Dyslipidemiat
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2013-04-08   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): Endokrinologia, Kardiologia, Ravitsemuslääketiede, Sisätaudit, Työterveyshuolto, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Dyslipidemiat

Käypä hoito
8.4.2013
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu kaikille valtimosairauksien ehkäisyn ja dyslipidemioiden hoidon parissa työskenteleville.

Hoidon tavoitteet

 • Hoidon päätavoitteena on ateroskleroosin ja kaikkien siitä johtuvien valtimosairauksien (sepelvaltimosairaus, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden, kuten aortan, ateroskleroosi ja ääreisvaltimosairaus) ehkäisy ja hoito.
 • Harvinaisessa vaikea-asteisessa hypertriglyseridemiassa tavoite on siihen liittyvän haimatulehduksen estäminen.

Kokonaisriskin arviointi ja dyslipidemioiden hoidon kohdistaminen

Dyslipidemioiden hoidon tärkeimmät kohderyhmät

Primaari- ja sekundaaripreventio

 • Primaaripreventio kohdistetaan henkilöihin, joilla ei ole ollut ateroskleroottisen sairauden oireita tai löydöksiä. Elämäntapahoito on aina ensisijainen hoitokeino. Lääkehoito kohdistetaan vain niihin, joiden sairauksien kokonaisvaara on suuri elämäntapamuutoksien toteuttamisen jälkeenkin.
 • Sekundaaripreventiolla pyritään estämään jo syntyneen sairauden pahenemista tai uusia sairauskohtauksia, mikä edellyttää elämäntapamuutosten lisäksi yleensä myös lääkehoitoa.
 • Primaari- ja sekundaariprevention välinen raja on kuitenkin liukuva, koska oireettomilla voi olla yhtä suuri tai suurempikin valtimosairaustapahtuman riski kuin jo sairastuneilla.
 • Jo ensimmäinen kohtaus saattaa olla tappava, jolloin sekundaariprevention hyödyt jäävät saavuttamatta.

Epidemiologia

Seerumin lipidipitoisuudet Suomessa

 • Seerumin kokonaiskolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet suurentuvat miehillä noin 50:n ja naisilla 60–70 vuoden ikään asti.
 • Väestötasolla tärkeimmät terveyttä edistävät lipidiarvot ovat seerumin alle 5,0 mmol/l:n kokonaiskolesterolipitoisuus ja alle 3,0 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus. Näistä poikkeavat lipidipitoisuudet ovat suomalaisessa väestössä yleisiä, mutta kaikki eivät tarvitse lääkehoitoa.
 • FINRISKI 2012 -tutkimuksen «Laatikainen T, Peltonen M, Harald K, Salomaa V, Puska P. FINRISKI –tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun. Suom Lääkäril 2012;35:2364-8»17 aineistossa
  • 25–64-vuotiaiden keskimääräinen kokonaiskolesterolipitoisuus oli sekä miehillä että naisilla 5,3 mmol/l.
   • Kokonaiskolesterolipitoisuus oli vähintään 5 mmol/l noin 60 %:lla miehistä ja naisista.
   • Miehistä 35 %:lla ja naisista 37 %:lla pitoisuus oli 5–6 mmol/l ja 24 %:lla miehistä ja 21 %:lla naisista yli 6 mmol/l.
   • Yli 7 mmol/l:n pitoisuus oli 6 %:lla miehistä ja 5 %:lla naisista.
   • Vuoden 2007 tilanteeseen nähden seerumin kolesterolipitoisuus on suurentunut. Sukupuolien väliset erot hyperkolesterolemian yleisyydessä ovat edelleen pienentyneet.
  • HDL-kolesterolipitoisuus oli pieni (≤ 1,0 mmol/l) 12 %:lla miehistä ja (≤ 1,2 mmol/l) 10 %:lla naisista.
  • Seerumin triglyseridipitoisuus oli suurentunut (> 1,7 mmol/l) 28 %:lla miehistä ja 13 %:lla naisista.
  • Pieni HDL-kolesterolipitoisuus (miehillä ≤ 1,0 mmol/l ja naisilla ≤ 1,2 mmol/l) ja suuri triglyseridipitoisuus (> 1,7 mmol/l) oli 7 %:lla miehistä ja 3 %:lla naisista.
 • Vuoden 2007 FINRISKI-tutkimuksessa FINRISKI-riskilaskurilla arvioitu vähintään 10 %:n valtimosairausriski seuraavien kymmenen vuoden aikana oli 40–49-vuotiaiden ryhmässä 0,9 %:lla miehistä muttei yhdelläkään naisista ja 50–59-vuotiaiden ryhmässä 19 %:lla miehistä ja 2 %:lla naisista. Yli 60-vuotiailla valtimosairausriskin raja-arvo ylittyi miehistä 87 %:lla ja naisista 32 %:lla.
 • Vuonna 2011 yhteensä 666 590 henkeä sai dyslipidemialääkkeistä Kelan lääkekorvausta ja heistä valtaosa (99 %) käytti statiinilääkitystä «KELA. Lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot. Kelasto-raportit. http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet. 2011»18. Erityiskorvausoikeus lipidejä muuntaviin lääkeaineisiin (C10) oli vuoden 2011 lopussa 146 399:llä.

Seerumin lipidipitoisuuksien ja ruokavalion viimeaikaiset muutokset

Lapset ja nuoret

Dyslipidemiat ateroskleroosin riskitekijöinä

Diagnostiikka

Perinnölliset dyslipidemiat

Tavoiteltavat lipidiarvot

Taulukko 1. Hoidon tavoite eli LDL-kolesterolipitoisuus (mmol/l) riskin arvioinnin jälkeen erityisen suuren, suuren ja pienen riskin potilailla
Erityisen suuri riski Suuri riski Pieni riski
1tai vähintään 50 %:n pieneneminen
alle 1,81 alle 2,51 alle 3,0

Elämäntapamuutokset

Yleistä

Taulukko 2. Elämäntapamuutoksien vaikutus seerumin lipoproteiinipitoisuuksiin ( «Catapano AL, Reiner Z, De Backer G ym. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the E»1, mukailtu).
Elämäntapamuutos Vaikutus seerumin lipidipitoisuuteen Näyttö
KOL, kokonaiskolesteroli; LDL, LDL-kolesteroli; HDL, HDL-kolesteroli; TG, triglyseridit
↑ Pitoisuus suurenee vähän. ↑↑ Pitoisuus suurenee paljon.
↓ Pitoisuus pienenee vähän. ↓↓ Pitoisuus pienenee paljon.
Tyydyttyneiden rasvojen saannin vähentäminen ja korvaaminen kerta- ja monityydyttymättömillä rasvahapoilla KOL↓↓, LDL↓↓, TG↓ «FAO. Fats and fatty acids in nutrition. Report of an expert consultation. FAO 2010»69
Transrasvan saannin vähentäminen ja korvaaminen moni- ja kertatyydyttymättömillä rasvahapoilla KOL↓↓, LDL↓↓, HDL↑ «Aronis KN, Khan SM, Mantzoros CS. Effects of trans fatty acids on glucose homeostasis: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled clinical trials. Am J Clin Nutr 2012;96:1093-9 »70
Kuidun saannin lisääminen KOL↓, LDL↓ «Ravintokuidut, joiden lähteenä ovat kasvikset, marjat, hedelmät ja täysjyväviljatuotteet, pienentävät seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuutta 3–5 %.»A
Kolesterolin vähentäminen ruokavaliosta KOL↓, LDL↓ «Sarkkinen E, Korhonen M, Erkkilä A ym. Effect of apolipoprotein E polymorphism on serum lipid response to the separate modification of dietary fat and dietary cholesterol. Am J Clin Nutr 1998;68:1215-»71
Kalan käytön lisääminen TG↓ «Eslick GD, Howe PR, Smith C ym. Benefits of fish oil supplementation in hyperlipidemia: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2009;136:4-16 »72, «Bays H. Clinical overview of Omacor: a concentrated formulation of omega-3 polyunsaturated fatty acids. Am J Cardiol 2006;98:71i-76i »73
Vähäkuituisten hiilihydraattien käytön vähentäminen TG↓↓ «Aro A. Dyslipidemioiden ravitsemushoito. Kirjassa: Ravitsemustiede. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Kustannus Oy Duodecim 2012:397-413»74
Laihduttaminen (ylipainoiset) KOL↓, LDL↓, HDL↑, TG↓↓ «Liikapainoisen dyslipidemiapotilaan laihduttaminen vähentää veren triglyseridien pitoisuuksia ja lisää veren HDL-kolesterolipitoisuutta.»A
Alkoholinkäytön vähentäminen TG↓↓ «Van de Wiel A. The effect of alcohol on postprandial and fasting triglycerides. Int J Vasc Med 2012;2012:862504 »75
Tupakoinnin lopettaminen HDL↑ «»?
Kestävyysliikunta KOL↓, LDL↓, HDL↑, TG↓↓ «Kestävyysliikuntaharjoittelu suurentaa plasman HDL-kolesterolin pitoisuutta sekä pienentää triglyseridien pitoisuuksia terveillä, aiemmin vähän liikkuneilla henkilöillä. Muutosten suuruus on pienehkö, keskimäärin noin 5 % lähtötilanteesta.»A
Lihasvoimaharjoittelu (kuntosali) LDL↓, TG↓ «Lihasvoimaharjoittelu vähentää hieman (noin 5 %) kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta HDL-kolesteroli ei muutu.»A

Ravitsemushoito

Ravinnon vaikutus valtimosairaustapahtumiin

Seerumin suurentunut LDL-kolesterolipitoisuus

Seerumin pienentynyt HDL-kolesterolipitoisuus

Seerumin suurentunut triglyseridipitoisuus

Ylipaino ja lihavuus

Ravitsemusneuvonta

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät

Liikunta (fyysinen aktiivisuus)

Tupakointi

Moneen vaaratekijään kohdistuva hoito

 • Koska monilla elämäntapatekijöillä on vaikutuksia rasva-aineenvaihduntaan, niiden samanaikaisten muutosten pitäisi tehostaa vaikutusta päätetapahtumiin (vrt. taulukko « Elämäntapamuutoksien vaikutus seerumin lipoproteiinipitoisuuksiin (, mukailtu).»2).
  • Meta-analyysien mukaan monitekijäisellä hoidolla on saatu edullinen – joskin vähäinen – vaikutus seerumin lipidipitoisuuteen «»?.
  • Suuren riskin potilailla kliiniset tapahtumat ovat vähentyneet merkitsevästi moneen elämäntapaan kohdistetulla hoidolla «»?.

Aikuisten lääkehoito

Yleistä

Taulukko 3. Päälinjat lääkehoidon valinnassa, kun lääkehoito on arvioitu tarpeelliseksi
Dyslipidemiatyyppi Lääkitys
1Ks. kohtaa Erikoissairaanhoidon konsultaatio.
2Huomattava hypertriglyseridemia (yli 10 mmol/l, jopa ad 100 mmol/l) tai pankreatiittioireet edellyttävät ensisijaisesti lähes rasvatonta ruokavaliota ja alkoholinkäytön lopettamista. Oireisilla potilailla tarvitaan aluksi sairaalaseurantaa.
3Tietyissä tapauksissa voidaan käyttää statiinia, jotta seerumin LDL-kolesterolipitoisuus saadaan tavoitealueen ylärajan alapuolelle.
Hyperkolesterolemia (LDL-kolesterolipitoisuus suurentunut yli kokonaisriskin määrittämän tavoitearvon, triglyseridipitoisuus ei suurentunut) statiini (tarvittaessa lisätään etsetimibi tai resiini)
Kombinoitunut hyperlipidemia (LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus suurentuneet)
 • triglyseridipitoisuus 1,7–4,5 mmol/l
statiini1
 • triglyseridipitoisuus yli 4,5 mmol/l
statiini + tarvittaessa fibraatti tai kalaöljyvalmiste 2–4 g/vrk
Hypertriglyseridemia (vain triglyseridipitoisuus suurentunut)2 fibraatti3, kalaöljyvalmiste 2–4 g/vrk

Statiinit

Yleistä

Taulukko 4. Statiinien toisiaan vastaavat annokset ja käyttöannokset (mukailtu artikkeleista «Chong PH, Seeger JD, Franklin C. Clinically relevant differences between the statins: implications for therapeutic selection. Am J Med 2001;111:390-400 »150, «Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:1423 »151, «Jones PH, Davidson MH, Stein EA ym. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR* Trial). Am J Cardiol 2003;92:152-60 »152)
Statiini Vastaava annos (mg/vrk) ¹ Valmistajan annossuositus (mg/vrk)
¹Vastaavat annokset ovat suuntaa-antavia. Käytännössä annos on aina säädettävä yksilöllisen hoitovasteen mukaan.
Atorvastatiini 10 10–80
Fluvastatiini 80 20–80
Lovastatiini 40 20–80
Pravastatiini 40 20–40
Simvastatiini 20 10–80
Rosuvastatiini 5 10–40

