Takaisin Tulosta

Depressio

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
7.9.2016

Käypä hoito -suositus «Depressio»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Depression»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Diagnostiikan merkitystä korostetaan yhä enemmän.
  • Psykoterapian ja lääkehoidon yhdistämistä suositellaan entistä vahvemmin.
  • Työhönpaluun tukemiseen kiinnitetään lisää huomiota.
  • Vuoden 2016 aikana on päivitetty suositustekstiä liikuntaa, nettiterapiaa, uutta masennuslääkettä vortioksetiinia sekä raskauden aikaista lääkehoitoa koskien.

Masennustilasta kärsii vuoden aikana noin 5 % suomalaisista. Potilaat hakevat hoitoa sitä todennäköisemmin, mitä vaikeampi ja pidempikestoinen heidän masennustilansa on ollut ja mitä enemmän heidän toimintakykynsä on heikentynyt.

Diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

Hoidon perustana on depression diagnoosi. Erotusdiagnostiikassa on suljettava pois kaksisuuntainen mielialahäiriö ja somaattisen sairauden, lääkkeen tai päihteen aiheuttama depressio.

Depression ehkäisy

Depressiota voidaan jossakin määrin ehkäistä psykologisten interventioiden, kuten mielialanhallintaryhmien, avulla «Ryhmämuotoinen interpersoonalinen terapia (IPT) ja kognitiivis-behavioraalinen terapia ilmeisesti vähentävät depression ilmaantumista.»B. Ehkäisevät interventiot on järkevintä kohdentaa henkilöihin, joilla on jo masennustilan oireita eli suuri sairastumisriski.

Hoidon suunnittelu ja hoitomuotojen valinta

Hoitosuunnitelmaan vaikuttavat erityisesti masennustilan ajankohtainen vaikeusaste ja depression toistuvuus. Depressiopotilaista enemmistö kärsii samanaikaisesti myös jostakin muusta hoitoon vaikuttavasta psyykkisestä oireyhtymästä, kuten ahdistuneisuus-, persoonallisuus- tai päihdehäiriöstä.

Depression hoito jaetaan kolmeen vaiheeseen. Tavoitteena akuuttivaiheessa (1) on oireettomuus ja jatkohoitovaiheessa (2) oireiden uusiutumisen estäminen. Ylläpitohoitovaihe (3) koskee vain niitä potilaita, joilla masennusjaksot ovat jo toistuneet. Sen tavoitteena on ehkäistä uusia sairausjaksoja.

Hoitoon kuuluu potilasopetus depressiosta. Masennuspotilas tarvitsee säännöllistä seurantaa sekä akuuttivaiheessa että vähintään puolen vuoden ajan sen jälkeen. Seurantakäynneillä selvitetään hoitosuunnitelman toteutumista, oiretason toipumista ja hoidon tuloksellisuutta. Hoidossa taas selvitetään potilaan elämäntilannetta, erityisesti kuormittavia tekijöitä, ja tuetaan rakentavia selviytymiskeinoja.

Depression akuuttihoidossa (1) voidaan käyttää vaikuttavaksi osoitettua psykoterapiaa, antidepressiivistä lääkehoitoa «Masennustiloja voidaan hoitaa tehokkaasti masennuslääkkeiden avulla.»A tai molempia yhtäaikaisesti «Psykoterapia ja masennuslääkkeet ovat yhtä tehokkaita oireiden lievittäjiä lievässä ja keskivaikeassa depressiossa. Tehokkainta on niiden yhteiskäyttö.»A. Jälkimmäinen vaihtoehto yleensä on tehokkain. Muita vaihtoehtoja ovat sähköhoito «Aivojen sähköhoito on tehokas hoito vaikea-asteisissa ja psykoottisissa depressioissa.»A, transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito «Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) on vaikuttava hoitomuoto depression akuuttihoidossa.»A ja kirkasvalohoito «Kirkasvalohoito on tehokas kaamosmasennuksen hoidossa.»A. Masennuspotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä ryhmämuotoisesta liikuntaharjoittelusta «Säännöllinen ja riittävän usein toteutettu ohjattu ryhmämuotoinen liikuntaharjoittelu saattaa parantaa depression hoidon tehoa perusterveydenhuollossa.»C.

