Takaisin Tulosta

Polvi- ja lonkkanivelrikko

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä
10.9.2012

Käypä hoito -suositus «Polvi- ja lonkkanivelrikko»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Knee and hip osteoarthritis»2

Nivelrikko on koko nivelen sairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä. Ikä on sekä polvi- «Ikä lisää lonkkanivelrikon vaaraa.»A että lonkkanivelrikon riskitekijä «Ikä lisää polvinivelrikon vaaraa.»A. Myös lihavuus lisää sekä polvi- «Liikapaino (BMI 25.0–29.»A että lonkkanivelrikon «Lihavuus (BMI > 30.0) lisää ilmeisesti lonkkanivelrikon vaaraa.»B vaaraa. Polvivamma «Polvinivelvamma lisää polvinivelrikon vaaraa.»Asekä raskas fyysinen työ ja kyykistelyä vaativa työ altistavat polven «Polvinivelrikon vaara kasvaa raskaassa fyysisessä ja kyykistelyä vaativassa työssä.»Bnivelrikolle ja raskas työ ja painavien taakkojen nosteleminen lonkan «Raskas fyysinen työ ja painavien taakkojen nostaminen lisäävät ilmeisesti lonkkanivelrikon vaaraa.»B nivelrikolle.

Nivelrikolle on tyypillistä rustopinnan rikkoutuminen ja nivelruston häviäminen. Nivelmuutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa, eikä vaurioitunut rustokudos uusiudu ennalleen. Nivelrikon radiologisiin muutoksiin ei aina liity kipuoireita.

Diagnostiikka

Nivelrikon diagnoosi perustuu potilaan kuvaamiin oireisiin, kliinisen tutkimuksen nivellöydöksiin ja radiologisiin löydöksiin. Polvet kuvataan seisten 20 asteen fleksiossa taka-etusuunnassa (PA-kuva) kallistaen röntgensäteitä nivelpinnan suuntaan, jolloin nivelraon kaventuminen voidaan nähdä aiemmin kuin suorin polvin otetussa kuvassa «Lievässä fleksiossa seisten otettu polven etusuunnan röntgenkuva voi näyttää nivelraon kaventumisen aiemmin kuin suorin polvin otettu kuva.»B. Polven sivukuva otetaan joko seisten tai makuulla. Lonkkien röntgenkuvat otetaan seisten tai makuulla etu-takasuunnassa (AP-kuva). Lonkan sivukuva otetaan makuulla lonkan sivukuvana tai otetaan Lauensteinin projektio. Työryhmä suosittaa polvi- ja lonkkanivelrikon radiologisen vaikeusasteen määrityksessä käytettäväksi Kellgrenin ja Lawrencen luokitusta.

Fysioterapia

Nivelrikon hoidon tavoitteena on kivun lievittäminen ja hallinta sekä toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. Konservatiivisista lääkkeettömistä hoidoista sopiva terapeuttinen harjoittelu ja liikunta on nivelrikon hoidon perusta. Maalla toteutettu (erotuksena vedessä tapahtuvasta harjoittelusta) lihasvoimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu vähentävät kipua «Voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu vähentävät kipua polven nivelrikossa.»A ja parantavat toimintakykyä «Voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu parantavat toimintakykyä polven nivelrikossa.»A polven nivelrikossa. Vedessä suoritettu ohjattu harjoittelu parantaa polven ja/tai lonkan nivelrikkopotilaan toimintakykyä, elämänlaatua ja vähentää kipua ainakin lyhytaikaisesti «Vedessä suoritettu ohjattu harjoittelu parantaa jossain määrin polven tai lonkan nivelrikkopotilaan toimintakykyä ja elämänlaatua ja vähentää hieman kipua lyhytaikaisesti.»A. Tarkkaa optimaalista harjoittelun muotoa tai annostelua ei tiedetä.

Fysikaalisista hoidoista kylmähoito saattaa polven nivelrikossa ainakin lyhytaikaisesti lisätä nelipäisen reisilihaksen voimantuottokykyä ja polvinivelen liikkuvuutta sekä vähentää nivelen turvotusta «Kylmähoito saattaa ainakin lyhytaikaisesti lisätä polven ojennusvoimaa ja hieman polvinivelen liikkuvuutta sekä vähentää hieman turvotusta polven nivelrikossa.»C. Ultraäänihoito saattaa polven nivelrikossa hieman lievittää kipua «Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman lievittää kipua polven nivelrikkopotilailla.»C ja parantaa toimintakykyä «Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman parantaa toimintakykyä polven nivelrikkopotilailla.»C. TENS–hoito saattaa polven nivelrikossa hieman vähentää kipua «TENS-sähkövirta saattaa vähentää kipua polven nivelrikossa.»C ja kohentaa toimintakykyä «TENS-hoito saattaa hieman kohentaa polven nivelrikkoa sairastavien toimintakykyä.»C. Akupunktio ilmeisesti vähentää kipua «Akupunktio ilmeisesti vähentää hieman kipua lyhytaikaisesti polven nivelrikossa.»B ja parantaa toimintakykyä «Akupunktio ilmeisesti parantaa hieman toimintakykyä lyhytaikaisesti polven nivelrikossa.»B ainakin lyhytaikaisesti polven nivelrikossa. Polvituen käyttö saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polven nivelrikossa «Polvituen käyttö saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polven nivelrikossa. Valgisoivalla polvituella saattaa olla merkitystä polvinivelen sisäsivun nivelrikossa, johon liittyy polvinivelen varus-suuntaista virheasentoa.»C.