Statiinien vaikutukset sairastavuuteen ja kuolleisuuteen

Haittavaikutukset

Taulukko 5. Statiinihoitoon liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia «Josan K, Majumdar SR, McAlister FA. The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of randomized trials. CMAJ 2008;178:576-84 »163, «Arca M. Atorvastatin: a safety and tolerability profile. Drugs 2007;67 Suppl 1:63-9 »169
Haittavaikutus Yleisyys Huomattavaa
? = ei tutkimustietoa
1 Ks. (Taulukko «Eräitä statiinien yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (vaikutus plasman statiinipitoisuuteen, tehoon ja toksisuuteen). Tiedot perustuvat lähteisiin ja .»6).
2 Ks. lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Statiinit, fibraatit ja haimatulehduksen riski»23.
3 Ks. lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Statiinihoito ja aivotoiminnat»22.
Lihakset
Rabdomyolyysi 3–4/100 000 henkilövuotta Vakavin mutta hyvin harvinainen haittavaikutus. Liittyy usein yhteisvaikutuksiin ja statiinipitoisuuden huomattavaan suurenemiseen. Myös hyvin korkea ikä, monien sairauksien yhtäaikainen esiintyminen ja hypotyreoosi saattavat altistaa rabdomyolyysille «Pasternak RC, Smith SC Jr, Bairey-Merz CN ym. ACC/AHA/NHLBI Clinical Advisory on the Use and Safety of Statins. Circulation 2002;106:1024-8 »168, «Thompson PD, Clarkson PM, Rosenson RS ym. An assessment of statin safety by muscle experts. Am J Cardiol 2006;97:69C-76C »176, «Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic review. Am J Cardiol 2006;97:52C-60C »182, «Omar MA, Wilson JP, Cox TS. Rhabdomyolysis and HMG-CoA reductase inhibitors. Ann Pharmacother 2001;35:1096-107 »200.
Myopatia (oireet ja kreatiinikinaasiaktiivisuuden lisääntyminen) 11/100 000 henkilövuotta Usein geneettinen «SEARCH Collaborative Group, Link E, Parish S ym. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy--a genomewide study. N Engl J Med 2008;359:789-99 »181. Riski suurenee suuria statiiniannoksia käytettäessä ja samanaikaisesti käytettyjen muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksesta «Neuvonen PJ. Drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors (statins): the importance of CYP enzymes, transporters and pharmacogenetics. Curr Opin Investig Drugs 2010;11:323-32 »2011.
Lihaskipu tai -heikkous ? Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa lihaskipuja yhtä paljon lume- kuin statiiniryhmissä.
Lihaskouristukset (”suonenveto”) ? Yhteys statiinihoitoon osoittamatta.
Kreatiinikinaasin aktiivisuuden oireeton suureneminen ? Kliininen merkitys ja yhteys statiinihoitoon epävarmoja.
Glukoosiaineenvaihdunta
Tyypin 2 diabetes Statiinilla hoidetuilla todettu meta-analyysissä 9 % enemmän diabetesta lumeryhmiin verrattuna «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 »192 ja suuriannoksinen hoito aiheuttanut enemmän uutta diabetesta (12 %) kuin pieniannoksinen «Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 »193.
Gastrointestinaaliset oireet
Transaminaasiaktiivisuuden suureneminen 0,6–2,5 % (myös lumeryhmillä) Kliininen merkitys osoittamatta. Voi normaalistua, vaikka hoitoa jatketaan. Muut syyt suljettava tarvittaessa pois.
Maksatoksisuus (hepatiitti, vajaatoiminta) ? Ei ole osoitettu «Cohen DE, Anania FA, Chalasani N ym. An assessment of statin safety by hepatologists. Am J Cardiol 2006;97:77C-81C »189.
Haimatulehdus ? Meta-analyysissa haimatulehdukset vähentyneet «Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P ym. Lipid-modifying therapies and risk of pancreatitis: a meta-analysis. JAMA 2012;308:804-11 »1992.
Neurologiset oireet Hyvin harvinaisia. Perifeeristä neuropatiaa ei ole todettu kontrolloiduissa hoitotutkimuksissa «Brass LM, Alberts MJ, Sparks L ym. An assessment of statin safety by neurologists. Am J Cardiol 2006;97:86C-88C »198, mutta sitä on raportoitu tapausselostuksissa ja kohorttitutkimuksissa «Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic review. Am J Cardiol 2006;97:52C-60C »182. Ei vaikutusta kognitioon3.

Yhteisvaikutukset

Taulukko 6. Eräitä statiinien yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (vaikutus plasman statiinipitoisuuteen, tehoon ja toksisuuteen). Tiedot perustuvat lähteisiin «Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interactions with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance. Clin Pharmacol Ther 2006;80:565-81 »202 ja «Pharmaca Fennica 2011, osat I-III. Lääketietokeskus»204.
Samanaikainen lääke tai aine ja sen vaikutus statiinin pitoisuuteen, tehoon tai toksisuuteen Lova-statiini Simva-statiini Atorva-statiini Fluva-statiini Prava-statiini Rosuva-statiini
1CYP3A = useita eri lääkeaineita (mm. eräitä statiineja) metaboloiva entsyymijärjestelmä maksassa ja suolen seinämässä. Eräät statiinit (mm. simvastatiini, rosuvastatiini ja fluvastatiini) saattavat lisätä varfariinin vaikutusta, minkä vuoksi varfariinia käyttäville suositellaan INR:n tavallista tiheämpää seurantaa (ja tarvittaessa annoksen muutosta) statiinilääkityksen aloittamisen, lopettamisen ja annosmuutosten yhteydessä.
 1. + = joillakin suuri vaikutus (mm. itrakonatsoli ja ritonaviiri voivat yli kymmenenkertaistaa simvastatiinin pitoisuudet)
 2. (+) = yleensä vaikutus vähäinen
 3. 0 = statiinin tehovaikutus säilyy ennallaan tai muuttuu vain vähän
 4. - = statiinin teho voi heikentyä
 5. (-) = statiinin teho ei muutu tai heikkenee jonkin verran.
 6. > = useammin kuin
CYP3A-entsyymien1 estäjät (mm. atsoliryhmän sienilääkkeet, monet HIV-proteaasin estäjät, erytromysiini, klaritromysiini, diltiatseemi, verapamiili, amiodaroni, greippimehu) + + + 0 tai (+) 0 0
Siklosporiini + + + (+) + +
Gemfibrotsiili (> muut fibraatit) + + + (+) + +
Entsyymi-induktori (rifampisiini, karbamatsepiini) - - (-) (-) (-) (-)

Statiinihoidon seuranta

Etsetimibi

Fibraatit

Resiinit

Nikotiinihappo

Lääkeyhdistelmät

 • Ellei tavoitteita saavuteta pelkällä statiinilääkityksellä, statiinihoitoon voidaan liittää etsetimibi-, resiini- tai fibraattihoito. Usein on syytä konsultoida erikoislääkäriä. Ks. kohtaa Erikoissairaanhoidon konsultaatio «»4.
 • Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, miten nämä yhdistelmät vaikuttavat valtimosairaustapahtumiin, kun vertailukohtana on statiinimonoterapia. Lisätietoa tutkimuksista on sähköisessä tausta-aineistossa «»25.

Hormonikorvaushoito naisilla

Erityisryhmät (lapset, iäkkäät, diabetes)

Lapset ja nuoret

Ruokavaliohoito

Lääkehoito

Iäkkäät

Diabetes ja muut glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt

Hoidon porrastus

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito

 • Hoidon yleisperiaatteet ovat samat kuin perusterveydenhuollossa.
 • Kaikille dyslipidemiapotilaille annetaan ruokavalio-ohjeet (dyslipidemioiden hoitoon perehtynyt hoitaja tai ravitsemusterapeutti) ja niiden toteutumista seurataan.
 • Jos lääkehoitoa ei aloiteta ja potilaan seuranta siirtyy perusterveydenhuoltoon, hoitotiivistelmään on liitettävä ohjeet mahdollisesta myöhemmästä aloituksesta ja lääkehoidon tavoitteista ja selvitys siitä, miksei lääkitystä ole aloitettu jo sairaalassa.
  • Lääkityksen aloittaminen sairaalassa varmistaa paremmin sen, ettei lääkehoito jää vahingossa myöhemmin kokonaan aloittamatta.
  • Yleensä lipidilääkitys tulee aloittaa ruokavaliohoidon ohella kaikille valtimosairauspotilaille jo sairaalassa. Tästä poikkeaminen vaatii erityisiä perusteluja (esim. seerumin hyvin pientä LDL-kolesterolipitoisuutta).
 • Potilailla, jotka ovat joutuneet hoitoon sepelvaltimosairauskohtauksen tai muun akuutin valtimosairaustapahtuman takia ja joiden dyslipidemian hoitoa ei ole aiemmin aloitettu
  • lipidien määritys on tehtävä heti sairaalaan tullessa (mieluiten alle 24 tuntia oireiden alusta) otetusta seeruminäytteestä, koska akuutissa tilanteessa pitoisuudet ovat tavanomaista pienempiä jopa kolmen kuukauden ajan
  • sepelvaltimokohtauksen aikana aloitetusta lipidilääkehoidosta on hyötyä myös lyhyellä aikavälillä ja suuriannoksisesta statiinihoidosta on saatu lisähyötyä tavanomaiseen statiinihoitoon verrattuna (ks. kohtaa Statiinit «»13).

Erikoissairaanhoidon konsultaatio

 • Lähetettä erikoislääkärille tai puhelinkonsultaatiota on syytä harkita seuraavissa aikuispotilaiden tapauksissa ja erityisesti silloin, kun dyslipidemian tavanomaiseen lääkehoitoon ei ilmaannu vastetta:
  • erikoiset kliiniset löydökset dyslipidemian yhteydessä
  • FH-diagnoosin varmistus epävarmoissa tapauksissa, esimerkiksi FH-kokogeenikartoitus. Ks. lisätietoja Itä-Suomen yliopiston geenidiagnostiikan internetsivuilta: familiaalisen hyperkolesterolemian geneettinen tutkimus «http://www.uef.fi/fi/genediagnostics/fh»13.
  • hoitoresistentit dyslipidemiat
  • vaikea diabeettinen dyslipidemia
  • munuaistautiin liittyvä dyslipidemia
  • erikoiset lääkeyhdistelmät
   • statiini ja fibraatti (mieluiten fenofibraatti)
  • lipidilääkkeiden hankalat haittavaikutukset
   • epäily myopatiasta: tehdään SLCO1B1-geenivarianttitutkimus
  • spontaanisti erittäin pieni seerumin HDL-kolesterolipitoisuus (alle 0,5 mmol/l), kun anabolisten steroidien käyttö on suljettu pois
  • epäily rasvaa pilkkovan lipoproteiinilipaasin geneettisestä häiriöstä. Ks. lisätietoja Itä-Suomen yliopiston geenidiagnostiikan internetsivuilta: lipoproteiinilipaasigeenin mutaatioihin liittyvät lipidipoikkeavuudet (LPL), «http://www.uef.fi/fi/genediagnostics/lpl»14.
  • epäily fytosterolemiasta (seerumin kasvisterolipitoisuus suuri, mutta seerumin kolesterolipitoisuus voi olla pieni). Seerumin kasvisterolien määritys kaasunestekromatografialla. Ks. lisätietoja «http://www.hus.fi/sairaanhoito/laboratoriot/Sivut/default.aspx»15, s-sterolit, tutkimusnumero 18122. ABCG5/8-geenien tutkimus varmentaa diagnoosin. Ks. lisätietoja Itä-Suomen yliopiston geenidiagnostiikan internetsivuilta: sitosterolemian geneettinen tutkimus, «http://www.uef.fi/fi/genediagnostics/sitosterolemia»16.

