Behandling av förkortade tandbågar

God medicinsk praxis rekommendationer
Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia
11.5.2021

Hur kan man hänvisa till God medicinsk praxis-rekommendationen? «K1»1

Den här svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationen har översatts från den finska God medicinsk praxis-rekommendationen (Käypä hoito -suositus Lyhentyneen hammaskaaren hoito «Lyhentyneen hammaskaaren hoito»1). Om det finns skillnader i texterna gäller den uppdaterade finskspråkiga versionen.

Huvudsakligen finns evidenssammandragen och bakgrundsmaterialen samt internetlänkarna på finska.

Centrala rekommendationer

Bild 1.

a. Tandbåge där inga tänder saknas

b. Enkelsidigt förkortad tandbåge där ockluderande tandpar saknas bara på ena sidan av tandbågen

c. Dubbelsidigt förkortad tandbåge där minst molarerna och högst premolarerna och molarerna saknas i käkkvadranten

d. Kraftigt förkortad tandbåge där endast tänderna från hörntand till hörntand är kvar

© Finska Läkarföreningen Duodecim

Rekommendationens mål och målgrupper

 • Syftet med rekommendationen är att ge anvisningar om
  • hur man upprätthåller eller återställer en tillräcklig tuggförmåga och förebygger negativa bettförändringar hos patienter som har eller riskerar få en förkortad tandbåge
  • när man i första hand rehabiliterar de befintliga tänderna utan att förlänga den förkortade tandbågen protetiskt
  • när och hur förlorade tänder ska ersättas vid förkortad tandbåge.
 • Rekommendationen tar inte ställning till
  • total tandlöshet
  • luckor i tandbågen
  • avsaknad av tänder på grund av ansikts- och käkskador
  • medfödda utvecklingsstörningar
  • avsaknad av tänder på grund av andra orsaker än tandsjukdomar.
 • Rekommendationens målgrupper är i första hand utbildad vårdpersonal inom munhälsovården.

Definition av förkortad tandbåge

Prevalens

Undersökning och diagnostik

 • Anamnesen och en systematisk klinisk undersökning av tuggorganet, som kompletteras med bilddiagnostiska undersökningar och planering med hjälp av gipsmodeller, är avgörande när man gör upp en behandlingsplan och en prognos (se bild «Vårddiagram för patient»2).
 • Behandlingsplanen föregås av ett samtal (en dialog) mellan patienten och tandläkaren där både patientens subjektiva synpunkter och de odontologiska och medicinska aspekterna beaktas (se bild «Vårddiagram för patient»2).
Bild 2.

Vårddiagram för patient.

© Finska Läkarföreningen Duodecim

Patientens subjektiva synpunkter

 • Vid planeringen utgår man både från de odontologiska indikationerna och från patientens subjektiva vårdbehov.
 • Utseendet kan vara viktigare för patienten än funktionen.
 • Planeringen av hur man ska behandla en förkortad tandbåge ska vara individuell och problemorienterad.
 • När man saknar tänder försämras livskvaliteten med anknytning till munhälsan «Hampaiden puutos heikentää suun terveyteen liittyvää elämänlaatua.»A.
  • Faktorer som försämrar livskvaliteten är problem med tuggning och sociala och estetiska problem.
  • Subjektivt sett anses framtänderna och premolarerna vara viktiga «Elias AC, Sheiham A. The relationship between sati...»9, men avsaknaden av tänder i det bakre tandområdet anses inte ha lika stor betydelse.

Odontologiska och medicinska aspekter

Bettfysiologiska aspekter

Behandlingsplan och dialog

En tandbåge som riskerar att förkortas

Att bevara tänder

Bild 3.

Hoitoperiaatteet tilanteessa, jossa mietitään hampaan poistoa ja jossa hammaskaari on vaarassa lyhentyä. © Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito

Tandutdragning

Förkortad tandbåge (SDA)

Att inte ersätta förlorade tänder

Bild 4.