Hoitomuodon valintaa ohjaa depression vaikeusaste (taulukko «Depression vaikeusaste ja akuuttivaiheen hoitomuodot ...»1). Masennuslääkkeet ja psykoterapiat ovat yhtä tehokkaita lievissä ja keskivaikeissa depressioissa, joissa niitä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisina tai yhtäaikaisesti. Kognitiivinen ja interpersonaalinen «Kognitiiviset ja interpersonaaliset lyhytterapiat ovat tuloksellisia masennustilojen akuuttivaiheen hoitomuotoja.»A sekä psykodynaaminen lyhytpsykoterapia «Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on muiden terapiamuotojen veroinen masennustilojen akuuttivaiheen hoitomuoto.»A ovat keskeisiä lyhytpsykoterapiamuotoja. Lievissä depressioissa voidaan soveltaa myös ongelmanratkaisuterapiaa «Ongelmanratkaisuterapia on tuloksellinen masennustilojen hoitomenetelmä, joka soveltuu erityisesti lieväoireisten potilaiden hoitoon perusterveydenhuollossa.»A, ratkaisukeskeistä ja voimavarasuuntautunutta «Voimavarasuuntautunut, ratkaisukeskeinen lyhytterapia saattaa olla hyödyllinen depression hoidossa.»C tai hyväksymis- ja omistautumisterapiaa «Hyväksymis- ja omistautumisterapia saattaa olla hyödyksi masennusoireiden vähentämisessä lieväoireisessa masennuksessa.»C.

Mitä vaikeampi masennustila on, sitä tärkeämpi on lääkehoidon rooli. Vaikea-asteisissa ja psykoottisissa depressioissa on aina syytä käyttää antidepressiivistä lääkehoitoa, psykoottisissa yhdessä psykoosilääkkeen kanssa «Psykoottisen depression lääkehoidossa on suositeltavaa käyttää yhtäaikaisesti masennus- ja psykoosilääkettä.»B.

Masennustilasta toipumisen jälkeisessä jatkohoitovaiheessa (2) potilaan hoitoa ja seurantaa on depression uusiutumisvaaran vuoksi aina jatkettava noin puolen vuoden ajan «Masennuslääkkeet ovat tehokkaita depressiivisen relapsin ehkäisemisessä akuuttihoidon jälkeen.»A. Potilaille, joille on ilmaantunut jo kolmas masennusjakso heidän elämänsä aikana, on suositeltava pitkäaikaista ylläpitohoitoa (3) depressiolääkkeellä «Ylläpitohoito masennuslääkkeillä vähentää merkittävästi depression uusiutumisen riskiä.»A.

Taulukko 1. Depression vaikeusaste ja akuuttivaiheen hoitomuodot
Hoitomuoto Lievä Keskivaikea Vaikea Psykoottinen
Psykoterapia + + (+) -
Masennuslääkkeet + + + +
Psykoosilääkkeet (masennuslääkkeen ohella) - - - +
Sähköhoito (ECT) - - + +

Toiminta- ja työkyvyn arviointi, sairauspoissaolo ja kuntoutus

Masennuspotilaan toimintakyky on yleensä heikentynyt sitä enemmän, mitä vaikeammasta depressiosta on kysymys. Toimintakykyä arvioitaessa on selvitettävä sekä ajankohtainen tila että pidemmän aikavälin toimintakyvyn vaihtelu. On tärkeää selvittää konkreettisesti, mistä päivittäisen elämän toiminnoista potilas depressiivisenä selviytyy ja miten tilanne on muuttunut aiempaan verrattuna. Arvioinnissa voidaan käyttää SOFAS-asteikkoa.

Depressiopotilaan sairauspoissaolon tarpeeseen vaikuttavat sekä hänen toimintakykynsä heikkeneminen että työn vaatimukset ja työpaikan mahdollisuudet tukitoimiin tai työjärjestelyihin. Sairauspoissaolon arvioitu pituus mitoitetaan hoitosuunnitelman, odotetun hoitovasteen ja seurantakäyntien mukaan. Sairauspoissaolon jälkeen työhön paluuta voidaan tukea osasairauspäivärahalla ja työeläkekuntoutuksena myönnettävällä työkokeilulla. Masennuspotilaiden yleisin kuntoutusmuoto on psykoterapia.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon roolit

Pääosa depressiopotilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Psykiatrinen konsultaatiotoiminta tehostaa hoitoa «Psykiatriset konsultaatiot ja palveluohjaajien (depressiohoitajien) psykiatrinen työnohjaus lisäävät depression hoidon tuloksellisuutta perusterveydenhuollossa.»A. Perusterveydenhuollossa hoito on suositeltavaa toteuttaa kolmiomallin mukaisesti yleislääkärin, konsultoivan psykiatrin ja depressiohoitajan yhteistyönä «Kolmiomallilla toteutettu hoito lisää masennuksen hoidon tuloksellisuutta.»A. Työterveyshuollolla on puolestaan keskeinen rooli työssäkäyvän depressiopotilaan työkyvyn ja työhön paluun tukemisessa.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on syytä hoitaa potilaat, jotka kärsivät vaikeasta tai psykoottisesta, vakavasti monihäiriöisestä, tavanomaiseen hoitoon huonosti vastanneesta tai vakavaa itsetuhoisuutta aiheuttavasta depressiosta.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Erkki Isometsä (pj.)

Elina Kinnunen

Teija Kivekäs

Hannu Koponen

Jarmo Lappalainen

Olavi Lindfors

Mauri Marttunen

Sami Pirkola

Pekka Jousilahti (Käypä hoito -toimittaja)

Arja Tuunainen (Käypä hoito -toimittaja)