Takaisin Tulosta

Siedätyshoito

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen asettama työryhmä
15.11.2011

Käypä hoito -suositus «Siedätyshoito»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Allergen specific immunotherapy»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Siedätyshoidolla lisätään spesifistä kykyä sietää eri allergeeneja. Hoidolla on pitkäaikaista tehoa.
  • Kielenalussiedätystä timoteivalmisteella käytetään heinäallergiaan vähintään viisivuotiaille. Hoito on tehokasta ja turvallista. Ensimmäinen tabletti otetaan hoitopaikassa, minkä jälkeen kotona otetaan tabletti päivittäin kolmen vuoden ajan.
  • Lehmänmaitosiedätystä on tutkittu eniten, mutta ruoka-ainesiedätys ei ole toistaiseksi vakiintunutta hoitoa.

Mitä siedätys(hoito) on?

Siedätys on IgE-välitteisen allergian spesifistä hoitoa, jota käytetään syynmukaisesti allergiseen nuhaan ja silmän allergiseen sidekalvotulehdukseen, allergisen astmaan, pistiäisallergiaan (ampiainen ja mehiläinen) ja IgE-välitteiseen vaikeaan ruoka-aineallergiaan (tavallisimmin lehmänmaito).

Hoidon aiheet

Siedätyshoitoa voidaan antaa, kun vähintään viisivuotiaalla potilaalla on merkittäviä oireita aiheuttava IgE-välitteinen sairaus, hän tai hänen huoltajansa ovat motivoituneet hoitoon eikä hoidolle ole vasta-aiheita.

Suomessa tavallisimmat allergisen nuhan aiheuttajat ovat lehtipuiden (varsinkin koivun), heinäkasvien (varsinkin timotein) ja pujon siitepölyt ja eläimet (erityisesti kissa ja koira).

Siedätyksen ehdoton aihe on pistiäisen pistoa seurannut vaikea yleisreaktio.

Ruoka-ainesiedätystä harkitaan vähintään viisivuotiaalle, jolla on IgE-välitteinen, altistuksella varmennettu merkittäviä oireita aiheuttava lehmänmaitoallergia.

Siedätystä harkittaessa diagnoosin varmistaa ja hoidon suunnittelee allergisten sairauksien hoitoon perehtynyt lääkäri. Hän myös päättää yhdessä potilaan tai tämän huoltajan kanssa siedätyksen aloittamisesta. Hoidon kesto on yleensä kolme vuotta. Siedätyksen tehon ja turvallisuuden arvioimiseksi potilas käy vähintään kerran vuodessa seurantakäynnillä siinä hoitopaikassa, jossa siedätys aloitettiin.

Teho allergisessa nuhassa

Pistossiedätys on tehokasta ja turvallista sekä aikuisilla että lapsilla «Pistossiedätyshoito on tehokas ja turvallinen hoito allergisessa nuhassa.»A, ja se vähentää oireilua ja lääkityksen tarvetta. Hoito vähentää oireita heinäallergikoilla «Pistossiedätyshoito vähentää oireita heinäallergisilla potilailla.»B. Myös hoito lehtipuu-uutteilla vähentää oireita «Pistossiedätyshoito lehtipuu-uutteilla vähentää oireita allergisilla potilailla.»B. Huonepölypunkkiuutteilla on enintään kohtalainen teho oireisiin «Allergisessa nuhassa pölypunkkiuutteilla on enintään kohtalainen teho oireisiin.»C.

Kielenalussiedätys timoteitabletilla on tehokasta ja turvallista «Kielenalussiedätyshoito on tehokas ja turvallinen hoito allergisessa nuhassa.»A.

Teho allergisessa astmassa

Pistossiedätys vähentää allergeenialtistuksen aiheuttamaa «Pistossiedätyshoito vähentää astmaatikoilla allergeenialtistuksen aiheuttamaa keuhkoputkien supistumisherkkyyttä.»A ja epäspesifistä keuhkoputkien supistumisherkkyyttä «Pistossiedätyshoito vähentää keuhkoputkien epäspesifistä supistumisherkkyyttä.»A ja siten astmaoireita «Pistossiedätyshoito vähentää astmaoireita.»A ja astmalääkkeiden tarvetta «Pölypunkkiallergian pistossiedätyshoito saattaa vähentää astmalääkityksen tarvetta aikuisilla.»C. Hoidolla saattaa olla pitkäaikaista tehoa «Pistossiedätyshoidolla saattaa olla pitkäaikaista vaikutusta astmaan.»C.

Kielenalussiedätys saattaa vähentää astmaoireita «Kielenalussiedätyshoito saattaa vähentää astmaoireita.»C ja astmalääkityksen tarvetta.