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon periaatteet. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Ersättning av förlorade tänder

Protetiska behandlingsalternativ

Implantat

Avtagbar friändsprotes

Fördelar

Nackdelar

Fasta tandburna proteser

Upprätthållande tandvård

 • Protetiken ska utformas så, att patienten kan sköta egenvården.
 • Det rekommenderas att man gör upp en individuell plan för den upprätthållande tandvården för varje patient (se God medicinsk praxis-rekommendationerna Parodontiitti «Parodontiitti (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»20, «Parodontiitti»3 (på finska); Parodontit «Parodontit»4 (på svenska) och Karies (hallinta) «Karies (hallinta) (online). Käypä hoito -suositus....»84, «Karies (hallinta)»7; Karies (hantering) «Karies (hantering)»8 (på svenska), «Nieminen A, Jokela-Hietamäki M, Uitto VJ. Implantt...»85 samt bild «Lyhentyneen hammaskaaren hoidon periaatteet»4).
 • Patientens ålder och fysiska och psykiska funktionsförmåga påverkar prognosen för vården av de återstående tänderna.
 • Efter alla protetiska behandlingar ska man ge patienten undervisning i egenvård eftersom förhållandena i munnen har förändrats.
 • Regelbunden upprätthållande tandvård och en god mun- och proteshygien minskar de negativa effekterna av en delprotes, och är en förutsättning för en lyckad implantatbehandling.
 • I den upprätthållande tandvården ska man fästa särskild uppmärksamhet vid
  • patientens allmänsjukdomar och mediciner
  • patientens förmåga och motivation när det gäller egenvård av de återstående tänderna och proteskonstruktionerna «Ainamo A, Paavola P, Lahtinen A, Eerikäinen T. Ham...»86
  • karieshantering (inklusive kost)
  • de kvarvarande tändernas skick
  • slemhinnesjukdomar
  • reparation och basning av eventuell protes vid behov
  • professionell upprätthållande tandvård
  • funktionsförändringar och begränsningar beroende på åldern.
   • När funktionsförmågan och kognitionen börjar försämras ska man ge anvisningar om hur den dagliga mun- och proteshygienen kan skötas bäst till patientens närståendevårdare, eller om patienten bor på anstalt, till en skötare på anstalten.

Nivåstrukturering av vården av förkortad tandbåge

 • Förkortad tandbåge behandlas vanligtvis inom primärvården.

Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia

För mera information om arbetsgruppsmedlemmar samt anmälan om intressekonflikter, se «Lyhentyneen hammaskaaren hoito»1 (på finska)

Översättare: Lingoneer Oy

Granskning av översättningen: Anders Bergman

Litteratur

Behandling av förkortade tandbågar. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia. Helsingfors: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2021 (hänvisning dd.mm.åååå). Tillgänglig på internet: www.kaypahoito.fi

Närmare anvisningar: «https://www.kaypahoito.fi/sv/god-medicinsk-praxis/nyttjanderattigheter/citering»8

