: 7795399»PubMed
 100. Brandt JD, Beiser JA, Kass MA ym. Central corneal thickness in the Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS). Ophthalmology 2001;108:1779-88 «PMID: 11581049»PubMed
 101. Brandt JD, Gordon MO, Gao F ym. Adjusting intraocular pressure for central corneal thickness does not improve prediction models for primary open-angle glaucoma. Ophthalmology 2012;119:437-42 «PMID: 21705084»PubMed
 102. Budenz DL, Anderson DR, Feuer WJ ym. Detection and prognostic significance of optic disc hemorrhages during the Ocular Hypertension Treatment Study. Ophthalmology 2006;113:2137-43 «PMID: 16996592»PubMed
 103. Budenz DL, Barton K, Feuer WJ ym. Treatment outcomes in the Ahmed Baerveldt Comparison Study after 1 year of follow-up. Ophthalmology 2011;118:443-52 «PMID: 20932583»PubMed
 104. Burr J, Azuara-Blanco A, Avenell A ym. Medical versus surgical interventions for open angle glaucoma. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD004399 «PMID: 22972069»PubMed
 105. Burr JM, Botello-Pinzon P, Takwoingi Y ym. Surveillance for ocular hypertension: an evidence synthesis and economic evaluation. Health Technol Assess 2012;16:1-271, iii-iv «PMID: 22687263»PubMed
 106. Burvenich H, De Clercq J. The combined IOP and CCT measurement in glaucoma screening. Bull Soc Belge Ophtalmol 2000;276:15-8 «PMID: 10925523»PubMed
 107. Busche S, Gramer E. [Improved eyedrop administration and compliance in glaucoma patients. A clinical study]. Klin Monbl Augenheilkd 1997;211:257-62 «PMID: 9445914»PubMed
 108. Butler P, Mannschreck M, Lin S ym. Clinical experience with the long-term use of 1% apraclonidine. Incidence of allergic reactions. Arch Ophthalmol 1995;113:293-6 «PMID: 7887842»PubMed
 109. Cai S, Zhou X, Yan N ym. Possible mechanism for the gastro-intestinal adverse effects upon topical application of Prostaglandin F2a analogs. Med Hypotheses 2013;80:32-5 «PMID: 23098372»PubMed
 110. Callewaert S, Fieuws S, Stalmans I ym. Appraisal of optic disc stereo photos pre- and post-training session. Bull Soc Belge Ophtalmol 2010;316:27-32 «PMID: 21305810»PubMed
 111. Caprioli J, Prum B, Zeyen T. Comparison of methods to evaluate the optic nerve head and nerve fiber layer for glaucomatous change. Am J Ophthalmol 1996;121:659-67 «PMID: 8644809»PubMed
 112. Chabi A, Varma R, Tsai JC ym. Randomized clinical trial of the efficacy and safety of preservative-free tafluprost and timolol in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Am J Ophthalmol 2012;153:1187-96 «PMID: 22310086»PubMed
 113. Chai C, Loon SC. Meta-analysis of viscocanalostomy versus trabeculectomy in uncontrolled glaucoma. J Glaucoma 2010;19:519-27 «PMID: 20179632»PubMed
 114. Chakrabarti HS, Craig JP, Brahma A ym. Comparison of corneal thickness measurements using ultrasound and Orbscan slit-scanning topography in normal and post-LASIK eyes. J Cataract Refract Surg 2001;27:1823-8 «PMID: 11709257»PubMed
 115. Chee RI, Silva FQ, Ehrlich JR ym. Agreement of flicker chronoscopy for structural glaucomatous progression detection and factors associated with progression. Am J Ophthalmol 2013;155:983-990.e1 «PMID: 23462231»PubMed
 116. Chen PP, Park RJ. Visual field progression in patients with initially unilateral visual field loss from chronic open-angle glaucoma. Ophthalmology 2000;107:1688-92 «PMID: 10964831»PubMed
 117. Chen TC, Pasquale LR, Walton DS ym. Diode laser transscleral cyclophotocoagulation. Int Ophthalmol Clin 1999;39:169-76 «PMID: 10083914»PubMed
 118. Cheng JW, Cai JP, Li Y ym. Intraoperative mitomycin C for nonpenetrating glaucoma surgery: a systematic review and meta-analysis. J Glaucoma 2011;20:322-6 «PMID: 20577107»PubMed
 119. Cheng JW, Wei RL, Cai JP ym. Efficacy and tolerability of nonpenetrating filtering surgery with and without implant in treatment of open angle glaucoma: a quantitative evaluation of the evidence. J Glaucoma 2009;18:233-7 «PMID: 19295379»PubMed
 120. Cheng JW, Xi GL, Wei RL ym. Efficacy and tolerability of nonpenetrating glaucoma surgery augmented with mitomycin C in treatment of open-angle glaucoma: a meta-analysis. Can J Ophthalmol 2009;44:76-82 «PMID: 19169318»PubMed
 121. Christakis PG, Kalenak JW, Zurakowski D ym. The Ahmed Versus Baerveldt study: one-year treatment outcomes. Ophthalmology 2011;118:2180-9 «PMID: 21889801»PubMed
 122. Christakis PG, Tsai JC, Kalenak JW ym. The Ahmed versus Baerveldt study: three-year treatment outcomes. Ophthalmology 2013;120:2232-40 «PMID: 23796764»PubMed
 123. Christakis PG, Tsai JC, Zurakowski D ym. The Ahmed Versus Baerveldt study: design, baseline patient characteristics, and intraoperative complications. Ophthalmology 2011;118:2172-9 «PMID: 21906813»PubMed
 124. Coffey M, Reidy A, Wormald R ym. Prevalence of glaucoma in the west of Ireland. Br J Ophthalmol 1993;77:17-21 «PMID: 8435391»PubMed
 125. Costagliola C, Prete AD, Incorvaia C ym. Ocular surface changes induced by topical application of latanoprost and timolol: a short-term study in glaucomatous patients with and without allergic conjunctivitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2001;239:809-14 «PMID: 11789860»PubMed
 126. Cox JA, Mollan SP, Bankart J ym. Efficacy of antiglaucoma fixed combination therapy versus unfixed components in reducing intraocular pressure: a systematic review. Br J Ophthalmol 2008;92:729-34 «PMID: 18460539»PubMed
 127. Crabb DP, Garway-Heath DF. Intervals between visual field tests when monitoring the glaucomatous patient: wait-and-see approach. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:2770-6 «PMID: 22427597»PubMed
 128. Cusano F, Luciano S, Capozzi M ym. Contact dermatitis from pilocarpine. Contact Dermatitis 1993;29:99 «PMID: 8365189»PubMed
 129. Damji KF, Bovell AM, Hodge WG ym. Selective laser trabeculoplasty versus argon laser trabeculoplasty: results from a 1-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol 2006;90:1490-4 «PMID: 16899528»PubMed
 130. Damji KF, Bovell AM, Hodge WG. Selective laser trabeculoplasty: a review and comparison to argon laser trabeculoplasty. Ophthal Pract 2003;21:54-8
 131. Denis P, Baudouin C, Bron A ym. First-line latanoprost therapy in ocular hypertension or open-angle glaucoma patients: a 3-month efficacy analysis stratified by initial intraocular pressure. BMC Ophthalmol 2010;10:4 «PMID: 20181282»PubMed
 132. Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, and diabetes mellitus in the general elderly population. The Rotterdam Study. Ophthalmology 1996;103:1271-5 «PMID: 8764798»PubMed
 133. Dielemans I, Vingerling JR, Algra D ym. Primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, and systemic blood pressure in the general elderly population. The Rotterdam Study. Ophthalmology 1995;102:54-60 «PMID: 7831042»PubMed
 134. Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Surv Ophthalmol 2000;44:367-408 «PMID: 10734239»PubMed
 135. Ederer F, Gaasterland DE, Sullivan EK ym. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 1. Study design and methods and baseline characteristics of study patients. Control Clin Trials 1994;15:299-325 «PMID: 7956270»PubMed
 136. Egge K, Zahl PH. Survival of glaucoma patients. Acta Ophthalmol Scand 1999;77:397-401 «PMID: 10463408»PubMed
 137. Ekström C. Risk factors for incident open-angle glaucoma: a population-based 20-year follow-up study. Acta Ophthalmol 2012;90:316-21 «PMID: 20626719»PubMed
 138. Ellis JD, Evans JM, Ruta DA ym. Glaucoma incidence in an unselected cohort of diabetic patients: is diabetes mellitus a risk factor for glaucoma? DARTS/MEMO collaboration. Diabetes Audit and Research in Tayside Study. Medicines Monitoring Unit. Br J Ophthalmol 2000;84:1218-24 «PMID: 11049943»PubMed
 139. Epstein DL, Krug JH Jr, Hertzmark E ym. A long-term clinical trial of timolol therapy versus no treatment in the management of glaucoma suspects. Ophthalmology 1989;96:1460-7 «PMID: 2685707»PubMed
 140. Ernest PJ, Schouten JS, Beckers HJ ym. An evidence-based review of prognostic factors for glaucomatous visual field progression. Ophthalmology 2013;120:512-9 «PMID: 23211636»PubMed
 141. Ernest PJ, Schouten JS, Beckers HJ ym. The evidence base to select a method for assessing glaucomatous visual field progression. Acta Ophthalmol 2012;90:101-8 «PMID: 21812943»PubMed
 142. Ernest PJ, Viechtbauer W, Schouten JS ym. The influence of the assessment method on the incidence of visual field progression in glaucoma: a network meta-analysis. Acta Ophthalmol 2012;90:10-9 «PMID: 20942855»PubMed
 143. Ervin AE, Boland MV, Myrowitz EH ym. Screening for Glaucoma: Comparative Effectiveness. Comparative Effectiveness Review Number 59 AHRQ Publication No. 12-EHC037-EF, April 2012; www «http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/ehc/products/182/1026/CER59_Glaucoma-Screening_Final-Report_20120524.pdf»6
 144. Eyawo O, Nachega J, Lefebvre P ym. Efficacy and safety of prostaglandin analogues in patients with predominantly primary open-angle glaucoma or ocular hypertension: a meta-analysis. Clin Ophthalmol 2009;3:447-56 «PMID: 19684868»PubMed
 145. Faridi UA, Saleh TA, Ewings P ym. Comparative study of three prostaglandin analogues in the treatment of newly diagnosed cases of ocular hypertension, open-angle and normal tension glaucoma. Clin Experiment Ophthalmol 2010;38:678-82 «PMID: 20456437»PubMed
 146. Flanagan JG, Wild JM, Trope GE. Evaluation of FASTPAC, a new strategy for threshold estimation with the Humphrey Field Analyzer, in a glaucomatous population. Ophthalmology 1993;100:949-54 «PMID: 8510911»PubMed
 147. Fleming C, Whitlock E, Beil T ym. Primary care screening for ocular hypertension and primary open-angle glaucoma. Evidence synthesis 2005;34, Contract No. 290-02-0024, Oregon Evidence-Based Practice Center (www «http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf05/glaucoma/glaucsyn.pdf»7)
