Mellanöreinflammation (akut hos barn)

God medicinsk praxis rekommendationer
Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim, Finsk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi, Barnläkarföreningen i Finland och Allmänmedicinska föreningen i Finland
28.9.2021

Hur kan man hänvisa till God medicinsk praxis-rekommendationen? «K1»1

Den här svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationen har översatts från den finska God medicinsk praxis-rekommendationen (Käypä hoito -suositus Välikorvatulehdus (lasten äkillinen) «Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)»1). Om det finns skillnader i texterna gäller den uppdaterade finskspråkiga versionen.

Huvudsakligen finns evidenssammandragen och bakgrundsmaterialen samt internetlänkarna på finska.

Centrala rekommendationer

 • De grundläggande målen för behandlingen av öroninflammationer är att minimera den smärta och hörselnedsättning som inflammationen orsakar samt att förebygga komplikationer.
 • Diagnostiska kriterier för akut mellanöreinflammation (akut otit) är sekret i mellanörat, tecken på inflammation i trumhinnan och symtom eller fynd som tyder på infektion.
 • Incidensen av sjukdomen är som störst i åldern 6–24 månader. Incidensen kulminerar vid cirka ett års ålder.
 • De vanligaste patogena bakterierna är Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis, som finns i mellanöresekretet i 70–90 % av fallen.
 • I de flesta fallen kan man också hitta virus i mellanörsekretet, så hos de flesta barn är en mellanöreinflammation en blandinfektion som orsakas av bakterier och virus.
 • Symtomen på akut mellanöreinflammation är i hög grad desamma som enbart i en övre luftvägsinfektion och kan därför inte diagnostiseras tillförlitligt utan undersökning av öronen.
 • Som hjälpmedel för diagnosen rekommenderas tympanometri.
 • En effektiv behandling av öronvärken är primär när behandlingen inleds.
 • Om diagnosen av akut mellanöreinflammation är säker rekommenderas att inflammationen i regel behandlas med antibiotika.
 • Om antibiotikabehandling inte påbörjas ska barnet undersökas på nytt efter 2–3 dagar, om barnet inte tydligt är på väg att tillfriskna.
 • Förstahandsantibiotika i behandlingen är amoxicillin och amoxicillin-klavulansyra.
 • Behovet av kontrollbesök av öronen ska bedömas individuellt så att man beaktar barnets ålder och betydelsen av fyndet på kontrollbesöket med tanke på eventuella åtgärder som utförs senare.

Mål och målgrupper

 • Syftet med rekommendationen är att förbättra kvaliteten på behandlingen av akut mellanöreinflammation och att förenhetliga vårdpraxisen.
 • Rekommendationen fokuserar huvudsakligen på akuta mellanöreinflammationer hos barn under skolåldern.
 • Rekommendationen är i första hand avsedd för primärvården.

Definition

Epidemiologi

Riskfaktorer

Etiologi

Diagnos

Symtom

Undersökning av öronen

Bild 1.

Korvien tutkimisasento.

Bild 2.

Kahden eri valmistajan pneumaattinen otoskooppi.

Fynd i trumhinnan

Tabell 1. Inspektionsfynd i trumhinnan hos friskt barn med akut mellanöreinflammation
Trumhinnans egenskaper Normalt fynd Fynd som tyder på mellanöreinflammation
Form Konkav Utbuktande eller jämn
Färg Pärlgrå Röd, gulaktig eller ljus
Transparens Transparent Grumlig
Reflex Smal och skarpt avgränsad Frånvarande eller spridd
Rörlighet Känslig Frånvarande eller nedsatt
Bild 3.

Akut mellanöreinflammation (vänster trumhinna). Trumhinnan är lindrigt utbuktande, hammarens knopp och umbo kan uppfattas, umbo är lindrigt insjunken mot mellanörat. Trumhinnan ser helt grumlig ut eftersom det finns gulaktigt varigt sekret i mellanörat. På framsidan av hammarskaftet skymtar lite luft på mellanörats sida. Den ökade hyperemin på hammarskaftet är ett ospecifikt fynd som kan bero förutom på en inflammation på gråt, om barnet slingrat sig eller en lätt beröring av hörselgången.

Bild: Ruohola A, Tähtinen PA, Laine MK, University of Turku, Finland

Bild 4.

Akut mellanöreinflammation (höger trumhinna). Trumhinnan buktar utåt. Trumhinnans landmärken kan inte uppfattas ordentligt. Trumhinnan är gulaktigt grumlig vilket tyder på varigt sekret. Observera att trumhinnan är knappt alls rodnande.

Bild: Ruohola A, Tähtinen PA, Laine MK, University of Turku, Finland

Behandling

Smärtstillande läkemedel

 • Behandling av öronvärken är primär när behandlingen inleds.
 • För smärtbehandling kan paracetamol (15–20 mg/kg × 3–4), ibuprofen (10 mg/kg × 3) eller naproxen (5 mg/kg × 2) användas «Bertin L, Pons G, d'Athis P ym. A randomized, doub...»22, «Varsano IB, Volovitz BM, Grossman JE. Effect of na...»23.
 • Det finns inga forskningsrön om effekten av örondroppar som bedövar trumhinnan (sinkokain), men de kan ges för smärtlindring om man vet att det inte finns ett hål i trumhinnan.
 • Om barnet vaknar på natten med öronvärk och det finns läkemedel som lämpar sig för smärtbehandling hemma är det inte nödvändigt att besöka en läkare nattetid enbart för att bedöma behovet av antibiotikabehandling. Om smärtbehandlingen inte lyckas hemma eller barnets tillstånd kräver det, kan barnet tas till akutmottagningen vilken tid på dygnet som helst.

Antimikrobiella läkemedel

Behandling av utsöndrande öra med rör

Övriga läkemedel

Trumhinnepunktion

 • Vid behandling av akut mellanöreinflammation har en trumhinnepunktion inte visat sig vara till nytta för läkningen «Tärykalvopistosta ei ilmeisesti ole hyötyä akuutin otiitin paranemisessa.»B.
 • Om ett barn misstänks ha en komplikation till öroninflammation, har ett immunbristtillstånd eller på grund av försämrat allmäntillstånd behöver sjukhusvård, är en trumhinnepunktion och inläggning av trumhinnerör ofta nödvändiga för att avlägsna sekret från mellanörat, för att ventilera mellanörat och för att utreda etiologin.
 • Om barnet har mycket svår öronvärk på grund av det ökade trycket i trumhålan kan en trumhinnepunktion vara motiverad för att minska smärtan som första hjälpen.