Testi «Testi»D

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

Litteratur

 1. Witter DJ, de Haan AF, Käyser AF ym. A 6-year follow-up study of oral function in shortened dental arches. Part I: Occlusal stability. J Oral Rehabil 1994;21:113-25 «PMID: 8182494»PubMed
 2. Witter DJ, van Palenstein Helderman WH, Creugers NH ym. The shortened dental arch concept and its implications for oral health care. Community Dent Oral Epidemiol 1999;27:249-58 «PMID: 10403084»PubMed
 3. Witter DJ, Creugers NH, Kreulen CM ym. Occlusal stability in shortened dental arches. J Dent Res 2001;80:432-6 «PMID: 11332527»PubMed
 4. Khan S, Musekiwa A, Chikte UM ym. Differences in functional outcomes for adult patients with prosthodontically-treated and -untreated shortened dental arches: a systematic review. PLoS One 2014;9:e101143 «PMID: 24992473»PubMed
 5. Khan SB, Chikte UM, Omar R. An Overview of Systematic Reviews Related to Aspects of the Shortened Dental Arch and Its Variants in Adults. Int J Prosthodont 2017;30:357-366 «PMID: 28697206»PubMed
 6. Käyser AF. Shortened dental arches and oral function. J Oral Rehabil 1981;8:457-62 «PMID: 6975361»PubMed
 7. Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16/2004. Helsinki 2004. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193384
 8. Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N (toim.) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 68/2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/URN_ISBN_978-952-245-769-1.pdf?sequence=1
 9. Elias AC, Sheiham A. The relationship between satisfaction with mouth and number and position of teeth. J Oral Rehabil 1998;25:649-61 «PMID: 9758393»PubMed
 10. Käyser AF. Limited treatment goals--shortened dental arches. Periodontol 2000 1994;4:7-14 «PMID: 9673189»PubMed
 11. Nevalainen MJ, Närhi TO, Ainamo A. A 5-year follow-up study on the prosthetic rehabilitation of the elderly in Helsinki, Finland. J Oral Rehabil 2004;31:647-52 «PMID: 15210024»PubMed
 12. Abt E, Carr AB, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: partially absent dentition. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD003814 «PMID: 22336794»PubMed
 13. Kayser AF. Shortened dental arch: a therapeutic concept in reduced dentitions and certain high-risk groups. Int J Periodontics Restorative Dent 1989;9:426-49 «PMID: 2640215»PubMed
 14. Ikebe K, Hazeyama T, Ogawa T ym. Subjective values of different age groups in Japan regarding treatment for missing molars. Gerodontology 2011;28:192-6 «PMID: 20545773»PubMed
 15. Hashii K, Tomida M, Yamashita S. Influence of changing the chewing region on mandibular movement. Aust Dent J 2009;54:38-44 «PMID: 19228131»PubMed
 16. Fueki K, Igarashi Y, Maeda Y ym. Factors related to prosthetic restoration in patients with shortened dental arches: a multicentre study. J Oral Rehabil 2011;38:525-32 «PMID: 21091529»PubMed
 17. Witter DJ, De Haan AF, Käyser AF ym. Shortened dental arches and periodontal support. J Oral Rehabil 1991;18:203-12 «PMID: 1856772»PubMed
 18. Allen PF. How long should a shortened dental arch be? Dent Update 2008;35:454-6, 459 «PMID: 18853714»PubMed
 19. Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007. www.kaypahoito.fi
 20. Parodontiitti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2010. www.kaypahoito.fi
 21. Marzooq AA, Yatabe M, Ai M. What types of occlusal factors play a role in temporomandibular disorders...? A literature review. J Med Dent Sci 1999;46:111-6 «PMID: 12160256»PubMed
 22. Hagag G, Yoshida K, Miura H. Occlusion, prosthodontic treatment, and temporomandibular disorders: a review. J Med Dent Sci 2000;47:61-6 «PMID: 12162528»PubMed
 23. De Boever JA, Carlsson GE, Klineberg IJ. Need for occlusal therapy and prosthodontic treatment in the management of temporomandibular disorders. Part II: Tooth loss and prosthodontic treatment. J Oral Rehabil 2000;27:647-59 «PMID: 10931259»PubMed
 24. Reissmann DR, Heydecke G, Schierz O ym. The randomized shortened dental arch study: temporomandibular disorder pain. Clin Oral Investig 2014;18:2159-69 «PMID: 24452826»PubMed