Suositukseen liittyvä sähköinen tausta-aineisto

Diabetes on suuren valtimosairausriskin ja huonon ennusteen merkkiominaisuus «Diabetes on suuren valtimotauti riskin ja huonon ennusteen merkkiominaisuus»1

FH-taudin ja tyypin III dyslipidemian diagnostiikka ja hoito «FH-taudin ja tyypin III dyslipidemian diagnostiikka ja hoito»3

Missä iässä sepelvaltimosairaus alkaa? «Missä iässä sepelvaltimosairaus alkaa?»6

Familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH) «Familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH)»4

LDL-kolesterolin mittausmenetelmät «LDL-kolesterolin mittausmenetelmät»9

Lasten lääkehoito «Lasten lääkehoidon indikaatiot ja toteutus»26

Suosituksessa käytettyjä tutkimushankkeiden lyhenteitä (lähinnä lääketutkimuksia) «»17

Dyslipidemiat valtimoahtaumasairauden riskitekijänä «Dyslipidemiat valtimoahtaumasairauden riskitekijänä»5

Triglyseridit ateroskleroosin etiologiassa «Triglyseridit ateroskleroosin etiologiassa»7

HDL-kolesterolin muuntelun merkitys on mutkikas kysymys «HDL-kolesterolin muuntelun merkitys on mutkikas kysymys»8

Sukulaisten kartoituksesta «»10

Hoidon tavoitteet: perustelut tehokkaalle LDL-kolesterolitason pienentämiselle «Hoidon tavoitteet: perustelut tehokkaalle LDL-kolesterolitason pienentämiselle»11

Yksilökohtaiset erot statiinihoidossa «Yksilökohtaiset erot statiinihoidossa»18

Geneettinen alttius statiinien aiheuttamien lihassivuvaikutusten taustalla «Geneettinen alttius ja muut riskitekijät statiinien aiheuttamien lihashaittavaikutusten taustalla»20

Kuitulähteitä «»13

Fibraatit «»24

Dyslipidemiat, Käypä hoito - suosituksen historiatiedot «Dyslipidemiat, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»28

Arkivalintojen merkitys ruokavalion rasvan määrään ja laatuun «Arkivalintojen merkitys ruokavalion rasvan määrään ja laatuun»14

Statiinihoito ja aivotoiminnat «Statiinihoito ja aivotoiminnat»22

Statiinihoito ja farmakogenetiikka «»21

Statiinit, fibraatit ja haimatulehduksen riski «Statiinit, fibraatit ja haimatulehduksen riski»23

Tulehdukselliset reumasairaudet ja valtimosairaudet «»2

Liioittelevatko satunnaistetut kontrolloidut koeasetelmat statiinien tehoa ja siedettävyyttä? «Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset ja havainnoivat rekisteritutkimukset tutkimusnäytön lähteinä»19

Statiinilääkitys monisairailla ja iäkkäillä «Statiinilääkitys monisairailla ja iäkkäillä»27

Sitostanolit ja sitosterolit hyperkolesterolemian hoidossa aikuisilla «Kasvistanolit ja -sterolit hyperkolesterolemian hoidossa aikuisilla»15

Lääkeyhdistelmähoidot verrattuna statiinimonoterapiaan «»25

Kovan rasvan lähteitä «Kovan rasvan lähteitä»12

Ruokavalion yhdistäminen liikuntaharjoitteluun ja niiden vaikutukset veren lipoproteiineihin «»16

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n asettama työryhmä

Dyslipidemiat-suosituksen historiatiedot, ks. «Dyslipidemiat, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»28

Puheenjohtaja

Matti J. Tikkanen, professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri; Helsingin yliopiston kliininen laitos ja HYKS:n sisätautien klinikka

Kokoava kirjoittaja

Mikko Syvänne, dosentti, ylilääkäri, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri; Suomen Sydänliitto ry

Työryhmän jäsenet

Antero Kesäniemi, professori, ylilääkäri, tulosalueen johtaja, sisätautien erikoislääkäri; Oulun yliopiston kliinisen lääketieteen laitos, sisätaudit ja OYS:n Medisiininen tulosalue

Eeva Ketola, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Petri Kovanen, professori, sisätautien erikoislääkäri; Wihurin tutkimuslaitos, Helsinki

Katriina Kukkonen-Harjula, dosentti, vanhempi tutkija, liikuntalääketieteen erikoislääkäri; UKK-instituutti, Tampere, Käypä hoito -toimittaja

Tiina Laatikainen, LT, professori; Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Matti K. Salo, dosentti, ylilääkäri, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri; TAYS:n lasten ja naisten toimialue

Ursula Schwab, FT, kliinisen ravitsemustieteen dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti; Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Medisiininen keskus, Kliinisen ravitsemuksen yksikkö, KYS

Timo Strandberg, professori, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto ja HYKS:n medisiininen tulosyksikkö ja Oulun yliopiston terveystieteiden laitos, geriatria

Hannu Vanhanen, dosentti, asiantuntijalääkäri, sisätautien erikoislääkäri; Kansaneläkelaitos

Asiantuntijat

Antti Aro, professori, sisätautien erikoislääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Helena Gylling, professori, sisätautien erikoislääkäri; Helsingin yliopisto, HYKS, Biomedicum

Olli Häppölä, dosentti, neurologian erikoislääkäri; HYKS:n neurologian klinikka

Kimmo Kontula, professori, ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri; Helsingin yliopisto ja HYKS:n sisätautien klinikka

Markku Laakso, professori, sisätautien erikoislääkäri; KYS:n sisätautien klinikka

Terho Lehtimäki, professori, kliinisen kemian erikoislääkäri; Tampereen yliopisto ja TAYS, kliinisen kemian toimiala

Mauri Lepäntalo, professori, ylilääkäri, kirurgian ja verisuonikirurgian erikoislääkäri; Helsingin yliopiston kliininen laitos ja HYKS:n verisuonikirurgian klinikka

Mikko Niemi, professori, ylilääkäri, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri; Helsingin yliopiston kliinisteoreettinen laitos ja HUSLAB, kliininen farmakologia

Pertti Neuvonen, professori, ylilääkäri, kliinisen farmakologian erikoislääkäri; Helsingin yliopiston kliininen laitos ja HUSLAB, kliininen farmakologia

Jorma Salmi, dosentti, osastonylilääkäri, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri; TAYS:n sisätautien klinikka

Aslak Savolainen, LT, johtava lääkäri, sisätautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri; Yleisradio Oy, Helsinki

Matti Uusitupa, professori, sisätautien erikoislääkäri; Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sidonnaisuudet

Antero Kesäniemi: Apuraha (MSD; Schering Plough), Asiantuntijapalkkio (MSD; Schering Plough), Luentopalkkio (MSD, Schering Plough, Kardiologinen seura, Abbott), Osakeomistus (Joitakin Orion Oyj:n osakkeita), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Sydänliitto,Sydäntutkimussäätiö, THL, D2D, ESC), Sydänliiton Lääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen, Sydäntutkimussäätiön tieteellisen valiokunnan jäsen, myös hallituksen jäsen ad 30.11.2012. THL:n Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän jäsen, D2D diabeteksen ehkäisyprojektin kansallisen johtoryhmän jäsen, Kardiologisen seuran jäsen, Kardiologisen seuran Preventio- ja kuntotusjaoksen jäsen, Kardiologisen seuran nimeämä Preventiokoordinaattori Suomessa ja seuran edustaja European Society of Cardiologyssä. European Board for Accreditation of Cardiology (EBAC) jäsen ESC:ssä (arvioi kardiologian alan koulutuksia). Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen jäsen, Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen Kunniajäsen, Suomen Ateroskleroosiyhdistyksen jäsen, Terveys 2000 hankkeen Sydän- ja verisuonitautien alatyöryhmän jäsen, FinAMI hankkeen (sydäninfarktien seurantaprojekti) jäsen, Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan tutkimushankkeen 'Ateroskleroosin ja Metabolisen oireyhtymän molekulaarinen tausta' johtaja.

Eeva Ketola: Luentopalkkio (Useita tahoja)

Petri Kovanen: Ei sidonnaisuuksia

Katriina Kukkonen-Harjula: Ei sidonnaisuuksia

Tiina Laatikainen: Ei sidonnaisuuksia

Matti K. Salo: Ei sidonnaisuuksia

Ursula Schwab: Ravitsemuksen asiantuntijaryhmän jäsen ja Sydänmerkkiasiantuntijaryhmän puheenjohtaja (Suomen Sydänliitto ry), Projektiryhmän jäsen ja rasvaryhmän puheenjohtaja (Nordic Nutrition Recommendations)

Timo Strandberg: Asiantuntijapalkkio (Bayer, Boehringer Ingelheim, MSD, Novartis, Pfizer, Sydänliitto), Luentopalkkio (Astellas, Boehringer Ingelheim, Useat sairaanhoitopiirit, Useat yliopistot), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecim), Osakeomistus (Orion), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (WSOY)

Mikko Syvänne: Asiantuntijapalkkio (Eli Lilly, MSD, Pfizer, Pfizer/BMS, Sanofi), Luentopalkkio (Abbott, Arcada AMK, Kansan raamattuseura, Laurea AMK, Novo Nordisk, Sanofi), Osakeomistus (Remote Analysis Oy), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Leiras, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi)

Matti J. Tikkanen: Apuraha (Amgen), Asiantuntijapalkkio (Amgen), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Aegerion, Amgen, Pfizer)

Hannu Vanhanen: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Dyslipidemiat (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»17