Uppföljning

Kontrollbesök

 • Det finns ingen forskningsevidens på behovet av kontrollbesök eller den bästa tidpunkten för ett uppföljningsbesök.
 • Behovet av kontrollbesök bör bedömas individuellt för varje barn så att hänsyn tas till barnets ålder och särskilt till vilken betydelse fyndet från kontrollbesöket har för eventuella senare operationsåtgärder på barnet.
  • För övervägandet av trumhinnerör har det betydelse om mellanörat läker mellan upprepade inflammationer eller om det hela tiden finns sekret i mellanörat.
 • Rutinmässigt kontrollbesök behövs inte för symtomfria äldre barn som inte misstänks ha nedsatt hörsel.
 • Om ett kontrollbesök anses nödvändigt rekommenderas det att det görs cirka en månad efter diagnosen.
 • Kontrollbesöket kan genomföras med hjälp av otoskopi eller tympanometri. Om tympanometrifyndet är normalt behövs ingen otoskopi.

När behövs en bedömning av en specialist?

 • Patienten misstänks ha komplikation till mellanöreinflammation (t.ex. mastoidit eller ansiktsförlamning). För mer information se «Välikorvatulehdusten komplikaatiot»4.
 • Varig utsöndring från örat (antingen via rör eller perforation) har trots lämplig antibiotikabehandling pågått i över 7 dygn.
 • Det har funnits vätska i mellanörat utan avbrott i 3 månader.
 • Patienten har haft över 3 mellanöreinflammationer under ett halvt år eller över 4 mellanöreinflammationer under ett år. Patientens helhetssituation, såsom ålder, ärftlig benägenhet, underliggande sjukdomar, symtomens styrka, dagvårdsform och årstid, ska dock beaktas.
 • Om patienten har en hörselskada sedan tidigare, remitteras patienten till en specialistbedömning efter övervägande.

Förebyggande av upprepade mellanöreinflammationer

Skyddsfaktorer samt undvikande av riskfaktorer

 • Eftersom virusinfektion i de övre luftvägarna är den största riskfaktorn för mellanöreinflammation, skulle alla metoder för att minska barns insjuknande i övre luftvägsinfektion sannolikt också minska de mellanöroninflammationer som framträder som komplikationer.
 • Av riskfaktorerna är dagvård utanför hemmet, exponering för tobaksrök och användning av napp möjliga interventionsobjekt.

Läkemedel och andra preparat

Antibiotika

Xylitol

Övriga preparat

Operativ behandling

Vaccin

Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim, Finsk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi, Barnläkarföreningen i Finland och Allmänmedicinska föreningen i Finland

För mer information om arbetsgruppsmedlemmar samt anmälan om intressekonflikter, se «Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)»1 (på finska)

Översättare: Lingsoft Language Services Oy

Granskning av översättningen: Hans Blomberg

Litteratur

Mellanöreinflammation (akut hos barn). God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim, Finsk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi, Barnläkarföreningen i Finland och Allmänmedicinska föreningen i Finland. Helsingfors: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2021 (hänvisning dd.mm.åååå). Tillgänglig på internet: www.kaypahoito.fi

Närmare anvisningar: «https://www.kaypahoito.fi/sv/god-medicinsk-praxis/nyttjanderattigheter/citering»2