 25. Reissmann DR, Anderson GC, Heydecke G ym. Effect of Shortened Dental Arch on Temporomandibular Joint Intra-articular Disorders. J Oral Facial Pain Headache 2018;32:329-337 «PMID: 30036887»PubMed
 26. Witter DJ, Kreulen CM, Mulder J ym. Signs and symptoms related to temporomandibular disorders--Follow-up of subjects with shortened and complete dental arches. J Dent 2007;35:521-7 «PMID: 17400355»PubMed
 27. Könönen M, Suominen-Taipale L, Nordblad A. Purentatoiminnan häiriöt. Kirjassa: Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16 / 2004:98-102. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193384
 28. Witter DJ, Allen PF, Wilson NH ym. Dentists' attitudes to the shortened dental arch concept. J Oral Rehabil 1997;24:143-7 «PMID: 9061624»PubMed
 29. Allen PF, Witter DF, Wilson NH ym. Shortened dental arch therapy: views of consultants in restorative dentistry in the United Kingdom. J Oral Rehabil 1996;23:481-5 «PMID: 8814564»PubMed
 30. Hampaan paikkaushoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 14.1.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 31. Hampaan juurihoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 14.1.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 32. Seedorf H, Seetzen F, Scholz A ym. Impact of posterior occlusal support on the condylar position. J Oral Rehabil 2004;31:759-63 «PMID: 15265211»PubMed
 33. Kirihara T, Yamashita S, Igarashi Y. Mandibular displacement related to simulated loss of posterior occlusal support. Eur J Prosthodont Restor Dent 2005;13:170-6 «PMID: 16411574»PubMed
 34. Yamazaki M, Yugami K, Baba K ym. Effect of clenching level on mandibular displacement in Kennedy Class II partially edentulous patients. Int J Prosthodont 2003;16:183-8 «PMID: 12737252»PubMed
 35. Aras K, Hasanreisoglu U, Shinogaya T. Masticatory performance, maximum occlusal force, and occlusal contact area in patients with bilaterally missing molars and distal extension removable partial dentures. Int J Prosthodont 2009;22:204-9 «PMID: 19418870»PubMed
 36. Aukes JN, Käyser AF, Felling AJ. The subjective experience of mastication in subjects with shortened dental arches. J Oral Rehabil 1988;15:321-4 «PMID: 3171753»PubMed
 37. McKenna G, Allen PF, Woods N ym. A preliminary report of the cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elders. Gerodontology 2013;30:207-13 «PMID: 22404081»PubMed
 38. McKenna G, Allen F, Woods N ym. Cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elderly: a randomized controlled clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 2014;42:366-74 «PMID: 24251386»PubMed
 39. Montero J, Bravo M, Hernández LA ym. Effect of arch length on the functional well-being of dentate adults. J Oral Rehabil 2009;36:338-45 «PMID: 19302177»PubMed
 40. Witter DJ, van Elteren P, Käyser AF. Signs and symptoms of mandibular dysfunction in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1988;15:413-20 «PMID: 3072392»PubMed
 41. Reissmann DR, Anderson GC, Heydecke G ym. Effect of Shortened Dental Arch on Temporomandibular Joint Intra-articular Disorders. J Oral Facial Pain Headache 2018;32:329-337 «PMID: 30036887»PubMed
 42. Allen PF, Witter DJ, Wilson NH. The role of the shortened dental arch concept in the management of reduced dentitions. Br Dent J 1995;179:355-7 «PMID: 7495632»PubMed
 43. Barghi N, dos Santos Júnior J, Narendran S. Effects of posterior teeth replacement on temporomandibular joint sounds: a preliminary report. J Prosthet Dent 1992;68:132-6 «PMID: 1403903»PubMed
 44. Walther W. The concept of a shortened dental arch. Int J Prosthodont 2009;22:529-30 «PMID: 20095215»PubMed
 45. McKenna G, Tada S, Woods N ym. Tooth replacement for partially dentate elders: A willingness-to-pay analysis. J Dent 2016;53:51-6 «PMID: 27421987»PubMed
