Takaisin Tulosta

Depressio

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
8.1.2020

Käypä hoito -suositus «Depressio»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Depression»2

Johdanto

 • Hoitosuositus koskee ICD-10-tautiluokituksen diagnoosiryhmiä F32 Masennustila ja F33 Toistuva masennus. Termiä ”depressio” käytetään alla yläkäsitteenä kuvaamaan molempia.
 • Depressiosta kärsii vuoden aikana noin 5–7 % suomalaisista.
 • Depressioiden tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka ovat tärkeitä.
 • Yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa sovitetaan yhteen potilaan tarpeet, käytettävissä olevat vaikuttavaksi osoitetut hoitomuodot sekä mahdolliset muut tukitoimet.

Diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

 • Hoidon perustana on depression diagnoosi, joka perustuu lääkärin tekemään haastatteluun.
 • Erotusdiagnostiikassa on suljettava pois kaksisuuntainen mielialahäiriö ja somaattisen sairauden, lääkkeen tai päihteen aiheuttama depressio.

Hoidon suunnittelu ja hoitomuotojen valinta

Taulukko 1. Depression vaikeusaste ja akuuttivaiheen hoitomuodot
Hoitomuoto Lievä Keskivaikea Vaikea Psykoottinen
Nettiterapiat + +
Psykoterapia + + (+)
Masennuslääkkeet + + + (+)
Masennus- ja psykoosilääke yhtäaikaisesti +
Sähköhoito (ECT) + +

Toiminta- ja työkyvyn arviointi, sairauspoissaolo ja kuntoutus

 • Depressiopotilaan toimintakyky on yleensä heikentynyt sitä enemmän, mitä vaikeampi depressio on. Toimintakykyä arvioitaessa on selvitettävä sekä ajankohtainen tila että pidemmän aikavälin toimintakyvyn vaihtelu.
 • On tärkeää selvittää konkreettisesti, mistä päivittäisen elämän toiminnoista potilas selviytyy ja miten tilanne on aiemmasta muuttunut. Arvioinnissa voidaan käyttää SOFAS-asteikkoa.
 • Sairauspoissaolon tarpeeseen vaikuttavat sekä toimintakyky että työn vaatimukset ja mahdollisuudet tukitoimiin tai työjärjestelyihin.
 • Sairauspoissaolo mitoitetaan
  • hoitosuunnitelman,
  • odotetun hoitovasteen ja
  • seurantakäyntien mukaan.
 • Työhön paluuta voidaan tukea osasairauspäivärahalla ja työeläkekuntoutuksena myönnettävällä työkokeilulla.
 • Depressiopotilaiden yleisin kuntoutusmuoto on psykoterapia.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon roolit

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Erkki Isometsä (pj.)

Elina Kinnunen

Hannu Koponen

Jarmo Lappalainen

Olavi Lindfors

Mauri Marttunen

Sami Pirkola

Kari Raaska

Jan-Henry Stenberg

Arja Tuunainen (Käypä hoito -toimittaja)