 148. Forsius H. Exfoliation syndrome in various ethnic populations. Acta Ophthalmol Suppl 1988;184:71-85 «PMID: 2853925»PubMed
 149. Gaspari AA. Contact allergy to ophthalmic dipivalyl epinephrine hydrochloride: demonstration by patch testing. Contact Dermatitis 1993;28:35-7 «PMID: 8428443»PubMed
 150. Gedde SJ, Herndon LW, Brandt JD ym. Postoperative complications in the Tube Versus Trabeculectomy (TVT) study during five years of follow-up. Am J Ophthalmol 2012;153:804-814.e1 «PMID: 22244522»PubMed
 151. Gedde SJ, Schiffman JC, Feuer WJ ym. The tube versus trabeculectomy study: design and baseline characteristics of study patients. Am J Ophthalmol 2005;140:275-87 «PMID: 16086949»PubMed
 152. Gedde SJ, Schiffman JC, Feuer WJ ym. Treatment outcomes in the Tube Versus Trabeculectomy (TVT) study after five years of follow-up. Am J Ophthalmol 2012;153:789-803.e2 «PMID: 22245458»PubMed
 153. Georgopoulos G, Andreanos D, Liokis N ym. Risk factors in ocular hypertension. Eur J Ophthalmol 1997;7:357-63 «PMID: 9457459»PubMed
 154. Giraldez Fernandez MJ, Diaz Rey A, Cerviño A ym. A comparison of two pachymetric systems: slit-scanning and ultrasonic. CLAO J 2002;28:221-3 «PMID: 12394551»PubMed
 155. Girkin CA, Emdadi A, Sample PA ym. Short-wavelength automated perimetry and standard perimetry in the detection of progressive optic disc cupping. Arch Ophthalmol 2000;118:1231-6 «PMID: 10980768»PubMed
 156. Glass E, Schaumberger M, Lachenmayr BJ. Simulations for FASTPAC and the standard 4-2 dB full-threshold strategy of the Humphrey Field Analyzer. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995;36:1847-54 «PMID: 7635658»PubMed
 157. Goldberg I, Li XY, Selaru P ym. A 5-year, randomized, open-label safety study of latanoprost and usual care in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Eur J Ophthalmol 2008;18:408-16 «PMID: 18465724»PubMed
 158. González-Méijome JM, Cerviño A, Yebra-Pimentel E ym. Central and peripheral corneal thickness measurement with Orbscan II and topographical ultrasound pachymetry. J Cataract Refract Surg 2003;29:125-32 «PMID: 12551679»PubMed
 159. Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD ym. The Ocular Hypertension Treatment Study: baseline factors that predict the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002;120:714-20; discussion 829-30 «PMID: 12049575»PubMed
 160. Graham SL, Drance SM, Wijsman K ym. Ambulatory blood pressure monitoring in glaucoma. The nocturnal dip. Ophthalmology 1995;102:61-9 «PMID: 7831043»PubMed
 161. Granström PA. Glaucoma patients not compliant with their drug therapy: clinical and behavioural aspects. Br J Ophthalmol 1982;66:464-70 «PMID: 7093186»PubMed
 162. Green E, Wilkins M, Bunce C ym. 5-Fluorouracil for glaucoma surgery. Cochrane Database Syst Rev 2014;2:CD001132 «PMID: 24554410»PubMed
 163. Gross RL, Peace JH, Smith SE ym. Duration of IOP reduction with travoprost BAK-free solution. J Glaucoma 2008;17:217-22 «PMID: 18414108»PubMed
 164. Gross RL, Pinyero A, Orengo-Nania S. Clinical experience with apraclonidine 0.5%. J Glaucoma 1997;6:298-302 «PMID: 9327348»PubMed
 165. Grødum K, Heijl A, Bengtsson B. Glaucoma and mortality. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004;242:397-401 «PMID: 15029499»PubMed
 166. Gunvant P, O'Leary DJ, Baskaran M ym. Evaluation of tonometric correction factors. J Glaucoma 2005;14:337-43 «PMID: 16148580»PubMed
 167. Gupta N, Weinreb RN. Diode laser transscleral cyclophotocoagulation. J Glaucoma 1997;6:426-9 «PMID: 9407372»PubMed
 168. Gutierrez P, Wilson MR, Johnson C ym. Influence of glaucomatous visual field loss on health-related quality of life. Arch Ophthalmol 1997;115:777-84 «PMID: 9194730»PubMed
 169. Hadwin SE, Redmond T, Garway-Heath DF ym. Assessment of optic disc photographs for glaucoma by UK optometrists: the Moorfields Optic Disc Assessment Study (MODAS). Ophthalmic Physiol Opt 2013;33:618-24 «PMID: 23634792»PubMed
 170. Hayreh SS, Zimmerman MB, Podhajsky P ym. Nocturnal arterial hypotension and its role in optic nerve head and ocular ischemic disorders. Am J Ophthalmol 1994;117:603-24 «PMID: 8172267»PubMed
 171. Health Quality Ontario. Diurnal tension curves for assessing the development or progression of glaucoma: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2011;11:1-40 «PMID: 23074414»PubMed
 172. Health Quality Ontario. Routine eye examinations for persons 20-64 years of age: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2006;6:1-81 «PMID: 23074485»PubMed
 173. Heijl A, Bengtsson B. Diagnosis of early glaucoma with flicker comparisons of serial disc photographs. Invest Ophthalmol Vis Sci 1989;30:2376-84 «PMID: 2807794»PubMed
 174. Heijl A, Bengtsson B. Long-term effects of timolol therapy in ocular hypertension: a double-masked, randomised trial. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2000;238:877-83 «PMID: 11148810»PubMed
 175. Heijl A, Drance SM. Changes in differential threshold in patients with glaucoma during prolonged perimetry. Br J Ophthalmol 1983;67:512-6 «PMID: 6871143»PubMed
 176. Heijl A, Leske MC, Bengtsson B ym. Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression: results from the Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Ophthalmol 2002;120:1268-79 «PMID: 12365904»PubMed
 177. Heijl A, Lindgren G, Olsson J. Normal variability of static perimetric threshold values across the central visual field. Arch Ophthalmol 1987;105:1544-9 «PMID: 3675288»PubMed
 178. Heijl A. Time changes of contrast thresholds during automatic perimetry. Acta Ophthalmol (Copenh) 1977;55:696-708 «PMID: 578374»PubMed
 179. Hiller R, Podgor MJ, Sperduto RD ym. High intraocular pressure and survival: the Framingham Studies. Am J Ophthalmol 1999;128:440-5 «PMID: 10577585»PubMed
 180. Hirvelä H, Tuulonen A, Laatikainen L. Intraocular pressure and prevalence of glaucoma in elderly people in Finland: a population-based study. Int Ophthalmol 1994-1995;18:299-307 «PMID: 7607812»PubMed
 181. Hirvelä H. Visual function and ocular disease in the elderly. Acta Universitatis Ouluensis Medica, D327, 1995, Oulu
 182. Holdiness MR. Contact dermatitis to topical drugs for glaucoma. Am J Contact Dermat 2001;12:217-9 «PMID: 11753897»PubMed
 183. Hollands H, Johnson D, Hollands S ym. Do findings on routine examination identify patients at risk for primary open-angle glaucoma? The rational clinical examination systematic review. JAMA 2013;309:2035-42 «PMID: 23677315»PubMed
 184. Holló G, Hommer A, Antón López A ym. Efficacy, safety, and tolerability of preservative-free fixed combination of tafluprost 0.0015%/timolol 0.5% versus concomitant use of the ingredients. J Ocul Pharmacol Ther 2014;30:468-75 «PMID: 24738883»PubMed
 185. Hougaard JL, Heijl A, Bengtsson B. Glaucomatous retinal nerve fibre layer defects may be identified in Stratus OCT images classified as normal. Acta Ophthalmol 2008;86:569-75 «PMID: 18577195»PubMed
 186. Huang TC, Lee DA. Punctal occlusion and topical medications for glaucoma. Am J Ophthalmol 1989;107:151-5 «PMID: 2913809»PubMed
 187. Hudson C, Wild JM, O'Neill EC. Fatigue effects during a single session of automated static threshold perimetry. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:268-80 «PMID: 8300355»PubMed
 188. Hwang YH, Kim YY, Kim HK ym. Ability of cirrus high-definition spectral-domain optical coherence tomography clock-hour, deviation, and thickness maps in detecting photographic retinal nerve fiber layer abnormalities. Ophthalmology 2013;120:1380-7 «PMID: 23541761»PubMed
 189. Hwang YH, Kim YY, Kim HK ym. Agreement of Retinal Nerve Fiber Layer Defect Location Between Red-Free Fundus Photography and Cirrus HD-OCT Maps. Curr Eye Res 2014;: «PMID: 24749850»PubMed
 190. Hätinen A, Teräsvirta M, Fräki JE. Contact allergy to components in topical ophthalmologic preparations. Acta Ophthalmol (Copenh) 1985;63:424-6 «PMID: 4050363»PubMed
 191. Immonen IJ, Puska P, Raitta C. Transscleral contact krypton laser cyclophotocoagulation for treatment of glaucoma. Ophthalmology 1994;101:876-82 «PMID: 8190474»PubMed
 192. Inoue K, Shiokawa M, Higa R ym. Adverse periocular reactions to five types of prostaglandin analogs. Eye (Lond) 2012;26:1465-72 «PMID: 23037910»PubMed
 193. Janz NK, Wren PA, Lichter PR ym. Quality of life in newly diagnosed glaucoma patients : The Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study. Ophthalmology 2001;108:887-97; discussion 898 «PMID: 11320018»PubMed
 194. Janz NK, Wren PA, Lichter PR ym. The Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study: interim quality of life findings after initial medical or surgical treatment of glaucoma. Ophthalmology 2001;108:1954-65 «PMID: 11713062»PubMed
 195. Jay JL, Murdoch JR. The rate of visual field loss in untreated primary open angle glaucoma. Br J Ophthalmol 1993;77:176-8 «PMID: 8457511»PubMed
 196. Jerstad KM, Warshaw E. Allergic contact dermatitis to latanoprost. Am J Contact Dermat 2002;13:39-41 «PMID: 11887105»PubMed
 197. Jonas JB, Fernández MC, Stürmer J. Pattern of glaucomatous neuroretinal rim loss. Ophthalmology 1993;100:63-8 «PMID: 8433829»PubMed
 198. Jonas JB, Nguyen NX, Naumann GO. The retinal nerve fiber layer in normal eyes. Ophthalmology 1989;96:627-32 «PMID: 2748120»PubMed
 199. Jonas JB, Schiro D. Localised wedge shaped defects of the retinal nerve fibre layer in glaucoma. Br J Ophthalmol 1994;78:285-90 «PMID: 8199115»PubMed
 200. Jonas JB, Zäch FM, Gusek GC ym. Pseudoglaucomatous physiologic large cups. Am J Ophthalmol 1989;107:137-44 «PMID: 2913807»PubMed
