Raskaudenkeskeytys

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
6.2.2013

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Suomessa tehdään vuosittain noin 10 500 raskauden keskeytystä. Keskeytysten ilmaantuvuus (vuonna 2011 kaikkiaan 9/1 000 15–49-vuotiasta naista) on kansainvälisesti pieni.
 • Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut. Vuonna 2011 se oli noin 89 % kaikista keskeytyksistä.
 • Lääkkeellinen keskeytys voidaan toteuttaa myös osittain kotona, kun raskaus on kestänyt alle 9 viikkoa.
 • Lääkkeellinen menetelmä on vakiintunut myös raskausviikoilla 9–12 tehtävissä keskeytyksissä.
 • Toistuvien keskeytysten osuus on lisääntynyt.
 • Keskeytyksen yhteydessä viipymättä aloitettu kierukkaehkäisy pienentää uusintakeskeytysten riskiä.
 • Antibioottiprofylaksiaa suositellaan kohdun kirurgisen tyhjennyksen yhteydessä ja myös, jos lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen joudutaan kaavintaan.

Tavoitteet

 • Suosituksen ensisijaisena tavoitteena on, että raskaudenkeskeytys toteutetaan lääketieteellisesti turvallisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä ja että raskaudenkeskeytyksen hoidossa otetaan huomioon naisen yksilölliset tarpeet.
 • Tavoitteena on myös edistää raskauden ehkäisyyn liittyvää neuvontaa, jolla tuetaan naisen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja pyritään keskeytysten määrän vähentämiseen ja erityisesti toistuvien keskeytysten ehkäisemiseen.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon henkilöstö ja muut työntekijät, jotka kohtaavat työssään raskaudenkeskeytystä hakevia.

Määritelmä

 • Raskaudenkeskeytys (abortus arte provocatus, aap) on ihmisen toimin käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön kuolemaan.
 • Raskaudenkeskeytyksiksi rekisteröidään myös monisikiöraskauksien osakeskeytykset.

Epidemiologia

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) rekisteröi Suomessa tehdyt raskaudenkeskeytykset. Tiedot julkaistaan osoitteessa www.thl.fi/tilastot/raskaudenkeskeytykset «http://www.thl.fi/tilastot/raskaudenkeskeytykset»3.
  • Keskeytysten vuosittainen ilmaantuvuus ilmoitetaan tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohti.
 • Raskaudenkeskeytysten määrä on 2000-luvulla pysynyt melko vakaana.
  • Vuonna 2011 tehtiin 10 491 keskeytystä (9,0/1 000). Tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohti oli 167,4 keskeytykseen päätynyttä raskautta.
  • Eniten keskeytyksiä tehtiin 20–24-vuotiaille (18,2/1 000 vastaavanikäistä naista). Alle 20-vuotiaille tehtyjen keskeytysten määrä tuhatta samanikäistä tyttöä kohti on viime vuosina vähentynyt (12,4 vuonna 2011), ja se on kansainvälisesti vertailtuna pieni «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raskaudenk...»1.
  • Keskeytysten määrä vaihtelee alueittain suuresti (6,6–12,2/1 000 vuonna 2011).
 • Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut nopeasti. Lääkkeellisesti tehtiin 87 % keskeytyksistä vuonna 2010 ja noin 89 % vuonna 2011, kun vuonna 2000 osuus oli vain 11 %.
 • Vuonna 2011 raskaudenkeskeytyksistä noin 12 % tehtiin imukaavinnalla.
 • Yli puolet (55 % vuonna 2011) keskeytyksistä tehdään ennen raskausviikon 7 päättymistä (raskausviikoilla ≤ 8+0) ja vain vajaa 7 % raskausviikon 12 jälkeen «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raskaudenk...»1.
 • Keskeytykset tehdään pääosin (92 %) sosiaalisin perustein «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raskaudenk...»1.
  • Mahdollisen tai todetun sikiöpoikkeavuuden vuoksi tehtiin 2,8 % vuoden 2011 kaikista keskeytyksistä.
 • Lähes puolet keskeytyspotilaista on synnyttänyt aiemmin. Vuonna 2011 keskeytyspotilaista 11 % oli synnyttänyt samana tai edellisenä vuonna «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raskaudenk...»1.
 • Niiden naisten osuus, joille on aiemminkin tehty keskeytys, on kasvanut (37 % vuonna 2011) «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raskaudenk...»1.
 • Ennen keskeytystä (vuonna 2011)
 • Keskeytyksen jälkeen (vuonna 2011)
 • Suomalaiset naiset ovat suhtautuneet raskaudenkeskeyttämiseen melko hyväksyvästi. Ks. lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Suomalaisten suhtautuminen raskaudenkeskeytykseen»2.
 • Suomessa raskauksia keskeytetään muihin maihin verrattuna vähän.
  • Pohjoismaissa keskeytysten ilmaantuvuus on pysynyt viime vuosina melko vakaana. Pohjoismainen keskiarvo oli vuonna 2009 14,1 keskeytystä 1 000 naista kohti (15–49-vuotiaat). Pohjoismaista vähiten keskeytyksiä tehtiin Suomessa (8,9/1000) ja eniten Ruotsissa (17,8/1000) «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Pohjoismai...»2.