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Catapano AL, Reiner Z, De Backer G ym. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Atherosclerosis 2011;217:3-46 «PMID: 21882396»PubMed
 2. Perk J, De Backer G, Gohlke H ym. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2012;33:1635-701 «PMID: 22555213»PubMed
 3. Vartiainen E, Laatikainen T, Salomaa V, Jousilahti P, Peltonen M, Puska P. Sydäninfarkti- ja aivohalvausriskin arviointi FINRISKI-tutkimuksessa. Suom Lääkäril 2007;62:4507-13
 4. Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M, Salomaa V. Verisuonisairauksien riskiarvio riippuu menetelmästä: vertailussa FINRISKI, SCORE ja Framingham. Suom Lääkäril 2010;65;2079-82
 5. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Diabetes. Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi) 30.11.2011
 6. Salomaa V, Saarela O, Havulinna AS, Kuulasmaa K. Uudet menetelmät valtimotautitapahtumien ennustajina terveillä henkilöillä. Suom Lääkäril 2011;66:827-32
 7. Alemao E, Yin D, Sintonen H ym. Evaluation of lipid-lowering therapy and cholesterol goal attainment in Finland: the National FINRISK Study. Am J Cardiovasc Drugs 2006;6:349-55 «PMID: 17083270»PubMed
 8. Strandberg T. Dyslipidemian hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä. Suom Lääkäril 2008;63:373-7
 9. Rantanen K, Strandberg T, Vanhanen H. Aivohalvausriski verenpainelääkityillä avohoitopotilailla. Suom Lääkäril 2005;60:2445-50
 10. Varis J, Savola H, Vesalainen R, Kantola I. Verenpainetaudin hoitotasapaino ei ole Suomessa vieläkään hyvä. Suom Lääkäril 2008;40:3289-95
 11. Kotseva K, Wood D, De Backer G ym. EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009;16:121-37 «PMID: 19287307»PubMed
 12. Svilaas A, Strandberg T, Eriksson M ym. Lipid lowering treatment patterns and goal attainment in Nordic patients with hyperlipidemia. Scand Cardiovasc J 2008;42:279-87 «PMID: 18609053»PubMed
 13. Steinberg BA, Bhatt DL, Mehta S ym. Nine-year trends in achievement of risk factor goals in the US and European outpatients with cardiovascular disease. Am Heart J 2008;156:719-27 «PMID: 18926153»PubMed
 14. Schmittdiel JA, Uratsu CS, Karter AJ ym. Why don't diabetes patients achieve recommended risk factor targets? Poor adherence versus lack of treatment intensification. J Gen Intern Med 2008;23:588-94 «PMID: 18317847»PubMed
 15. Hlatky MA. Expanding the orbit of primary prevention--moving beyond JUPITER. N Engl J Med 2008;359:2280-2 «PMID: 18997195»PubMed
 16. Ward S, Lloyd Jones M, Pandor A ym. A systematic review and economic evaluation of statins for the prevention of coronary events. Health Technol Assess 2007;11:1-160, iii-iv «PMID: 17408535»PubMed
 17. Laatikainen T, Peltonen M, Harald K, Salomaa V, Puska P. FINRISKI –tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun. Suom Lääkäril 2012;35:2364-8
 18. KELA. Lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot. Kelasto-raportit. http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet. 2011
 19. Pietinen P, Paturi M, Reinivuo H, ym. Finravinto-2007-tutkimus: Ravintotottumukset ovat kehittyneet enimmäkseen myönteiseen suuntaan. Suom Lääkäril 2008;33:2595-9
 20. Vartiainen E, Helldán A, Virtanen S. Kolesterolitaso ja tyydyttyneen rasvan saanti ovat nousseet. Tutkimuksesta tiiviisti 1, marraskuu 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
 21. Männistö S, Laatikainen T, Vartiainen E. Suomalaisten lihavuus ennen ja nyt. Tutkimuksesta tiiviisti 4, marraskuu 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
 22. Viikari J, Akerblom HK, Nikkari T ym. Atherosclerosis precursors in Finnish children and adolescents. IV. Serum lipids in newborns, children and adolescents. Acta Paediatr Scand Suppl 1985;318:103-9 «PMID: 3879089»PubMed
 23. Räsänen L, Ahola M, Kara R ym. Atherosclerosis precursors in Finnish children and adolescents. VIII. Food consumption and nutrient intakes. Acta Paediatr Scand Suppl 1985;318:135-53 «PMID: 3867223»PubMed
 24. Niinikoski H, Lagström H, Jokinen E ym. Impact of repeated dietary counseling between infancy and 14 years of age on dietary intakes and serum lipids and lipoproteins: the STRIP study. Circulation 2007;116:1032-40 «PMID: 17698729»PubMed
 25. Rask-Nissilä L, Jokinen E, Rönnemaa T ym. Prospective, randomized, infancy-onset trial of the effects of a low-saturated-fat, low-cholesterol diet on serum lipids and lipoproteins before school age: The Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project (STRIP). Circulation 2000;102:1477-83 «PMID: 11004136»PubMed
 26. Hoppu U, Isolauri E, Koskinen P ym. Diet and blood lipids in 1-4 year-old children. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2012;Epub ahead of print «PMID: 23182924»PubMed
 27. Eloranta AM, Lindi V, Schwab U ym. Dietary factors and their associations with socioeconomic background in Finnish girls and boys 6-8 years of age: the PANIC Study. Eur J Clin Nutr 2011;65:1211-8 «PMID: 21697818»PubMed
 28. Vuorela N, Saha MT, Salo M. Prevalence of overweight and obesity in 5- and 12-year-old Finnish children in 1986 and 2006. Acta Paediatr 2009;98:507-12 «PMID: 18983437»PubMed
 29. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Lihavuus (lapset). Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi) 4.6.2012
 30. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: part I. J Lipid Res 2004;45:1583-93 «PMID: 15102877»PubMed
 31. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: part II: the early evidence linking hypercholesterolemia to coronary disease in humans. J Lipid Res 2005;46:179-90 «PMID: 15547293»PubMed
 32. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis: an interpretive history of the cholesterol controversy, part III: mechanistically defining the role of hyperlipidemia. J Lipid Res 2005;46:2037-51 «PMID: 15995167»PubMed
 33. Steinberg D. The pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part IV: the 1984 coronary primary prevention trial ends it--almost. J Lipid Res 2006;47:1-14 «PMID: 16227628»PubMed
 34. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part V: the discovery of the statins and the end of the controversy. J Lipid Res 2006;47:1339-51 «PMID: 16585781»PubMed
 35. Steinberg D. The LDL modification hypothesis of atherogenesis: an update. J Lipid Res 2009;50 Suppl:S376-81 «PMID: 19011257»PubMed
 36. Strandberg TE, Strandberg A, Rantanen K, Salomaa VV, Pitkälä K, Miettinen TA. Kolesteroli, kuolemanvaara ja elämänlaatu vanhuusiässä Helsingin johtajatutkimuksen 39 vuoden seuranta. Suom Lääkäril 2005;60:4963-7
 37. Prospective Studies Collaboration, Lewington S, Whitlock G ym. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet 2007;370:1829-39 «PMID: 18061058»PubMed
 38. Schatz IJ, Masaki K, Yano K ym. Cholesterol and all-cause mortality in elderly people from the Honolulu Heart Program: a cohort study. Lancet 2001;358:351-5 «PMID: 11502313»PubMed
 39. Schupf N, Costa R, Luchsinger J ym. Relationship between plasma lipids and all-cause mortality in nondemented elderly. J Am Geriatr Soc 2005;53:219-26 «PMID: 15673344»PubMed
 40. Solomon A, Kåreholt I, Ngandu T ym. Serum cholesterol changes after midlife and late-life cognition: twenty-one-year follow-up study. Neurology 2007;68:751-6 «PMID: 17339582»PubMed
 41. Tilvis RS, Valvanne JN, Strandberg TE ym. Prognostic significance of serum cholesterol, lathosterol, and sitosterol in old age; a 17-year population study. Ann Med 2011;43:292-301 «PMID: 21254906»PubMed
 42. Vanhala MJ, Kumpusalo EA, Pitkäjärvi TK ym. Metabolic syndrome' in a middle-aged Finnish population. J Cardiovasc Risk 1997;4:291-5 «PMID: 9477208»PubMed
 43. Rantala AO, Kauma H, Lilja M ym. Prevalence of the metabolic syndrome in drug-treated hypertensive patients and control subjects. J Intern Med 1999;245:163-74 «PMID: 10081519»PubMed
 44. Onat A, Ceyhan K, Basar O ym. Metabolic syndrome: major impact on coronary risk in a population with low cholesterol levels--a prospective and cross-sectional evaluation. Atherosclerosis 2002;165:285-92 «PMID: 12417279»PubMed
 45. Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA ym. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA 2002;288:2709-16 «PMID: 12460094»PubMed
 46. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972;18:499-502 «PMID: 4337382»PubMed
 47. Kovanen P, Pentikäinen M, Viikari J. Dyslipidemiat. Kirjassa: Endokrinologia. Toim. Välimäki M, Sane T, Dunkel L. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino & Kustannus Oy Duodecim 2009,:779-880
 48. Heiskanen T, Niskanen L, Koponen M. Skitsofreniapotilaiden kardiometaboliset riskit ja psykoosilääkitys. Suom Lääkäril 2010;65:389-96
 49. Newcomer JW. Second-generation (atypical) antipsychotics and metabolic effects: a comprehensive literature review. CNS Drugs 2005;19 Suppl 1:1-93 «PMID: 15998156»PubMed
 50. Mantel-Teeuwisse AK, Kloosterman JM, Maitland-van der Zee AH ym. Drug-Induced lipid changes: a review of the unintended effects of some commonly used drugs on serum lipid levels. Drug Saf 2001;24:443-56 «PMID: 11368251»PubMed
 51. Giannarelli C, Klein RS, Badimon JJ. Cardiovascular implications of HIV-induced dyslipidemia. Atherosclerosis 2011;219:384-9 «PMID: 21722900»PubMed
 52. Hull MW, Montaner JS. Ritonavir-boosted protease inhibitors in HIV therapy. Ann Med 2011;43:375-88 «PMID: 21501034»PubMed
 53. Bershad S, Rubinstein A, Paterniti JR ym. Changes in plasma lipids and lipoproteins during isotretinoin therapy for acne. N Engl J Med 1985;313:981-5 «PMID: 2931603»PubMed
 54. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi) 7.2.2011
 55. Efstathiadou Z, Bitsis S, Milionis HJ ym. Lipid profile in subclinical hypothyroidism: is L-thyroxine substitution beneficial? Eur J Endocrinol 2001;145:705-10 «PMID: 11720894»PubMed
 56. Walldius G, Jungner I, Aastveit AH ym. The apoB/apoA-I ratio is better than the cholesterol ratios to estimate the balance between plasma proatherogenic and antiatherogenic lipoproteins and to predict coronary risk. Clin Chem Lab Med 2004;42:1355-63 «PMID: 15576296»PubMed
 57. Robinson JG, Wang S, Smith BJ ym. Meta-analysis of the relationship between non-high-density lipoprotein cholesterol reduction and coronary heart disease risk. J Am Coll Cardiol 2009;53:316-22 «PMID: 19161879»PubMed
 58. McGill HC Jr, McMahan CA. Starting earlier to prevent heart disease. JAMA 2003;290:2320-2 «PMID: 14600192»PubMed
 59. Salo M, Viikari J, Nuutinen M ym. Lasten hyperkolesterolemian ja muiden hyperlipidemioiden diagnostiikka ja hoito - Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen suositus. Duodecim 1994;110:1719 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo40382»18
 60. Chow CK, Pell AC, Walker A ym. Families of patients with premature coronary heart disease: an obvious but neglected target for primary prevention. BMJ 2007;335:481-5 «PMID: 17823190»PubMed
 61. Benn M, Watts GF, Tybjaerg-Hansen A ym. Familial hypercholesterolemia in the danish general population: prevalence, coronary artery disease, and cholesterol-lowering medication. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3956-64 «PMID: 22893714»PubMed
 62. Heliö T, Aalto-Setälä K. Geenitestit kardiologisessa diagnostiikassa. Duodecim 2010;126:1685-92 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo98953»19 «PMID: 20804087»PubMed
 63. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 «PMID: 11333990»PubMed
 64. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 «PMID: 11832527»PubMed
 65. Mustajoki P. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi - miten autan potilasta? Duodecim 1998;114:531 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo80126»20
 66. Mustajoki P. Miten potilas motivoituu hoitonsa aktiiviseksi osapuoleksi? Suom Lääkäril 2003;58:4235-7
 67. Absetz P, Hankonen N. Elämäntapamuutoksen tukeminen terveydenhuollossa: vaikuttavuus ja keinot. Duodecim 2011;127:2265-72 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99873»21
 68. Burke LE, Dunbar-Jacob J, Orchard TJ ym. Improving adherence to a cholesterol-lowering diet: a behavioral intervention study. Patient Educ Couns 2005;57:134-42 «PMID: 15797163»PubMed
 69. FAO. Fats and fatty acids in nutrition. Report of an expert consultation. FAO 2010
 70. Aronis KN, Khan SM, Mantzoros CS. Effects of trans fatty acids on glucose homeostasis: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled clinical trials. Am J Clin Nutr 2012;96:1093-9 «PMID: 23053553»PubMed
 71. Sarkkinen E, Korhonen M, Erkkilä A ym. Effect of apolipoprotein E polymorphism on serum lipid response to the separate modification of dietary fat and dietary cholesterol. Am J Clin Nutr 1998;68:1215-22 «PMID: 9846849»PubMed
 72. Eslick GD, Howe PR, Smith C ym. Benefits of fish oil supplementation in hyperlipidemia: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2009;136:4-16 «PMID: 18774613»PubMed
 73. Bays H. Clinical overview of Omacor: a concentrated formulation of omega-3 polyunsaturated fatty acids. Am J Cardiol 2006;98:71i-76i «PMID: 16919519»PubMed
 74. Aro A. Dyslipidemioiden ravitsemushoito. Kirjassa: Ravitsemustiede. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Kustannus Oy Duodecim 2012:397-413
 75. Van de Wiel A. The effect of alcohol on postprandial and fasting triglycerides. Int J Vasc Med 2012;2012:862504 «PMID: 21961068»PubMed