Lääkehoito

Nivelrikon lääkehoidon tavoitteena on lievittää kipua ja parantaa tai ylläpitää toimintakykyä. Ensisijainen lääke on parasetamoli. Sen teho nivelrikkokivun hoidossa on yhtä hyvä tai jonkin verran heikompi kuin tulehduskipulääkkeiden «Parasetamoli lievittää nivelrikkoon liittyvää kipua, ja meta-analyysien mukaan sen vaikutus on samaa luokkaa tai jonkin verran lievempi kuin tulehduskipulääkkeiden.»A, mutta haitat ovat vähäisemmät, ja noin kolmannes potilaista pitää parasetamolia yhtä hyvänä tai parempana kuin tulehduskipulääkettä nivelrikko-oireiden hoidossa «Potilaat arvioivat tulehduskipulääkkeet jonkin verran parasetamolia paremmiksi nivelrikon hoidossa. Kuitenkin runsas kolmannes potilaista pitää parasetamolia yhtä hyvänä tai parempana kuin tulehduskipulääkettä.»A. Jos parasetamolin teho ei riitä, siirrytään tulehduskipulääkkeisiin. Tulehduskipulääkettä tulee käyttää pienimmällä tehokkaalla annoksella tarvittavan ajan ottaen huomioon eri valmisteiden turvallisuusprofiili ja potilaan mahdolliset riskitekijät. Paikallisesti käytettävät NSAID-voiteet lievittävät nivelrikkopotilaan oireita paremmin kuin lumelääke «Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet lievittävät nivelrikkopotilaan kipua ja parantavat toimintakykyä paremmin kuin lumelääke.»A, ja niitä voidaan käyttää nivelrikkokivun hoitoon yksinään tai muun hoidon lisänä. Ellei parasetamolilla ja tulehduskipulääkkeillä saada riittävää tehoa nivelrikkokipuun tai niitä ei haittavaikutusten vuoksi ole mahdollista käyttää, hoitoon voidaan liittää opioidi. Näistä käyttökelpoisimpia ovat tramadoli ja kodeiini, mutta opioidien haittavaikutukset rajoittavat niiden käyttöä, erityisesti iäkkäillä potilailla.

Niveleen annettu glukokortikoidihoito näyttää lievittävän kipua tehokkaammin kuin lumelääke ja vaikutus kestää 2–3 viikkoa «Intra-artikulaarinen glukokortikoidihoito ilmeisesti lievittää polven nivelrikkokipua tehokkaammin kuin lumelääke, ja vaikutus kestää muutamia viikkoja.»B. Hyaluronaatti näyttää lievittävän nivelrikkoon liittyvää kipua ja parantavan toimintakykyä hieman paremmin kuin lumelääke «Hyaluronaatti ilmeisesti lievittää polvinivelrikon aiheuttamaa kipua ja parantaa toimintakykyä hieman paremmin kuin lumelääke.»B. Glukosamiinin «Glukosamiinin vaikutus nivelrikkopotilaan kipuun tai toimintakykyyn ei eroa lumelääkkeestä.»A ja kondroitiinin «Kondroitiinin vaikutus nivelrikkopotilaan kipuun tai toimintakykyyn ei eroa lumelääkkeestä.»A teho nivelrikon hoidossa ei eroa lumelääkkeestä

Kirurginen hoito

Polvinivelen rutiinimainen puhdistus (debridement) tähystyksen yhteydessä ei näytä vaikuttavan polvinivelrikkopotilaiden kipuun tai toimintakykyyn paremmin kuin lumetoimenpide tai pelkkä nivelen huuhtelu «Polvinivelen tähystyksen yhteydessä tehtävä puhdistus lievän nivelrikon hoitona ei vaikuttanut kivun tai toimintakyvyn asteeseen kahden vuoden seurannan aikana.»A. Kliinisen kokemuksen ja prospektiivisten tutkimusten perusteella näyttää ilmeiseltä, että tekonivelleikkaus vähentää kipua ja parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua «Laadukkaiden prospektiivisten tutkimusten perusteella on ilmeistä, että tekonivelleikkaus vähentää kipua sekä parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua, mutta kontrolloitujen tutkimusten tuottamaa näyttöä vaikuttavuudesta ei ole.»B. Lonkka «Lonkkaproteesin pysyvyystulokset ovat hyvät 10–15 vuoden seurannan aikana.»B ja polviproteesin «Polviproteesin pysyvyystulokset ovat hyvät 10–15 vuoden seurannan aikana.»B pysyvyystulokset ovat hyvät 10–15 vuoden seurannan aikana. Tekonivelleikkaus tehdään yksilöllisen harkinnan mukaan, jos nivelrikkokipu ei ole muutoin hallittavissa, potilaan kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista on nivelrikon takia olennaisesti huonontunut tai niveleen on kehittynyt merkittävä liikerajoitus tai virheasento.

Perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla on päävastuu nivelrikon diagnostiikasta ja hoidosta.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä

Jari Arokoski (pj)

Antti Eskelinen

Eeva-Eerika Helminen

Jyrki Kettunen

Antti Malmivaara

Ville Mattila

Eeva Moilanen

Risto Ojala

Pekka Paavolainen

Petri Salo

Petri Virolainen

Katriina Vuolteenaho