 201. Jonasson F, Thordarson K. Prevalence of ocular disease and blindness in a rural area in the eastern region of Iceland during 1980 through 1984. Acta Ophthalmol Suppl 1987;182:40-3 «PMID: 2837059»PubMed
 202. Kaila T, Huupponen R, Salminen L. Effects of eyelid closure and nasolacrimal duct occlusion on the systemic absorption of ocular timolol in human subjects. J Ocul Pharmacol 1986;2:365-9 «PMID: 3503120»PubMed
 203. Kass MA, Gordon MO, Hoff MR ym. Topical timolol administration reduces the incidence of glaucomatous damage in ocular hypertensive individuals. A randomized, double-masked, long-term clinical trial. Arch Ophthalmol 1989;107:1590-8 «PMID: 2818278»PubMed
 204. Kass MA, Gordon MO. Intraocular pressure and visual field progression in open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol 2000;130:490-1 «PMID: 11024422»PubMed
 205. Katz J, Gilbert D, Quigley HA ym. Estimating progression of visual field loss in glaucoma. Ophthalmology 1997;104:1017-25 «PMID: 9186444»PubMed
 206. Katz LJ. Brimonidine tartrate 0.2% twice daily vs timolol 0.5% twice daily: 1-year results in glaucoma patients. Brimonidine Study Group. Am J Ophthalmol 1999;127:20-6 «PMID: 9932994»PubMed
 207. Ke M, Guo J, Qian Z. Meta analysis of non-penetrating trabecular surgery versus trabeculectomy for the treatment of open angle glaucoma. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2011;31:264-70 «PMID: 21505997»PubMed
 208. Kim HJ, Cho BJ. Long-term effect of latanoprost on central corneal thickness in normal tension glaucoma. J Ocul Pharmacol Ther 2011;27:73-6 «PMID: 21091278»PubMed
 209. Kirwan JF, Nightingale JA, Bunce C ym. Do selective topical beta antagonists for glaucoma have respiratory side effects? Br J Ophthalmol 2004;88:196-8 «PMID: 14736772»PubMed
 210. Kirwan JF, Rennie C, Evans JR. Beta radiation for glaucoma surgery. Cochrane Database Syst Rev 2012;6:CD003433 «PMID: 22696336»PubMed
 211. Kivelä T, Hietanen J, Uusitalo M. Autopsy analysis of clinically unilateral exfoliation syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997;38:2008-15 «PMID: 9331264»PubMed
 212. Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma and older-onset diabetes. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1994;101:1173-7 «PMID: 8035979»PubMed
 213. Klein R, Klein BE, Moss SE. Age-related eye disease and survival. The Beaver Dam Eye Study. Arch Ophthalmol 1995;113:333-9 «PMID: 7887847»PubMed
 214. Klemetti A. Intraocular pressure in exfoliation syndrome. Acta Ophthalmol Suppl 1988;184:54-8 «PMID: 2853921»PubMed
 215. Kniestedt C, Lin S, Choe J ym. Clinical comparison of contour and applanation tonometry and their relationship to pachymetry. Arch Ophthalmol 2005;123:1532-7 «PMID: 16286615»PubMed
 216. Komulainen R, Tuulonen A, Airaksinen PJ. The follow-up of patients screened for glaucoma with non-mydriatic fundus photography. Int Ophthalmol 1992;16:465-9 «PMID: 1490838»PubMed
 217. Kosoko O, Gaasterland DE, Pollack IP ym. Long-term outcome of initial ciliary ablation with contact diode laser transscleral cyclophotocoagulation for severe glaucoma. The Diode Laser Ciliary Ablation Study Group. Ophthalmology 1996;103:1294-302 «PMID: 8764801»PubMed
 218. Krause U, Alanko HI, Kärnä J ym. Prevalence of exfoliation syndrome in Finland. Acta Ophthalmol Suppl 1988;184:120-2 «PMID: 2853908»PubMed
 219. Krause U. Frequency of capsular glaucoma in central Finland. Acta Ophthalmol (Copenh) 1973;51:235-40 «PMID: 4801581»PubMed
 220. Lachkar Y, Barrault O, Lefrançois A ym. [Rapid Tendency Oriented Perimeter (TOP) with the Octopus visual field analyzer]. J Fr Ophtalmol 1998;21:180-4 «PMID: 9759403»PubMed
 221. Langerhorst C. The fatigue phenomenon in prolonged threshold testing. In automated perimetry in glaucoma. Kugler Publications, 1988, s. 53-65
 222. Lavin MJ, Wormald RP, Migdal CS ym. The influence of prior therapy on the success of trabeculectomy. Arch Ophthalmol 1990;108:1543-8 «PMID: 2244836»PubMed
 223. LeBlanc RP. Twelve-month results of an ongoing randomized trial comparing brimonidine tartrate 0.2% and timolol 0.5% given twice daily in patients with glaucoma or ocular hypertension. Brimonidine Study Group 2. Ophthalmology 1998;105:1960-7 «PMID: 9787370»PubMed
 224. Lederer Jr CM, Thomas JV. Laser Surgery for Glaucoma. In Thomas JV, Belcher III CD, Simmons RJ (ed). Glaucoma Surgery 1992, s. 157-94
 225. Lee DJ, Gómez-Marín O, Lam BL ym. Glaucoma and survival: the National Health Interview Survey 1986-1994. Ophthalmology 2003;110:1476-83 «PMID: 12917160»PubMed
 226. Leske MC, Hyman L, Hussein M ym. Comparison of glaucomatous progression between untreated patients with normal-tension glaucoma and patients with therapeutically reduced intraocular pressures. The effectiveness of intraocular pressure reduction in the treatment of normal-tension glaucoma. Am J Ophthalmol 1999;127:625-6 «PMID: 10334369»PubMed
 227. Lewis RA, Johnson CA, Keltner JL ym. Variability of quantitative automated perimetry in normal observers. Ophthalmology 1986;93:878-81 «PMID: 3763131»PubMed
 228. Lewis RA, Katz GJ, Weiss MJ ym. Travoprost 0.004% with and without benzalkonium chloride: a comparison of safety and efficacy. J Glaucoma 2007;16:98-103 «PMID: 17224758»PubMed
 229. Li EY, Tham CC, Chi SC ym. Cost-effectiveness of treating normal tension glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013;54:3394-9 «PMID: 23599342»PubMed
 230. Li N, Chen XM, Zhou Y ym. Travoprost compared with other prostaglandin analogues or timolol in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension: meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Experiment Ophthalmol 2006;34:755-64 «PMID: 17073898»PubMed
 231. Lichter PR, Musch DC, Gillespie BW ym. Interim clinical outcomes in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study comparing initial treatment randomized to medications or surgery. Ophthalmology 2001;108:1943-53 «PMID: 11713061»PubMed
 232. Lindberg JG. Clinical investigations on depigmentation of the pupillary border and translucency of the iris in cases of senile cataract and in normal eyes in elderly persons. Acta Ophthalmol Suppl 1989;190:1-96 «PMID: 2541596»PubMed
 233. Linner E. Ocular hypertension. A five-year study of the total population in a Swedish tow, Skövde. Glaucoma, Symp. Tutzing Castle, 1966, pp. 187-94 (Karger, Basel/New York 1967)
 234. Linnér E. Ocular hypertension. I. The clinical course during ten years without therapy. Aqueous humour dynamics. Acta Ophthalmol (Copenh) 1976;54:707-20 «PMID: 990020»PubMed
 235. Lundberg L, Wettrell K, Linnér E. Ocular hypertension. A prospective twenty-year follow-up study. Acta Ophthalmol (Copenh) 1987;65:705-8 «PMID: 3434236»PubMed
 236. Maeda H, Nakaura M, Negi A. New perimetric threshold test algorithm with dynamic strategy and tendency oriented perimetry (TOP) in glaucomatous eyes. Eye (Lond) 2000;14 Pt 5:747-51 «PMID: 11116697»PubMed
 237. Maier PC, Funk J, Schwarzer G ym. Treatment of ocular hypertension and open angle glaucoma: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2005;331:134 «PMID: 15994659»PubMed
 238. Manni G, Centofanti M, Sacchetti M ym. Demographic and clinical factors associated with development of brimonidine tartrate 0.2%-induced ocular allergy. J Glaucoma 2004;13:163-7 «PMID: 15097264»PubMed
 239. Manni G, Denis P, Chew P ym. The safety and efficacy of brinzolamide 1%/timolol 0.5% fixed combination versus dorzolamide 2%/timolol 0.5% in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. J Glaucoma 2009;18:293-300 «PMID: 19365194»PubMed
 240. March WF, Ochsner KI. The long-term safety and efficacy of brinzolamide 1.0% (azopt) in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension. The Brinzolamide Long-Term Therapy Study Group. Am J Ophthalmol 2000;129:136-43 «PMID: 10682964»PubMed
 241. McAlinden C. Selective laser trabeculoplasty (SLT) vs other treatment modalities for glaucoma: systematic review. Eye (Lond) 2014;28:249-58 «PMID: 24310236»PubMed
 242. McNab AA. Lacrimal canalicular obstruction associated with topical ocular medication. Aust N Z J Ophthalmol 1998;26:219-23 «PMID: 9717753»PubMed
 243. Mikelberg FS, Schulzer M, Drance SM ym. The rate of progression of scotomas in glaucoma. Am J Ophthalmol 1986;101:1-6 «PMID: 3942160»PubMed
 244. Mills RP. Correlation of quality of life with clinical symptoms and signs at the time of glaucoma diagnosis. Trans Am Ophthalmol Soc 1998;96:753-812 «PMID: 10360308»PubMed
 245. Minckler DS, Vedula SS, Li TJ ym. Aqueous shunts for glaucoma. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004918 «PMID: 16625616»PubMed
 246. Mitchell P, Smith W, Attebo K ym. Prevalence of open-angle glaucoma in Australia. The Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 1996;103:1661-9 «PMID: 8874440»PubMed
 247. Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucoma and diabetes: the Blue Mountains eye study, Australia. Ophthalmology 1997;104:712-8 «PMID: 9111268»PubMed
 248. Mitchell P, Wang JJ, Hourihan F. The relationship between glaucoma and pseudoexfoliation: the Blue Mountains Eye Study. Arch Ophthalmol 1999;117:1319-24 «PMID: 10532440»PubMed
 249. Morales J, Weitzman ML, González de la Rosa M. Comparison between Tendency-Oriented Perimetry (TOP) and octopus threshold perimetry. Ophthalmology 2000;107:134-42 «PMID: 10647732»PubMed
 250. Nassiri N, Kamali G, Rahnavardi M ym. Ahmed glaucoma valve and single-plate Molteno implants in treatment of refractory glaucoma: a comparative study. Am J Ophthalmol 2010;149:893-902 «PMID: 20451896»PubMed
 251. Niessen AG, Langerhorst CT, Geijssen HC ym. Design of low cost glaucoma screening. Doc Ophthalmol 1997;93:293-315 «PMID: 9665288»PubMed