 46. Implanttiprotetiikka. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 47. Kruunu- ja siltaprotetiikka: Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 48. Shillingburg HT Jr, Hobo S, Whitsett LD ym. (toim.) Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4. painos. Quintessence Publishing Co 2012
 49. Karlsson S, Nilner K, Dahl BL (toim.) A textbook of fixed prosthodontics - The Scandinavian Approach. Gothia 2000:9-276
 50. Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 51. Molin Thorén M, Gunne J (toim.) Textbook of Removable Prosthodontics - the Scandinavian approach, Munksgaard Danmark 2012
 52. Jepson N. Removable Partial Dentures. Quintessence Publishing Co 2004
 53. Wöstmann B, Budtz-Jørgensen E, Jepson N ym. Indications for removable partial dentures: a literature review. Int J Prosthodont 2005;18:139-45 «PMID: 15889662»PubMed
 54. Osaprotetiikka: Preproteettiset hoitotoimenpiteet. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 55. Budtz-Jörgensen E. Restoration of the partially edentulous mouth--a comparison of overdentures, removable partial dentures, fixed partial dentures and implant treatment. J Dent 1996;24:237-44 «PMID: 8783527»PubMed
 56. Tomasi C, Wennström JL, Berglundh T. Longevity of teeth and implants - a systematic review. J Oral Rehabil 2008;35 Suppl 1:23-32 «PMID: 18181931»PubMed
 57. Beikler T, Flemmig TF. EAO consensus conference: economic evaluation of implant-supported prostheses. Clin Oral Implants Res 2015;26 Suppl 11:57-63 «PMID: 26077930»PubMed
 58. Belser UC, Mericske-Stern R, Bernard JP ym. Prosthetic management of the partially dentate patient with fixed implant restorations. Clin Oral Implants Res 2000;11 Suppl 1:126-45 «PMID: 11168262»PubMed
 59. Goto T, Nishinaka H, Kashiwabara T ym. Main occluding area in partially edentulous patients: changes before and after implant treatment. J Oral Rehabil 2012;39:677-83 «PMID: 22672204»PubMed
 60. Pjetursson BE, Valente NA, Strasding M ym. A systematic review of the survival and complication rates of zirconia-ceramic and metal-ceramic single crowns. Clin Oral Implants Res 2018;29 Suppl 16:199-214 «PMID: 30328190»PubMed
 61. Holm-Pedersen P, Lang NP, Müller F. What are the longevities of teeth and oral implants? Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:15-9 «PMID: 17594366»PubMed
 62. Mamalis A, Markopoulou K, Kaloumenos K ym. Splinting osseointegrated implants and natural teeth in partially edentulous patients: a systematic review of the literature. J Oral Implantol 2012;38:424-34 «PMID: 21073343»PubMed
 63. Abt E, Carr AB, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: partially absent dentition. Cochrane Database Syst Rev 2012;(15):CD003814 «PMID: 22336794»PubMed
 64. Dhingra K. Oral rehabilitation considerations for partially edentulous periodontal patients. J Prosthodont 2012;21:494-513 «PMID: 22681519»PubMed
 65. McKenna G, Allen PF, Woods N ym. A preliminary report of the cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elders. Gerodontology 2012;8: (Epub ahead of print) «PMID: 22404081»PubMed
 66. Budtz-Jørgensen E, Isidor F. A 5-year longitudinal study of cantilevered fixed partial dentures compared with removable partial dentures in a geriatric population. J Prosthet Dent 1990;64:42-7 «PMID: 2200879»PubMed
 67. Thomason JM, Moynihan PJ, Steen N ym. Time to survival for the restoration of the shortened lower dental arch. J Dent Res 2007;86:646-50 «PMID: 17586712»PubMed
 68. Piwowarczyk A, Köhler KC, Bender R ym. Prognosis for abutment teeth of removable dentures: a retrospective study. J Prosthodont 2007;16:377-82 «PMID: 17559531»PubMed
 69. Armellini DB, Heydecke G, Witter DJ ym. Effect of removable partial dentures on oral health-related quality of life in subjects with shortened dental arches: a 2-center cross-sectional study. Int J Prosthodont 2008;21:524-30 «PMID: 19149071»PubMed
 70. Kapur KK, Deupree R, Dent RJ ym. A randomized clinical trial of two basic removable partial denture designs. Part I: Comparisons of five-year success rates and periodontal health. J Prosthet Dent 1994;72:268-82 «PMID: 7965900»PubMed