Lainsäädäntö

 • Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970, aborttilaki) mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen hakemuksesta, kun hakemuksen perusteeksi esitetään yksi tai useampia laissa säädetyistä keskeyttämisperusteista. Ks. lisätietoja taulukosta «Raskaudenkeskeytyksen päätöksentekijä ja perusteet ...»1, «Laki (24.3.1970/239) ja asetus (29.5.1970/359) ras...»3.
 • Raskauden keskeyttämistä koskevan luvan hakijana ulkomaalainen rinnastetaan Suomen kansalaiseen. Lupa myönnetään samoja perusteita ja menettelytapoja noudattaen kuin Suomen kansalaiselle.
 • Alaikäisten (alle 18-vuotiaiden) keskeytyksen hakijoiden kohdalla on erityisesti kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:
  • Kun hakijana on alaikäinen (alle 18-vuotias), joka lääkärin arvion perusteella kykenee esittämään pätevän pyynnön raskauden keskeyttämiseen, hänen vanhemmilleen tai muille edunvalvojille ei saa ilmoittaa raskauden keskeyttämistä koskevasta hakemuksesta. Alaikäisen vanhempiin tai muihin edunvalvojiin ei saa muutoinkaan ottaa yhteyttä, ellei hakija itse sitä pyydä. Tämä koskee myös raskauden keskeyttämiseen ja ehkäisyyn liittyviä lääkemääräyksiä ja niiden määräyskäytäntöjä. Alaikäisen sähköiset lääkemääräykset ovat huoltajien luettavissa, joten tarpeen mukaan käytetään ei-sähköistä lääkemääräystä.
  • Jos hakija on ollut raskaaksi tullessaan alle 18-vuotias ja hänen hoidon ja huolenpidon tarpeensa, kehitystä vaarantavat olosuhteensa tai oma käyttäytymisensä edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä, hänestä on tehtävä lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.
  • Jos hakija on ollut raskaaksi tullessaan alle 18-vuotias ja on syytä epäillä, että hän on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi, hänestä on tehtävä lastensuojelulain 25 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus poliisille.
 • Raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia lomakkeita, ks. lisätietoja taulukosta «Raskaudenkeskeytystä haettaessa käytettävät lomakkeet...»2. Lomakkeet on täytettävä huolellisesti ja selkeästi tarpeettomien viivästysten välttämiseksi. Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat on käsiteltävä aina kiireellisinä.
 • Lausunnonantajalääkärinä voi toimia
  • valtion, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva lääkäri
   • Virkalääkärin oikeus on sidottu hänen virkatyöhönsä eikä oikeuta lausunnon kirjoittamiseen yksityisvastaanotolla. Siihen on erikseen haettava Valviran lupa.
   • Lääketieteen kandidaatti voi toimia lausunnonantajalääkärinä ollessaan valtion, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa.
 • Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön palveluksessa toimivan lääkärin on haettava Valviralta lupa toimia lausunnonantajalääkärinä
  • Lupa on haettava myös silloin, kun lääkärin työnantajana oleva yksityinen terveydenhuollon yritys vastaa kokonaan tai osittain jonkin kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskusten tai sairaaloiden toiminnasta tai lääkäripalveluista.
 • Suorittajalääkärinä voi toimia keskeytyssairaalan palveluksessa oleva laillistettu lääkäri tai lääkärin koulutuksen saanut henkilö, jolle Valvira on myöntänyt luvan harjoittaa lääkärin ammattia. Lääkkeellisessä keskeytyksessä suorittajalääkäriksi merkitään antiprogestiinilääkityksen määrännyt lääkäri.
  • Lääketieteen kandidaatti ei voi suorittaa raskauden keskeyttämistä.
 • Jos epäillään seksuaalirikosta, raskausmateriaali tulee säilyttää pakastamalla jatkotutkimuksia varten, jos nainen antaa siihen suostumuksensa. Formaliinisäilytys vaikeuttaa DNA-määritystä.
 • Naiselle, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, on annettava keskeyttämissairaalassa ehkäisyneuvontaa. Tarvittaessa naiselle on annettava hänen asuinalueellaan toimivien ehkäisyneuvontayksiköiden yhteystiedot tai hänen tarvitsemaansa muuta apua ja tukea raskauden ehkäisyyn. Erityisen tärkeää ehkäisyneuvonta on silloin, kun on kyse nuoresta tai vaikeassa elämäntilanteessa olevasta naisesta, kun ehkäisystä ei ollut aiemmin huolehdittu lainkaan tai kun taustalla on useita aiempia keskeytyksiä «Asetus raskauden keskeyttämisestä 7. pykälän 2. mo...»4.
Taulukko 1. Raskaudenkeskeytyksen päätöksentekijä ja perusteet
Päätöksentekijä Perusteet
1 Niin sanottuina rikosperusteina tulevat kysymykseen sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken, raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen, seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Jäljennös poliisille tehdystä rikosilmoituksesta on liitettävä lomakkeeseen AB 1 silloin, kun raskaus on alkanut pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Yksi lääkäri
 • Raskaus on kestänyt enintään 12+0 viikkoa, ja hakija on raskauden alkaessa
  • alle 17-vuotias (ikäperuste)
  • täyttänyt 40 vuotta (ikäperuste) tai
  • synnyttänyt neljä lasta (lapsilukuperuste).
 • Keskeytys voidaan tehdä raskauden kestosta ja muista aborttilaissa säädetyistä edellytyksistä riippumatta naisen hengen tai terveyden välittömäksi pelastamiseksi (hätäkeskeyttäminen).
Kaksi lääkäriä
 • Raskaus on kestänyt enintään 12+0 viikkoa, ja
  • lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijalle hänen elämänolojensa vuoksi huomattava rasitus (sosiaalinen peruste)
  • raskaus on alkanut raiskauksesta tms.¹ (rikosperuste) tai
  • äidin tai isän sairaus tms. rajoittaa vakavasti heidän kykyään hoitaa lasta.
 • Keskeytys voidaan tehdä raskauden kestosta riippumatta, jos raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen vaarantaisi hakijan hengen tai terveyden (lääketieteellinen peruste).
Valvira
 • Raskaus on kestänyt vähintään 12+1 ja enintään 20+0 viikkoa, ja
  • lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijalle hänen elämänolojensa vuoksi huomattava rasitus
  • raskaus on alkanut raiskauksesta tms.
  • äidin tai isän sairaus tms. rajoittaa vakavasti heidän kykyään hoitaa lasta
  • hakija on raskauden alkaessa
   • alle 17-vuotias
   • täyttänyt 40 vuotta
   • synnyttänyt neljä lasta.
 • Kun lääkärin päätös on kielteinen (valitusasia).
 • Aina kun on syytä otaksua, että sikiöllä on tai sille taikka odotettavalle lapselle kehittyisi vaikea sairaus, kehitysvammaisuus tai rakenteellinen poikkeavuus tai tämä on jo todettu ja raskaus on kestänyt enintään 20+0 viikkoa (sikiöperuste).
 • Aina kun luotettavalla tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus tai rakenteellinen poikkeavuus ja raskaus on kestänyt enintään 24+0 viikkoa (sikiöperuste).
Taulukko 2. Raskaudenkeskeytystä haettaessa käytettävät lomakkeet
Lomake Tarkoitus
Lomakkeet ovat saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta «http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/tiedonkeruut/raskaudenkeskeyttaminen/abst_lomakkeet_ja_tayttoohjeet»6 ja Valviran verkkosivuilta «http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/toimintaluvat/raskauden_keskeyttaminen»7. Lomakkeiden täyttöohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ovat sivulla «http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1395135#fi»8.
AB 1
 • Täytetään aina; sisältää hakemuksen, lääkärinlausunnon ja päätöksen
 • Toimii lähetteenä keskeyttämissairaalaan
 • Toimii hakemuksena Valviralle sen päätöstä edellyttävissä asioissa
Valviran postiosoite: PL 210, 00281 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Puh. 0295 209 111 (vaihde), faksi 0295 209 700
Valviran Internet-sivut «http://www.valvira.fi/»9
AB 2 Selvitys naisen ja hänen perheensä elämänoloista liitetään lomakkeeseen AB 1 silloin, kun
 • Valviralta haetaan keskeyttämislupaa huomattavan rasituksen perusteella (sosiaalisella perusteella) tai
 • lausunnonantajalääkäri tai suorittajalääkäri pyytää lisäselvitystä.
AB 3 Liitetään lomakkeeseen AB 1 silloin, kun raskauden keskeyttämistä haetaan sikiöön liittyvällä perusteella.
AB 4 Ilmoitus suoritetusta keskeyttämisestä tehdään THL:n raskaudenkeskeyttämisrekisteriin yhden kuukauden kuluessa.
THL:n osoite: PL 30, 00271 Helsinki