 252. Niessen AG, Thomas JT, van den Berg TJ. Evaluation of reference set based grading system for retinal nerve fiber layer photographs in 1941 eyes. In Detection and screening for glaucoma. Thesis Publishers, Amsterdam 1997, s. 85-96
 253. Niessen AG, van den Berg TJ, Langerhorst CT ym. Grading of retinal nerve fiber layer with a photographic reference set. Am J Ophthalmol 1995;120:577-86 «PMID: 7485359»PubMed
 254. Norell SE. Improving medication compliance: a randomised clinical trial. Br Med J 1979;2:1031-3 «PMID: 519269»PubMed
 255. O'Brien C, Poinoosawmy D, Wu J ym. Evaluation of the Humphrey FASTPAC threshold program in glaucoma. Br J Ophthalmol 1994;78:516-9 «PMID: 7918261»PubMed
 256. O'Connor DJ, Zeyen T, Caprioli J. Comparisons of methods to detect glaucomatous optic nerve damage. Ophthalmology 1993;100:1498-503 «PMID: 8414410»PubMed
 257. Odberg T. Visual field prognosis in advanced glaucoma. Acta Ophthalmol 1987;65:27-9
 258. Odberg T, Jakobsen JE, Hultgren SJ ym. The impact of glaucoma on the quality of life of patients in Norway. I. Results from a self-administered questionnaire. Acta Ophthalmol Scand 2001;79:116-20 «PMID: 11284746»PubMed
 259. Odberg T, Sandvik L. The medium and long-term efficacy of primary argon laser trabeculoplasty in avoiding topical medication in open angle glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 1999;77:176-81 «PMID: 10321534»PubMed
 260. Olthoff CM, Schouten JS, van de Borne BW ym. Noncompliance with ocular hypotensive treatment in patients with glaucoma or ocular hypertension an evidence-based review. Ophthalmology 2005;112:953-61 «PMID: 15885795»PubMed
 261. Aguinaga Ontoso I, Guillen Grima F, Aguinaga Ontoso E ym. Does medical treatment of mild intraocular hypertension prevent glaucoma? Eur J Epidemiol 1997;13:19-23 «PMID: 9062774»PubMed
 262. Optic nerve head and retinal nerve fiber layer analysis. American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology 1999;106:1414-24 «PMID: 10406631»PubMed
 263. Papachristou GC, Ritch R, Liebmann JM. Gastrointestinal adverse effects of prostaglandin analogues. Arch Ophthalmol 2008;126:732-3 «PMID: 18474790»PubMed
 264. Parrish RK 2nd, Gedde SJ, Scott IU ym. Visual function and quality of life among patients with glaucoma. Arch Ophthalmol 1997;115:1447-55 «PMID: 9366678»PubMed
 265. Perfetti S, Varotto A, Massagrandi S ym. Glaucoma and quality of the life. Acta Ophthalmol Scand Suppl 1998;:52 «PMID: 9972349»PubMed
 266. Polo V, Larrosa JM, Pinilla I ym. Optimum criteria for short-wavelength automated perimetry. Ophthalmology 2001;108:285-9 «PMID: 11158800»PubMed
 267. Popovic V, Sjöstrand J. Long-term outcome following trabeculectomy: II Visual field survival. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991;69:305-9 «PMID: 1927312»PubMed
 268. Quaranta L, Biagioli E, Riva I ym. Prostaglandin analogs and timolol-fixed versus unfixed combinations or monotherapy for open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis. J Ocul Pharmacol Ther 2013;29:382-9 «PMID: 23231442»PubMed
 269. Quigley HA, Tielsch JM, Katz J ym. Rate of progression in open-angle glaucoma estimated from cross-sectional prevalence of visual field damage. Am J Ophthalmol 1996;122:355-63 «PMID: 8794708»PubMed
 270. Radford SW, Lim R, Salmon JF. Comparison of Orbscan and ultrasound pachymetry in the measurement of central corneal thickness. Eye (Lond) 2004;18:434-6 «PMID: 15069445»PubMed
 271. Rainer G, Petternel V, Findl O ym. Comparison of ultrasound pachymetry and partial coherence interferometry in the measurement of central corneal thickness. J Cataract Refract Surg 2002;28:2142-5 «PMID: 12498849»PubMed
 272. Ranno S, Sacchi M, Brancato C ym. A prospective study evaluating IOP changes after switching from a therapy with prostaglandin eye drops containing preservatives to nonpreserved tafluprost in glaucoma patients. ScientificWorldJournal 2012;2012:804730 «PMID: 22606063»PubMed
 273. Ratnarajan G, Newsom W, French K ym. The effect of changes in referral behaviour following NICE guideline publication on agreement of examination findings between professionals in an established glaucoma referral refinement pathway: the Health Innovation & Education Cluster (HIEC) Glaucoma Pathways project. Br J Ophthalmol 2013;97:210-4 «PMID: 23111242»PubMed
 274. Ringvold A, Blika S, Elsås T ym. The middle-Norway eye-screening study. II. Prevalence of simple and capsular glaucoma. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991;69:273-80 «PMID: 1927307»PubMed
 275. Rolim de Moura C, Paranhos A Jr, Wormald R. Laser trabeculoplasty for open angle glaucoma. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD003919 «PMID: 17943806»PubMed
 276. Rossetti L, Marchetti I, Orzalesi N ym. Randomized clinical trials on medical treatment of glaucoma. Are they appropriate to guide clinical practice? Arch Ophthalmol 1993;111:96-103 «PMID: 8424732»PubMed
 277. Rouland JF, Traverso CE, Stalmans I ym. Efficacy and safety of preservative-free latanoprost eyedrops, compared with BAK-preserved latanoprost in patients with ocular hypertension or glaucoma. Br J Ophthalmol 2013;97:196-200 «PMID: 23203707»PubMed
 278. Saarela V, Karvonen E, Stoor K ym. The Northern Finland Birth Cohort Eye Study: Design and baseline characteristics. BMC Ophthalmol 2013;13:51 «PMID: 24103057»PubMed
 279. Salminen L. Review: systemic absorption of topically applied ocular drugs in humans. J Ocul Pharmacol 1990;6:243-9 «PMID: 2290070»PubMed
 280. Samples JR, Singh K, Lin SC ym. Laser trabeculoplasty for open-angle glaucoma: a report by the american academy of ophthalmology. Ophthalmology 2011;118:2296-302 «PMID: 21849211»PubMed
 281. Schaumberger M, Schäfer B, Lachenmayr BJ. Glaucomatous visual fields. FASTPAC versus full threshold strategy of the Humphrey Field Analyzer. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995;36:1390-7 «PMID: 7775117»PubMed
 282. Schlötzer-Schrehardt UM, Koca MR, Naumann GO ym. Pseudoexfoliation syndrome. Ocular manifestation of a systemic disorder? Arch Ophthalmol 1992;110:1752-6 «PMID: 1463418»PubMed
 283. Schnober D, Hofmann G, Maier H ym. Diurnal IOP-lowering efficacy and safety of travoprost 0.004% compared with tafluprost 0.0015% in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension. Clin Ophthalmol 2010;4:1459-63 «PMID: 21191441»PubMed
 284. Schulzer M, Drance SM, Douglas GR. A comparison of treated and untreated glaucoma suspects. Ophthalmology 1991;98:301-7 «PMID: 2023749»PubMed
 285. Schuman JS, Horwitz B, Choplin NT ym. A 1-year study of brimonidine twice daily in glaucoma and ocular hypertension. A controlled, randomized, multicenter clinical trial. Chronic Brimonidine Study Group. Arch Ophthalmol 1997;115:847-52 «PMID: 9230823»PubMed
 286. Sena DF, Lindsley K. Neuroprotection for treatment of glaucoma in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD006539 «PMID: 23450569»PubMed
 287. Shah S, Murdoch IE. NICE - impact on glaucoma case detection. Ophthalmic Physiol Opt 2011;31:339-42 «PMID: 21545475»PubMed
 288. Sherwood MB, Garcia-Siekavizza A, Meltzer MI ym. Glaucoma's impact on quality of life and its relation to clinical indicators. A pilot study. Ophthalmology 1998;105:561-6 «PMID: 9499791»PubMed
 289. Shimmyo M, Ross AJ, Moy A ym. Intraocular pressure, Goldmann applanation tension, corneal thickness, and corneal curvature in Caucasians, Asians, Hispanics, and African Americans. Am J Ophthalmol 2003;136:603-13 «PMID: 14516799»PubMed
 290. Shiose Y, Kitazawa Y, Tsukahara S ym. Epidemiology of glaucoma in Japan--a nationwide glaucoma survey. Jpn J Ophthalmol 1991;35:133-55 «PMID: 1779484»PubMed
 291. Smith SD, Singh K, Lin SC ym. Evaluation of the anterior chamber angle in glaucoma: a report by the american academy of ophthalmology. Ophthalmology 2013;120:1985-97 «PMID: 23978623»PubMed
 292. Sommer A, Quigley HA, Robin AL ym. Evaluation of nerve fiber layer assessment. Arch Ophthalmol 1984;102:1766-71 «PMID: 6508617»PubMed
 293. Sommer A, Tielsch JM, Katz J ym. Racial differences in the cause-specific prevalence of blindness in east Baltimore. N Engl J Med 1991;325:1412-7 «PMID: 1922252»PubMed
 294. Sommer A. Doyne Lecture. Glaucoma: facts and fancies. Eye (Lond) 1996;10 ( Pt 3):295-301 «PMID: 8796152»PubMed
 295. Sommer A. Glaucoma risk factors observed in the Baltimore Eye Survey. Curr Opin Ophthalmol 1996;7:93-8 «PMID: 10163329»PubMed
 296. Southampton BJ. Laser trabeculoplasty as primary therapy for glaucoma. Wessex Institute for Health Research and Development. Report No. 62, 1996
 297. Spencer AF, Vernon SA. "Cyclodiode": results of a standard protocol. Br J Ophthalmol 1999;83:311-6 «PMID: 10365039»PubMed
 298. Strahlman E, Tipping R, Vogel R. A double-masked, randomized 1-year study comparing dorzolamide (Trusopt), timolol, and betaxolol. International Dorzolamide Study Group. Arch Ophthalmol 1995;113:1009-16 «PMID: 7639651»PubMed
 299. Tarride JE, Burke N, Hopkins RB ym. New glaucoma diagnostic technologies: a systematic review of economic studies. Can J Ophthalmol 2011;46:89-90 «PMID: 21283168»PubMed
 300. Tatham AJ, Miki A, Weinreb RN ym. Defects of the lamina cribrosa in eyes with localized retinal nerve fiber layer loss. Ophthalmology 2014;121:110-8 «PMID: 24144452»PubMed
 301. Taylor HR, Crowston J, Keeffe J ym. Tunnel vision: the economic impact of primary open angle glaucoma – a dynamic economic model. Melbourne: Centre for Eye Research Australia; 2008. http://www.cera.org.au
 302. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 4. Comparison of treatment outcomes within race. Seven-year results. Ophthalmology 1998;105:1146-64 «PMID: 9663215»PubMed
 303. The Glaucoma Laser Trial (GLT). 2. Results of argon laser trabeculoplasty versus topical medicines. The Glaucoma Laser Trial Research Group. Ophthalmology 1990;97:1403-13 «PMID: 2255512»PubMed