 71. Wolfart S, Heydecke G, Luthardt RG ym. Effects of prosthetic treatment for shortened dental arches on oral health-related quality of life, self-reports of pain and jaw disability: results from the pilot-phase of a randomized multicentre trial. J Oral Rehabil 2005;32:815-22 «PMID: 16202045»PubMed
 72. Witter DJ, van Elteren P, Käyser AF ym. The effect of removable partial dentures on the oral function in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1989;16:27-33 «PMID: 2746404»PubMed
 73. Witter DJ, Van Elteren P, Käyser AF ym. Oral comfort in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1990;17:137-43 «PMID: 2187971»PubMed
 74. Jepson NJ, Thomason JM, Steele JG. The influence of denture design on patient acceptance of partial dentures. Br Dent J 1995;178:296-300 «PMID: 7742104»PubMed
 75. Walter MH, Weber A, Marré B ym. The randomized shortened dental arch study: tooth loss. J Dent Res 2010;89:818-22 «PMID: 20400723»PubMed
 76. Walter MH, Hannak W, Kern M ym. The randomized shortened dental arch study: tooth loss over five years. Clin Oral Investig 2012; Jun 26 (Epub ahead of print) «PMID: 22733244»PubMed
 77. Kalk W, de Baat C. Some factors connected with alveolar bone resorption. J Dent 1989;17:162-5 «PMID: 2768627»PubMed
 78. Drake CW, Beck JD. The oral status of elderly removable partial denture wearers. J Oral Rehabil 1993;20:53-60 «PMID: 8429423»PubMed
 79. Locker D. Incidence of root caries in an older Canadian population. Community Dent Oral Epidemiol 1996;24:403-7 «PMID: 9007358»PubMed
 80. Steele JG, Sheiham A, Marcenes W ym. Clinical and behavioural risk indicators for root caries in older people. Gerodontology 2001;18:95-101 «PMID: 11794744»PubMed
 81. Sipilä K, Näpänkangas R, Könönen M ym. The role of dental loss and denture status on clinical signs of temporomandibular disorders. J Oral Rehabil 2013;40:15-23 «PMID: 22897247»PubMed
 82. Lewinstein I, Ganor Y, Pilo R. Abutment positioning in a cantilevered shortened dental arch: a clinical report and static analysis. J Prosthet Dent 2003;89:227-31 «PMID: 12644794»PubMed
 83. Romeed SA, Fok SL, Wilson NH. Finite element analysis of fixed partial denture replacement. J Oral Rehabil 2004;31:1208-17 «PMID: 15544658»PubMed
 84. Karies (hallinta) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi
 85. Nieminen A, Jokela-Hietamäki M, Uitto VJ. Implanttien ylläpitohoito ja peri-implanttisairaudet. Suom Hammaslääkäril 2010;4:42-51
 86. Ainamo A, Paavola P, Lahtinen A, Eerikäinen T. Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesien hoito. Suom Hammaslääkäril 2003;6:270-6
 87. al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance and occlusal contact area with the shortened dental arch. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:127-32 «PMID: 10218018»PubMed
 88. Al-Quran FA, Al-Ghalayini RF, Al-Zu'bi BN. Single-tooth replacement: factors affecting different prosthetic treatment modalities. BMC Oral Health 2011;11:34 «PMID: 22188872»PubMed
 89. Allen PF, Witter DJ, Wilson NH. A survey of the attitudes of members of the European Prosthodontic Association towards the shortened dental arch concept. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:165-9 «PMID: 10596618»PubMed
 90. Armellini D, von Fraunhofer JA. The shortened dental arch: a review of the literature. J Prosthet Dent 2004;92:531-5 «PMID: 15583557»PubMed
 91. Behr M, Zeman F, Passauer T ym. Clinical performance of cast clasp-retained removable partial dentures: a retrospective study. Int J Prosthodont 2012;25:138-44 «PMID: 22371834»PubMed
 92. Fueki K, Baba K. Shortened dental arch and prosthetic effect on oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. J Oral Rehabil 2017;44:563-572 «PMID: 28370239»PubMed
 93. Gerritsen AE, Allen PF, Witter DJ ym. Tooth loss and oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. Health Qual Life Outcomes 2010;8:126 «PMID: 21050499»PubMed