Perusterveydenhuollon ja sairaalan yhteistyö

 • Raskaudenkeskeytyspotilaan toimiva hoitoketju on tärkeää suunnitella ja toteuttaa alueellisesti.

Alueellinen työnjako

Perusterveydenhuolto

Keskeyttämissairaala

Henkinen ja sosiaalinen tuki

 • Osa naisista tarvitsee enemmän aikaa ja mahdollisesti keskusteluapua ennen päätöstä keskeytyksestä. Ks. lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Raskaudenkeskeytys vaatii henkistä tukea»7.
  • Henkilökohtaisen keskustelun lisäksi kirjallinen neuvonta on tärkeää.
   • Ajan tasalla olevat yhteystiedot alueellisista ja valtakunnallisista tuki- ja auttamispisteistä ja -verkostoista on hyvä koota potilasohjeiden liitteeksi.
 • Erityistä huomiota on kiinnitettävä alaikäisten tukemiseen ja mahdollisen lastensuojelun tarpeen arviointiin.
  • Nuorella raskaudenkeskeytys voi olla merkki riskikäyttäytymisestä tai syrjäytymisestä.
 • Psyykkistä tukea voidaan tarvita erityisesti tapauksissa, joissa
  • naisella on aiemmin esiintynyt mielialaongelmia, erityisesti masennusta
  • keskeytysajankohta on myöhäinen
  • naisella on taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia
  • toivottu raskaus keskeytetään epäillyn tai todetun sikiöpoikkeavuuden perusteella
  • keskeytys tehdään naisen tai odotettavan lapsen isän terveydentilan perusteella
  • nainen on aiemmin ollut hoidossa hedelmättömyyden takia
  • keskeytykseen liittyy painostusta.
 • Kulttuuritaustaltaan erilaisten naisten tuen tarve tulee huomioida yksilöllisesti.
 • Mahdollisuutta keskustella esimerkiksi terveyskeskuspsykologin, psykiatrisen erikoissairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän kanssa tulee tarjota aktiivisesti.

Sikiöperusteella tehtävän raskaudenkeskeytyksen erityispiirteet

Raskaudenkeskeytysmenetelmät

Taulukko 3. Lääkkeellisen ja kirurgisen raskaudenkeskeytyksen vertailu ensimmäisen raskauskolmanneksen (enintään 12 viikkoa) osalta
Lääkkeellinen Kirurginen
Yleensä alle 9 viikkoa, myös viikoilla 9–12 Enintään 12 viikkoa
Polikliininen, voidaan toteuttaa osin kotona Päiväkirurginen
Ei anestesiaa Yleisanestesia
Kajoamaton Kajoava
Alavatsatuntemukset; kipulääke usein tarpeen Toimenpiteeseen liittyvät komplikaatiot
Jälkivuotoa 10–14 vuorokautta, joskus jopa 4 viikkoa Jälkivuoto niukkaa
Noin 5 % joutuu kaavintaan vuodon tai epätäydellisen keskeytymisen takia. Noin 3 % joutuu uusintakaavintaan epätäydellisen keskeytymisen takia.
Sairausloma yleensä 1–3 vuorokautta Sairausloma yleensä 1–3 vuorokautta
Hormoniehkäisy voidaan aloittaa heti keskeytyksen yhteydessä. Kierukan asetus jälkitarkastuksen tai ensimmäisten kuukautisten yhteydessä. Hormoniehkäisy voidaan aloittaa heti keskeytyksen yhteydessä. Kierukka voidaan usein asettaa toimenpiteen yhteydessä.
Jälkitarkastus ja ehkäisyn varmistaminen 2–4 viikon kuluttua keskeytyksestä Jälkitarkastus ja ehkäisyn varmistaminen 2–4 viikon kuluttua keskeytyksestä

Yleistä lääkkeellisestä keskeytysmenetelmästä

 • Lääkkeellisen keskeytyksen vasta-aiheita ovat
  • epäily kohdunulkoisesta raskaudesta
  • naisen kyvyttömyys ymmärtää lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen toteutusta
  • hoitoon reagoimaton vaikeaoireinen astma
  • kliinisesti merkittävä verenvuototaipumus (esimerkiksi von Willebrandin tauti, antikoagulaatiohoito)
  • sepelvaltimotauti
  • systeeminen kortisonihoito (suhteellinen vasta-aihe).
   • Mifepristonilla on myös antiglukokortikoidivaikutus.
   • Kortisoniannosta suurennetaan muutamien päivien ajaksi.
 • Imetys ei ole lääkkeellisen keskeytyksen vasta-aihe, eikä imetystä tarvitse tauottaa «Sääv I, Fiala C, Hämäläinen JM ym. Medical abortio...»30.
Taulukko 4. Alkuraskauden lääkkeellisen keskeytyksen toteutus (≤ 9 raskausviikkoa)
Aika Toimenpiteet
Päivä 1 Keskustelu, informointi ja jatkoehkäisyn suunnittelu
Kliininen tutkimus
Kohdunsisäisen raskauden toteaminen ja keston varmistus
Vasta-aiheiden sulkeminen pois
AB 1 -lomakkeen tarkastus ja allekirjoittaminen
Mifepristonin (200 mg) ottaminen suun kautta sairaalassa hoitohenkilön läsnä ollessa
Kipulääkeresepti
Anti-D-profylaksia
Päivät 2–4 Misoprostolin (0,2 mg, 4 tablettia) laittaminen emättimeen. Misoprostoliannos on mahdollista ottaa joko kotona tai sairaalassa. Jälkimmäisessä tapauksessa potilasta seurataan noin 4 tuntia.
Hormonaalisen ehkäisyn aloitus
Viikot 2–4 Jälkitarkastus (pyrittävä tekemään ennen raskausviikkoa 12). Raskauden keskeytyminen varmistetaan ensisijaisesti määrittämällä istukkagonadotropiinin (hCG) pitoisuus seerumista tai virtsasta.
Ehkäisyn aloituksen varmistus, tarvittaessa kierukan asennus