 304. The Glaucoma Laser Trial (GLT): 3. Design and methods. Glaucoma Laser Trial Research Group. Control Clin Trials 1991;12:504-24 «PMID: 1657527»PubMed
 305. The Glaucoma Laser Trial: 4. Contralateral effects of timolol on the intraocular pressure of eyes treated with ALT. GLT Research Group. Ophthalmic Surg 1991;22:324-9 «PMID: 1896168»PubMed
 306. Threlkeld AB, Johnson MH. Contact transscleral diode cyclophotocoagulation for refractory glaucoma. J Glaucoma 1999;8:3-7 «PMID: 10084267»PubMed
 307. Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intraocular pressure, and primary open-angle glaucoma in the Baltimore Eye Survey. Ophthalmology 1995;102:48-53 «PMID: 7831041»PubMed
 308. Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Intraobserver and interobserver agreement in measurement of optic disc characteristics. Ophthalmology 1988;95:350-6 «PMID: 3174002»PubMed
 309. Tielsch JM, Katz J, Singh K ym. A population-based evaluation of glaucoma screening: the Baltimore Eye Survey. Am J Epidemiol 1991;134:1102-10 «PMID: 1746520»PubMed
 310. Tielsch JM, Katz J, Sommer A ym. Hypertension, perfusion pressure, and primary open-angle glaucoma. A population-based assessment. Arch Ophthalmol 1995;113:216-21 «PMID: 7864755»PubMed
 311. Tonnu PA, Ho T, Newson T ym. The influence of central corneal thickness and age on intraocular pressure measured by pneumotonometry, non-contact tonometry, the Tono-Pen XL, and Goldmann applanation tonometry. Br J Ophthalmol 2005;89:851-4 «PMID: 15965165»PubMed
 312. Topouzis F, Wilson MR, Harris A ym. Association of open-angle glaucoma with perfusion pressure status in the Thessaloniki Eye Study. Am J Ophthalmol 2013;155:843-51 «PMID: 23394905»PubMed
 313. Tosti A, Tosti G. Thimerosal: a hidden allergen in ophthalmology. Contact Dermatitis 1988;18:268-73 «PMID: 3416589»PubMed
 314. Tuck MW, Crick RP. Screening for glaucoma. Why is the disease underdetected? Drugs Aging 1997;10:1-9 «PMID: 9111703»PubMed
 315. Tuck MW, Crick RP. The age distribution of primary open angle glaucoma. Ophthalmic Epidemiol 1998;5:173-83 «PMID: 9894803»PubMed
 316. Tuulonen A, Airaksinen PJ, Kuulasmaa K. Factors influencing the outcome of laser trabeculoplasty. Am J Ophthalmol 1985;99:388-91 «PMID: 3985076»PubMed
 317. Tuulonen A, Airaksinen PJ, Montagna A ym. Screening for glaucoma with a non-mydriatic fundus camera. Acta Ophthalmol (Copenh) 1990;68:445-9 «PMID: 2220362»PubMed
 318. Tuulonen A, Airaksinen PJ. Initial glaucomatous optic disk and retinal nerve fiber layer abnormalities and their progression. Am J Ophthalmol 1991;111:485-90 «PMID: 2012151»PubMed
 319. Tuulonen A, Koponen J, Alanko HI ym. Laser trabeculoplasty versus medication treatment as primary therapy for glaucoma. Acta Ophthalmol (Copenh) 1989;67:275-80 «PMID: 2669435»PubMed
 320. Tuulonen A, Lehtola J, Airaksinen PJ. Nerve fiber layer defects with normal visual fields. Do normal optic disc and normal visual field indicate absence of glaucomatous abnormality? Ophthalmology 1993;100:587-97; discussion 597-8 «PMID: 8493001»PubMed
 321. Tuulonen A, Niva AK, Alanko HI. A controlled five-year follow-up study of laser trabeculoplasty as primary therapy for open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol 1987;104:334-8 «PMID: 3661640»PubMed
 322. Ugurlu S, Hoffman D, Garway-Heath DF ym. Relationship between structural abnormalities and short-wavelength perimetric defects in eyes at risk of glaucoma. Am J Ophthalmol 2000;129:592-8 «PMID: 10844049»PubMed
 323. Urtti A, Salminen L. Minimizing systemic absorption of topically administered ophthalmic drugs. Surv Ophthalmol 1993;37:435-56 «PMID: 8100087»PubMed
 324. Uusitalo H, Pillunat LE, Ropo A ym. Efficacy and safety of tafluprost 0.0015% versus latanoprost 0.005% eye drops in open-angle glaucoma and ocular hypertension: 24-month results of a randomized, double-masked phase III study. Acta Ophthalmol 2010;88:12-9 «PMID: 20420586»PubMed
 325. Vaahtoranta-Lehtonen H, Tuulonen A, Aronen P ym. Cost effectiveness and cost utility of an organized screening programme for glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 2007;85:508-18 «PMID: 17655612»PubMed
 326. Waldock A, Snape J, Graham CM. Effects of glaucoma medications on the cardiorespiratory and intraocular pressure status of newly diagnosed glaucoma patients. Br J Ophthalmol 2000;84:710-3 «PMID: 10873979»PubMed
 327. van der Valk R, Webers CA, Lumley T ym. A network meta-analysis combined direct and indirect comparisons between glaucoma drugs to rank effectiveness in lowering intraocular pressure. J Clin Epidemiol 2009;62:1279-83 «PMID: 19716679»PubMed
 328. van Gestel A. Glaucoma management. Economic evaluations based on a patient level simulation model. Ipskamp Drukkers, Enschede, Holland, 2012. ISBN 978-94-6191-403-3
 329. Wang F, Quigley HA, Tielsch JM. Screening for glaucoma in a medical clinic with photographs of the nerve fiber layer. Arch Ophthalmol 1994;112:796-800 «PMID: 8002839»PubMed
 330. Wang H, Cheng JW, Wei RL ym. Meta-analysis of selective laser trabeculoplasty with argon laser trabeculoplasty in the treatment of open-angle glaucoma. Can J Ophthalmol 2013;48:186-92 «PMID: 23769780»PubMed
 331. Wang JJ, Mitchell P, Smith W. Is there an association between migraine headache and open-angle glaucoma? Findings from the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 1997;104:1714-9 «PMID: 9331214»PubMed
 332. Wang W, He M, Zhou M ym. Selective laser trabeculoplasty versus argon laser trabeculoplasty in patients with open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2013;8:e84270 «PMID: 24367649»PubMed
 333. Varma R, Steinmann WC, Scott IU. Expert agreement in evaluating the optic disc for glaucoma. Ophthalmology 1992;99:215-21 «PMID: 1553210»PubMed
 334. Weber J, Klimaschka T. Test time and efficiency of the dynamic strategy in glaucoma perimetry. Ger J Ophthalmol 1995;4:25-31 «PMID: 7612076»PubMed
 335. Webers CA, Beckers HJ, Zeegers MP ym. The intraocular pressure-lowering effect of prostaglandin analogs combined with topical ß-blocker therapy: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2010;117:2067-74.e1-6 «PMID: 20619459»PubMed
 336. Wensor MD, McCarty CA, Stanislavsky YL ym. The prevalence of glaucoma in the Melbourne Visual Impairment Project. Ophthalmology 1998;105:733-9 «PMID: 9544649»PubMed
 337. Vilaplana J, Romaguera C. Contact dermatitis from parabens used as preservatives in eyedrops. Contact Dermatitis 2000;43:248 «PMID: 11011947»PubMed
 338. Wild JM, Pacey IE, Hancock SA ym. Between-algorithm, between-individual differences in normal perimetric sensitivity: full threshold, FASTPAC, and SITA. Swedish Interactive Threshold algorithm. Invest Ophthalmol Vis Sci 1999;40:1152-61 «PMID: 10235548»PubMed
 339. Wilkins M, Indar A, Wormald R. Intra-operative mitomycin C for glaucoma surgery. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD002897 «PMID: 11279773»PubMed
 340. Wilson MR, Coleman AL, Yu F ym. Functional status and well-being in patients with glaucoma as measured by the Medical Outcomes Study Short Form-36 questionnaire. Ophthalmology 1998;105:2112-6 «PMID: 9818614»PubMed
 341. Wolfs RC, Borger PH, Ramrattan RS ym. Changing views on open-angle glaucoma: definitions and prevalences--The Rotterdam Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:3309-21 «PMID: 11006219»PubMed
 342. Wong EY, Keeffe JE, Rait JL ym. Detection of undiagnosed glaucoma by eye health professionals. Ophthalmology 2004;111:1508-14 «PMID: 15288980»PubMed
 343. World Health Organization. Global Data on Visual Impairments 2010,
 344. Wormald R, Wilkins MR, Bunce C. Post-operative 5-Fluorouracil for glaucoma surgery. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001132 «PMID: 11686977»PubMed
 345. Wu XS, Xu L, Jonas JB ym. Agreement between spectral domain optical coherence tomography and retinal nerve fiber layer photography in chinese. J Glaucoma 2012;21:228-33 «PMID: 21654514»PubMed
 346. Vuori ML. Complications of Neodymium:YAG laser goniopuncture after deep sclerectomy. Acta Ophthalmol Scand 2003;81:573-6 «PMID: 14641256»PubMed
 347. Wändell PE, Lundström M, Brorsson B ym. Quality of life among patients with glaucoma in Sweden. Acta Ophthalmol Scand 1997;75:584-8 «PMID: 9469561»PubMed
 348. Yang B, Ye C, Yu M ym. Optic disc imaging with spectral-domain optical coherence tomography: variability and agreement study with Heidelberg retinal tomograph. Ophthalmology 2012;119:1852-7 «PMID: 22572035»PubMed
 349. Yap-Veloso MI, Simmons RB, Echelman DA ym. Intraocular pressure control after contact transscleral diode cyclophotocoagulation in eyes with intractable glaucoma. J Glaucoma 1998;7:319-28 «PMID: 9786561»PubMed
 350. Yaylali V, Kaufman SC, Thompson HW. Corneal thickness measurements with the Orbscan Topography System and ultrasonic pachymetry. J Cataract Refract Surg 1997;23:1345-50 «PMID: 9423906»PubMed
 351. Yen MT, Pflugfelder SC, Feuer WJ. The effect of punctal occlusion on tear production, tear clearance, and ocular surface sensation in normal subjects. Am J Ophthalmol 2001;131:314-23 «PMID: 11239863»PubMed
 352. Yu M, Chen X, Jia ym. Travoprost and latanoprost, but not bimatoprost, induced nausea, vomiting and diarrhoea. BMJ Case Rep 2009;2009: «PMID: 21686721»PubMed
 353. Zhang WY, Po AL, Dua HS ym. Meta-analysis of randomised controlled trials comparing latanoprost with timolol in the treatment of patients with open angle glaucoma or ocular hypertension. Br J Ophthalmol 2001;85:983-90 «PMID: 11466259»PubMed
 354. Zimmerman TJ, Sharir M, Nardin GF ym. Therapeutic index of pilocarpine, carbachol, and timolol with nasolacrimal occlusion. Am J Ophthalmol 1992;114:1-7 «PMID: 1621773»PubMed