 94. Gilbert GH, Meng X, Duncan RP ym. Incidence of tooth loss and prosthodontic dental care: effect on chewing difficulty onset, a component of oral health-related quality of life. J Am Geriatr Soc 2004;52:880-5 «PMID: 15161450»PubMed
 95. Hansson LG, Hansson T, Petersson A. A comparison between clinical and radiologic findings in 259 temporomandibular joint patients. J Prosthet Dent 1983;50:89-94 «PMID: 6576163»PubMed
 96. Jepson NJ, Moynihan PJ, Kelly PJ ym. Caries incidence following restoration of shortened lower dental arches in a randomized controlled trial. Br Dent J 2001;191:140-4 «PMID: 11523885»PubMed
 97. Kanno T, Carlsson GE. A review of the shortened dental arch concept focusing on the work by the Käyser/Nijmegen group. J Oral Rehabil 2006;33:850-62 «PMID: 17002745»PubMed
 98. Korduner EK, Söderfeldt B, Kronström M ym. Attitudes toward the shortened dental arch concept among Swedish general dental practitioners. Int J Prosthodont 2006;19:171-6 «PMID: 16602366»PubMed
 99. Liedberg B, Stoltze K, Norlén P ym. 'Inadequate' dietary habits and mastication in elderly men. Gerodontology 2007;24:41-6 «PMID: 17302930»PubMed
 100. Liedberg B, Stoltze K, Owall B. The masticatory handicap of wearing removable dentures in elderly men. Gerodontology 2005;22:10-6 «PMID: 15747893»PubMed
 101. Luder HU. Factors affecting degeneration in human temporomandibular joints as assessed histologically. Eur J Oral Sci 2002;110:106-13 «PMID: 12013552»PubMed
 102. McKenna G, Allen PF, O'Mahony D ym. The impact of rehabilitation using removable partial dentures and functionally orientated treatment on oral health-related quality of life: a randomised controlled clinical trial. J Dent 2015;43:66-71 «PMID: 24973731»PubMed
 103. Moynihan PJ, Butler TJ, Thomason JM ym. Nutrient intake in partially dentate patients: the effect of prosthetic rehabilitation. J Dent 2000;28:557-63 «PMID: 11082523»PubMed
 104. Nickenig HJ, Wichmann M, Andreas SK ym. Oral health-related quality of life in partially edentulous patients: assessments before and after implant therapy. J Craniomaxillofac Surg 2008;36:477-80 «PMID: 18774302»PubMed
 105. Pjetursson BE, Karoussis I, Bürgin W ym. Patients' satisfaction following implant therapy. A 10-year prospective cohort study. Clin Oral Implants Res 2005;16:185-93 «PMID: 15777328»PubMed
 106. Ponsi J, Lahti S, Rissanen H ym. Change in subjective oral health after single dental implant treatment. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26:571-7 «PMID: 21691604»PubMed
 107. Steele JG, Ayatollahi SM, Walls AW ym. Clinical factors related to reported satisfaction with oral function amongst dentate older adults in England. Community Dent Oral Epidemiol 1997;25:143-9 «PMID: 9181288»PubMed
 108. Tallents RH, Macher DJ, Kyrkanides S ym. Prevalence of missing posterior teeth and intraarticular temporomandibular disorders. J Prosthet Dent 2002;87:45-50 «PMID: 11807483»PubMed
 109. Tan H, Peres KG, Peres MA. Retention of Teeth and Oral Health-Related Quality of Life. J Dent Res 2016;95:1350-1357 «PMID: 27466396»PubMed
 110. Sarita PT, Kreulen CM, Witter D ym. Signs and symptoms associated with TMD in adults with shortened dental arches. Int J Prosthodont 2003;16:265-70 «PMID: 12854790»PubMed
 111. Walter MH, Dreyhaupt J, Hannak W ym. The Randomized Shortened Dental Arch Study: Tooth Loss Over 10 Years. Int J Prosthodont 2018;31:77-84 «PMID: 29316570»PubMed
 112. Walter MH, Marré B, Vach K ym. Management of shortened dental arches and periodontal health: 5-year results of a randomised trial. J Oral Rehabil 2014;41:515-22 «PMID: 24673467»PubMed
 113. Witter DJ, Cramwinckel AB, van Rossum GM ym. Shortened dental arches and masticatory ability. J Dent 1990;18:185-9 «PMID: 2212200»PubMed
 114. Witter DJ, van Elteren P, Käyser AF. Migration of teeth in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1987;14:321-9 «PMID: 3498021»PubMed
 115. Wolfart S, Müller F, Gerß J ym. The randomized shortened dental arch study: oral health-related quality of life. Clin Oral Investig 2014;18:525-33 «PMID: 23680969»PubMed