Siedätyshoidon edetessä on huolehdittava astman lääkehoidon riittävyydestä. Haittavaikutusten määrä lisääntyy, jos FEV1 on alle 80 % viitearvosta «Siedätyshoidon haittavaikutusten esiintyvyys ilmeisesti lisääntyy merkitsevästi, jos hoidettavan FEV1 on alle 80 % viitearvosta.»B.

Teho pistiäisallergiassa

Yli 90 % ampiaiselle ja noin 80 % mehiläiselle allergisista saa hoidosta täyden suojan. Niilläkin potilailla, jotka siedätyshoidosta huolimatta reagoivat uusintapistoon, reaktiot ovat lievempiä kuin ennen hoitoa. Siedätyshoitoa jatketaan viisi vuotta, minkä jälkeen teho säilyy suurimmalla osalla potilaista ainakin seitsemän vuotta. Hoitoon kuuluu opastus uusintapistojen välttämiseen, ja potilaalle annetaan mukana kuljetettava ensiapulääkitys (adrenaliiniruisku).

Teho ruoka-aineallergiassa

Maitosiedätys lisää maitotuotteiden sietokykyä, ja se onnistuu noin kahdella kolmasosalla hoitoa saaneista «Maitosiedätys suun kautta lisää sietokykyä maidolle.»A. Kananmunasiedätys saattaa vähentää kananmunan aiheuttamia allergisia yleisreaktioita «Suun kautta tapahtuvalla siedätyksellä saatetaan vähentää kananmunan aiheuttamia allergisia yleisreaktioita lapsilla.»C. Siedätystä annetaan yliopisto- ja keskussairaaloissa. Lisätietoa tarvitaan hoidon turvallisuudesta verrattuna välttämisruokavalioon ja sen pitkäaikaisseurannasta.

Siedätyksen toteutus

Siedätys on turvallista, kun sen aihe on oikea ja toteutus asianmukaista: potilas ja perhe ovat saaneet ohjauksen, hoidon tunteva lääkäri on paikalla pistosten aikana, henkilökunta on koulutettua ja ohjeita annoksen suurentamisesta noudatetaan. Pistoksen ja ensimmäisen kielenalustabletin jälkeen odotetaan vähintään 30 minuuttia, ennen kuin potilas poistuu hoitopaikasta. Siedätyksen antaminen edellyttää elvytysvalmiutta.

Haittavaikutukset

Siedätyksen haittavaikutuksia ei voida ennakoida «Siedätyshoitoon liittyviä haittavaikutuksia ei voida ennakoida.»C. Ne ovat pääosin lieviä ja voidaan hoitaa kotona. Useimmilla ei ilmene haittavaikutuksia pistoshoidon ylläpitovaiheen aikana «Useimmilla siedätyshoitopotilailla ei ole haittavaikutuksia pistossiedätyshoidon nostovaiheen aikana, mutta eri allergeenien välillä on jonkin verran eroja»B. Reaktiot ovat joko paikallisia tai yleisreaktioita, mutta anafylaktisen reaktion riski on vähäinen. Heinäsiedätyksen aikana 3,3 % potilaista ja koivusiedätyksen aikana 0,7 % potilaista on saanut yleisreaktion «Heinävalmiste aiheuttanee enemmän haittavaikutuksia kuin koivuvalmiste.»C. Vakavimmat yleisreaktiot pölypunkkiuutesiedätyksessä esiintynevät 30 minuutin kuluessa «Siedätyshoitopistoksen jälkeen seuranta-ajan on oltava hoitopaikassa vähintään 30 minuuttia.»C.

Pistiäisallergian siedätyshoidossa yleisreaktioita esiintyy enemmän mehiläismyrkky- kuin ampiaissiedätyksessä, erityisesti annosta suurennettaessa «Yleisreaktioita ilmeisesti esiintyy enemmän mehiläis- kuin ampiaismyrkkysiedätyksessä.»B.

Kielenalussiedätys timoteitabletilla ei ole aiheuttanut vakavia haittavaikutuksia, mutta noin puolella hoidetuista on esiintynyt paikallisoireita suun limakalvoilla.

Haittavaikutustiedot kootaan HUS:n ylläpitämään anafylaksiarekisteriin.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen asettama työryhmä

Erkka Valovirta (puheenjohtaja)

Krista Korhonen

Mikael Kuitunen

Katriina Kukkonen-Harjula

Kaija Lammintausta

Paula Pallasaho

Pia Ralli

Johannes Savolainen

Elina Toskala

Tuomas Virtanen