 76. de Lorgeril M, Salen P, Martin JL ym. Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation 1999;99:779-85 «PMID: 9989963»PubMed
 77. Knoops KT, de Groot LC, Kromhout D ym. Mediterranean diet, lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European men and women: the HALE project. JAMA 2004;292:1433-9 «PMID: 15383513»PubMed
 78. Sofi F, Cesari F, Abbate R ym. Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ 2008;337:a1344 «PMID: 18786971»PubMed
 79. Mente A, de Koning L, Shannon HS ym. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med 2009;169:659-69 «PMID: 19364995»PubMed
 80. Fung TT, Chiuve SE, McCullough ML ym. Adherence to a DASH-style diet and risk of coronary heart disease and stroke in women. Arch Intern Med 2008;168:713-20 «PMID: 18413553»PubMed
 81. Chen ST, Maruthur NM, Appel LJ. The effect of dietary patterns on estimated coronary heart disease risk: results from the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3:484-9 «PMID: 20807884»PubMed
 82. Dayton S, Pearce ML. Prevention of coronary heart disease and other complications of arteriosclerosis by modified diet. Am J Med 1969;46:751-62 «PMID: 4892340»PubMed
 83. Miettinen M, Turpeinen O, Karvonen MJ ym. Effect of cholesterol-lowering diet on mortality from coronary heart-disease and other causes. A twelve-year clinical trial in men and women. Lancet 1972;2:835-8 «PMID: 4116551»PubMed
 84. Hjermann I, Velve Byre K, Holme I ym. Effect of diet and smoking intervention on the incidence of coronary heart disease. Report from the Oslo Study Group of a randomised trial in healthy men. Lancet 1981;2:1303-10 «PMID: 6118715»PubMed
 85. Howard BV, Van Horn L, Hsia J ym. Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular disease: the Women's Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA 2006;295:655-66 «PMID: 16467234»PubMed
 86. Uusitupa M, Schwab U. Millainen on sydämelle terveellinen ruokavalio? Duodecim 2011;127:521-4 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99436»22
 87. Hu FB, Willett WC. Optimal diets for prevention of coronary heart disease. JAMA 2002;288:2569-78 «PMID: 12444864»PubMed
 88. Oh K, Hu FB, Manson JE ym. Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in women: 20 years of follow-up of the nurses' health study. Am J Epidemiol 2005;161:672-9 «PMID: 15781956»PubMed
 89. Hooper L, Summerbell CD, Higgins JP ym. Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review. BMJ 2001;322:757-63 «PMID: 11282859»PubMed
 90. Hu FB, Manson JE, Willett WC. Types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a critical review. J Am Coll Nutr 2001;20:5-19 «PMID: 11293467»PubMed
 91. Schaefer EJ, Lichtenstein AH, Lamon-Fava S ym. Body weight and low-density lipoprotein cholesterol changes after consumption of a low-fat ad libitum diet. JAMA 1995;274:1450-5 «PMID: 7474191»PubMed
 92. Jula A, Marniemi J, Huupponen R ym. Effects of diet and simvastatin on serum lipids, insulin, and antioxidants in hypercholesterolemic men: a randomized controlled trial. JAMA 2002;287:598-605 «PMID: 11829698»PubMed
 93. Swain JF, McCarron PB, Hamilton EF ym. Characteristics of the diet patterns tested in the optimal macronutrient intake trial to prevent heart disease (OmniHeart): options for a heart-healthy diet. J Am Diet Assoc 2008;108:257-65 «PMID: 18237574»PubMed
 94. Mozaffarian D, Rimm EB. Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits. JAMA 2006;296:1885-99 «PMID: 17047219»PubMed
 95. Lichtenstein AH, Ausman LM, Carrasco W ym. Effects of canola, corn, and olive oils on fasting and postprandial plasma lipoproteins in humans as part of a National Cholesterol Education Program Step 2 diet. Arterioscler Thromb 1993;13:1533-42 «PMID: 8399091»PubMed
 96. Poudyal H, Panchal SK, Diwan V ym. Omega-3 fatty acids and metabolic syndrome: effects and emerging mechanisms of action. Prog Lipid Res 2011;50:372-87 «PMID: 21762726»PubMed
 97. Wang C, Harris WS, Chung M ym. n-3 Fatty acids from fish or fish-oil supplements, but not alpha-linolenic acid, benefit cardiovascular disease outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic review. Am J Clin Nutr 2006;84:5-17 «PMID: 16825676»PubMed
 98. Deckelbaum RJ, Leaf A, Mozaffarian D ym. Conclusions and recommendations from the symposium, Beyond Cholesterol: Prevention and Treatment of Coronary Heart Disease with n-3 Fatty Acids. Am J Clin Nutr 2008;87:2010S-2S «PMID: 18541603»PubMed
 99. Kromhout D, Giltay EJ, Geleijnse JM ym. n-3 fatty acids and cardiovascular events after myocardial infarction. N Engl J Med 2010;363:2015-26 «PMID: 20929341»PubMed
 100. Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. J Am Coll Cardiol 2011;58:2047-67 «PMID: 22051327»PubMed
 101. Vedtofte MS, Jakobsen MU, Lauritzen L ym. The role of essential fatty acids in the control of coronary heart disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012;15:592-6 «PMID: 23037902»PubMed
 102. Pan A, Chen M, Chowdhury R ym. a-Linolenic acid and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012;96:1262-73 «PMID: 23076616»PubMed
 103. Skeaff CM, Miller J. Dietary fat and coronary heart disease: summary of evidence from prospective cohort and randomised controlled trials. Ann Nutr Metab 2009;55:173-201 «PMID: 19752542»PubMed
 104. Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB ym. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2010;91:535-46 «PMID: 20071648»PubMed
 105. Stamler J. Diet-heart: a problematic revisit. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):497-9
 106. Vessby B, Uusitupa M, Hermansen K ym. Substituting dietary saturated for monounsaturated fat impairs insulin sensitivity in healthy men and women: The KANWU Study. Diabetologia 2001;44:312-9 «PMID: 11317662»PubMed
 107. Mensink RP, Zock PL, Kester AD ym. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 2003;77:1146-55 «PMID: 12716665»PubMed
 108. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary fatty acids on serum lipids and lipoproteins. A meta-analysis of 27 trials. Arterioscler Thromb 1992;12:911-9 «PMID: 1386252»PubMed
 109. Clarke R, Frost C, Collins R ym. Dietary lipids and blood cholesterol: quantitative meta-analysis of metabolic ward studies. BMJ 1997;314:112-7 «PMID: 9006469»PubMed
 110. Chapter 3. Foods and food components to reduce. Dietary guidelines for Americans, 2010. http://www.cnpp.usda.gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/PolicyDoc/Chapter3.pdf (luettu verkossa 10.11.2012).
 111. Burr ML, Fehily AM, Gilbert JF ym. Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: diet and reinfarction trial (DART). Lancet 1989;2:757-61 «PMID: 2571009»PubMed
 112. Suomen Sydänliitto ry. Ravinto sydänterveyden edistämisessä. Suomen Sydänliitto 2011. http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/sydanliitto/ravinto_sydanterveyden_edistamisessa
 113. Weggemans RM, Zock PL, Katan MB. Dietary cholesterol from eggs increases the ratio of total cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol in humans: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2001;73:885-91 «PMID: 11333841»PubMed
 114. Djoussé L, Gaziano JM. Egg consumption in relation to cardiovascular disease and mortality: the Physicians' Health Study. Am J Clin Nutr 2008;87:964-9 «PMID: 18400720»PubMed
 115. Childs MT, Dorsett CS, King IB ym. Effects of shellfish consumption on lipoproteins in normolipidemic men. Am J Clin Nutr 1990;51:1020-7 «PMID: 2349916»PubMed
 116. Baraona E, Lieber CS. Alcohol and lipids. Recent Dev Alcohol 1998;14:97-134 «PMID: 9751944»PubMed
 117. Brien SE, Ronksley PE, Turner BJ ym. Effect of alcohol consumption on biological markers associated with risk of coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of interventional studies. BMJ 2011;342:d636 «PMID: 21343206»PubMed
 118. Erkkilä AT, Schwab US, de Mello VD ym. Effects of fatty and lean fish intake on blood pressure in subjects with coronary heart disease using multiple medications. Eur J Nutr 2008;47:319-28 «PMID: 18665413»PubMed
 119. Ouellet V, Marois J, Weisnagel SJ ym. Dietary cod protein improves insulin sensitivity in insulin-resistant men and women: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2007;30:2816-21 «PMID: 17682120»PubMed
 120. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Lihavuus (aikuiset). Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi). 1.12.2011
 121. Avenell A, Broom J, Brown TJ ym. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. Health Technol Assess 2004;8:iii-iv, 1-182 «PMID: 15147610»PubMed
 122. Schwab U. Potilaan ruokailutottumusten selvittäminen ja ravitsemusneuvonta. Kirjassa: Ravitsemustiede. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Kustannus Oy Duodecim 20012:341-6
 123. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Helsinki 2010.
 124. Hartweg J, Perera R, Montori V ym. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD003205 «PMID: 18254017»PubMed
 125. Rivellese AA, Maffettone A, Vessby B ym. Effects of dietary saturated, monounsaturated and n-3 fatty acids on fasting lipoproteins, LDL size and post-prandial lipid metabolism in healthy subjects. Atherosclerosis 2003;167:149-58 «PMID: 12618280»PubMed
 126. Lu Z, Kou W, Du B ym. Effect of Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population with previous myocardial infarction. Am J Cardiol 2008;101:1689-93 «PMID: 18549841»PubMed
 127. Enkovaara A-L. Punariisilläkö kolesterolia vastaan? Duodecim 2010;126:623-6 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus= duo98701»23
 128. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. www.health.gov/paguidelines/Report/pdf/CommitteeReport.pdf
 129. European Heart Network. Diet, Physical Activity and Cardiovascular Disease Prevention in Europe. November 2011. www.sante.public.lu/publications/maladies-traitements/accident-vasculaire-cerebral/diet-physical-activity-cardiovascular-disease-prevention-europe/diet-physical-activity-cardiovascular-disease-prevention-europe.pdf
 130. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Liikunta. Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi) 27.6.2012
 131. Kodama S, Tanaka S, Saito K ym. Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol: a meta-analysis. Arch Intern Med 2007;167:999-1008 «PMID: 17533202»PubMed
 132. Kraus WE, Houmard JA, Duscha BD ym. Effects of the amount and intensity of exercise on plasma lipoproteins. N Engl J Med 2002;347:1483-92 «PMID: 12421890»PubMed
 133. Tambalis K, Panagiotakos DB, Kavouras SA ym. Responses of blood lipids to aerobic, resistance, and combined aerobic with resistance exercise training: a systematic review of current evidence. Angiology 2009;60:614-32 «PMID: 18974201»PubMed
 134. Kelley GA, Kelley KS, Roberts S ym. Combined effects of aerobic exercise and diet on lipids and lipoproteins in overweight and obese adults: a meta-analysis. J Obes 2012;2012:985902 «PMID: 22523670»PubMed
 135. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi) 19.1.2012
 136. Critchley JA, Capewell S. Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease: a systematic review. JAMA 2003;290:86-97 «PMID: 12837716»PubMed
 137. Godtfredsen NS, Osler M, Vestbo J ym. Smoking reduction, smoking cessation, and incidence of fatal and non-fatal myocardial infarction in Denmark 1976-1998: a pooled cohort study. J Epidemiol Community Health 2003;57:412-6 «PMID: 12775785»PubMed
 138. Dagenais GR, Yi Q, Lonn E ym. Impact of cigarette smoking in high-risk patients participating in a clinical trial. A substudy from the Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) trial. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005;12:75-81 «PMID: 15703510»PubMed
 139. Imamura H, Tanaka K, Hirae C ym. Relationship of cigarette smoking to blood pressure and serum lipids and lipoproteins in men. Clin Exp Pharmacol Physiol 1996;23:397-402 «PMID: 8713678»PubMed
 140. Maeda K, Noguchi Y, Fukui T. The effects of cessation from cigarette smoking on the lipid and lipoprotein profiles: a meta-analysis. Prev Med 2003;37:283-90 «PMID: 14507483»PubMed
 141. Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA ym. The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality: a randomized clinical trial. Ann Intern Med 2005;142:233-9 «PMID: 15710956»PubMed
 142. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L ym. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-81 «PMID: 21067804»PubMed
 143. Kassai B, Gueyffier F, Boissel JP ym. Absolute benefit, number needed to treat and gain in life expectancy: which efficacy indices for measuring the treatment benefit? J Clin Epidemiol 2003;56:977-82 «PMID: 14568629»PubMed
 144. Kovanen PT, Palomäki A. Kolesterolitutkimuksen voittokulku - 20 vuotta Nobelin palkinnosta. Suomen Lääkäril 2005;60:5117-22
 145. Robinson JG, Smith B, Maheshwari N ym. Pleiotropic effects of statins: benefit beyond cholesterol reduction? A meta-regression analysis. J Am Coll Cardiol 2005;46:1855-62 «PMID: 16286171»PubMed
 146. Kinlay S. Low-density lipoprotein-dependent and -independent effects of cholesterol-lowering therapies on C-reactive protein: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2007;49:2003-9 «PMID: 17512355»PubMed