A

Eri prostagladiinianalogien vaikutukset ihon pigmentaatioon ja ripsien kasvuun

Kaikki prostaglandiinianalogit aiheuttavat silmänympäryksen hyperpigmentaatiota ja silmäripsien voimakasta kasvua.

A

Iän merkitys avokulmaglaukooman esiintyvyydessä

Korkea ikä on avokulmaglaukooman tärkeä vaaratekijä.

A

Kammiokulman laserhoidon tehon vertaaminen glaukoomakirurgiaan silmänpaineen alentajana avokulmaglaukoomassa

Kammiokulman laserhoito ei laske silmänpainetta yhtä tehokkaasti kuin kirurginen hoito pitkälle edenneessä avokulmaglaukoomassa.

A

Okulaarinen hypertensio: esiintyvyys, silmänpaine ja ikä

Hyvin korkeapaineiset silmät hoidetaan heti, joten yleensä ne eivät ole mukana pitkäaikaisissa seurantatutkimuksissa. Vaikka silmänpainetasolla on merkitystä kenttäprogression syntymiselle myös lievemmässä okulaarihypertensiossa, seurantatutkimusten mukaan yksi tärkeimpiä ennustavia tekijöitä kenttäpuutoksen syntymiselle okulaarisessa hypertensiossa on potilaan ikä.

A

Prostaglandiinianalogien tavallisimmat haittavaikutukset

Silmän punoitus on prostaglandiinianalogien yleinen haittavaikutus.

A

Prostaglandiinianalogit ja värikalvon pigmentaatio

Lisääntynyt värikalvon pigmentaatio on yleinen prostaglandiinianalogien haittavaikutus.

A

Prostaglandiinianalogi-timololi -yhdistelmävalmiste laskee silmänpainetta keskimäärin 2mmHg enemmän kuin timololi, ja keskimäärin 1mmHg enemmän kuin prostaglandiinianalogi yksinään.

Prostaglandiinianalogi-timololi –yhdistelmävalmiste laskee silmänpainetta keskimäärin 2mmHg enemmän kuin timololi, ja keskimäärin 1mmHg enemmän kuin prostaglandiinianalogi yksinään.

A

Prostaglandiinijohdannaisten vertailu

Prostaglandiinijohdannaisista bimatoprosti ilmeisesti laskee silmänpainetta hieman enemmän kuin latanoprosti ja travoprosti.

A

Sarveiskalvon paksuuden vaikutus silmänpaineeseen

Sarveiskalvon paksuus vaikuttaa silmänpaineen mittaustulokseen. Paksu sarveiskalvo suurentaa ja ohut sarveiskalvo pienentää silmänpainelukemia. Yleisesti hyväksyttyä muuntotaulukkoa ei ole.

A

Silmänpaine glaukooman vaaratekijänä

Vaikka väestön poikkileikkaustutkimuksissa puolella glaukoomapotilaista silmänpaine on normaali, riski glaukoomavaurioiden syntymiselle kasvaa sitä suuremmaksi, mitä korkeammaksi silmänpaine nousee (erityisesti yli 30 mmHg).

A

Silmänpaineen merkitys glaukooman seulonnassa

Silmänpaine ei erottele riittävän hyvin sairaita terveistä glaukooman seulonnassa.

B

Aika ensimmäiseen havaittavaan glaukooman etenemään

Glaukooma on yleensä hitaasti etenevä sairaus, jonka seurannassa papilla-, hermosäie- tai näkökenttämuutosten etenemänopeus vaihtelee suuresti, ja etenevien muutosten havaitsemiseen voi kulua useita vuosia.

B

Argon-, diodi- ja selektiivinen lasertrabekuloplastia

Argon-, diodi- ja selektiivinen lasertrabekuloplastia laskevat ilmeisesti silmänpainetta yhtä paljon.

B

Beettasalpaajatippojen paikalliset ja systeemiset haittavaikutukset

Beettasalpaajatipoilla on paikallisia ja systeemisiä haittavaikutuksia, jotka voivat olla vakavia.

B

Brimonidiini verrattuna timololiin

Brimonidiini ilmeisesti alentaa silmänpainetta timololia heikommin. Silmänpaine laskee 12 tuntia lääkkeen annostelusta 1,7–2,1 mmHg (keskimäärin 1,9 mmHg) vähemmän kuin timololilla 12 kk seurannassa.

B

Diabetes glaukooman vaaratekijänä

Diabetes saattaa lisätä riskiä sairastua glaukoomaan.

B

Dorsoliamidi-timololin ja brintsoliamidi-timololin yhdistelmävalmisteet glaukooman hoidossa

Dortsoliamidi-timololin ja brintsoliamidi-timololin yhdistelmävalmisteet ilmeisesti alentavat silmänpainetta yhtä paljon OHT- ja glaukoomapotilailla.

B

Dortsoliamidi ja brintsoliamidi verrattuna timololiin

Paikalliset hiilihappoanhydraasin estäjät dortsoliamidi ja brintsoliamidi ilmeisesti alentavat silmänpainetta timololia heikommin. Silmänpaine alenee keskimäärin 0,9–1,8 mmHg vähemmän kuin timololilla 12–18 kuukauden seurannassa.

B

Eksfoliaatiosyndrooma glaukooman riskitekijänä

Eksfoliaatiosyndrooma yhdessä kohonneen silmänpaineen kanssa moninkertaistaa avokulmaglaukooma riskin.

B

Glaukoomalääkkeiden paikallisten haittavaikutusten vertailu

Vaikka timololi voi aiheuttaa vakavia systeemisiä haittavaikutuksia, se on ilmeisesti paikallisesti paremmin siedetty kuin prostaglandiinianalogit glaukooman hoidossa.

B

Glaukoomalääkkeiden yhdistelmävalmisteet saattavat olla hieman heikkotehoisempia kuin ainesosat erikseen annosteltuina, mutta ero on kliinisesti pieni.

Glaukoomalääkkeiden yhdistelmävalmisteet saattavat olla hieman heikkotehoisempia kuin ainesosat erikseen annosteltuina, mutta ero on kliinisesti pieni.

B

Glaukooman lääke- ja leikkaushoidon vertailu

Leikkaushoito laskee silmänpainetta enemmän kuin lääkehoito, mutta siihen liittyy leikkauksen jälkeen enemmän paikallisia silmätuntemuksia. Näkökenttäpuutosten etenemisessä ja kaihileikkauksen tarpeessa ei kuitenkaan ole eroa viiden vuoden jälkeen.

B

Glaukooman progressioon vaikuttavat tekijät

Ikä, näköhermonpän verenvuoto normotensiivisessä glaukomassa, silmänpaine ja näkökenttäpuutos diagnoosivaihessa ja eksfoliaatio ovat näkökenttäprogression riskitekijöitä.

B

Glaukooman vaikutus elämänlaatuun

Glaukooman aiheuttamalla näkökenttävauriolla on osoitettavissa näköön liittyvää elämänlaatua alentava vaikutus, joka korreloi näkökenttävaurion vakavuuteen.

B

Glaukooman vaikutus kuolleisuuteen

Glaukoomalla ei ilmeisesti ole vaikutusta kuolleisuuteen.

B

Glaukoomanhoitojen allergiset reaktiot ja haittavaikutukset

Glaukoomanhoitoihin liittyvät allergiset reaktiot ja haittavaikutukset ovat yleisiä.

B

Havaitsemattomien glaukoomien osuus väestössä

Väestössä havaitsemattomien glaukoomien osuus kaikista glaukoomaa sairastavista on noin puolet.

B

Hoitomyöntyvyys glaukoomassa

Hoitomyöntyvyys on glaukooman hoidossa huono.

B

Lääke- vs. laserhoito silmänpaineen alentamiseksi

Lääke- ja laserhoito ilmeisesti alentavat silmänpainetta yhtä paljon.

B

Näköhermon pään verenvuoto ja glaukoomariski

Näköhermon pään verenvuoto ilmeisesti lisää glaukooman riskiä, mutta sen puuttuminen ei ole diagnostista.

B

Näkökenttäprogression varmentaminen

Jos glaukoomadiagnoosi määritellään nykyisin käytössä olevien näkökentän tutkimusmenetelmien avulla, yhden poikkeavan näkökentän testituloksen merkitys on ilmeisesti vähäinen.

B

Näkökenttätutkimuksen toistettavuus ja luotettavuus

Näkökenttätutkimus on potilaan vasteesta riippuvainen testi, jossa ilmeisesti esiintyy vaihtelua sekä saman testauksen aikana että eri testauskertojen välillä. Koska näkökentän tutkimusstrategia vaikuttaa mittaustulokseen, seurantaa ajatellen näkökenttä kannattaa tutkia saman laitteen samalla ohjelmalla.

B

Paikallisesti käytettävät lääkkeet ja glaukoomamuutosten ilmaantuvuus okulaarista hypertensiota (OHT) sairastavilla potilailla

Silmänpaineen alentaminen ilmeisesti ehkäisee glaukoomamuutosten syntymistä okulaarista hypertensiota (OHT) sairastavilla potilailla.

B

Painetta-alentava lisälääkitys syklofotokoagulaation yhteydessä

Syklofotokoagulaatiossa tulee ilmeisesti huolehtia riittävästä painetta alentavasta lisälääkityksestä laserhoidon jälkeisten painepiikkien estämiseksi.

B

Papillan valokuvaus seulonnassa

Papillan keskuskuopan parametrien määrityksellä (cup/disc-suhde) tai pienimmällä neuroretinaalisen reunan paksuudella ei ilmeisesti löydy tyydyttäviä herkkyyden ja tarkkuuden arvoja.

B

Progredioivien osuus glaukoomapotilaista

Merkittävällä osalla glaukoomapotilaista glaukoomamuutokset progredioivat seurannan kuluessa.

B

Prostaglandiinien teho silmänpaineen alentamisessa

Lääkehoidot laskevat silmäpainetta ja prostaglandiinit enemmän kuin muut monoterapiat.

B

Prostaglandiini-timololi –yhdistelmävalmisteet aamuisin tai iltaisin annosteltuna

Prostaglandiini-timololi -yhdistelmävalmisteet saattavat olla hieman tehokkaampia annosteltaessa iltasin kuin aamuisin, mutta ero on kliinisesti pieni.

B

Putkileikkausten keskinäinen vertailu glaukoomassa

Lyhytaikaisessa seurannassa erilaisten putkileikkausten teho on samankaltainen. Yhden vuoden seurannassa venttiilittömillä sunteilla saavutettiin matalampia paineita kuin venttiilisillä, mutta komplikaatioiden riski ja lisätoimenpiteiden tarve on suurempi.

B

Silmänpaineen alentamisen vaikutus avokulmaglaukoomassa

Silmänpaineen alentaminen ilmeisesti ehkäisee glaukoomamuutosten progressiota.

B

Silmänpainemittareiden vertailu

Kaikkien silmäpainemittareiden lukemissa on huomattavaa vaihtelua, mukaan lukien kultaisena standardina pidetty applanaatiotonometri.

B

Säilöntäaineeton latanoprosti silmänpaineen alentamisessa

Säilöntäaineeton latanoprosti laskee silmänpainetta ilmeisesti yhtä tehokkaasti kuin tavanomainen säilöntäainetta sisältävä latanoprosti.

B

Säilöntäaineeton tafluprosti silmänpaineen alentamisessa

Säilöntäaineeton tafluprosti laskee silmänpainetta ilmeisesti yhtä tehokkaasti kuin säilöntäaineeton timololi.

B

Säilöntäaineeton travoprosti silmänpaineen alentamisessa

Säilöntäaineeton travoprosti on ilmeisesti yhtä tehokas ja turvallinen silmänpaineen alentamisessa kuin säilöntäainetta (bentsalkoniumkloridi) sisältävä travoprosti.

B

Tafluprosti ja latanoprosti silmänpaineen alentamisessa

Tafluporsti ilmeisesti laskee silmänpainetta OHT- ja glaukoomapotilailla yhtä hyvin kuin latanoprosti.

B

Trabekulektomia verrattuna putkileikkaukseen

Aiemmin leikatuilla potilailla viiden vuoden seurannassa trabekulektomia ja Baerveldt-suntti ilmeisesti laskevat painetta yhtä paljon, mutta leikkaus epäonnistuu useammin trabekulektomiassa.

B

Trabekulektomian pitkäaikaistulokset: taudin progressio

Osalla potilaista näkökenttäpuutokset voivat edetä silmänpaineen alenemisesta huolimatta trabekulektomian jälkeen. Tutkimuksissa ei leikatuilla potilailla ole voitu löytää mitään yksittäistä silmänpaineen raja-arvoa, jonka alapuolella olevalla painetasolla etenemiseltä olisi kokonaan vältytty.

C

Aika ensimmäisestä muutoksesta sokeuteen (arvio)

Glaukoomapotilailla on arvioitu ajan ensimmäisen näkökenttäpuutoksen ilmaantumisesta mahdolliseen sokeuteen vaihtelevan 30:stä 40 vuoteen.

C

Arvio glaukooman aiheuttamasta näkövammaisuudesta globaalisti

Maailmassa arvioidaan olevan glaukooman takia näkövammaisia henkilöitä 6 miljoonaa, joista puolet on sokeita. Euroopassa arvioidaan olevan 560 000 näkövammaista ja 220 000 sokeaa.

C

Automaattisten kuvantamislaitteiden käyttökelpoisuus glaukooman diagnostiikassa ja seurannassa

Vaikka markkinoilla olevista kuvantamislaitteista OCT-mittausten toistettavuus saattaa olla suhteessa muita parempi, myös sen toistettavuutta on tarpeen parantaa.

C

Beetasäteily trabekulektomiassa

Beettasäteily saattaa parantaa trabekulektomian tulosta.

C

Etninen tausta glaukooman riskitekijänä

Tumma etninen tausta lisää riskiä sairastua glaukoomaan.

C

Frequency doubling technology perimetry (FDT) soveltuvuus väestön glaukoomaseulontaan

FDT saattaa soveltua glaukooman seulontaan. Tutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä. Tutkimusasetelmiin liittyi huomattava harhan riski.

C

Hermosäiekerros ja glaukoomadiagnostiikka

Hermosäiekerroksen tutkiminen saattaa helpottaa ja tukea papillan arviointiin ja näkökenttiin perustuvaa glaukoomadiagnostiikkaa – etenkin silloin, kun papillan koko on tavallista suurempi tai pienempi.

C

Hermosäiekuvaus seulonnassa

Hermosäiekuvien hyödystä seulonnassa ei ole riittävästi näyttöä, koska niitä ei ole laajoissa väestöseulonnoissa kattavasti analysoitu.

C

Implantti non-penetroivassa leikkauksessa

Kollageeni-implantin käyttö non-penetroivassa glaukoomaleikkauksessa saattaa parantaa leikkaustulosta.

C

Kyyneltiehyen painaminen tiputuksen yhteydessä

Kyyneltiehyeen painaminen tiputuksen yhteydessä mahdollisesti vähentää systeemisiä haittavaikutuksia.

C

Latonoprostin ja brimonidini-timololin vertailu

A single study showed that latanoprost (7.5 mm Hg) and the combination of brimonidine–timolol (7.0 mm Hg) both may both decrease IOP by the same amount.

C

Mitomysiini C trabekulektomiassa

Mitomysiini C saattaa parantaa trabekulektomian onnistumista yhden vuoden seurannassa korkean arpeumisen riskin potilailla ja niillä, joilla ei ollut tehty aiempia silmäleikkauksia. Se myös saattaa johtaa alempaan paineeseen verrattuna kontrolleihin, myös yhdistelmäleikkauksissa. Mitomysiini C ei kuitenkaan parantanut onnistumista, jos samanaikaisesti tehtiin kaihileikkaus.

C

Myopia glaukooman vaaratekijänä

Likitaitteisuus saattaa lisätä riskiä sairastua glaukoomaan.

C

Non-penetroivien leikkausten ja trabekulektomian vertailu

Vaikka lyhyellä aikavälillä syvä sklerektomia saattaa laskea silmänpainetta saman verran kuin trabekulektomia, trabekulektomia saattaa johtaa useammin täydelliseen onnistumiseen. Trabekulektomia saattaa laskea painetta enemmän kuin viskokanalostomia.

C

Näköhermon pää

Koska papillan ulkonäkö vaihtelee suuresti normaaliväestössä riippuen papillan koosta ja silmän taitteisuudesta, diagnostiikkaa ja seurantaa ajatellen näköhermon pään sanallinen kuvaus, cup/disc-suhteen arvioiminen (keskuskuopan suhde papillan läpimittaan) ja piirros eivät ole yhtä tarkkoja menetelmiä kuin näköhermon pään valokuvaus, mutta kuvien optimaalinen hyödyntäminen vaatii tulkitsijalta erityistä perehtyneisyyttä. Yli 80 % näköhermon pään verenvuodoista jää ilmeisesti löytymättä kliinisessä tutkimuksessa.

C

Näkökenttäprogression insidenssi

Näkökenttäprogression insidenssi vaihtelee huomattavasti ja riippuu suurimmaksi osaksi käytetyistä menetelmistä. Puutoksen laajuus ja seurannan pituus selittänevät viidenneksen heterogeenisyydestä, 80 % johtunee menetelmistä

C

Näkökenttätutkimuksen herkkyys ja tarkkuus

Näkökenttätutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä. Tutkimusasetelmiin liittyi huomattava harhan riski.

C

Näkövammaisuuden esiintyminen glaukoomapotilailla

Glaukooman aiheuttaman näkövammaisuuden määrästä glaukoomapotilailla ei ole väestöpohjaisia seurantatutkimuksia, minkä vuoksi näyttö on puutteellista.

C

Papilla- ja hermosäiearviointien yhteneväisyys

Poikkileikkaustutkimuksissa eri arvioijien valokuvista suorittaman kvalitatiivisen analyysin yhtenevyys (kappakerroin) vaihtelee huomattavsti (0,5–0,9). Myös eri kuvantamislaitteiden tulokset glaukoomadiagnoosin ja etenemisen suhteen poikkeavat toisistaan.

C

Prostaglandiinien haittavaikutukset makulaan sekä väri- ja sarveiskalvoon

Prostaglandiinianalogihoitoon saattaa liittyä vähäinen riski makulaturvotukseen, värikalvon tulehdukseen ja sarveiskalvon haavaumiin.

C

Sarveiskalvon paksuuden mittaaminen

Sarveiskalvon paksuuden mittaamiseen käytettyjen laitteiden antamat lukemat ilmeisesti poikkeavat toisistaan eivätkä ole vertailukelpoisia.

C

Silmänpaineen vuorokausivaihtelu ja glaukooman puhkeaminen

Silmäpaineen vaihtelu ei ilmeisesti lisää glaukooman vaaraa okulaarisessa hypertensiossa.

C

Sukuanamneesi glaukooman riskitekijänä

Positiivinen sukuanamneesi ilmeisesti lisää riskiä sairastua glaukoomaan.

C

Tafluprosti ja bimatoprosti glaukooman hoidossa

Bimatoprosti saattaa laskea lyhytaikaisessa käytössä silmänpainetta hiukan enemmän kuin tafluprosti OHT- ja glaukoomapotilailla.

C

Tafluprosti ja travoprosti glaukooman hoidossa

Travoprosti saattaa laskea lyhytaikaisessa käytössä silmänpainetta hiukan enemmän kuin tafluprosti OHT- ja glaukoomapotilailla.

C

Topical prostaglandin analogs (PGAs) may have gastrointestinal adverse effects

Paikalliset prostaglandiini analogit saattavat aiheuttaa gastrointestinaalisia haittavaikutuksia,Topical prostaglandin analogs (PGAs) may cause gastrointestinal adverse effects.

C

Verenkierrolliset tekijät glaukooman vaaratekijänä

Alentunut perfuusiopaine näköhermossa saattaa lisätä potilaan riskiä sairastua glaukoomaan.

C

5-fluorourasiili trabekulektomiassa

Leikkauksen jälkeiset 5-flurorourasiili-injektiot saattavat parantaa trabekulektomian onnistumista yhden vuoden seurannassa korkean riskin potilailla ja niillä, joilla ei ole tehty aiempia silmäleikkauksia.

D

Glaukoomaan liittyvien rakenne- ja näkökenttämuutosten diagnostiikka

Satunnaistettuja diagnostisia tutkimuksia siitä, minkä testien käyttö seulonnassa, diagnostiikassa ja seurannassa vähentää glaukooman aiheuttamaa näkövammaisuutta ja olisi kustannusvaikuttavaa, ei ole julkaistu. Diagnostisten testien arviointia vaikeuttaa kultaisen standardin puuttuminen ja julkaistujen tutkimusten suuri harhan riski.

D

Glaukoomahoidon vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Vaikka lääke-, laser- ja leikkaushoidot laskevat silmänpainetta ja vähentävät rakenteellisten ja toiminnallisten vaurioiden etenemisriskiä, hoitojen suora vaikutus näkövammaisuuden estämiseksi puuttuu, ja eri hoitomuotojen keskinäiset vaikuttavuuserot ja niiden potilaille tärkeiden hoitotulosten parantaminen ovat epäselviä.

D

Glaukooman seulonta

Glaukooman seulonnasta ei ole olemassa systemaattisia katsauksia tai (satunnaistettuja) tutkimuksia, jotka osoittaisivat glaukooman seulonnan suoran tai epäsuoran vaikutuksen näkövammaisuuden tai glaukooman aiheuttamien rakenteellisten ja toiminnallisten vaurioiden ehkäisemiseksi tai potilaille tärkeiden lopputulosten saavuttamiseksi. Myöskään seulonnan kustannusvaikuttavuutta simuloivat mallit eivät ole johtopäätöksiltään yhteneviä. Koulutuksen tai hoitosuositusten ei ole osoitettu parantavan glaukoomien diagnostiikkaa.

D

Kammiokulman tutkiminen

Kammiokulman kuvantamislaitteiden kliininen merkitys gonioskopian lisätutkimuksena on epäselvä.

D

Koulutuksen vaikutus glaukooman hoitoon sitoutumiseen

Potilaiden ohjauksen ja tiedon lisäämisen vaikutus hoitoon sitoutumiseen on epäselvä, ja lisää tutkimusta tarvitaan.

D

Mitomysiini C non-penetroivassa glaukoomaleikkauksessa

Mitomysiini C saattaa parantaa non-penetroivan glaukoomaleikkauksen tulosta ilman lisääntynyttä komplikaatiofrekvenssiä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

D

Neuroprotektio

Näyttö lääkehoidon neuroprotektiivisesta vaikutuksesta puuttuu.

D

Non-penetroivan leikkauksen ja trabekulektomian vertailu; komplikaatiot

Trabekulektomiaan saattaa liittyä enemmän komplikaatioita kuin syvään sklerektomiaan ja viskokanalostomiaan, mutta tutkimusten komplikaatioiden arvioinnin suuren vaihtelevuuden vuoksi luotettava näyttö puuttuu.

D

Näkökenttäpuutosten eteneminen ja arvioimisessa käytettävät menetelmät

Näkökenttäprogression etenemisen arvioinnissa voidaan käyttää useita sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, joiden paremmuutta glaukoomapotilaan elämänlaadun säilyttämiseksi ei ole voitu osoittaa.

D

Progression arvioinnin yhteneväisyys stereokuvista

Kliinikoiden välinen yhteneväisyys etenemän arvioinnissa papillakuvista on keskimäärin 72 % (54–92 %).

D

Prostaglandiinianalogien vaikutus sarveiskalvon paksuuteen

Prostaglandiinianalogien käyttö saattaa ohentaa sarveiskalvoa, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö tästä puuttuu.

D

Sarveiskalvo glaukooman riskitekijänä

Sarveiskalvon merkitys itsenäisenä riskitekijänä on epäselvä.

D

Sarveiskalvon mittaamisen vaikutus

Sarveiskalvon paksuudella korjattu silmäpainelukema ei ilmeisesti paranna glaukooman kehittymisen riskiennustetta okulaarisessa hypertensiossa.

D

Sarveiskalvon paksuuden merkitys glaukooman riskitekijänä

Sarveiskalvon paksuuden merkitys silmänpaineesta riippumattomana riskitekijänä on epävarma.

D

Silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittaaminen ja glaukooman eteneminen

Silmänpaineen vuorokausivaihtelun merkitys ja mittaamisen hyödyllisyys glaukooman etenemiselle on epävarma.

D

Syklofotokoagulaation hoitoindikaatiot, hoidon tulokset, uusintahoitojen tarve ja komplikaatiot

Lyhytaikaisten seurantatutkimusten mukaan kovakalvon läpi laserilla suoritettu syklofotokoagulaatio on useimmiten tehokas ja turvallinen hoitomuoto vaikeahoitoisissa glaukoomissa, mutta uusintahoitoihin joudutaan usein.

Hermosäiekerros
Normaali hermosäiekerros
Normaali hs-kerros
Pisaramainen keskuskuoppa avokulmaglaukoomassa
Suurentunut keskuskuoppa avokulmaglaukoomassa
Ylätemporaalisesti paikallinen hermosäiepuutos