Ensimmäisen raskauskolmanneksen raskaudenkeskeytys (raskauden kesto ≤ 12+0 viikkoa)

Lääkkeellinen keskeytys

Kirurginen keskeytys

Toisen raskauskolmanneksen raskaudenkeskeytys (raskauden kesto 12+1 – 24+0 viikkoa)

Rh-profylaksia

Antibioottiprofylaksia

Taulukko 5. Antibioottiprofylaksian toteutus raskauden keskeytyksessä
Kirurginen keskeytys Toteutus
*Jos klamydia on hoidettu viikon kuluessa ennen toimenpidettä, metronidatsoli riittää profylaksiaksi.
Kenelle Kaikille toimenpiteen (myös uusintakaavinnan) yhteydessä
Miten Toimenpiteen yhteydessä doksisykliiniä 200 mg + metronidatsolia 500 mg i.v.*
tai
toimenpidepäivän aamuna atsitromysiiniä 1 g ja metronidatsolia 0,8 g p.o.*
Lääkkeellinen keskeytys Toteutus
Kenelle Aina kun joudutaan kaavintaan kohdun riittämättömän tyhjentymisen vuoksi
Miten Kuten kirurgisen keskeytyksen yhteydessä. Tarvittaessa antibioottihoitoa jatketaan kliinisen kuvan perusteella

Komplikaatiot

Lääkkeelliseen keskeytykseen liittyvät komplikaatiot

Kirurgiseen keskeytykseen liittyvät komplikaatiot

Raskauden jatkuminen keskeytyksen jälkeen

Keskeytyslääkkeet ja sikiövauriot

Jälkihoito keskeyttämissairaalassa

Jälkitarkastus

Pitkäaikaisvaikutukset

Ohjeet henkilökunnalle ja potilaalle - sähköisten tausta-aineistojen käyttöohje

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Raskaudenkeskeytys-suosituksen historiatiedot «Raskaudenkeskeytys, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»9

Puheenjohtaja

Oskari Heikinheimo, LKT, dosentti, osastonylilääkäri, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; HYKS:n Kätilöopiston sairaala

Jäsenet

Riitta Burrell, OTT, dosentti, lakimies; Valvira

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri, vanhempi tutkija, Käypä hoito -toimittaja; UKK-instituutti

Maarit Niinimäki, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, kliininen opettaja; Oulun yliopisto ja OYS

Pirjo Pennanen, Dr. med., lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö; Valvira

Sirpa Rekonen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Lahden terveyskeskus

Maija Ritamo, VTM, yksikön päällikkö (eläkk.); THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikkö

Satu Suhonen, LT, naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri, vastaava lääkäri; Helsingin keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Laura Trujillo, LL, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri; HYKS:n Naistenklinikka

Mia Venhola, LL, kliininen seksologi NACS, terveyskeskuslääkäri; Myyrmäen terveysasema, Vantaa

Asiantuntijat

Annukka Ritvanen, LL, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri; THL:n Epämuodostumarekisteri

Susanna Sainio, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; SPR Veripalvelu

Sidonnaisuudet

Riitta Burrell: Ei sidonnaisuuksia

Oskari Heikinheimo: Apurahoja (Concept foundation, EVO, Eri säätiöitä), asiantuntijapalkkioita (Bayer AG, FIMEA, MSD, Potilasvakuutuskeskus), johtokunnan jäsenyys (Lääkäriasema Femeda), luentopalkkioita (Bayer AG, MSD), tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim), osakeomistus (OHeikinheimo consulting Oy)

Katriina Kukkonen-Harjula: Ei sidonnaisuuksia

Maarit Niinimäki: Ei sidonnaisuuksia

Pirjo Pennanen: Ei sidonnaisuuksia

Sirpa Rekonen: Ei sidonnaisuuksia

Maija Ritamo: Ei sidonnaisuuksia

Satu Suhonen: Ei sidonnaisuuksia

Laura Trujillo: Luentopalkkio (Suomen Gynekologiyhdistys)

Mia Venhola: Luentopalkkioita (Astellas Pharma ab, Bayer Schering Pharma Oy, Eli Lilly Finland OyAb, Farmasian oppimiskeskus, MSD Finland Oy, Metropolia, Pfizer Oy), Muita palkkioita (Astellas Pharma, Bayer Schering Pharma , Eli Lilly, GSK, MSD Finland, Pfizer Oy)