 147. Pearson TA, Ballantyne CM, Veltri E ym. Pooled analyses of effects on C-reactive protein and low density lipoprotein cholesterol in placebo-controlled trials of ezetimibe monotherapy or ezetimibe added to baseline statin therapy. Am J Cardiol 2009;103:369-74 «PMID: 19166691»PubMed
 148. Heart Protection Study Collaborative Group, Jonathan Emberson, Derrick Bennett ym. C-reactive protein concentration and the vascular benefits of statin therapy: an analysis of 20,536 patients in the Heart Protection Study. Lancet 2011;377:469-76 «PMID: 21277016»PubMed
 149. Donnelly R, Yeung JM. Management of intermittent claudication: the importance of secondary prevention. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002;23:100-7 «PMID: 11863326»PubMed
 150. Chong PH, Seeger JD, Franklin C. Clinically relevant differences between the statins: implications for therapeutic selection. Am J Med 2001;111:390-400 «PMID: 11583643»PubMed
 151. Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:1423 «PMID: 12829554»PubMed
 152. Jones PH, Davidson MH, Stein EA ym. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR* Trial). Am J Cardiol 2003;92:152-60 «PMID: 12860216»PubMed
 153. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7-22 «PMID: 12114036»PubMed
 154. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA ym. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med 1996;335:1001-9 «PMID: 8801446»PubMed
 155. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) Lancet 1994;344:1383-9 «PMID: 7968073»PubMed
 156. Gami AS, Montori VM, Erwin PJ ym. Systematic review of lipid lowering for primary prevention of coronary heart disease in diabetes. BMJ 2003;326:528-9 «PMID: 12623912»PubMed
 157. Strandberg TE. Lipid-lowering drugs and heart failure: where do we go after the statin trials? Curr Opin Cardiol 2010;25:385-93 «PMID: 20549843»PubMed
 158. Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V ym. Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med 2007;357:2248-61 «PMID: 17984166»PubMed
 159. Gissi-HF Investigators, Tavazzi L, Maggioni AP ym. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:1231-9 «PMID: 18757089»PubMed
 160. Jenkins M, Goldsmith D. Statins and kidney disease: is the study of heart and renal protection at the cutting edge of evidence? Curr Opin Cardiol 2012;27:429-40 «PMID: 22678410»PubMed
 161. Palmer SC, Craig JC, Navaneethan SD ym. Benefits and harms of statin therapy for persons with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2012;157:263-75 «PMID: 22910937»PubMed
 162. Cannon CP, Steinberg BA, Murphy SA ym. Meta-analysis of cardiovascular outcomes trials comparing intensive versus moderate statin therapy. J Am Coll Cardiol 2006;48:438-45 «PMID: 16875966»PubMed
 163. Josan K, Majumdar SR, McAlister FA. The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of randomized trials. CMAJ 2008;178:576-84 «PMID: 18299547»PubMed
 164. Pedersen TR, Wilhelmsen L, Faergeman O ym. Follow-up study of patients randomized in the Scandinavian simvastatin survival study (4S) of cholesterol lowering. Am J Cardiol 2000;86:257-62 «PMID: 10922429»PubMed
 165. Strandberg TE, Pyörälä K, Cook TJ ym. Mortality and incidence of cancer during 10-year follow-up of the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 2004;364:771-7 «PMID: 15337403»PubMed
 166. LIPID Study Group (Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease). Long-term effectiveness and safety of pravastatin in 9014 patients with coronary heart disease and average cholesterol concentrations: the LIPID trial follow-up. Lancet 2002;359:1379-87 «PMID: 11978335»PubMed
 167. Heart Protection Study Collaborative Group, Bulbulia R, Bowman L ym. Effects on 11-year mortality and morbidity of lowering LDL cholesterol with simvastatin for about 5 years in 20,536 high-risk individuals: a randomised controlled trial. Lancet 2011;378:2013-20 «PMID: 22115874»PubMed
 168. Pasternak RC, Smith SC Jr, Bairey-Merz CN ym. ACC/AHA/NHLBI Clinical Advisory on the Use and Safety of Statins. Circulation 2002;106:1024-8 «PMID: 12186811»PubMed
 169. Arca M. Atorvastatin: a safety and tolerability profile. Drugs 2007;67 Suppl 1:63-9 «PMID: 17910522»PubMed
 170. Brown WV. Safety of statins. Curr Opin Lipidol 2008;19:558-62 «PMID: 18957877»PubMed
 171. Armitage J. The safety of statins in clinical practice. Lancet 2007;370:1781-90 «PMID: 17559928»PubMed
 172. Golomb BA, Evans MA. Statin adverse effects : a review of the literature and evidence for a mitochondrial mechanism. Am J Cardiovasc Drugs 2008;8:373-418 «PMID: 19159124»PubMed
 173. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration, Emberson JR, Kearney PM ym. Lack of effect of lowering LDL cholesterol on cancer: meta-analysis of individual data from 175,000 people in 27 randomised trials of statin therapy. PLoS One 2012;7:e29849 «PMID: 22276132»PubMed
 174. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd ym. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006;355:549-59 «PMID: 16899775»PubMed
 175. Hackam DG, Woodward M, Newby LK ym. Statins and intracerebral hemorrhage: collaborative systematic review and meta-analysis. Circulation 2011;124:2233-42 «PMID: 22007076»PubMed
 176. Thompson PD, Clarkson PM, Rosenson RS ym. An assessment of statin safety by muscle experts. Am J Cardiol 2006;97:69C-76C «PMID: 16581332»PubMed
 177. Jacobson TA. Toward "pain-free" statin prescribing: clinical algorithm for diagnosis and management of myalgia. Mayo Clin Proc 2008;83:687-700 «PMID: 18533086»PubMed
 178. Bruckert E, Hayem G, Dejager S ym. Mild to moderate muscular symptoms with high-dosage statin therapy in hyperlipidemic patients--the PRIMO study. Cardiovasc Drugs Ther 2005;19:403-14 «PMID: 16453090»PubMed
 179. Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB ym. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a randomised controlled trial. Lancet 2002;360:1623-30 «PMID: 12457784»PubMed
 180. Sathasivam S, Lecky B. Statin induced myopathy. BMJ 2008;337:a2286 «PMID: 18988647»PubMed
 181. SEARCH Collaborative Group, Link E, Parish S ym. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy--a genomewide study. N Engl J Med 2008;359:789-99 «PMID: 18650507»PubMed
 182. Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic review. Am J Cardiol 2006;97:52C-60C «PMID: 16581329»PubMed
 183. Marcoff L, Thompson PD. The role of coenzyme Q10 in statin-associated myopathy: a systematic review. J Am Coll Cardiol 2007;49:2231-7 «PMID: 17560286»PubMed
 184. Lee JH, O'Keefe JH, Bell D ym. Vitamin D deficiency an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol 2008;52:1949-56 «PMID: 19055985»PubMed
 185. Ahmed W, Khan N, Glueck CJ ym. Low serum 25 (OH) vitamin D levels (<32 ng/mL) are associated with reversible myositis-myalgia in statin-treated patients. Transl Res 2009;153:11-6 «PMID: 19100953»PubMed
 186. Tikkanen MJ. Statiinihoito ja maksa-arvot. Suom Lääkäril 2012;67:1637
 187. Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD ym. Safety and efficacy of long-term statin treatment for cardiovascular events in patients with coronary heart disease and abnormal liver tests in the Greek Atorvastatin and Coronary Heart Disease Evaluation (GREACE) Study: a post-hoc analysis. Lancet 2010;376:1916-22 «PMID: 21109302»PubMed
 188. Bader T. Liver tests are irrelevant when prescribing statins. Lancet 2010;376:1882-3 «PMID: 21109303»PubMed
 189. Cohen DE, Anania FA, Chalasani N ym. An assessment of statin safety by hepatologists. Am J Cardiol 2006;97:77C-81C «PMID: 16581333»PubMed
 190. Chalasani N. Statins and hepatotoxicity: focus on patients with fatty liver. Hepatology 2005;41:690-5 «PMID: 15789367»PubMed
 191. Tikkanen MJ. Statiinit ja diabetes. Duodecim 2011; 1879-80 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99783»24
 192. Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 «PMID: 20167359»PubMed
 193. Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 «PMID: 21693744»PubMed
 194. Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 «PMID: 21453832»PubMed
 195. Haffner SM, Alexander CM, Cook TJ ym. Reduced coronary events in simvastatin-treated patients with coronary heart disease and diabetes or impaired fasting glucose levels: subgroup analyses in the Scandinavian Simvastatin Survival Study. Arch Intern Med 1999;159:2661-7 «PMID: 10597756»PubMed
 196. Kazmin A, Garcia-Bournissen F, Koren G. Risks of statin use during pregnancy: a systematic review. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:906-8 «PMID: 17977494»PubMed
 197. Kusters DM, Lahsinoui HH, van de Post JA ym. Statin use during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Cardiovasc Ther 2012;10:363-78 «PMID: 22390808»PubMed
 198. Brass LM, Alberts MJ, Sparks L ym. An assessment of statin safety by neurologists. Am J Cardiol 2006;97:86C-88C «PMID: 16581335»PubMed
 199. Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P ym. Lipid-modifying therapies and risk of pancreatitis: a meta-analysis. JAMA 2012;308:804-11 «PMID: 22910758»PubMed
 200. Omar MA, Wilson JP, Cox TS. Rhabdomyolysis and HMG-CoA reductase inhibitors. Ann Pharmacother 2001;35:1096-107 «PMID: 11573861»PubMed
 201. Neuvonen PJ. Drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors (statins): the importance of CYP enzymes, transporters and pharmacogenetics. Curr Opin Investig Drugs 2010;11:323-32 «PMID: 20178046»PubMed
 202. Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interactions with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance. Clin Pharmacol Ther 2006;80:565-81 «PMID: 17178259»PubMed
 203. Huupponen R, Laine K, Klaukka T. Potentiaaliset lääkeinteraktiot statiinihoidon aikana. Suom Lääkäril 2001;56:5274-7
 204. Pharmaca Fennica 2011, osat I-III. Lääketietokeskus
 205. Helin-Salmivaara A, Lavikainen P, Korhonen MJ ym. Long-term persistence with statin therapy: a nationwide register study in Finland. Clin Ther 2008;30 Pt 2:2228-40 «PMID: 19281917»PubMed
 206. McGowan MP, Treating to New Target (TNT) Study Group. There is no evidence for an increase in acute coronary syndromes after short-term abrupt discontinuation of statins in stable cardiac patients. Circulation 2004;110:2333-5 «PMID: 15477411»PubMed
 207. Spencer FA, Fonarow GC, Frederick PD ym. Early withdrawal of statin therapy in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction: national registry of myocardial infarction. Arch Intern Med 2004;164:2162-8 «PMID: 15505131»PubMed
 208. Colivicchi F, Bassi A, Santini M ym. Discontinuation of statin therapy and clinical outcome after ischemic stroke. Stroke 2007;38:2652-7 «PMID: 17761916»PubMed
 209. Bruckert E, Giral P, Tellier P. Perspectives in cholesterol-lowering therapy: the role of ezetimibe, a new selective inhibitor of intestinal cholesterol absorption. Circulation 2003;107:3124-8 «PMID: 12835406»PubMed
 210. Rossebø AB, Pedersen TR, Boman K ym. Intensive lipid lowering with simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis. N Engl J Med 2008;359:1343-56 «PMID: 18765433»PubMed
 211. Baigent C, Landray MJ, Reith C ym. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2011;377:2181-92 «PMID: 21663949»PubMed
 212. Jun M, Foote C, Lv J ym. Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2010;375:1875-84 «PMID: 20462635»PubMed
 213. Jun M, Zhu B, Tonelli M ym. Effects of fibrates in kidney disease: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60:2061-71 «PMID: 23083786»PubMed
 214. ACCORD Study Group, Ginsberg HN, Elam MB ym. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-74 «PMID: 20228404»PubMed
 215. Levy P. Review of studies on the effect of bile acid sequestrants in patients with type 2 diabetes mellitus. Metab Syndr Relat Disord 2010;8 Suppl 1:S9-13 «PMID: 20946010»PubMed
 216. Fonseca VA, Handelsman Y, Staels B. Colesevelam lowers glucose and lipid levels in type 2 diabetes: the clinical evidence. Diabetes Obes Metab 2010;12:384-92 «PMID: 20415686»PubMed
 217. Morgan JM, Capuzzi DM, Guyton JR. A new extended-release niacin (Niaspan): efficacy, tolerability, and safety in hypercholesterolemic patients. Am J Cardiol 1998;82:29U-34U; discussion 39U-41U «PMID: 9915660»PubMed
 218. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K ym. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J 2010;31:2844-53 «PMID: 20965889»PubMed
 219. Clofibrate and niacin in coronary heart disease. JAMA 1975;231:360-81 «PMID: 1088963»PubMed
 220. Canner PL, Berge KG, Wenger NK ym. Fifteen year mortality in Coronary Drug Project patients: long-term benefit with niacin. J Am Coll Cardiol 1986;8:1245-55 «PMID: 3782631»PubMed
 221. AIM-HIGH Investigators, Boden WE, Probstfield JL ym. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med 2011;365:2255-67 «PMID: 22085343»PubMed
 222. Cheng K, Wu TJ, Wu KK ym. Antagonism of the prostaglandin D2 receptor 1 suppresses nicotinic acid-induced vasodilation in mice and humans. Proc Natl Acad Sci U S A 2006;103:6682-7 «PMID: 16617107»PubMed
 223. Mosca L, Collins P, Herrington DM ym. Hormone replacement therapy and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 2001;104:499-503 «PMID: 11468217»PubMed
 224. Kuller LH, Women's Health Initiative. Hormone replacement therapy and risk of cardiovascular disease: implications of the results of the Women's Health Initiative. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003;23:11-6 «PMID: 12524219»PubMed