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

Litteratur

 1. Bluestone CD, Klein JO. Otitis media in infants and children. 3. painos. Philadelphia: WB Saunders, 2001
 2. Karma P, Palva T, Kouvalainen K ym. Finnish approach to the treatment of acute otitis media. Report of the Finnish Consensus Conference. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1987;129:1-19 «PMID: 2436542»PubMed
 3. Pukander J, Karma P, Sipilä M. Occurrence and recurrence of acute otitis media among children. Acta Otolaryngol 1982;94:479-86 «PMID: 7180421»PubMed
 4. Sipilä M, Pukander J, Karma P. Incidence of acute otitis media up to the age of 1 1/2 years in urban infants. Acta Otolaryngol 1987;104:138-45 «PMID: 3661155»PubMed
 5. Saukkonen S-M, Vuorio S. Perusterveydenhuolto 2014. Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 6/2016, «http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130507/Tr06_2016.pdf?sequence=3»3
 6. Mandel EM, Casselbrant ML, Richert BC ym. Eustachian Tube Function in 6-Year-Old Children with and without a History of Middle Ear Disease. Otolaryngol Head Neck Surg 2016;154:502-7 «PMID: 26626132»PubMed
 7. Niemelä M, Uhari M, Lautala P ym. Association of recurrent acute otitis media with nasopharynx dimensions in children. J Laryngol Otol 1994;108:299-302 «PMID: 8182313»PubMed
 8. Renko M, Kristo A, Tapiainen T ym. Nasopharyngeal dimensions in magnetic resonance imaging and the risk of acute otitis media. J Laryngol Otol 2007;121:853-6 «PMID: 17224090»PubMed
 9. Casey JR, Kaur R, Friedel VC ym. Acute otitis media otopathogens during 2008 to 2010 in Rochester, New York. Pediatr Infect Dis J 2013;32:805-809 «PMID: 23860479»PubMed
 10. Ruohola A, Meurman O, Nikkari S ym. Microbiology of acute otitis media in children with tympanostomy tubes: prevalences of bacteria and viruses. Clin Infect Dis 2006;43:1417-22 «PMID: 17083014»PubMed
 11. Sillanpää S, Oikarinen S, Sipilä M ym. Moraxella catarrhalis Might Be More Common than Expected in Acute Otitis Media in Young Finnish Children. J Clin Microbiol 2016;54:2373-9 «PMID: 27413187»PubMed
 12. Chantzi FM, Papadopoulos NG, Bairamis T ym. Human rhinoviruses in otitis media with effusion. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:514-8 «PMID: 17014626»PubMed
 13. Bulut Y, Güven M, Otlu B ym. Acute otitis media and respiratory viruses. Eur J Pediatr 2007;166:223-8 «PMID: 16967296»PubMed
 14. Nokso-Koivisto J, Marom T, Chonmaitree T. Importance of viruses in acute otitis media. Curr Opin Pediatr 2015;27:110-5 «PMID: 25514574»PubMed
 15. Ruohola A, Pettigrew MM, Lindholm L ym. Bacterial and viral interactions within the nasopharynx contribute to the risk of acute otitis media. J Infect 2013;66:247-54 «PMID: 23266462»PubMed
 16. Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 «PMID: 7808842»PubMed
 17. Baker RB. Is ear pulling associated with ear infection? Pediatrics 1992;90:1006-7 «PMID: 1437419»PubMed
 18. Helenius KK, Laine MK, Tähtinen PA ym. Tympanometry in discrimination of otoscopic diagnoses in young ambulatory children. Pediatr Infect Dis J 2012;31:1003-6 «PMID: 22592519»PubMed
 19. Puhakka T, Pulkkinen J, Silvennoinen H ym. Comparison of spectral gradient acoustic reflectometry and tympanometry for detection of middle-ear effusion in children. Pediatr Infect Dis J 2014;33:e183-6 «PMID: 24717962»PubMed
 20. Smith CG, Paradise JL, Sabo DL ym. Tympanometric findings and the probability of middle-ear effusion in 3686 infants and young children. Pediatrics 2006;118:1-13 «PMID: 16818543»PubMed.
 21. Karma PH, Penttilä MA, Sipilä MM ym. Otoscopic diagnosis of middle ear effusion in acute and non-acute otitis media. I. The value of different otoscopic findings. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1989;17:37-49 «PMID: 2707977»PubMed
 22. Bertin L, Pons G, d'Athis P ym. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis media in children. Fundam Clin Pharmacol 1996;10:387-92 «PMID: 8871138»PubMed
 23. Varsano IB, Volovitz BM, Grossman JE. Effect of naproxen, a prostaglandin inhibitor, on acute otitis media and persistence of middle ear effusion in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98:389-92 «PMID: 2655526»PubMed
 24. Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL ym. Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with individual patient data. Lancet 2006;368:1429-35 «PMID: 17055944»PubMed
 25. Tähtinen PA, Laine MK, Ruohola A. Prognostic Factors for Treatment Failure in Acute Otitis Media. Pediatrics 2017; Aug 8. pii: e20170072 «PMID: 28790141»PubMed, «http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/08/04/peds.2017-0072»4
 26. Barnett ED, Teele DW, Klein JO ym. Comparison of ceftriaxone and trimethoprim-sulfamethoxazole for acute otitis media. Greater Boston Otitis Media Study Group. Pediatrics 1997;99:23-8 «PMID: 8989332»PubMed
 27. Hatakka K, Blomgren K, Pohjavuori S ym. Treatment of acute otitis media with probiotics in otitis-prone children-a double-blind, placebo-controlled randomised study. Clin Nutr 2007;26:314-21 «PMID: 17353072»PubMed
 28. Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. Risk factors for recurrent acute otitis media and respiratory infection in infancy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1990;19:151-61 «PMID: 2373599»PubMed
 29. Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. The occurrence of acute otitis media in infants. A life-table analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1991;21:7-14 «PMID: 2037420»PubMed
 30. Aniansson G, Alm B, Andersson B ym. A prospective cohort study on breast-feeding and otitis media in Swedish infants. Pediatr Infect Dis J 1994;13:183-8 «PMID: 8177624»PubMed
 31. Appelman CL, Claessen JQ, Touw-Otten FW ym. Co-amoxiclav in recurrent acute otitis media: placebo controlled study. BMJ 1991;303:1450-2 «PMID: 1773154»PubMed
 32. Arguedas A, Soley C, Kamicker BJ ym. Single-dose extended-release azithromycin versus a 10-day regimen of amoxicillin/clavulanate for the treatment of children with acute otitis media. Int J Infect Dis 2011;15:e240-8 «PMID: 21269858»PubMed
 33. Arguedas A, Soley C. Pneumococcal vaccination for acute otitis media. Lancet 2006;367:1897-8; author reply 1898 «PMID: 16765749»PubMed
 34. Arola M, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Clinical role of respiratory virus infection in acute otitis media. Pediatrics 1990;86:848-55 «PMID: 2174535»PubMed
 35. Autret-Leca E, Giraudeau B, Ployet MJ ym. Amoxicillin/clavulanic acid is ineffective at preventing otitis media in children with presumed viral upper respiratory infection: a randomized, double-blind equivalence, placebo-controlled trial. Br J Clin Pharmacol 2002;54:652-6 «PMID: 12492614»PubMed
 36. Bauchner H, Leventhal JM, Shapiro ED. Studies of breast-feeding and infections. How good is the evidence? JAMA 1986;256:887-92 «PMID: 3090286»PubMed
 37. Belshe RB, Edwards KM, Vesikari T ym. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children. N Engl J Med 2007;356:685-96 «PMID: 17301299»PubMed
 38. Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J ym. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenzavirus vaccine in children. N Engl J Med 1998;338:1405-12 «PMID: 9580647»PubMed
 39. Berman S, Nuss R, Roark R ym. Effectiveness of continuous vs. intermittent amoxicillin to prevent episodes of otitis media. Pediatr Infect Dis J 1992;11:63-7 «PMID: 1741200»PubMed
 40. Bezáková N, Damoiseaux RA, Hoes AW ym. Recurrence up to 3.5 years after antibiotic treatment of acute otitis media in very young Dutch children: survey of trial participants. BMJ 2009;338:b2525 «PMID: 19567910»PubMed
 41. Black S, Shinefield H, Fireman B ym. Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr Infect Dis J 2000;19:187-95 «PMID: 10749457»PubMed
 42. Block SL, Heikkinen T, Toback SL ym. The efficacy of live attenuated influenza vaccine against influenza-associated acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2011;30:203-7 «PMID: 20935591»PubMed
 43. Bluestone CD, Stephenson JS, Martin LM. Ten-year review of otitis media pathogens. Pediatr Infect Dis J 1992;11:S7-11 «PMID: 1513611»PubMed
 44. Bonuck KA, Freeman K, Trombley M. Randomized controlled trial of a prenatal and postnatal lactation consultant intervention on infant health care use. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:953-60 «PMID: 16953019»PubMed
 45. Boonacker CW, Rovers MM, Browning GG ym. Adenoidectomy with or without grommets for children with otitis media: an individual patient data meta-analysis. Health Technol Assess 2014;18:1-118 «PMID: 24438691»PubMed
 46. Bowatte G, Tham R, Allen KJ ym. Breastfeeding and childhood acute otitis media: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr 2015;104:85-95 «PMID: 26265016»PubMed
 47. Bradley RH, National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Early Child Care Research Network.. Child care and common communicable illnesses in children aged 37 to 54 months. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:196-200 «PMID: 12580692»PubMed
 48. Burke P, Bain J, Robinson D ym. Acute red ear in children: controlled trial of non-antibiotic treatment in general practice. BMJ 1991;303:558-62 «PMID: 1912887»PubMed
 49. Carlin SA, Marchant CD, Shurin PA ym. Host factors and early therapeutic response in acute otitis media. J Pediatr 1991;118:178-83 «PMID: 1899699»PubMed
 50. Casey JR, Block SL, Hedrick J ym. Comparison of amoxicillin/clavulanic acid high dose with cefdinir in the treatment of acute otitis media. Drugs 2012;72:1991-7 «PMID: 23039319»PubMed
 51. Casselbrant ML, Kaleida PH, Rockette HE ym. Efficacy of antimicrobial prophylaxis and of tympanostomy tube insertion for prevention of recurrent acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatr Infect Dis J 1992;11:278-86 «PMID: 1565551»PubMed
 52. Celedon JC, Litonjua AA, Weiss ST ym. Day care attendance in the first year of life and illnesses of the upper and lower respiratory tract in children with a familial history of atopy. Pediatrics 1999;104:495-500 «PMID: 10469775»PubMed
 53. Chantry CJ, Howard CR, Auinger P. Full breastfeeding duration and associated decrease in respiratory tract infection in US children. Pediatrics 2006;117:425-32 «PMID: 16452362»PubMed
 54. Chee J, Pang KW, Yong JM ym. Topical versus oral antibiotics, with or without corticosteroids, in the treatment of tympanostomy tube otorrhea. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;86:183-8 «PMID: 27260604»PubMed
 55. Chirico G, Quartarone G, Mallefet P. Nasal congestion in infants and children: a literature review on efficacy and safety of non-pharmacological treatments. Minerva Pediatr 2014;66:549-57 «PMID: 25336097»PubMed
 56. Chonmaitree T, Alvarez-Fernandez P, Jennings K ym. Symptomatic and asymptomatic respiratory viral infections in the first year of life: association with acute otitis media development. Clin Infect Dis 2015;60:1-9 «PMID: 25205769»PubMed
 57. Chonmaitree T, Revai K, Grady JJ ym. Viral upper respiratory tract infection and otitis media complication in young children. Clin Infect Dis 2008;46:815-23 «PMID: 18279042»PubMed
 58. Clements DA, Langdon L, Bland C ym. Influenza A vaccine decreases the incidence of otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:1113-7 «PMID: 7550814»PubMed
 59. Cohen R, Levy C, Boucherat M ym. A multicenter, randomized, double-blind trial of 5 versus 10 days of antibiotic therapy for acute otitis media in young children. J Pediatr 1998;133:634-9 «PMID: 9821420»PubMed
 60. Coleman C, Moore M. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD001727 «PMID: 18646076»PubMed
 61. Courter JD, Baker WL, Nowak KS ym. Increased clinical failures when treating acute otitis media with macrolides: a meta-analysis. Ann Pharmacother 2010;44:471-8 «PMID: 20150506»PubMed
 62. Dagan R, Leibovitz E, Greenberg D ym. Early eradication of pathogens from middle ear fluid during antibiotic treatment of acute otitis media is associated with improved clinical outcome. Pediatr Infect Dis J 1998;17:776-82 «PMID: 9779760»PubMed
 63. Daly KA, Brown JE, Lindgren BR ym. Epidemiology of otitis media onset by six months of age. Pediatrics 1999;103:1158-66 «PMID: 10353923»PubMed
 64. Daly KA, Giebink GS. Clinical epidemiology of otitis media. Pediatr Infect Dis J 2000;19:S31-6 «PMID: 10821470»PubMed
 65. Damoiseaux RA, van Balen FA, Hoes AW ym. Primary care based randomised, double blind trial of amoxicillin versus placebo for acute otitis media in children aged under 2 years. BMJ 2000;320:350-4 «PMID: 10657332»PubMed
 66. De Diego JI, Prim MP, Alfonso C ym. Comparison of amoxicillin and azithromycin in the prevention of recurrent acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001;58:47-51 «PMID: 11249979»PubMed
 67. de Hoog ML, Venekamp RP, van der Ent CK ym. Impact of early daycare on healthcare resource use related to upper respiratory tract infections during childhood: prospective WHISTLER cohort study. BMC Med 2014;12:107 «PMID: 24965189»PubMed
 68. Duncan B, Ey J, Holberg CJ ym. Exclusive breast-feeding for at least 4 months protects against otitis media. Pediatrics 1993;91:867-72 «PMID: 8474804»PubMed
 69. Engelhard D, Cohen D, Strauss N ym. Randomised study of myringotomy, amoxycillin/clavulanate, or both for acute otitis media in infants. Lancet 1989;2:141-3 «PMID: 2567903»PubMed
 70. Eskola J, Kilpi T, Palmu A ym. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med 2001;344:403-9 «PMID: 11172176»PubMed
 71. Etzel RA, Pattishall EN, Haley NJ ym. Passive smoking and middle ear effusion among children in day care. Pediatrics 1992;90:228-32 «PMID: 1641287»PubMed
 72. Fireman B, Black SB, Shinefield HR ym. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. Pediatr Infect Dis J 2003;22:10-6 «PMID: 12544402»PubMed
 73. Fleming DW, Cochi SL, Hightower AW ym. Childhood upper respiratory tract infections: to what degree is incidence affected by day-care attendance? Pediatrics 1987;79:55-60 «PMID: 3797171»PubMed
 74. Foglé-Hansson M, White P, Hermansson A. Pathogens in acute otitis media--impact of intermittent penicillin V prophylaxis on infant nasopharyngeal flora. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003;67:511-6 «PMID: 12697353»PubMed
 75. Gillies M, Ranakusuma A, Hoffmann T ym. Common harms from amoxicillin: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials for any indication. CMAJ 2015;187:E21-31 «PMID: 25404399»PubMed
 76. Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J ym. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev 2015;12:CD004827 «PMID: 26695080»PubMed
 77. Gooch WM 3rd, Blair E, Puopolo A ym. Effectiveness of five days of therapy with cefuroxime axetil suspension for treatment of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1996;15:157-64 «PMID: 8822290»PubMed
 78. Griffin G, Flynn CA. Antihistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD003423 «PMID: 21901683»PubMed
 79. Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Adenoidectomy does not significantly reduce the incidence of otitis media in conjunction with the insertion of tympanostomy tubes in children who are younger than 4 years: a randomized trial. Pediatrics 2005;116:185-9 «PMID: 15995051»PubMed
 80. Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Passive smoking after tympanostomy and risk of recurrent acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71:1305-10 «PMID: 17582514»PubMed
 81. Hatakka K, Piirainen L, Pohjavuori S ym. Factors associated with acute respiratory illness in day care children. Scand J Infect Dis 2010;42:704-11 «PMID: 20465487»PubMed
 82. Hautalahti O, Renko M, Tapiainen T ym. Failure of xylitol given three times a day for preventing acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2007;26:423-7 «PMID: 17468653»PubMed
 83. Heikkinen T, Block SL, Toback SL ym. Effectiveness of intranasal live attenuated influenza vaccine against all-cause acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2013;32:669-74 «PMID: 23271441»PubMed
 84. Heikkinen T, Ruuskanen O, Waris M ym. Influenza vaccination in the prevention of acute otitis media in children. Am J Dis Child 1991;145:445-8 «PMID: 1849344»PubMed
 85. Heikkinen T, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Short-term use of amoxicillin-clavulanate during upper respiratory tract infection for prevention of acute otitis media. J Pediatr 1995;126:313-6 «PMID: 7844685»PubMed
 86. Heikkinen T, Ruuskanen O. Effectiveness of influenza vaccine to prevent acute otitis media. JAMA 2004;291:692-3; author reply 693-4 «PMID: 14871907»PubMed
 87. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 «PMID: 7827655»PubMed
 88. Heikkinen T, Ruuskanen O. Temporal development of acute otitis media during upper respiratory tract infection. Pediatr Infect Dis J 1994;13:659-61 «PMID: 7970958»PubMed
 89. Henderson FW, Collier AM, Sanyal MA ym. A longitudinal study of respiratory viruses and bacteria in the etiology of acute otitis media with effusion. N Engl J Med 1982;306:1377-83 «PMID: 6281639»PubMed
 90. Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S ym. Five vs. ten days of therapy for acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1988;7:14-23 «PMID: 3277153»PubMed
 91. Hoberman A, Greenberg DP, Paradise JL ym. Effectiveness of inactivated influenza vaccine in preventing acute otitis media in young children: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:1608-16 «PMID: 14506120»PubMed
 92. Hoberman A, Paradise JL, Burch DJ ym. Equivalent efficacy and reduced occurrence of diarrhea from a new formulation of amoxicillin/clavulanate potassium (Augmentin) for treatment of acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1997;16:463-70 «PMID: 9154538»PubMed
 93. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE ym. Shortened Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media in Young Children. N Engl J Med 2016;375:2446-2456 «PMID: 28002709»PubMed
 94. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE ym. Treatment of acute otitis media in children under 2 years of age. N Engl J Med 2011;364:105-15 «PMID: 21226576»PubMed
 95. Håberg SE, Bentdal YE, London SJ ym. Prenatal and postnatal parental smoking and acute otitis media in early childhood. Acta Paediatr 2010;99:99-105 «PMID: 19764924»PubMed
 96. Ilicali OC, Keles N, De er K ym. Evaluation of the effect of passive smoking on otitis media in children by an objective method: urinary cotinine analysis. Laryngoscope 2001;111:163-7 «PMID: 11192887»PubMed
 97. Ingvarsson L, Lundgren K. Penicillin treatment of acute otitis media in children. A study of the duration of treatment. Acta Otolaryngol 1982;94:283-7 «PMID: 6816006»PubMed
 98. Jackson JM, Mourino AP. Pacifier use and otitis media in infants twelve months of age or younger. Pediatr Dent 1999;21:255-60 «PMID: 10436480»PubMed
 99. Johnston BC, Goldenberg JZ, Parkin PC. Probiotics and the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Infants and Children. JAMA 2016;316:1484-1485 «PMID: 27727371»PubMed
 100. Joki-Erkkilä VP, Laippala P, Pukander J. Increase in paediatric acute otitis media diagnosed by primary care in two Finnish municipalities--1994-5 versus 1978-9. Epidemiol Infect 1998;121:529-34 «PMID: 10030701»PubMed
 101. Jørgensen F, Andersson B, Hanson LA ym. Gamma-globulin treatment of recurrent acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1990;9:389-94 «PMID: 2367159»PubMed
 102. Kafetzis DA, Astra H, Mitropoulos L. Five-day versus ten-day treatment of acute otitis media with cefprozil. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:283-6 «PMID: 9177961»PubMed
 103. Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatrics 1991;87:466-74 «PMID: 2011422»PubMed
 104. Karma P, Pukander J, Sipilä M ym. Prevention of otitis media in children by pneumococcal vaccination. Am J Otolaryngol 1985;6:173-84 «PMID: 3893185»PubMed
 105. Kero P, Piekkala P. Factors affecting the occurrence of acute otitis media during the first year of life. Acta Paediatr Scand 1987;76:618-23 «PMID: 3630680»PubMed
 106. Kilpi T, Ahman H, Jokinen J ym. Protective efficacy of a second pneumococcal conjugate vaccine against pneumococcal acute otitis media in infants and children: randomized, controlled trial of a 7-valent pneumococcal polysaccharide-meningococcal outer membrane protein complex conjugate vaccine in 1666 children. Clin Infect Dis 2003;37:1155-64 «PMID: 14557958»PubMed
 107. Kilpi T, Herva E, Kaijalainen T ym. Bacteriology of acute otitis media in a cohort of Finnish children followed for the first two years of life. Pediatr Infect Dis J 2001;20:654-62 «PMID: 11465836»PubMed
 108. Kjellman NI, Harder H, Lindwall L ym. Longterm treatment with brompheniramine and phenylpropanolamine in recurrent otitis media--a double-blind study. J Otolaryngol 1978;7:257-61 «PMID: 357754»PubMed
 109. Koivunen P, Alho OP, Uhari M, Niemelä M, Luotonen J. Minitympanometry in detecting middle ear fluid. J Pediatr 1997 Sep;131(3):419-22. «PMID: 9329419»PubMed
 110. Koivunen P, Kontiokari T, Niemelä M ym. Time to development of acute otitis media during an upper respiratory tract infection in children. Pediatr Infect Dis J 1999;18:303-5 «PMID: 10093961»PubMed
 111. Koivunen P, Uhari M, Luotonen J ym. Adenoidectomy versus chemoprophylaxis and placebo for recurrent acute otitis media in children aged under 2 years: randomised controlled trial. BMJ 2004;328:487 «PMID: 14769785»PubMed
 112. Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 «PMID: 9726339»PubMed
 113. Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE ym. Treatment of acute otitis media with a shortened course of antibiotics: a meta-analysis. JAMA 1998;279:1736-42 «PMID: 9624028»PubMed
 114. Ladomenou F, Kafatos A, Tselentis Y ym. Predisposing factors for acute otitis media in infancy. J Infect 2010;61:49-53 «PMID: 20394772»PubMed
 115. Laine MK, Tähtinen PA, Ruuskanen O ym. Symptoms or symptom-based scores cannot predict acute otitis media at otitis-prone age. Pediatrics 2010;125:e1154-61 «PMID: 20368317»PubMed
 116. Le CT, Freeman DW, Fireman BH. Evaluation of ventilating tubes and myringotomy in the treatment of recurrent or persistent otitis media. Pediatr Infect Dis J 1991;10:2-11 «PMID: 2003051»PubMed
 117. Le Saux N, Gaboury I, Baird M ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled noninferiority trial of amoxicillin for clinically diagnosed acute otitis media in children 6 months to 5 years of age. CMAJ 2005;172:335-41 «PMID: 15684116»PubMed
 118. Lieu JE, Feinstein AR. Effect of gestational and passive smoke exposure on ear infections in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:147-54 «PMID: 11814376»PubMed
 119. Lindberg K, Hammarström L, Samuelson A ym. Children with recurrent episodes of acute otitis media: the effect of local administration of immunoglobulin G on acute otitis media, colonization and turnover of non-encapsulated Haemophilus influenzae in the nasopharynx. Clin Otolaryngol Allied Sci 2000;25:161-8 «PMID: 10816223»PubMed
 120. Little P, Gould C, Williamson I ym. Pragmatic randomised controlled trial of two prescribing strategies for childhood acute otitis media. BMJ 2001;322:336-42 «PMID: 11159657»PubMed
 121. Lundgren K, Ingvarsson L. Epidemiology of acute otitis media in children. Scand J Infect Dis Suppl 1983;39:19-25 «PMID: 6580731»PubMed
 122. Mandel EM, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Efficacy of antimicrobial prophylaxis for recurrent middle ear effusion. Pediatr Infect Dis J 1996;15:1074-82 «PMID: 8970215»PubMed
 123. Marchant CD, Carlin SA, Johnson CE ym. Measuring the comparative efficacy of antibacterial agents for acute otitis media: the "Pollyanna phenomenon". J Pediatr 1992;120:72-7 «PMID: 1731027»PubMed
 124. Marchisio P, Cavagna R, Maspes B ym. Efficacy of intranasal virosomal influenza vaccine in the prevention of recurrent acute otitis media in children. Clin Infect Dis 2002;35:168-74 «PMID: 12087523»PubMed
 125. Mattila PS, Joki-Erkkilä VP, Kilpi T ym. Prevention of otitis media by adenoidectomy in children younger than 2 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:163-8 «PMID: 12578443»PubMed
 126. McCormick DP, Chonmaitree T, Pittman C ym. Nonsevere acute otitis media: a clinical trial comparing outcomes of watchful waiting versus immediate antibiotic treatment. Pediatrics 2005;115:1455-65 «PMID: 15930204»PubMed
 127. McCormick DP, Jennings K, Ede LC ym. Use of symptoms and risk factors to predict acute otitis media in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;81:55-9 «PMID: 26810291»PubMed
 128. McDonald S, Langton Hewer CD, Nunez DA. Grommets (ventilation tubes) for recurrent acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD004741 «PMID: 18843668»PubMed
 129. Mikals SJ, Brigger MT. Adenoidectomy as an adjuvant to primary tympanostomy tube placement: a systematic review and meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140:95-101 «PMID: 24287958»PubMed
 130. Morris PS, Gadil G, McCallum GB ym. Single-dose azithromycin versus seven days of amoxycillin in the treatment of acute otitis media in Aboriginal children (AATAAC): a double blind, randomised controlled trial. Med J Aust 2010;192:24-9 «PMID: 20047544»PubMed
 131. Mygind N, Meistrup-Larsen KI, Thomsen J ym. Penicillin in acute otitis media: a double-blind placebo-controlled trial. Clin Otolaryngol Allied Sci 1981;6:5-13 «PMID: 6791864»PubMed
 132. Mäkelä PH, Leinonen M, Pukander J ym. A study of the pneumococcal vaccine in prevention of clinically acute atttacks of recurrent otitis media. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S124-32 «PMID: 6974386»PubMed
 133. Mäkelä PH, Sibakov M, Herva E ym. Pneumococcal vaccine and otitis media. Lancet 1980;2:547-51 «PMID: 6106735»PubMed
 134. Niemelä M, Pihakari O, Pokka T ym. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. Pediatrics 2000;106:483-8 «PMID: 10969091»PubMed
 135. Niemelä M, Uhari M, Hannuksela A. Pacifiers and dental structure as risk factors for otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994;29:121-7 «PMID: 8056494»PubMed
 136. Niemelä M, Uhari M, Möttönen M. A pacifier increases the risk of recurrent acute otitis media in children in day care centers. Pediatrics 1995;96:884-8 «PMID: 7478830»PubMed
 137. Owen MJ, Baldwin CD, Swank PR ym. Relation of infant feeding practices, cigarette smoke exposure, and group child care to the onset and duration of otitis media with effusion in the first two years of life. J Pediatr 1993;123:702-11 «PMID: 8229477»PubMed
 138. Pichichero ME, Cohen R. Shortened course of antibiotic therapy for acute otitis media, sinusitis and tonsillopharyngitis. Pediatr Infect Dis J 1997;16:680-95 «PMID: 9239773»PubMed
 139. Pichichero ME, Pichichero CL. Persistent acute otitis media: I. Causative pathogens. Pediatr Infect Dis J 1995;14:178-83 «PMID: 7761181»PubMed
 140. Prellner K, Foglé-Hansson M, Jørgensen F ym. Prevention of recurrent acute otitis media in otitis-prone children by intermittent prophylaxis with penicillin. Acta Otolaryngol 1994;114:182-7 «PMID: 8203201»PubMed
 141. Prymula R, Peeters P, Chrobok V ym. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet 2006;367:740-8 «PMID: 16517274»PubMed
 142. Puhakka H. Pieni tympanometri parantaa lasten välikorvantulehdusten diagnostiikkaa avohoidossa. Suom Lääkäril 1991;46:2708-11
 143. Pukander J, Luotonen J, Timonen M ym. Risk factors affecting the occurrence of acute otitis media among 2-3-year-old urban children. Acta Otolaryngol 1985;100:260-5 «PMID: 4061076»PubMed
 144. Randall JE, Hendley JO. A decongestant-antihistamine mixture in the prevention of otitis media in children with colds. Pediatrics 1979;63:483-5 «PMID: 440849»PubMed
 145. Roark R, Berman S. Continuous twice daily or once daily amoxicillin prophylaxis compared with placebo for children with recurrent acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1997;16:376-81 «PMID: 9109139»PubMed
 146. Roos K, Larsson P. Efficacy of ceftibuten in 5 versus 10 days treatment of recurrent acute otitis media in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000;55:109-15 «PMID: 11006450»PubMed
 147. Rosenfeld RM, Schwartz SR, Pynnonen MA ym. Clinical practice guideline: Tympanostomy tubes in children. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;149:S1-35 «PMID: 23818543»PubMed
 148. Rosenfeld RM, Vertrees JE, Carr J ym. Clinical efficacy of antimicrobial drugs for acute otitis media: metaanalysis of 5400 children from thirty-three randomized trials. J Pediatr 1994;124:355-67 «PMID: 8120703»PubMed
 149. Rovers MM, Numans ME, Langenbach E ym. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract 2008;25:233-6 «PMID: 18562333»PubMed
 150. Rubin DH, Leventhal JM, Krasilnikoff PA ym. Relationship between infant feeding and infectious illness: a prospective study of infants during the first year of life. Pediatrics 1990;85:464-71 «PMID: 2314958»PubMed
 151. Ruohola A, Heikkinen T, Jero J ym. Oral prednisolone is an effective adjuvant therapy for acute otitis media with discharge through tympanostomy tubes. J Pediatr 1999;134:459-63 «PMID: 10190921»PubMed
 152. Ruohola A, Heikkinen T, Meurman O ym. Antibiotic treatment of acute otorrhea through tympanostomy tube: randomized double-blind placebo-controlled study with daily follow-up. Pediatrics 2003;111:1061-7 «PMID: 12728089»PubMed
 153. Ruohola A, Heikkinen T, Waris M ym. Intranasal fluticasone propionate does not prevent acute otitis media during viral upper respiratory infection in children. J Allergy Clin Immunol 2000;106:467-71 «PMID: 10984365»PubMed
 154. Ruohola A, Laine MK, Tähtinen PA. Effect of Antimicrobial Treatment on the Resolution of Middle-Ear Effusion After Acute Otitis Media. J Pediatric Infect Dis Soc 2017;: «PMID: 28340091»PubMed
 155. Ruuskanen O, Arola M, Putto-Laurila A ym. Acute otitis media and respiratory virus infections. Pediatr Infect Dis J 1989;8:94-9 «PMID: 2495520»PubMed
 156. Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A ym. Recurrent acute otitis media in infants: analysis of risk factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77:1665-9 «PMID: 23953241»PubMed
 157. Shurin PA, Rehmus JM, Johnson CE ym. Bacterial polysaccharide immune globulin for prophylaxis of acute otitis media in high-risk children. J Pediatr 1993;123:801-10 «PMID: 8229496»PubMed
 158. Simoes EA, Groothuis JR, Tristram DA ym. Respiratory syncytial virus-enriched globulin for the prevention of acute otitis media in high risk children. J Pediatr 1996;129:214-9 «PMID: 8765618»PubMed
 159. Sipilä M, Karma P, Pukander J ym. The Bayesian approach to the evaluation of risk factors in acute and recurrent acute otitis media. Acta Otolaryngol 1988;106:94-101 «PMID: 3421103»PubMed
 160. Sloyer JL Jr, Ploussard JH, Howie VM. Efficacy of pneumococcal polysaccharide vaccine in preventing acute otitis media in infants in Huntsville, Alabama. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S119-23 «PMID: 7280444»PubMed
 161. Stathis SL, O'Callaghan DM, Williams GM ym. Maternal cigarette smoking during pregnancy is an independent predictor for symptoms of middle ear disease at five years' postdelivery. Pediatrics 1999;104:e16 «PMID: 10429134»PubMed
 162. Stenstrom R, Bernard PA, Ben-Simhon H. Exposure to environmental tobacco smoke as a risk factor for recurrent acute otitis media in children under the age of five years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1993;27:127-36 «PMID: 8258480»PubMed
 163. Stockmann C, Ampofo K, Hersh AL ym. Seasonality of acute otitis media and the role of respiratory viral activity in children. Pediatr Infect Dis J 2013;32:314-9 «PMID: 23249910»PubMed
 164. Ståhlberg MR, Ruuskanen O, Virolainen E. Risk factors for recurrent otitis media. Pediatr Infect Dis 1986;5:30-2 «PMID: 3945573»PubMed
 165. Tainio VM, Savilahti E, Salmenperä L ym. Risk factors for infantile recurrent otitis media: atopy but not type of feeding. Pediatr Res 1988;23:509-12 «PMID: 3387173»PubMed
 166. Tapiainen T, Kujala T, Renko M ym. Effect of antimicrobial treatment of acute otitis media on the daily disappearance of middle ear effusion: a placebo-controlled trial. JAMA Pediatr 2014;168:635-41 «PMID: 24797294»PubMed
 167. Tapiainen T, Luotonen L, Kontiokari T ym. Xylitol administered only during respiratory infections failed to prevent acute otitis media. Pediatrics 2002;109:E19 «PMID: 11826229»PubMed
 168. Teele DW, Klein JO, Bratton L ym. Use of pneumococcal vaccine for prevention of recurrent acute otitis media in infants in Boston. The Greater Boston Collaborative Otitis Media Study Group. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S113-8 «PMID: 7280443»PubMed
 169. Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. J Infect Dis 1989;160:83-94 «PMID: 2732519»PubMed
 170. Teele DW, Klein JO, Word BM ym. Antimicrobial prophylaxis for infants at risk for recurrent acute otitis media. Vaccine 2000;19 Suppl 1:S140-3 «PMID: 11163478»PubMed
 171. Thanaviratananich S, Laopaiboon M, Vatanasapt P. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD004975 «PMID: 24338106»PubMed
 172. Tähtinen PA, Laine MK, Huovinen P ym. A placebo-controlled trial of antimicrobial treatment for acute otitis media. N Engl J Med 2011;364:116-26 «PMID: 21226577»PubMed
 173. Tähtinen PA, Laine MK, Ruuskanen O ym. Delayed versus immediate antimicrobial treatment for acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2012;31:1227-32 «PMID: 22760531»PubMed
 174. Uhari M, Kontiokari T, Koskela M ym. Xylitol chewing gum in prevention of acute otitis media: double blind randomised trial. BMJ 1996;313:1180-4 «PMID: 8916749»PubMed
 175. Uhari M, Kontiokari T, Niemelä M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. Pediatrics 1998;102:879-84 «PMID: 9755259»PubMed
 176. Uhari M, Mäntysaari K, Niemelä M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis 1996;22:1079-83 «PMID: 8783714»PubMed
 177. Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. Acta Paediatr 1995;84:90-2 «PMID: 7734909»PubMed
 178. Ukkonen P, Varis K, Jernfors M ym. Treatment of acute otitis media with an antiadhesive oligosaccharide: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2000;356:1398-402 «PMID: 11052582»PubMed
 179. van Balen FA, de Melker RA. Validation of a portable tympanometer for use in primary care. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994;29:219-25 «PMID: 8056505»PubMed
 180. van Buchem FL, Dunk JH, van't Hof MA. Therapy of acute otitis media: myringotomy, antibiotics, or neither? A double-blind study in children. Lancet 1981;2:883-7 «PMID: 6117681»PubMed
 181. Warren JJ, Levy SM, Kirchner HL ym. Pacifier use and the occurrence of otitis media in the first year of life. Pediatr Dent 2001;23:103-7 «PMID: 11340716»PubMed
 182. Veenhoven R, Bogaert D, Uiterwaal C ym. Effect of conjugate pneumococcal vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: a randomised study. Lancet 2003;361:2189-95 «PMID: 12842372»PubMed
 183. Venekamp RP, Sanders S, Glasziou PP ym. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2013;1:CD000219 «PMID: 23440776»PubMed
 184. Williams RL, Chalmers TC, Stange KC ym. Use of antibiotics in preventing recurrent acute otitis media and in treating otitis media with effusion. A meta-analytic attempt to resolve the brouhaha. JAMA 1993;270:1344-51 «PMID: 8141875»PubMed
 185. Winther B, Alper CM, Mandel EM ym. Temporal relationships between colds, upper respiratory viruses detected by polymerase chain reaction, and otitis media in young children followed through a typical cold season. Pediatrics 2007;119:1069-75 «PMID: 17545372»PubMed
 186. Zutavern A, Rzehak P, Brockow I ym. Day care in relation to respiratory-tract and gastrointestinal infections in a German birth cohort study. Acta Paediatr 2007;96:1494-9 «PMID: 17666100»PubMed

A

Antibiootin merkitys akuutin otiitin oireiden häviämisessä

Antimikrobilääkitys nopeuttaa hieman akuutin otiitin oireiden häviämistä hoidon alussa.

A

Antibiootin merkitys välikorvaeritteen häviämisessä

Antibiootti nopeuttaa välikorvaeritteen häviämistä ainakin osalla lapsista.

A

Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children

Use of decongestants and antihistamines for acute otitis media or otitis media with effusion in children does not improve clinically important outcomes but gives an increased risk of side effects.

A

Hengitysteiden virusinfektio ja äkillinen välikorvatulehdus

Ylähengitystieinfektio on äkillisen välikorvatulehduksen merkittävin riskitekijä.

A

Influenssarokote akuutin otiitin ehkäisyssä

Influenssarokotteet vähentävät influenssaan liittyvän akuutin otiitin ilmaantumista.

A

Konjugoitu pneumokokkirokote äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisyssä

Proteiinikonjugoidut pneumokokkirokotteet vähentävät jonkin verran akuutin otiitin ilmaantumista.

A

Korvakipu äkillisen välikorvatulehduksen oireena

Korvakipu on varsin spesifinen äkilliseen välikorvatulehdukseen viittaava oire, mutta sen puuttuminen ei poissulje äkillistä välikorvatulehdusta.

A

Ksylitoli äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisyssä

Säännöllisesti 5 kertaa päivässä käytetty ksylitoli vähentää äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantumista.

A

Pneumokokkipolysakkaridirokote akuutin otiitin ehkäisyssä

Pneumokokkipolysakkaridirokote ei ole tehokas akuutin otiitin ehkäisyssä.

A

Probiootit antibioottiripulin ehkäisyssä lapsilla

Probioottien käyttö antibioottihoidon aikana vähentää antibioottihoidon aikaisen ripulin ilmaantumista lapsilla.

A

Päivähoito ja sisarusten määrä äkillisen välikorvatulehduksen vaaratekijöinä

Päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä vähintään yksi sisarus ovat äkillisen välikorvatulehduksen vaaratekijöitä.

A

Rintaruokinnan kesto äkillisen välikorvatulehduksen riskitekijänä

Lyhyt tai puuttuva rintaruokinta lisää äkillisten välikorvatulehdusten riskiä.

A

Tupakansavu äkillisen välikorvatulehduksen riskitekijänä

Altistuminen tupakansavulle on äkillisen välikorvatulehduksen riskitekijä.

A

Tärykalvolöydökset akuutissa otiitissa

Useimmilla akuuttia otiittia sairastavilla lapsilla tärykalvo on samea tai kellertävä ja sen muoto on tasainen tai pullottava.

A

Äkillisen välikorvatulehduksen ajallinen ilmaantuminen hengitystieinfektion aikana

Äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantumishuippu on 3–4 päivää ylähengitystieinfektio-oireiden alkamisen jälkeen.

A

Äkillisen välikorvatulehduksen epäspesifiset oireet

Äkillistä välikorvatulehdusta ei voi luotettavasti diagnosoida epäspesifisten oireiden perusteella.

A

Äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantuvuus eri ikäisillä lapsilla

Äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantuvuus on suurimmillaan ikäryhmässä 6 kuukautta–2 vuotta.

A

Äkillisen välikorvatulehduksen yleisimmät aiheuttajat

Äkillisen välikorvatulehduksen yleisimmät aiheuttajabakteerit ovat Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ja Moraxella catarrhalis.

B

Akuutin otiitin antibioottihoidon optimaalinen kesto

5 päivän antibioottihoidolla saadaan ilmeisesti äkillisessä välikorvatulehduksessa hieman huonompi teho alkuvaiheen oireiden häviämisessä kuin 10 päivän mittaisilla hoidoilla.

B

Kitarisaleikkaus ja toistuvat välikorvatulehdukset

Kitarisaleikkauksesta voi olla hyötyä etenkin vanhempien lasten korvatulehduksessa, mutta hyöty ja haitat huomioiden se ei ole ensisijainen hoitomuoto toistuvissa välikorvatulehduksissa.

B

Lyhyt steroidikuuri vuotavan putkikorvan hoidossa

Antibioottihoidon lisäksi annettava lyhyt steroidikuuri nopeuttaa vuodon loppumista tärykalvoputken kautta vuotavassa otiitissa.

B

Pitkäaikainen antibioottiestohoito äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisyssä

Pitkäaikaisen antibioottiestohoidon teho äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisyssä on tilastollisesti merkitsevä mutta vähäinen.

B

Steroidit tai antiadhesiiviset oligosakkaridit äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisyssä

Intranasaalisella steroidilla tai intranasaalisella antiadhesiivisella oligosakkaridilla ei voitane ehkäistä äkillisen välikorvatulehduksen kehittymistä.

B

Toistuvat välikorvatulehdukset ja tärykalvoputkitus

Tärykalvoputkituksesta hyötyvät etenkin ne potilaat, joiden korvat eivät tulehdusten välillä parane eritteettömiksi.

B

Tutin käyttö äkillisen välikorvatulehduksen riskitekijänä

Tutin käyttö lisännee toistuvien välikorvatulehdusten riskiä.

B

Tympanometry in the diagnosis of acute otitis

It appears that tympanogram may be abnormal without acute otitis, but if tympanogram is normal acute otitis is unlikely.

B

Tärykalvopisto akuutin otiitin hoidossa

Tärykalvopistosta ei ilmeisesti ole hyötyä akuutin otiitin paranemisessa.

B

Vuotavan putkikorvan paikallishoito antibioottitipoilla

Paikallishoito antibioottitipoilla on ilmeisesti vuotavan putkikorvan hoidossa suun kautta otettavia antibiootteja parempi vaihtoehto niin hoitotulosten kuin haittavaikutustenkin suhteen.

B

Yölevottomuus äkillisen välikorvatulehduksen oireena

Yölevottomuutta esiintynee äkillistä välikorvatulehdusta sairastavilla lapsilla enemmän kuin pelkkää ylähengitystieinfektiota sairastavilla lapsilla, mutta sen ennustearvo hengitystieinfektiota sairastavalla lapsella on riittämätön ohjaamaan käytännön potilastyötä.

B

Äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisy ylähengitystieinfektion aikana annettavalla antibiootilla

Ylähengitystieinfektion aikana annettavalla profylaktisella antibioottihoidolla ei ilmeisesti pystytä merkittävästi estämään äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantumista.

C

Antihistamiinit ja dekongestantit akuutin otiitin ehkäisyssä

Antihistamiineilla ja dekongestanteilla ei voitane ehkäistä akuutin otiitin kehittymistä.

C

Eri antibioottien väliset tehoerot akuutin otiitin hoidossa

Antibioottien välillä ei liene tehoeroja äkillisen välikorvatulehduksen hoidossa.

C

Passiivinen immunisaatio akuutin otiitin ehkäisyssä

Passiivisella immunisaatiolla ei ole tehoa akuutin otiitin ehkäisyssä.

Akut mellanöreinflammation (höger trumhinna)
Akut mellanöreinflammation (vänster trumhinna)
Korvien tutkimisasento
Otoskooppi