Kirjallisuusviite

Raskaudenkeskeytys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»11

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raskaudenkeskeytykset 2011. Suomen virallinen tilasto, Terveys. Tilastoraportti 32/2011. «http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2012/Tr21_12.pdf»12
 2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Pohjoismaiset Raskaudenkeskeytykset 2009. Tilastoraportti 9/2011 THL 2011. «http://www.thl.fi/tilastot/pohjoismaisetabortit»13
 3. Laki (24.3.1970/239) ja asetus (29.5.1970/359) raskauden keskeyttämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. Toim. H. Ranta, Kauppakaari Oyj, Gummerus, Jyväskylä 2000
 4. Asetus raskauden keskeyttämisestä 7. pykälän 2. mom. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700359#a19.4.2001-348 «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700359#a19.4.2001-348»14
 5. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset. Käypä hoito -suositus 14.6.2010. www.kaypahoito.fi «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50049»15
 6. Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Dalaker K ym. Treatment with 2% clindamycin vaginal cream prior to first trimester surgical abortion to reduce signs of postoperative infection: a prospective, double-blinded, placebo-controlled, multicenter study. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:390-6 «PMID: 10830767»PubMed
 7. Autti-Rämö I, Koskinen H, Mäkelä M ym. Raskauden ajan  ultraäänitutkimukset ja seerumiseulonnat rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien tunnistamisessa. FinOHTAn raportti 27, 2005
 8. Zeanah CH, Dailey JV, Rosenblatt MJ ym. Do women grieve after terminating pregnancies because of fetal anomalies? A controlled investigation. Obstet Gynecol 1993;82:270-5 «PMID: 8336876»PubMed
 9. Salvesen KA, Oyen L, Schmidt N ym. Comparison of long-term psychological responses of women after pregnancy termination due to fetal anomalies and after perinatal loss. Ultrasound Obstet Gynecol 1997;9:80-5 «PMID: 9132260»PubMed
 10. Sihvo S, Hemminki E, Kosunen E ym. Quality of care in abortion services in Finland. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:210-7 «PMID: 9512330»PubMed
 11. Sihvo S, Kosunen E. Naisten kokemuksia raskauden keskeytyksestä. Perhesuunnittelusta lisääntymisterveytyseen. Palvelujen käyttö- ja kehittämistarpeet. Stakes, raportteja 1998;220:49-63
 12. Santalahti P. Prenatal screening in Finland. Availability and women's decision-making and experiences. Väitöskirja, Turun yliopisto 1998
 13. Mansour RT, Aboulghar MA, Serour GI ym. Multifetal pregnancy reduction: modification of the technique and analysis of the outcome. Fertil Steril 1999;71:380-4 «PMID: 9988416»PubMed
 14. Medical methods for termination of pregnancy. Report of a WHO Scientific Group. World Health Organ Tech Rep Ser 1997;871:i-vii, 1-110 «PMID: 9478169»PubMed
 15. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Induced abortion. Guideline No 11, 1997
 16. Mifegyne 200 mg tabletti. Pharmaca Fennica on-line, pitkä versio
 17. Christin-Maitre S, Bouchard P, Spitz IM. Medical termination of pregnancy. N Engl J Med 2000;342:946-56 «PMID: 10738054»PubMed
 18. Creinin MD. Medical abortion regimens: historical context and overview. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S3-9 «PMID: 10944364»PubMed
 19. Heikinheimo O. Clinical pharmacokinetics of mifepristone. Clin Pharmacokinet 1997;33:7-17 «PMID: 9250420»PubMed
 20. Spitz IM, Bardin CW. Mifepristone (RU 486)--a modulator of progestin and glucocorticoid action. N Engl J Med 1993;329:404-12 «PMID: 8326975»PubMed
 21. Swahn ML, Bygdeman M. The effect of the antiprogestin RU 486 on uterine contractility and sensitivity to prostaglandin and oxytocin. Br J Obstet Gynaecol 1988;95:126-34 «PMID: 3349002»PubMed
 22. Trujillo L, Heikinheimo O, Tuomi S, Hurskainen R. Toteutuuko Käypä hoito -suositus varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä? Suom Lääkäril 2012;67:333-337.
 23. Goldberg AB, Greenberg MB, Darney PD. Misoprostol and pregnancy. N Engl J Med 2001;344:38-47 «PMID: 11136959»PubMed
 24. Hale RW, Zinberg S. Use of misoprostol in pregnancy. N Engl J Med 2001;344:59-60 «PMID: 11136964»PubMed
 25. von Hertzen H, Huong NT, Piaggio G ym. Misoprostol dose and route after mifepristone for early medical abortion: a randomised controlled noninferiority trial. BJOG 2010;117:1186-96 «PMID: 20560941»PubMed
 26. Gemzell-Danielsson K, Bygdeman M, Aronsson A. Studies on uterine contractility following mifepristone and various routes of misoprostol. Contraception 2006;74:31-5 «PMID: 16781257»PubMed
 27. Khan RU, El-Refaey H, Sharma S ym. Oral, rectal, and vaginal pharmacokinetics of misoprostol. Obstet Gynecol 2004;103:866-70 «PMID: 15121558»PubMed
 28. Danielsson KG, Marions L, Rodriguez A ym. Comparison between oral and vaginal administration of misoprostol on uterine contractility. Obstet Gynecol 1999;93:275-80 «PMID: 9932569»PubMed
 29. Zieman M, Fong SK, Benowitz NL ym. Absorption kinetics of misoprostol with oral or vaginal administration. Obstet Gynecol 1997;90:88-92 «PMID: 9207820»PubMed
 30. Sääv I, Fiala C, Hämäläinen JM ym. Medical abortion in lactating women--low levels of mifepristone in breast milk. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:618-22 «PMID: 20367522»PubMed
 31. Bartley J, Tong S, Everington D ym. Parity is a major determinant of success rate in medical abortion: a retrospective analysis of 3161 consecutive cases of early medical abortion treated with reduced doses of mifepristone and vaginal gemeprost. Contraception 2000;62:297-303 «PMID: 11239616»PubMed
 32. Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of 4132 consecutive cases. BJOG 2002;109:1281-9 «PMID: 12452467»PubMed
 33. von Hertzen H, Honkanen H, Piaggio G ym. WHO multinational study of three misoprostol regimens after mifepristone for early medical abortion. I: Efficacy. BJOG 2003;110:808-18 «PMID: 14511962»PubMed
 34. Schaff EA, Fielding SL, Eisinger SH ym. Low-dose mifepristone followed by vaginal misoprostol at 48 hours for abortion up to 63 days. Contraception 2000;61:41-6 «PMID: 10745068»PubMed
 35. Comparison of two doses of mifepristone in combination with misoprostol for early medical abortion: a randomised trial. World Health Organisation Task Force on Post-ovulatory Methods of Fertility Regulation. BJOG 2000;107:524-30 «PMID: 10759273»PubMed
 36. Wedisinghe L, Elsandabesee D. Flexible mifepristone and misoprostol administration interval for first-trimester medical termination. Contraception 2010;81:269-74 «PMID: 20227541»PubMed
 37. Schaff EA, Fielding SL, Westhoff C ym. Vaginal misoprostol administered 1, 2, or 3 days after mifepristone for early medical abortion: A randomized trial. JAMA 2000;284:1948-53 «PMID: 11035891»PubMed
 38. Fiala C, Winikoff B, Helström L ym. Acceptability of home-use of misoprostol in medical abortion. Contraception 2004;70:387-92 «PMID: 15504378»PubMed
 39. Hamoda H, Ashok PW, Flett GM ym. A randomised controlled trial of mifepristone in combination with misoprostol administered sublingually or vaginally for medical abortion up to 13 weeks of gestation. BJOG 2005;112:1102-8 «PMID: 16045525»PubMed
 40. Kopp Kallner H, Fiala C, Stephansson O ym. Home self-administration of vaginal misoprostol for medical abortion at 50-63 days compared with gestation of below 50 days. Hum Reprod 2010;25:1153-7 «PMID: 20172871»PubMed
 41. Kopp Kallner H, Fiala C, Gemzell-Danielsson K. Assessment of significant factors affecting acceptability of home administration of misoprostol for medical abortion. Contraception 2012;85:394-7 «PMID: 22067756»PubMed
 42. Suhonen S, Heikinheimo O, Tikka M ym. The learning curve is rapid in medical termination of pregnancy--first-year results from the Helsinki area. Contraception 2003;67:223-7 «PMID: 12618258»PubMed
 43. de Groot AN, van Dongen PW, Vree TB ym. Ergot alkaloids. Current status and review of clinical pharmacology and therapeutic use compared with other oxytocics in obstetrics and gynaecology. Drugs 1998;56:523-35 «PMID: 9806101»PubMed
 44. Schulz KF, Grimes DA, Cates W Jr. Measures to prevent cervical injury during suction curettage abortion. Lancet 1983;1:1182-5 «PMID: 6133988»PubMed
 45. Molin A. Risk of damage to the cervix by dilatation for first-trimester-induced abortion by suction aspiration. Gynecol Obstet Invest 1993;35:152-4 «PMID: 8505006»PubMed
 46. Ngai SW, Chan YM, Tang OS ym. The use of misoprostol for pre-operative cervical dilatation prior to vacuum aspiration: a randomized trial. Hum Reprod 1999;14:2139-42 «PMID: 10438440»PubMed
 47. Fong YF, Singh K, Prasad RN. A comparative study using two dose regimens (200 microg or 400 microg) of vaginal misoprostol for pre-operative cervical dilatation in first trimester nulliparae. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:413-7 «PMID: 9609268»PubMed
 48. WHO Safe Abortion: Technical and Policy Guidelines for Health Systems. Geneva: WHO, 2003
 49. Heikinheimo O, Suhonen S, Haukkamaa M. One- and 2-day mifepristone-misoprostol intervals are both effective in medical termination of second-trimester pregnancy. Reprod Biomed Online 2004;8:236-9 «PMID: 14989807»PubMed
 50. Mentula M, Suhonen S, Heikinheimo O. One- and two-day dosing intervals between mifepristone and misoprostol in second trimester medical termination of pregnancy--a randomized trial. Hum Reprod 2011;26:2690-7 «PMID: 21798991»PubMed
 51. Webster D, Penney GC, Templeton A. A comparison of 600 and 200 mg mifepristone prior to second trimester abortion with the prostaglandin misoprostol. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:706-9 «PMID: 8688400»PubMed
 52. Bartley J, Baird DT. A randomised study of misoprostol and gemeprost in combination with mifepristone for induction of abortion in the second trimester of pregnancy. BJOG 2002;109:1290-4 «PMID: 12452468»PubMed
 53. Chapman SJ, Crispens M, Owen J ym. Complications of midtrimester pregnancy termination: the effect of prior cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 1996;175:889-92 «PMID: 8885742»PubMed
 54. Mentula MJ, Niinimäki M, Suhonen S ym. Immediate adverse events after second trimester medical termination of pregnancy: results of a nationwide registry study. Hum Reprod 2011;26:927-32 «PMID: 21317416»PubMed
 55. Mentula M, Heikinheimo O. Risk factors of surgical evacuation following second-trimester medical termination of pregnancy. Contraception 2012;86:141-6 «PMID: 22240172»PubMed
 56. Low N, Mueller M, Van Vliet HA ym. Perioperative antibiotics to prevent infection after first-trimester abortion. Cochrane Database Syst Rev 2012;3:CD005217 «PMID: 22419307»PubMed
 57. Fjerstad M, Trussell J, Lichtenberg ES ym. Severity of infection following the introduction of new infection control measures for medical abortion. Contraception 2011;83:330-5 «PMID: 21397090»PubMed
 58. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Care of Women Requesting Induced Abortion. Evidence-based Clinical Guideline Number 7. November 2011, «http://www.argentinosalerta.org/files/Abortion%20guideline_web_1.pdf»16
 59. World Health Organization (WHO). Unsafe abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008. 6th ed. Geneva: WHO, 2011
 60. el-Refaey H, Rajasekar D, Abdalla M ym. Induction of abortion with mifepristone (RU 486) and oral or vaginal misoprostol. N Engl J Med 1995;332:983-7 «PMID: 7885426»PubMed
 61. Ashok PW, Kidd A, Flett GM ym. A randomized comparison of medical abortion and surgical vacuum aspiration at 10-13 weeks gestation. Hum Reprod 2002;17:92-8 «PMID: 11756368»PubMed
 62. Niinimäki M, Pouta A, Bloigu A ym. Immediate complications after medical compared with surgical termination of pregnancy. Obstet Gynecol 2009;114:795-804 «PMID: 19888037»PubMed
 63. Niinimäki M, Suhonen S, Mentula M ym. Comparison of rates of adverse events in adolescent and adult women undergoing medical abortion: population register based study. BMJ 2011;342:d2111 «PMID: 21508042»PubMed
 64. Davis A, Westhoff C, De Nonno L. Bleeding patterns after early abortion with mifepristone and misoprostol or manual vacuum aspiration. J Am Med Womens Assoc 2000;55:141-4 «PMID: 10846324»PubMed
 65. Kruse B, Poppema S, Creinin MD ym. Management of side effects and complications in medical abortion. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S65-75 «PMID: 10944371»PubMed
 66. Grimes DA, Cates W Jr. Complications from legally-induced abortion: a review. Obstet Gynecol Surv 1979;34:177-91 «PMID: 107500»PubMed
 67. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Care Of Women Requesting Induced Abortion. Nov 2011
 68. Tristan SB, Gilliam M. First trimester surgical abortion. Clin Obstet Gynecol 2009;52:151-9 «PMID: 19407521»PubMed
 69. Heisterberg L, Kringelbach M. Early complications after induced first-trimester abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 1987;66:201-4 «PMID: 3661126»PubMed
 70. Hakim-Elahi E, Tovell HM, Burnhill MS. Complications of first-trimester abortion: a report of 170,000 cases. Obstet Gynecol 1990;76:129-35 «PMID: 2359559»PubMed
 71. Kaunitz AM, Rovira EZ, Grimes DA, Schultz KF. Abortions that fail. Obstet Gynecol 1985;66:533-7 «PMID: 4047543»PubMed
 72. Ashok PW, Penney GC, Flett GM ym. An effective regimen for early medical abortion: a report of 2000 consecutive cases. Hum Reprod 1998;13:2962-5 «PMID: 9804263»PubMed
 73. Lähteenmäki P, Luukkainen T. Return of ovarian function after abortion. Clin Endocrinol (Oxf) 1978;8:123-32 «PMID: 630723»PubMed
 74. Pakarinen P, Toivonen J, Luukkainen T. Randomized comparison of levonorgestrel- and copper-releasing intrauterine systems immediately after abortion, with 5 years' follow-up. Contraception 2003;68:31-4 «PMID: 12878284»PubMed
 75. Bednarek PH, Creinin MD, Reeves MF ym. Immediate versus delayed IUD insertion after uterine aspiration. N Engl J Med 2011;364:2208-17 «PMID: 21651392»PubMed
 76. Suhonen S, Heikinheimo O. Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu. Duodecim 2008;124:457-61
 77. Reeves MF, Smith KJ, Creinin MD. Contraceptive effectiveness of immediate compared with delayed insertion of intrauterine devices after abortion: a decision analysis. Obstet Gynecol 2007;109:1286-94 «PMID: 17540799»PubMed
 78. Grossman D, Ellertson C, Grimes DA ym. Routine follow-up visits after first-trimester induced abortion. Obstet Gynecol 2004;103:738-45 «PMID: 15051567»PubMed
 79. Lähteenmäki P. The disappearance of HCG and return of pituitary function after abortion. Clin Endocrinol (Oxf) 1978;9:101-12 «PMID: 568043»PubMed
 80. Honkanen H, Ranta S, Ylikorkala O ym. The kinetics of serum hCG and progesterone in response to oral and vaginal administration of misoprostol during medical termination of early pregnancy. Hum Reprod 2002;17:2315-9 «PMID: 12202418»PubMed
 81. Perriera LK, Reeves MF, Chen BA ym. Feasibility of telephone follow-up after medical abortion. Contraception 2010;81:143-9 «PMID: 20103453»PubMed
 82. Thorp JM Jr, Hartmann KE, Shadigian E. Long-term physical and psychological health consequences of induced abortion: review of the evidence. Obstet Gynecol Surv 2003;58:67-79 «PMID: 12544786»PubMed
 83. Abu-Heija AT, El-Jallad F, Ziadeh S. Placenta previa: effect of age, gravidity, parity and previous caesarean section. Gynecol Obstet Invest 1999;47:6-8 «PMID: 9852384»PubMed
 84. Virk J, Zhang J, Olsen J. Medical abortion and the risk of subsequent adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2007;357:648-53 «PMID: 17699814»PubMed
 85. Reeves GK, Kan SW, Key T ym. Breast cancer risk in relation to abortion: Results from the EPIC study. Int J Cancer 2006;119:1741-5 «PMID: 16646050»PubMed
 86. Academy of Royal Medical Colleges. Induced abortion and mental health: A systematic review of the mental health outcomes of induced abortion, including their prevalence and associated factors. «http://www.aomrc.org.uk/doc_download/9432-induced-abortion-and-mental-health»17
 87. Munk-Olsen T, Laursen TM, Pedersen CB ym. Induced first-trimester abortion and risk of mental disorder. N Engl J Med 2011;364:332-9 «PMID: 21268725»PubMed
 88. Adler NE, David HP, Major BN ym. Psychological factors in abortion. A review. Am Psychol 1992;47:1194-204 «PMID: 1443858»PubMed
 89. Zolese G, Blacker CV. The psychological complications of therapeutic abortion. Br J Psychiatry 1992;160:742-9 «PMID: 1617354»PubMed
 90. Ashok PW, Templeton A. Nonsurgical mid-trimester termination of pregnancy: a review of 500 consecutive cases. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:706-10 «PMID: 10428528»PubMed
 91. Creinin MD, Fox MC, Teal S ym. A randomized comparison of misoprostol 6 to 8 hours versus 24 hours after mifepristone for abortion. Obstet Gynecol 2004;103:851-9 «PMID: 15121556»PubMed
 92. da Silva Dal Pizzol T, Knop FP, Mengue SS. Prenatal exposure to misoprostol and congenital anomalies: systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol 2006;22:666-71 «PMID: 16750609»PubMed
 93. Diedrich J, Drey E, Society of Family Planning. Induction of fetal demise before abortion. Contraception 2010;81:462-73 «PMID: 20472112»PubMed
 94. Fiala C, Fux M, Gemzell Danielsson K. Rh-prophylaxis in early abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:892-903 «PMID: 12956838»PubMed
 95. Fiala C, Safar P, Bygdeman M ym. Verifying the effectiveness of medical abortion; ultrasound versus hCG testing. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;109:190-5 «PMID: 12860340»PubMed
 96. Gonzalez CH, Marques-Dias MJ, Kim CA ym. Congenital abnormalities in Brazilian children associated with misoprostol misuse in first trimester of pregnancy. Lancet 1998;351:1624-7 «PMID: 9620717»PubMed
 97. Goodman S, Hendlish SK, Reeves MF ym. Impact of immediate postabortal insertion of intrauterine contraception on repeat abortion. Contraception 2008;78:143-8 «PMID: 18672116»PubMed
 98. Grimes DA, Stuart GS, Raymond EG. Feticidal digoxin injection before dilation and evacuation abortion: evidence and ethics. Contraception 2012;85:140-3 «PMID: 22067810»PubMed
 99. Heikinheimo O, Gissler M, Suhonen S. Age, parity, history of abortion and contraceptive choices affect the risk of repeat abortion. Contraception 2008;78:149-54 «PMID: 18672117»PubMed
 100. Jabara S, Barnhart KT. Is Rh immune globulin needed in early first-trimester abortion? A review. Am J Obstet Gynecol 2003;188:623-7 «PMID: 12634631»PubMed
 101. Kapp N, Lohr PA, Ngo TD ym. Cervical preparation for first trimester surgical abortion. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007207 «PMID: 20166091»PubMed
 102. Lowering the doses of mifepristone and gameprost for early abortion: a randomised controlled trial. World Health Organization Task Force on Post-ovulatory Methods for Fertility Regulation. BJOG 2001;108:738-42 «PMID: 11467701»PubMed
 103. Ngai SW, Tang OS, Lao T ym. Oral misoprostol versus placebo for cervical dilatation before vacuum aspiration in first trimester pregnancy. Hum Reprod 1995;10:1220-2 «PMID: 7657769»PubMed
 104. Nyboe Andersen A, Damm P, Tabor A ym. Prevention of breast pain and milk secretion with bromocriptine after second-trimester abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 1990;69:235-8 «PMID: 2220345»PubMed
 105. Orioli IM, Castilla EE. Epidemiological assessment of misoprostol teratogenicity. BJOG 2000;107:519-23 «PMID: 10759272»PubMed
 106. Pastuszak AL, Schüler L, Speck-Martins CE ym. Use of misoprostol during pregnancy and Möbius' syndrome in infants. N Engl J Med 1998;338:1881-5 «PMID: 9637807»PubMed
 107. Penney GC, Thomson M, Norman J ym. A randomised comparison of strategies for reducing infective complications of induced abortion. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:599-604 «PMID: 9647149»PubMed
 108. Roberts H, Silva M, Xu S. Post abortion contraception and its effect on repeat abortions in Auckland, New Zealand. Contraception 2010;82:260-5 «PMID: 20705155»PubMed
 109. Sawaya GF, Grady D, Kerlikowske K ym. Antibiotics at the time of induced abortion: the case for universal prophylaxis based on a meta-analysis. Obstet Gynecol 1996;87:884-90 «PMID: 8677129»PubMed
 110. Saxena P, Salhan S, Sarda N. Comparison between the sublingual and oral route of misoprostol for pre-abortion cervical priming in first trimester abortions. Hum Reprod 2004;19:77-80 «PMID: 14688160»PubMed
 111. Schaff E. Evidence for shortening the time interval of prostaglandin after mifepristone for medical abortion. Contraception 2006;74:42-4 «PMID: 16781259»PubMed
 112. Schaff EA, Fielding SL, Eisinger S ym. Mifepristone and misoprostol for early abortion when no gestational sac is present. Contraception 2001;63:251-4 «PMID: 11448464»PubMed
 113. Singh K, Fong YF, Prasad RN ym. Randomized trial to determine optimal dose of vaginal misoprostol for preabortion cervical priming. Obstet Gynecol 1998;92:795-8 «PMID: 9794671»PubMed
 114. Single dose cabergoline versus bromocriptine in inhibition of puerperal lactation: randomised, double blind, multicentre study. European Multicentre Study Group for Cabergoline in Lactation Inhibition. BMJ 1991;302:1367-71 «PMID: 1676318»PubMed
 115. Sitruk-Ware R, Davey A, Sakiz E. Fetal malformation and failed medical termination of pregnancy. Lancet 1998;352:323 «PMID: 9690438»PubMed
 116. Sitruk-Ware R. Mifepristone and misoprostol sequential regimen side effects, complications and safety. Contraception 2006;74:48-55 «PMID: 16781261»PubMed
 117. Spitz IM, Bardin CW, Benton L ym. Early pregnancy termination with mifepristone and misoprostol in the United States. N Engl J Med 1998;338:1241-7 «PMID: 9562577»PubMed
 118. Termination of pregnancy with reduced doses of mifepristone. World Health Organisation Task Force on Post-ovulatory Methods of Fertility Regulation. BMJ 1993;307:532-7 «PMID: 8400972»PubMed
 119. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomen virallinen tilasto, Terveys 2011. Raskaudenkeskeytykset 2010