 225. Taskinen MR. Postmenopausal hormone replacement therapy and plasma lipoproteins. J Intern Med 1995;238:385-7 «PMID: 7595177»PubMed
 226. Effects of estrogen or estrogen/progestin regimens on heart disease risk factors in postmenopausal women. The Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial. The Writing Group for the PEPI Trial. JAMA 1995;273:199-208 «PMID: 7807658»PubMed
 227. Tikkanen MJ. Estrogens, progestins and lipid metabolism. Maturitas 1996;23 Suppl:S51-5 «PMID: 8865140»PubMed
 228. Mikkola T, Tikkanen MJ. Estrogeeni ja sydän- ja verisuonisairaudet. Duodecim 2003;119:2191-7 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo93915»25 «PMID: 14702808»PubMed
 229. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL ym. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002;288:321-33 «PMID: 12117397»PubMed
 230. Beral V, Banks E, Reeves G. Evidence from randomised trials on the long-term effects of hormone replacement therapy. Lancet 2002;360:942-4 «PMID: 12354487»PubMed
 231. Goldberg AC, Hopkins PN, Toth PP ym. Familial hypercholesterolemia: screening, diagnosis and management of pediatric and adult patients: clinical guidance from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterolemia. J Clin Lipidol 2011;5:S1-8 «PMID: 21600525»PubMed
 232. Kavey RE, Allada V, Daniels SR ym. Cardiovascular risk reduction in high-risk pediatric patients: a scientific statement from the American Heart Association Expert Panel on Population and Prevention Science; the Councils on Cardiovascular Disease in the Young, Epidemiology and Prevention, Nutrition, Physical Activity and Metabolism, High Blood Pressure Research, Cardiovascular Nursing, and the Kidney in Heart Disease; and the Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation 2006;114:2710-38 «PMID: 17130340»PubMed
 233. Daniels SR, Gidding SS, de Ferranti SD ym. Pediatric aspects of familial hypercholesterolemias: recommendations from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterolemia. J Clin Lipidol 2011;5:S30-7 «PMID: 21600527»PubMed
 234. DeMott K, Nherera L, Shaw EJ, Minhas R, Humphries SE, Kathoria M, Ritchie G, Nunes V, Davies D, Lee P, McDowell I, Neil A, Qureshi N, Rowlands P, Seed M, Stracey H, Thorogood M, Watson M. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical guidelines and evidence review for familial hypercholesterolaemia: the identification and managementof adults and children with familial hypercholesterolaemia. 2008 (Clinical guideline 71.) www.nice.org.uk/CG71
 235. Daniels SR, Benuck I, Christakis DA, Dennison BA; Gidding SS, Gillman MW, Gottesman MM; Kwiterovich PO, McBride PE, McCrindle BW, Rocchini AP, Urbina EM, Van Horn LV, Reginald L. Washington R. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. National Heart Lung and Blood Institute 2011; full report 401 pages. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cvd_ped/index.htm
 236. Watts GF, Sullivan DR, Poplawski N ym. Familial hypercholesterolaemia: a model of care for Australasia. Atheroscler Suppl 2011;12:221-63 «PMID: 21917530»PubMed
 237. Identification and management of familial hypercholesterolaemia . NICE clinical guideline 71. National Institute for Health and Clinical Excellence, August 2008. www.nice.org.uk/CG071
 238. Obarzanek E, Kimm SY, Barton BA ym. Long-term safety and efficacy of a cholesterol-lowering diet in children with elevated low-density lipoprotein cholesterol: seven-year results of the Dietary Intervention Study in Children (DISC). Pediatrics 2001;107:256-64 «PMID: 11158455»PubMed
 239. Räsänen M, Niinikoski H, Keskinen S ym. Parental nutrition knowledge and nutrient intake in an atherosclerosis prevention project: the impact of child-targeted nutrition counselling. Appetite 2003;41:69-77 «PMID: 12880623»PubMed
 240. Gylling H, Siimes MA, Miettinen TA. Sitostanol ester margarine in dietary treatment of children with familial hypercholesterolemia. J Lipid Res 1995;36:1807-12 «PMID: 7595101»PubMed
 241. Becker M, Staab D, Von Bergman K. Long-term treatment of severe familial hypercholesterolemia in children: effect of sitosterol and bezafibrate. Pediatrics 1992;89:138-42 «PMID: 1727999»PubMed
 242. Ketomäki AM, Gylling H, Antikainen M ym. Red cell and plasma plant sterols are related during consumption of plant stanol and sterol ester spreads in children with hypercholesterolemia. J Pediatr 2003;142:524-31 «PMID: 12756385»PubMed
 243. Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for children with familial hypercholesterolemia. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD006401 «PMID: 20614444»PubMed
 244. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
 245. Afilalo J, Duque G, Steele R ym. Statins for secondary prevention in elderly patients: a hierarchical bayesian meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2008;51:37-45 «PMID: 18174034»PubMed
 246. Aronow WS, Ahn C. Incidence of new coronary events in older persons with prior myocardial infarction and serum low-density lipoprotein cholesterol > or = 125 mg/dl treated with statins versus no lipid-lowering drug. Am J Cardiol 2002;89:67-9 «PMID: 11779527»PubMed
 247. Williams MA, Fleg JL, Ades PA ym. Secondary prevention of coronary heart disease in the elderly (with emphasis on patients > or =75 years of age): an American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical Cardiology Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention. Circulation 2002;105:1735-43 «PMID: 11940556»PubMed
 248. Strandberg T. Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy yli 80-vuotiailla. Duodecim 2008;124(16):1801-3 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97440»26
 249. Strandberg TE, Pitkälä KH, Tilvis RS. Frailty in older people. Eur Geriatr Med 2011;2:344-55
 250. Kivelä SL, Räihä I. Iäkkäiden lääkehoito. www.med.utu.fi/yleislaak/kivela/Kapseli35.pdf
 251. LaCroix AZ, Gray SL, Aragaki A ym. Statin use and incident frailty in women aged 65 years or older: prospective findings from the Women's Health Initiative Observational Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2008;63:369-75 «PMID: 18426960»PubMed
 252. Korpela M, Pettersson T, Strandberg T, Löfberg M, Kiuru-Enari S. Vanhusten lihaspongelmat. Suomen Lääkäril 2011; 34: 2409 - 2416
 253. Rydén L, Standl E, Bartnik M ym. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: executive summary. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2007;28:88-136 «PMID: 17220161»PubMed
 254. Emerging Risk Factors Collaboration, Sarwar N, Gao P ym. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010;375:2215-22 «PMID: 20609967»PubMed
 255. Mottillo S, Filion KB, Genest J ym. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010;56:1113-32 «PMID: 20863953»PubMed
 256. Collins R, Armitage J, Parish S ym. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005-16 «PMID: 12814710»PubMed
 257. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN ym. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;364:685-96 «PMID: 15325833»PubMed
 258. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117-25 «PMID: 18191683»PubMed
 259. Shepherd J, Barter P, Carmena R ym. Effect of lowering LDL cholesterol substantially below currently recommended levels in patients with coronary heart disease and diabetes: the Treating to New Targets (TNT) study. Diabetes Care 2006;29:1220-6 «PMID: 16731999»PubMed
 260. Ellis JJ, Erickson SR, Stevenson JG ym. Suboptimal statin adherence and discontinuation in primary and secondary prevention populations. J Gen Intern Med 2004;19:638-45 «PMID: 15209602»PubMed
 261. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97 «PMID: 16079372»PubMed
 262. Lemstra M, Blackburn D, Crawley A ym. Proportion and risk indicators of nonadherence to statin therapy: a meta-analysis. Can J Cardiol 2012;28:574-80 «PMID: 22884278»PubMed
 263. Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS. Medication adherence: its importance in cardiovascular outcomes. Circulation 2009;119:3028-35 «PMID: 19528344»PubMed
 264. Rasmussen JN, Chong A, Alter DA. Relationship between adherence to evidence-based pharmacotherapy and long-term mortality after acute myocardial infarction. JAMA 2007;297:177-86 «PMID: 17213401»PubMed
 265. Berra K, Miller NH, Jennings C. Nurse-based models for cardiovascular disease prevention: from research to clinical practice. J Cardiovasc Nurs 2011;26:S46-55 «PMID: 21659813»PubMed
 266. Campbell NC, Ritchie LD, Thain J ym. Secondary prevention in coronary heart disease: a randomised trial of nurse led clinics in primary care. Heart 1998;80:447-52 «PMID: 9930042»PubMed
 267. Voogdt-Pruis HR, Beusmans GH, Gorgels AP ym. Effectiveness of nurse-delivered cardiovascular risk management in primary care: a randomised trial. Br J Gen Pract 2010;60:40-6 «PMID: 20040167»PubMed
 268. Wood DA, Kotseva K, Connolly S ym. Nurse-coordinated multidisciplinary, family-based cardiovascular disease prevention programme (EUROACTION) for patients with coronary heart disease and asymptomatic individuals at high risk of cardiovascular disease: a paired, cluster-randomised controlled trial. Lancet 2008;371:1999-2012 «PMID: 18555911»PubMed
 269. Clark AM, Hartling L, Vandermeer B ym. Secondary prevention programmes for coronary heart disease: a meta-regression showing the merits of shorter, generalist, primary care-based interventions. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14:538-46 «PMID: 17667645»PubMed
 270. AHA, ACC, National Heart, Lung, and Blood Institute ym. AHA/ACC guidelines for secondary prevention for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 update endorsed by the National Heart, Lung, and Blood Institute. J Am Coll Cardiol 2006;47:2130-9
 271. Arntz HR, Agrawal R, Wunderlich W ym. Beneficial effects of pravastatin (+/-colestyramine/niacin) initiated immediately after a coronary event (the randomized Lipid-Coronary Artery Disease [L-CAD] Study). Am J Cardiol 2000;86:1293-8 «PMID: 11113401»PubMed
 272. Aronow HD, Topol EJ, Roe MT ym. Effect of lipid-lowering therapy on early mortality after acute coronary syndromes: an observational study. Lancet 2001;357:1063-8 «PMID: 11297956»PubMed
 273. Aucott L, Gray D, Rothnie H ym. Effects of lifestyle interventions and long-term weight loss on lipid outcomes - a systematic review. Obes Rev 2011;12:e412-25 «PMID: 21371252»PubMed
 274. Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78 «PMID: 16214597»PubMed
 275. Berglund L, Lefevre M, Ginsberg HN ym. Comparison of monounsaturated fat with carbohydrates as a replacement for saturated fat in subjects with a high metabolic risk profile: studies in the fasting and postprandial states. Am J Clin Nutr 2007;86:1611-20 «PMID: 18065577»PubMed
 276. Brown L, Rosner B, Willett WW ym. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 1999;69:30-42 «PMID: 9925120»PubMed
 277. Brunner E, White I, Thorogood M ym. Can dietary interventions change diet and cardiovascular risk factors? A meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Public Health 1997;87:1415-22 «PMID: 9314790»PubMed
 278. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH ym. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004;350:1495-504 «PMID: 15007110»PubMed
 279. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Mihaylova B, Emberson J ym. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581-90 «PMID: 22607822»PubMed
 280. Chopra V, Wesorick DH, Sussman JB ym. Effect of perioperative statins on death, myocardial infarction, atrial fibrillation, and length of stay: a systematic review and meta-analysis. Arch Surg 2012;147:181-9 «PMID: 22351917»PubMed
 281. Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R ym. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012;172:144-52 «PMID: 22231607»PubMed
 282. de Jongh S, Ose L, Szamosi T ym. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with simvastatin. Circulation 2002;106:2231-7 «PMID: 12390953»PubMed
 283. de Lemos JA, Blazing MA, Wiviott SD ym. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z trial. JAMA 2004;292:1307-16 «PMID: 15337732»PubMed
 284. Delgado-Lista J, Perez-Martinez P, Lopez-Miranda J ym. Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. Br J Nutr 2012;107 Suppl 2:S201-13 «PMID: 22591894»PubMed
 285. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico. Lancet 1999;354:447-55 «PMID: 10465168»PubMed
 286. Downs JR, Clearfield M, Weis S ym. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study. JAMA 1998;279:1615-22 «PMID: 9613910»PubMed
 287. Ebrahim S, Taylor F, Ward K ym. Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;1:CD001561 «PMID: 21249647»PubMed «PMID: 17054138»PubMed
 288. Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study, a randomised study. Lancet 2001;357:905-10 «PMID: 11289345»PubMed
 289. Egert S, Kratz M, Kannenberg F ym. Effects of high-fat and low-fat diets rich in monounsaturated fatty acids on serum lipids, LDL size and indices of lipid peroxidation in healthy non-obese men and women when consumed under controlled conditions. Eur J Nutr 2011;50:71-9 «PMID: 20521076»PubMed