A

Hampaiden puutos ja suun terveyteen liittyvä elämänlaatu

Hampaiden puutos heikentää suun terveyteen liittyvää elämänlaatua.

B

Hampaiden reikiintymisriski osaproteesin käyttäjillä

Irrotettava osaproteesi ilmeisesti suurentaa hampaiden reikiintymisen riskiä.

B

Lyhentyneen hammaskaaren hoito irtoproteesilla verrattuna purennan kuntouttamiseen SDA-konseptin mukaan

Purennan kuntoutus SDA-konseptin mukaisesti ilmeisesti parantaa suun terveyteen liittyvää elämänlaatua, eikä poskihampaiden korvaaminen irtoproteesilla ole tarpeen, ellei myös etuhampaita korvata.

B

Lyhentyneen hammaskaaren proteettinen hoito; suunnitteluun vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät

Lyhentynyt hammaskaari voi varsinkin iäkkäillä henkilöillä ilmeisesti olla sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyväksyttävä purentaelimistön tila.

B

Lyhentyneen hammaskaaren proteettinen hoito; suunnitteluun vaikuttavat tekijät

Lyhentynyt hammaskaari aiheuttaa ilmeisesti pureskelun, hymyilyn ja puheen rajoittuneisuutta, mutta hampaiden vähittäiseen puutokseen ilmeisesti tottuu, ja subjektiivinen tyytyväisyys hampaiden toimintaan useimmiten säilyy.

B

Pitkäaikainen osaproteesin käyttö ja riski parodontaalisairauksille

Irrotettava osaproteesi ei ilmeisesti suurenna parodontaalisairauksien eikä parodontologisista syistä tehtävän hampaan poiston riskiä.

B

Purentakyky

Toimivaan purentaan ilmeisesti riittää 20 purennassa olevaa hammasta.

B

Ruokailutottumukset ja ravitsemustila

Ruokailutottumukset ja ravitsemustila eivät ilmeisesti ole riippuvaisia hampaista ja proteettisesta tilasta.

C

Lyhentyneen hammaskaaren proteettinen hoito; suunnitteluun vaikuttavat ammattihenkilön asenteet

Lyhentyneen hammaskaaren hoitoperiaate (SDA-konsepti) lienee tunnettu ja hyväksytty hammaslääkärien keskuudessa.

C

Lyhentyneen hammaskaaren (SDA) vaikutus nivelpään ja alaleuan asentoon

Lyhentynyt hammaskaari saattaa muuttaa nivelpään ja alaleuan asentoa.

C

Lyhentyneen hammaskaaren vaikutukset leukanivelen (TMJ) sisäiseen rakenteeseen

Lyhentynyt hammaskaari saattaa vaikuttaa haitallisesti leukanivelen sisäiseen rakenteeseen.

C

Lyhentynyt hammaskaari ja sen vaikutukset purentaelimistön toimintahäiriöihin (TMD)

Lyhentynyt hammaskaari saattaa lisätä niveläänien, -kipujen ja välilevyn virheasennon mahdollisuutta.

C

Purennan stabiilius

Lyhentyneeseen hammaskaareen liittynee suurentunut riski aukkoisuuden ja etuhampaiden kulumisen riski, mutta useimmiten purentamuutokset ovat hyväksyttävän suuruisia.

C

Purentateho

Purentateho saattaa lyhentyneessä hammaskaaressa vähentyä.

C

Takahampaan korvaaminen implanttikantoisella kruunulla tai sillalla

Puuttuvien hampaiden korvaaminen implanttikantoisilla yksittäisillä kruunuilla tai silloilla on suositeltava vaihtoehto.

C

Testi

Testi

Hoitoperiaatteet tilanteessa, jossa mietitään hampaan poistoa ja jossa hammaskaari on vaarassa lyhentyä
Klassificering av tandbåge baserad på tänder som saknas
Lyhentyneen hammaskaaren hoidon periaatteet
Vårddiagram för patient