A

Antibioottiprofylaksia ensimmäisen raskauskolmanneksen raskaudenkeskeytyksessä

Kirurgisen keskeytyksen yhteydessä käytetty antibioottiprofylaksia vähentää keskeytyksen jälkeisten sisäsynnytininfektioiden esiintymistä.

A

Mifepristonin annos ja teho

Mifepristoni on yhtä tehokas 200 mg:n ja 600 mg:n annoksilla.

A

Mifepristonin ja misoprostolin annosväli

Alle 9 viikon raskauksissa mifepristonin ja misoprostolin annosteluväli voi olla 1–3 vuorokautta, ilman että kliininen teho kärsii.

A

Misoprostoli kohdunkaulan pehmennyksessä ennen kaavintakeskeytystä

Misoprostoli pehmentää kohdunkaulaa otettuna suun tai emättimen kautta tai kielen alle annosteltuna.

A

Raskauden keston vaikutus lääkkeellisen keskeyttämisen onnistumiseen

Raskauden kesto vaikuttaa lääkkeellisen keskeytyksen onnistumiseen.

A

Toisen raskauskolmanneksen keskeytys lääkkeellisesti

Mifepristonin ja misoprostolin yhdistelmä keskeyttää raskauden tehokkaasti myös toisen raskauskolmanneksen aikana.

B

Kierukkaehkäisy raskaudenkeskeytyksen jälkeen

Raskaudenkeskeytyksen yhteydessä aloitettu kohdunsisäinen ehkäisy ilmeisesti vähentää uusintakeskeytysten määrää verrattuna siihen, että kierukka asetetaan myöhemmin.

B

Maidonerityksen ehkäisy raskauden keskeytyksen jälkeen

Toisella kolmanneksella tehty keskeytys aiheuttaa suurimalla osalla potilaista rintojen aristusta ja maidoneritystä, joka ilmeisesti on ehkäistävissä lääkityksellä.

B

Misoprostolin teratogeenisyys

Misoprostolin käyttö alkuraskauden aikana todennäköisesti altistaa sikiövaurioille.

B

Raskaudenkeskeytyksen jälkitarkastus ja hCG-pitoisuuden määritys

Raskaudenkeskeytyksen jälkeen seerumin hCG-pitoisuuden lasku ilmeisesti kertoo kohdun tyhjenemisestä ultraäänitutkimusta ja kliinistä tutkimusta paremmin.

B

Synnyttäneisyys, aiempi keskeytys ja lääkkeellisen keskeytyksen teho

Lääkkeellisen keskeytyksen teho on ilmeisesti jonkin verran huonompi synnyttäneillä naisilla sekä naisilla, joille on tehty raskaudenkeskeytys aiemmin.

B

9–12-viikkoisen raskauden lääkkeellinen keskeytys

Myös 9–12-viikkoinen raskaus voidaan ilmeisesti keskeyttää tehokkaasti lääkkeillä, ja täydellisten keskeytymisten osuus on 88–97 %.

C

Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen toteutus raskausviikoilla 4–5

Raskaus voitaneen keskeyttää lääkkeellisesti raskausviikoilla 4–5, kun kohdunsisäistä raskautta ei voida vielä varmistaa kaikukuvauksella.

C

Mifepristonin teratogeenisyys

Mifepristonin teratogeenisyydesta ei ole selvää tutkimusnäyttöä.

C

Misoprostoliannostelun toistaminen tarvittaessa

Misoprostoliannostelun toistaminen tarvittaessa lisännee täydellisten keskeytymisten määrää.

D

Fetisidi keskiraskauden keskeytyksessä

Fetisidin hyödyistä keskiraskauden keskeytyksessä ei ole selkeää tutkimusnäyttöä.

D

Rh-profylaksian tarve Rh-negatiivisilla ja varhaisraskauden keskeytys

Rh-profylaksian tarpeesta Rh-negatiivisille varhaisraskauden keskeytyksessä ei ole selkeää tutkimusnäyttöä.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.