 290. Ericsson CG, Hamsten A, Nilsson J ym. Angiographic assessment of effects of bezafibrate on progression of coronary artery disease in young male postinfarction patients. Lancet 1996;347:849-53 «PMID: 8622389»PubMed
 291. Esposito K, Marfella R, Ciotola M ym. Effect of a mediterranean-style diet on endothelial dysfunction and markers of vascular inflammation in the metabolic syndrome: a randomized trial. JAMA 2004;292:1440-6 «PMID: 15383514»PubMed
 292. Freeman DJ, Norrie J, Sattar N ym. Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2001;103:357-62 «PMID: 11157685»PubMed
 293. Frick MH, Elo O, Haapa K ym. Helsinki Heart Study: primary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia. Safety of treatment, changes in risk factors, and incidence of coronary heart disease. N Engl J Med 1987;317:1237-45 «PMID: 3313041»PubMed
 294. Frick MH, Syvänne M, Nieminen MS ym. Prevention of the angiographic progression of coronary and vein-graft atherosclerosis by gemfibrozil after coronary bypass surgery in men with low levels of HDL cholesterol. Lopid Coronary Angiography Trial (LOCAT) Study Group. Circulation 1997;96:2137-43 «PMID: 9337181»PubMed
 295. Grady D, Herrington D, Bittner V ym. Cardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement Study follow-up (HERS II). JAMA 2002;288:49-57 «PMID: 12090862»PubMed
 296. Hooper L, Summerbell CD, Thompson R ym. Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;5:CD002137 «PMID: 22592684»PubMed
 297. Hu FB, Manson JE. Omega-3 fatty acids and secondary prevention of cardiovascular disease-is it just a fish tale?: comment on “Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease”. Arch Intern Med 2012;172:694-6 «PMID: 22493410»PubMed
 298. Hulley S, Grady D, Bush T ym. Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary prevention of coronary heart disease in postmenopausal women. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS) Research Group. JAMA 1998;280:605-13 «PMID: 9718051»PubMed
 299. Hunninghake DB, Miller VT, LaRosa JC ym. Long-term treatment of hypercholesterolemia with dietary fiber. Am J Med 1994;97:504-8 «PMID: 7985708»PubMed
 300. Jakobsen MU, Dethlefsen C, Joensen AM ym. Intake of carbohydrates compared with intake of saturated fatty acids and risk of myocardial infarction: importance of the glycemic index. Am J Clin Nutr 2010;91:1764-8 «PMID: 20375186»PubMed
 301. Jakobsen MU, O'Reilly EJ, Heitmann BL ym. Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Am J Clin Nutr 2009;89:1425-32 «PMID: 19211817»PubMed
 302. Kayikçioglu M, Can L, Kültürsay H ym. Early use of pravastatin in patients with acute myocardial infarction undergoing coronary angioplasty. Acta Cardiol 2002;57:295-302
 303. Keech A, Simes RJ, Barter P ym. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1849-61 «PMID: 16310551»PubMed
 304. Kelley GA, Kelley KS. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prev Med 2009;48:9-19 «PMID: 19013187»PubMed
 305. Kelley GA, Kelley K. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: another look at a meta-analysis using prediction intervals. Prev Med 2009;49:473-5 «PMID: 19804794»PubMed
 306. Ketola E, Sipilä R, Mäkelä M. Effectiveness of individual lifestyle interventions in reducing cardiovascular disease and risk factors. Ann Med 2000;32:239-51 «PMID: 10852140»PubMed
 307. Koskinen P, Mänttäri M, Manninen V ym. Coronary heart disease incidence in NIDDM patients in the Helsinki Heart Study. Diabetes Care 1992;15:820-5 «PMID: 1516498»PubMed
 308. Kostis WJ, Cheng JQ, Dobrzynski JM ym. Meta-analysis of statin effects in women versus men. J Am Coll Cardiol 2012;59:572-82 «PMID: 22300691»PubMed
 309. Kostis WJ. Absolute risk reduction due to statin use according to sex. J Am Coll Cardiol 2012;60:1580 «PMID: 23058318»PubMed
 310. Kwak SM, Myung SK, Lee YJ ym. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Arch Intern Med 2012;172:686-94 «PMID: 22493407»PubMed
 311. LaRosa JC, Deedwania PC, Shepherd J ym. Comparison of 80 versus 10 mg of atorvastatin on occurrence of cardiovascular events after the first event (from the Treating to New Targets [TNT] trial). Am J Cardiol 2010;105:283-7 «PMID: 20102935»PubMed
 312. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD ym. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med 2005;352:1425-35 «PMID: 15755765»PubMed
 313. Law MR, Morris JK. By how much does fruit and vegetable consumption reduce the risk of ischaemic heart disease? Eur J Clin Nutr 1998;52:549-56 «PMID: 9725654»PubMed
 314. Leon AS, Sanchez OA. Response of blood lipids to exercise training alone or combined with dietary intervention. Med Sci Sports Exerc 2001;33:S502-15; discussion S528-9 «PMID: 11427777»PubMed
 315. León H, Shibata MC, Sivakumaran S ym. Effect of fish oil on arrhythmias and mortality: systematic review. BMJ 2008;337:a2931
 316. Liakopoulos OJ, Kuhn EW, Slottosch I ym. Preoperative statin therapy for patients undergoing cardiac surgery. Cochrane Database Syst Rev 2012;4:CD008493 «PMID: 22513959»PubMed
 317. Liem AH, van Boven AJ, Veeger NJ ym. Effect of fluvastatin on ischaemia following acute myocardial infarction: a randomized trial. Eur Heart J 2002;23:1931-7 «PMID: 12473255»PubMed
 318. Liu S, Buring JE, Sesso HD ym. A prospective study of dietary fiber intake and risk of cardiovascular disease among women. J Am Coll Cardiol 2002;39:49-56 «PMID: 11755286»PubMed
 319. Metz JA, Stern JS, Kris-Etherton P ym. A randomized trial of improved weight loss with a prepared meal plan in overweight and obese patients: impact on cardiovascular risk reduction. Arch Intern Med 2000;160:2150-8 «PMID: 10904458»PubMed
 320. Mizuno K, Nakaya N, Ohashi Y ym. Usefulness of pravastatin in primary prevention of cardiovascular events in women: analysis of the Management of Elevated Cholesterol in the Primary Prevention Group of Adult Japanese (MEGA study). Circulation 2008;117:494-502 «PMID: 18172039»PubMed
 321. Mora S, Glynn RJ, Hsia J ym. Statins for the primary prevention of cardiovascular events in women with elevated high-sensitivity C-reactive protein or dyslipidemia: results from the Justification for the Use of Statins in Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) and meta-analysis of women from primary prevention trials. Circulation 2010;121:1069-77 «PMID: 20176986»PubMed
 322. Mosca L. Controversy and consensus about statin use: it is not about the sex. J Am Coll Cardiol 2012;59:583-4 «PMID: 22300692»PubMed
 323. Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2010;7:e1000252 «PMID: 20351774»PubMed
 324. Newby LK, Kristinsson A, Bhapkar MV ym. Early statin initiation and outcomes in patients with acute coronary syndromes. JAMA 2002;287:3087-95 «PMID: 12069671»PubMed
 325. O'Keefe JH Jr, Cordain L, Harris WH ym. Optimal low-density lipoprotein is 50 to 70 mg/dl: lower is better and physiologically normal. J Am Coll Cardiol 2004;43:2142-6 «PMID: 15172426»PubMed
 326. ORIGIN Trial Investigators, Bosch J, Gerstein HC ym. n-3 fatty acids and cardiovascular outcomes in patients with dysglycemia. N Engl J Med 2012;367:309-18 «PMID: 22686415»PubMed
 327. Palomäki A ja Kovanen P. LDL-kolesterolin luonnonmukainen pitoisuus on saavutettavissa turvallisesti. Duodecim 2006;122;1747-56 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo95880»27
 328. Pedersen TR, Faergeman O, Kastelein JJ ym. High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294:2437-45 «PMID: 16287954»PubMed
 329. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. N Engl J Med 1998;339:1349-57 «PMID: 9841303»PubMed
 330. Rautio N, Jokelainen J, Oksa H ym. Do statins interfere with lifestyle intervention in the prevention of diabetes in primary healthcare? One-year follow-up of the FIN-D2D project. BMJ Open 2012;2: «PMID: 22983785»PubMed
 331. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA ym. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207 «PMID: 18997196»PubMed
 332. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E ym. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2012;308:1024-33 «PMID: 22968891»PubMed
 333. Roberts CG, Guallar E, Rodriguez A. Efficacy and safety of statin monotherapy in older adults: a meta-analysis. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007;62:879-87 «PMID: 17702880»PubMed
 334. Rodenburg J, Vissers MN, Wiegman A ym. Statin treatment in children with familial hypercholesterolemia: the younger, the better. Circulation 2007;116:664-8 «PMID: 17664376»PubMed
 335. Rossouw JE, Prentice RL, Manson JE ym. Postmenopausal hormone therapy and risk of cardiovascular disease by age and years since menopause. JAMA 2007;297:1465-77 «PMID: 17405972»PubMed
 336. Rubins HB, Robins SJ, Collins D ym. Diabetes, plasma insulin, and cardiovascular disease: subgroup analysis from the Department of Veterans Affairs high-density lipoprotein intervention trial (VA-HIT). Arch Intern Med 2002;162:2597-604 «PMID: 12456232»PubMed
 337. Rubins HB, Robins SJ, Collins D ym. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. N Engl J Med 1999;341:410-8 «PMID: 10438259»PubMed
 338. Sánchez-Muniz FJ. Dietary fibre and cardiovascular health. Nutr Hosp 2012;27:31-45
 339. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL ym. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausal women: randomised trial. BMJ 2012;345:e6409 «PMID: 23048011»PubMed
 340. Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD ym. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:1711-8 «PMID: 11277825»PubMed
 341. Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery disease: the Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) study. Circulation 2000;102:21-7 «PMID: 10880410»PubMed
 342. Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR ym. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003;361:1149-58 «PMID: 12686036»PubMed
 343. Stefanick ML, Mackey S, Sheehan M ym. Effects of diet and exercise in men and postmenopausal women with low levels of HDL cholesterol and high levels of LDL cholesterol. N Engl J Med 1998;339:12-20 «PMID: 9647874»PubMed
 344. Stenestrand U, Wallentin L, Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA). Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001;285:430-6 «PMID: 11242427»PubMed
 345. Studer M, Briel M, Leimenstoll B ym. Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality: a systematic review. Arch Intern Med 2005;165:725-30 «PMID: 15824290»PubMed
 346. Syvänne M, Taskinen MR. Lipids and lipoproteins as coronary risk factors in non-insulin-dependent diabetes mellitus. Lancet 1997;350 Suppl 1:SI20-3
 347. Tang JL, Armitage JM, Lancaster T ym. Systematic review of dietary intervention trials to lower blood total cholesterol in free-living subjects. BMJ 1998;316:1213-20 «PMID: 9552999»PubMed
 348. Taylor F, Ward K, Moore TH ym. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004816 «PMID: 21249663»PubMed
 349. Taylor HS, Manson JE. Update in hormone therapy use in menopause. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:255-64 «PMID: 21296989»PubMed
 350. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. I. Reduction in incidence of coronary heart disease. JAMA 1984;251:351-64 «PMID: 6361299»PubMed
 351. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. II. The relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to cholesterol lowering. JAMA 1984;251:365-74 «PMID: 6361300»PubMed
 352. Tikkanen MJ, Szarek M, Fayyad R ym. Total cardiovascular disease burden: comparing intensive with moderate statin therapy insights from the IDEAL (Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering) trial. J Am Coll Cardiol 2009;54:2353-7 «PMID: 20082922»PubMed
 353. Wenger NK, Lewis SJ, Welty FK ym. Beneficial effects of aggressive low-density lipoprotein cholesterol lowering in women with stable coronary heart disease in the Treating to New Targets (TNT) study. Heart 2008;94:434-9 «PMID: 18070940»PubMed
 354. Wiegman A, Hutten BA, de Groot E ym. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:331-7 «PMID: 15265847»PubMed
 355. Viscoli CM, Brass LM, Kernan WN ym. A clinical trial of estrogen-replacement therapy after ischemic stroke. N Engl J Med 2001;345:1243-9 «PMID: 11680444»PubMed
 356. Wiviott SD, Cannon CP, Morrow DA ym. Can low-density lipoprotein be too low? The safety and efficacy of achieving very low low-density lipoprotein with intensive statin therapy: a PROVE IT-TIMI 22 substudy. J Am Coll Cardiol 2005;46:1411-6 «PMID: 16226163»PubMed
 357. Yokoyama M, Origasa H, Matsuzaki M ym. Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. Lancet 2007;369:1090-8 «PMID: 17398308»PubMed
 358. Yu-Poth S, Zhao G, Etherton T ym. Effects of the National Cholesterol Education Program's Step I and Step II dietary intervention programs on cardiovascular disease risk factors: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 1999;69:632-46 «PMID: 10197564»PubMed
 359. Singh RB, Rastogi SS, Verma R ym. Randomised controlled trial of cardioprotective diet in patients with recent acute myocardial infarction: results of one year follow up. BMJ 1992;304:1015-9 «PMID: 1586782»PubMed
 360. Ebrahim S, Beswick A, Burke M ym. Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD001561 «PMID: 17054138»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko